Jlicmwo geihscIje (üournnl Toch versterkingen naar N. Guinea? Commentaar Kabinet verontrust aan vooravond overleg Referendum op 8 april Winst voor Peron ongedaan gemaakt Begint OAS oorlog na de staking? Voor oiitwapeningsakkoorcl Engeland bereid tot vergaand compromis Crita} Geen revisie voor tandarts Mertens DINSDAG 20 MAART 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter I (Bij contract belangrijke korting). I POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12433 CHRISTELIJKEATION AAL DAGBLAD k jMfma mf o hert in tegenspeel" Mammoetwet: 16 pagina's de (Van onze parlementsredactie) DE REGERING zal zich binnenkort opnieuw beraden noodzaak, versterkingen naar Nieuw-Guinea te zenden. Deze conclusie kan men trekken uit een communiqué, dat het ministerie van algemene zaken gistermiddag heeft uitgegeven. Aanleiding tot het nieuwe beraad is de agressieve taal, die nog steeds van Indo nesische zijde valt te beluisteren, laatstelijk nog uit de mond van president Sukarno in de toespraak die hij zondag heeft gehouden. De regering beroept zich op haar verantwoordelijkheid voor de inwoners van Nieuw-Guinea. Het woord „ver sterkingen" komt in het communiqué niet voor, maar naar officieel in Den Haag te beluisteren viel, wordt wel degelijk nieuw beraad over concrete beveiligingsmaatregelen noodzakelijk geacht. Dit kabinetsberaad zal overi gens waarschijnlijk niet voor vrijdag plaats hebben. Een aantal ministers, onder wie mr. Luns, verblijven tot donderdagavond in Luxemburg en Brussel in verband met Europese ver plichtingen. Het communiqué van gistermiddag opent met de mededeling, dat de regerin gen van Nederland en Indonesië vandaag in de Verenigde Staten voorbereidende besprekingen zouden beginnen, welke, naar wordt gehoopt, zullen kunnen lei den tot onderhandelingen over een vreed zame oplossing van het geschil met In donesië over Nieuw-Guinea. De preliminaire besprekingen zo ver volgt het communiqué zullen worden gevoerd in aanwezigheid van een derde persoon van Amerikaanse nationaliteit, die daartoe werd aangezocht door de wnd. secretaris-generaal van de Verenig de Naties Oe Thant De partijen zijn overeengekomen de besprekingen in het geheim te voeren en bovendien geen publikaties te doen over de samenstel ling der wederzijdse delegaties, over de plaats waar de besprekingen zullen wor den gevoerd en over de identiteit van de persoon, die als onafhankelijke derde bij de besprekingen aanwezig zal zijn. Vervolgens stelt Let communiqué de jongste Indonesische uitlatingen aan de orde: „Intussen heeft de Nederlandse regering met verontrusting kennis ge nomen van de nog steeds voortgaande openlijke bedreigingen met geweld te gen Nieuw-Guinea van Indonesische zij de, laatstelijk op 18 dezer bij monde van president Sukarno. Zij betreurt zulks temeer, waar dit geschiedde aan de vooravond van even- bedoelde preliminaire besprekingen, waaruit de regering de hoop had geput, dat thans een begin zou kunnen wor- m Vieuws één oogopslag De regering heeft uiting gegeven aan haar veront rusting over de voortgaan de openlijke bedreigingen met geweld tegen Nieuw- Guinea van Indonesische zijde. De regering ziet zich verplicht op korte ter mijn zich nader te bera den op mogelijke verster king van de strijdkrach ten in Nieuw-Guinea. Vandaag zou het geheime vooroverleg dn de bUurt van Washington beginnen. De Franse regering heeft haar ambassadeur in Kopenhagen, Christian Fouchet, benoemd tot ho ge commissaris in Algerije voor de overgangsperiode. Voor Algerije is verder een speciaal gerechtshof ingesteld voor de berech ting van bedrijvers van aanslagen. De dag van gis teren is in Algerije rusti ger verlopen dan werd verwacht. De Argentijnse regering heeft een aantal provin cies, waar de Peronisten overwinningen hadden ge boekt bij de verkiezingen, rechtstreeks onder fede raal gezag geplaatst. De uitslag van de stemmingen is ongeldig verklaard. President Frondizi moest handelen onder druk van de militaire leiders. Nederlandse en Belgi sche ministers hebben gisteren in Brussel be sprekingen gevoerd over het vraagstuk der Schel- de-Rijnverbinding. Na af loop is verklaard, dat het overleg zal worden hervat op basis van de discussie en van nadere schriftelij ke docuirienten. In het jaarverslag van Philips wordt medege deeld dat voor het lopen de jaar een even grote winst wordt verwacht als voor 1961 en dat gerekend wordt op een iets grotere omzetstijging dan verle den jaar. De volksstemming in Frankrijk over 't akkoord met de voorlopige Alge rijnse regering over een wapenstilstand zal op 8 april worden gehouden. Dit deelde vanmorgen hei bureau van de Franse premier mee. De Hoge Raad heeft het verzoek van de Haag se tandarts A. M. Mertens om revisie van een oud arrest wegens diefstal, als ongegrond afgewezen. Er is geen sprake van dat er gebleken zou zijn van een complot. den gemaakt met het gezamenlijk zoe ken naar een vreedzame oplossing. De regering blijft ernstig streven naar het vinden van een oplossing door mid del van bedoelde besprekingen. Gecon fronteerd evenwel met een nieuwe open lijke bedreiging met agressie, is zij ge noodzaakt. gezien haar verantwoorde lijkheid voor de inwoners van het ge bied. zich op korte termijn te beraden". Toch Oe Thant Het heeft in Den Haag bevreemding gewekt, dat thans officieel wordt mee gedeeld, dat de derde persoon in het Nederlands-Indonesische overleg (naar mag worden aangenomen de voormalige Amerikaanse ambassadeur in India Ellsworth Bunker) is aangezocht door de secretaris-generaal van de VN 'Oe Thant. Dit valt te meer op, sinds prof. De Quay een week geleden na afloop van de bijzondere ministerraad meedeelde, dat nog met de Amerikaanse regering overleg werd gepleegd over de aanwij zing van de derde man. Aangenomen werd toen, dat de regering van de VS de regeringen in Djakarta en Den Haag een keus had laten doen uit enkele personen, die volgens de Amerikaanse regering voor „derde man" bij het over leg in aanmerking kwamen. Dat thans weer sprake is van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties duidt er volgens insiders in Den Haag op, dat Oe Thant nog wel degelijk een belangrijke rol speelt in het overleg. Ook wordt hierin een nieuwe bevesti ging gezien van het Amerikaanse stre ven, volstrekt geen verantwoordelijkheid te willen aanvaarden in het geschil tus sen Nederland en Indonesië. Amerika heeft goede diensten willen aanbieden, maar steeds, laten weten, geen officiële bemiddelaar te willen zijn. Nu het geschil met Indonesië in eeg beslissend stadium komt en de voorbereidende onderhande lingen beginnen, wordt het zwaartepunt derhalve weer verlegd naar de V.N. Zegslieden in Washington deelden mee, dat naar hun verwachting het geheime voorbereidende overleg ongeveer een week zal duren. In Den Haag onthield men zich hierover vanmorgen van elk commentaar. De volksstemming in Frankrijk over het akkoord met de voorlopige Algerijnse regering over een wapen stilstand, zal op 8 april worden ge houden, zo is vanmorgen medege deeld door het bureau van de Franse premier. r Met een nauwelijks zichtbare vlam uit de uitlaatpijpen schoot de Titan II, de machtigste mili taire raket van de Verenigde Sta ten, langs een zeemeeuw, kort na de succesrijke lancering van Cape Canaveral in Florida. ring gisteravond nog besloten, de zondag gehouden verkiezingen in de provincie Buenos Aires, Chaco, Santiago des Estero, Tucunan en Rio Negro ongeldig te verklaren. Te voren had president Frohdizi onder druk van de militaire leiders de be trokken provincies, waar aanhangers van de verdreven dictator Juan Do mingo Peron de overwinning hadden behaald, rechtstreeks onder federaal gezag geplaatst. Later zal worden bepaald, wannéér in deze provincies opnieuw zal worden gestemd en on der welke omstandigheden. Frondizi deelde mee, dat de on,?eldig;- verklaring noodzakelijk was „ter verde diging van het republikeinse stelsel". inleiding tot het decreet ver klaarde hij, er naar gestreefd te heb ben de verkiezingen in een sfeer recht, vrede en vrijheid te doen plaats hebben. Er was echter een klimaat ont staan van ondermijning en minachting de essentiële waarden van de de mocratie, waardoor het land in enkelo uren tijd aan de rand van een crisis werd gebracht." De meeste waarnemers in Buenos Aires zijn van oordeel, dat de president andere middelen tot zijn beschikking terugkeer van het Peronismo te voorkomen. Men acht het decreet in strijd met de geest en de letter van de Eveneens onder aandrang van de lei ding van de strijdkrachten heeft de nister van binnenlandse zaken. Alfredo Vifcolo, die er indertijd voor heeft ge pleit dat de aanhangers van ex-j dent Juan Domingq Peron een eerlijke kans moesten hebben om aan de Eerste dag van bestand was rustig TAE eerste dag van het bestand is 124-uursstaking zal beginnen. Intus- -L' zowel in Algerije als in Frank- sen heeft de Franse regering de rijk rustiger verlopen dan na de Franse ambassadeur in Kopenhagen, bombastische dreigementen van de O.A.S. werd verwacht. Alleen in Oran hebben leden van het geheime leger in burger de gehele dag gepa trouilleerd en identiteitspapieren controleerd onder het toeziend van politie en militairen. Gister avond werd in de stad een pamflet verspreid, waarin werd aangekon digd, dat de werkelijke oorlog na de De Britse minister van buiten landse zaken heeft vandaag in Ge- nève verklaard, dat Engeland bereid is een absoluut minimum aan con trole-machinerie te aanvaarden als de Sow jetunie wil instemmen met een verdrag dat het houden van kernproeven verbiedt. Lord Home deed een beroep op de Sowjetregering vóór een „redelijk compromis" ter oplossing van de ge schillen tussen Oost en West Home zei, dat Engeland erkent, dat Rusland uit zijn serie kernproeven van verleden jaar herfst militaire kennis en voordeel heeft getrokken. „Enge land is bereid Rusland zijn voordeel te laten behouden", zei hij, „als de proeven n uvoor altijd beëindigd kun nen worden onder een pact dat voor ziet in e endoeltreffend minimum systeem van verificaties om te wakene tegen schendingen." De rede van Home, die een recht sreeks verzoek bevat aan de Russische minister van buitenlandse zaken, Andrei Gromyko, om samenwerking, schijnt volledig de berichten te bevestigen dal Engeland er bij Amerika op aandringt radicaal de Amerikaanse eisen aan Rus land te reduceren metbetrekking tol het toezichtsapparaat op een verbod voor kernproeven. De diplomatieke auto riteiten zeggen, dat de twee westelijke regeringen nog steeds proberen precies uit te vinden waarmee zij kunnen Van Amerikaanse zijde is gezegd, dat Amerika er aan vasthoudt dat interna tionaal toezicht op het verbod, waarbij internationale inspecteurs binnen de Sowjetunie hun werk verrichten, onmis- Er zijn aanwijzingen dat de Engelsen zouden instemmen met minder straffe maatregelen dan Amerika. Kameelworstelen is ongetwij feld een van de vreemdste „sporten" ter wereld; hanenge vechten in het groot, als het ■e. Het wordt beoefend in Turkije, en het is daar een zeer gewild kijkspel. Het is de be doeling dat de ene kameel de andere op de grond gooit, en na tuurlijk wordt er door het pu- liek duchtig bij gewed. Hoewel de dieren bij het worstelen hun tanden gebruiken, gebeuren er zelden dodelijke ongelukken. De foto werd genomen in Izmit, bij de Turkse hoofdstad Istanboel. Doodstraf geëist tegen Max R. in Tunesië De openbare aanklager in Gabes (Tu nesië) heeft dé doodstraf geëist tegen de Nederlander Max R., die beschuldigd is •van moord op de onderwijzer Georges Desmaroux uit Djerba. Alvorens vonnis te wijzen heeft de rechtbank op verzoek van de verdediger vam R. besloten de beklaagde eerst aan een psychiatrisch onderzoek te doen onderwerpen. De be handeling van de moordzaak wordt daar om op 22 juni voortgezet. Op de kabinetsvergadering heeft de Franse regering ook besloten een spe ciaal gerechtshof voor Algerije in te stellen, dat bedrijvers van aanslagen zal berechten. In de periode dat dit hof nog niet werkt, zullen de gister ochtend ingestelde krijgsraden terro risten berechten. Voorts is een aantal regelingen getroffen voor de zelfbi schikkingsstemming die binnen drie tot zes maanden in Algerije zal wor den gehouden. In Parijs werd gister avond van officieuze zijde vernomen, dat het. referendum waarschijnlijk op 8 april in Frankrijk zal worden- ge houden. Ook zijn er beslissingen ge nomen betreffende de uitwerking van de amnestieregeling die voorziet in het vrijlaten van politieke gevange nen in Frqnkrijk en Algerije. De voor malige voorzitter van de Algerijnse assemblee. Fares, is inmiddels reeds vrijgelaten uit de gevangenis van Fresnes. Algemeen werd verwacht dat vandaag zijn benoeming bekendgemaakt zou wor den tot voorzitter van het voorlopig be stuur dat de voorbereidingen zal treffen voor de volksstemming over de zelfbe schikking. Zijn arrestatie werd indertijd bevolen omdat hij hulp zou hebben ge boden bij geldinzamelingen voor de Al gerijnse nationalisten. Ben Hhedda, het hoofd van de voor lopige Algerijnse regering, die gisteren uit Tunis in Madrid is aangekomen, heeft persconferentie in de Spaanse hoofstad verklaard, dat Algerije beslist niet alle Europeanen in het land op een lijn stelt met het handjevol extremisten dat terreur uitoefent vraag of de Algerijnse regering diplomatieke betrekkingen met de Sow jetunie zou aanknopen, zei Ben Khedda niet volledig op de hoogte te zijn met deze zaak. Wel zei hij dat vele landen de voorlopige Algerijnse regering hebben benaderd in verband met het vestigen van diplomatieke betrekkingen. Ten slotte is er gisteren in Tunesië door de Algerijnen op uitbundige wijze feest gevierd. De Tunesische premier Bourguiba. werd door enthousiaste Alge rijnen op de schouders genomen toen hij zich op straat vertoonde. In een geïmpro viseerde toespraak zei Bourguiba dat Tunesië het verwijt geen directe hulp te hebben geboden tijdens de strijd immer naast zich heeft neergelegd in het be sef, dat een naburige uitwijkplaats van waarde was voor de rebellen dan militaire hulp. kiezingen deel te nemen, ontslag geno men. Het ontslag is uiteraard verleend en de minister van defensie. Justo Villar. neemt de opengevallen plaats waax Ook andere ministers en staatssecreta rissen (onder wie die van buitenlandse zaken Miguel Angel Carcano en economische zaken, Carlos Denegas) hebben ontslag gevraagd. Heeft president Frondizi het hiermee al niet gemakelij k, ook zijn eigen par tij laat hem min of meer in de steek. Senator Alfredo Garcia, voorzitter de rechts-radicalen, heeft hem al mede gedeeld, dat hij de uitslagen der ver kiezingen behoort te eerbiedigen. Aan die verkiezingen hebben de Pe ronisten onder allerlei benamingen deel genomen. Ze schuwden daarbij de sai werking met de communisten niet Het gevolg daarvan was, dat zij 2.200.000 van de zes miljoen stemmen verwierven, tegen de radicalen Frondizi 1.850.000 en de radicale volks partij, die niets van Frondizi moet heb ben, 1.400.000. In het Huis van Afgevaar digden behaalde Frandizi 75 van de 192 zetels, de Volkspartij 57, terwijl de I nisten er 43 verwierven. In tien va: achttien provincies, waaronder Buenos Aires, werden Peronisten als gouverneur gekozen. Het bestuur van het algemene vak verbond heeft al meegedeeld, dat zij de nieuwe maatregelen van Frondizi zal beantwoorden met een staking. De re gering heeft sluiting gelast van banken, effectenbeurs en geldwisselkantoren, omdat men een financiële paniek vreest. De militaire leiders van Argentinië kwa men gisteren en vandaag bijeen om eventuele matregelen te bespreken. Rijdende receptie van het Koninklijk Paar Het Oranjecomité Amsterdam dat de rijtoer organiseert die koningin Juliana en prins Bernhard ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest op 30 april door de hoofdstad zullen maken, deelt mede dat aan deze rijtoer een rij dende receptie zal zijn verbonden. Ver schillende geüniformeerde groepen van het Amsterdamse leven zullen op voor af vastgestelde plaatsen in de gelegen heid worden gesteld voor het zilveren bruidspaar te defileren. Deze groepen zijn van uiteenlopende aard: rechters, advocaten, ambtenaren, predikanten, geestelijken verpleegsters, modinettes, sportverenigingen, verzetsgroepen enz. Vertegenwoordigingen van verenigin gen in uniform zullen tijdens dit défilé vaandelhulde brengen. ABONNEMENTSPRIJS Tot onze spijt zien wU ons ge noodzaakt over te gaan tot ver hoging van de sinds 1 april 1957 ongewijzigd gebleven abonne mentsprijs van ons dagblad met 6 cent per week. De handhaving en verbetering van het redactionele peil en de uit breiding van de omvang van de krant hebben ons in de afgelopen vijf jaren voor dusdanige kosten stijgingen gesteld, dat deze geringe prijsverhoging noodzakelijk is ge worden. Met ingang van 1 april a.s. zal de abonnementsprijs bedragen: per week 0.65 per maand 2.80 per kwartaal 8.25 Deze verhoging is tot stand geko men na overleg met het Ministerie van Economische Zaken. De Directie jQE VOORLOPIGE besprekingen tussen Nederland en Indonesië mogen dan op een grote afstand van ons en boven dien in het striktste geheim worden ge voerd, niemand kan verhinderen, dat wij allen daar als het ware in de geest aan wezig zullen zijn. Enkele nieuwsgierig heid is overigens niet voldoende. In het conflict tussen Indonesië en Nederland manifesteert zich menselijke onmacht om de ander te vinden. Maar als menselijke bekwaamheid tekort schiet, zijn er andere bronnen waaruit wij mogen putten. Het is niet onnodig om die besprekingen tus sen Indonesiërs en Nederlanders een plaats in te ruimen in ons gebed. Er staat bijzonder veel op het spel. Daar om moet al het mogelijke worden gedaan om de sfeer zo zuiver te houden als de omstandigheden toelaten. In dit verband is liet te betreuren, dat onze regering zich juist nu weer genoopt beeft gezien, haar bezorgdheid uit te spreken over bepaalde gedragingen van Indonesische kant. Soekarno blijft helaaas ook thans agres sief in zijn woorden. Misschien acht hij zich daartoe gedwongen met liet oog op zijn eigen volk. Hij is zijn volk in een oorlogszuchtige lioud'ng voorgegaan en dat is altijd een weg waarop de omkeer moeilijk valt. Of acht hij het nuttig, op dit moment Nederland onder een nieuwe druk te zetten? Het zal ons alleen te aar- zelender maken, inet hem een overeen komst te sluiten. Is de houding van Soekarno in deze dus niet bemoedigend, weinig waardering ook kunnen wij opbrengen voor de wijze waar op ten onzent de oppositie de regering hindert. Wanneer ook bij de nadering van besprekingen de Indonesische regering de verplaatsing van troepen in de richting van Nieuw-Guinea voortzet, onthoudt de oppositie zich van kritiek. De aanwezig heid echter van een bescheiden Neder lands smaldeel op nog grote afstand van N'euw-Guinea brengt haar reeds tot mis plaatst misbaar. Alsof er in Nieuw-Guinea niet velen zijn, wier veiligheid onze rege ring ter harte dient te gaan. We begrijpen ook wel, dat bij ons de socia listen hun zorgen hebben met een paci fistische nevenpartij, maar dat behoeft toch niet zover te gaan, dat men de rede lijkheid uit het oog verliest. Onze regering acht nu binnen enkele da gen nieuw beraad op de situatie onver mijdelijk. Van harte hopen wij, dat de rapporten die zij gaat ontvangen over de, wel voor ons, echter niet voor haar ge heime, besprekingen haar aanleiding kun nen geven af te zien van alle maatregelen die slechts node genomen zouden worden. „U moet ons bedanken voor dat mooie huis. Wij zorgden er voor, dat de vorige bewoner het verkocht. JN DE luchtdrukverdeling komen over het algemeen geen grote veranderin gen voor. Er handhaaft zich boven de Noordzee een tamelijk zwakke noord westelijke stroming. Van de storingen die met deze stroming worden meegevoerd is er nu een die wat actiever is dan zijn voorgangers. De storing bevindt, zich in het Skagerak en verplaatst zich zuid waarts. In verband hiermee zal er tijde lijk veel bewolking binnendrijven waar uit wat regen of natte sneeuw kan val len. Door de bewolking zullen de tem peraturen de komende nacht slechts tot het vriespunt dalen met uitzondering misschien van de zuidelijke provincies waar nog opklaringen mogelijk zijn. In de algemene temperatuurverdeling komt echter nog weinig verandering. De wind neemt toe uit westelijke richtingen en draait later naar noord tot noordoost. Tendens langzaam dalend Zon en maan Woensdag 21 maart: zon op 6.42, onder 18.54 uur; maan op 19.04, onder 7.07 uur. Volle maan. zevert uur De Bilt verwacht tot morren.vond: HET WEER IN EUROPA Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk enige regen of natte sneeuw, Rapporten hedenmorgei daarna opklaringen. Tot matig of vr(j krachtig toenemende wind nlt westelijke richtingen later draaiend naar noord tot noordoost. Minder koude nacht. Mor gen overdag ongeveer dezelfde tempera turen als vandaag. (Opgemaakt om 11.15 Weer. Temper (eiieldh Sc f-:|ïi De Hoge Raad heeft vandaag als ongegrond afgewezen het verzoek van de Haagse tandarts A. M. Mer tens, die herziening gevraagd had van een veertig jaar geleden door het Haagse gerechtshof gewezen ar rest, waarbij hij wegens diefstal van elektriciteit veroordeeld werd tot drie maanden gevangenisstraf. De Hoge Raad overwoog in zijn ar rest onder meer, dat, al ware aan te nemen, dat de thans gehoorde getuigen een naald in de elektriciteitsmeter zou den hebben gebracht, dit niet uitsluit, dat ook de tandarts op gelijke wijze zijn stroomverbruik door dezelfde manipula ties voor de gemeente verborgen heeft gehouden. Het daderschap van de tand arts, zoals dit gestaafd wordt door de door de rechter gebezigde bewijsmidde len, wordt zegt de Hoge Raad door hetgeen thans naar voren is gekomen, niet in dier voege weersproken, dat een ernstig vermoeden van een onjuiste veroordeling zich voordoet. LondeD A'dam Brussel Luxemb Grenoble Nice Berlijn München ZUricb Genève (nnsbruok Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Mallorca Lissabon 1. bew. L bew. h. bew windstil nno 3 windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1