Jlieutue £rihsrl)c OTiminiil Eindelijk rusten wapens in Algerije Vrede bedreigd door onverzoenlijke OAS Commentaar Bekroning van het werk van De Gaulle geestenbezweerder' openttempel' TWIN! Voornaamste inhoud van Evian-akkoord OVERGANGSPERIODE NATIONALITEIT SAHARA pmklvezufm! Drie kinderen in vlammen omgekomen Bevel van Sukarno om strijd voor te bereiden CmTA") Moskou erkent Algerijnse regering teDurg MAANDAG 19 MAART 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12432 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantvastfcft is gfeetlcvea myn hert ia ttgfyeaspotT Twee kampioenen: DE GAULLE SJOUKJE PAC. 1, 5, 7 Ni ïeuws m één oogopslag Het Frans-Algerijnse akkoord is gistermiddag in Evian getekend. Vanmid dag om twaalf uur is de wapenstilstand van kracht geworden. President De Gaulle heeft gisteravond voor radio en televisie mededeling gedaan van het bereikte resultaat, Ben Khedda, de premier van de voorlopige Algerijnse regering, deed dit in Tu nis. Ex-generaal Salan heeft het geheime leger, de O.A.S., opdracht gege ven de 9trijd tegen 'de vijand' voort te zetten tot de overwinning. Ben Bel la is vrijgelaten en zal via Evian, samen met de Al gerijnse delegatie, naar Marokko vertrekken. President Sukarno heeft in een rede voor ra dio Djakarta verklaard, dat het geheime voorover leg met de Nederlanders alleen en uitsluitend ten doel heeft de weg te effe nen voor besprekingen over een formele over dracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië. Indien de Nederlanders dit niet wil len, zullen de onderhan delaars naar Djakarta te rugkeren. De militaire voorbereidingen in Indo nesië gaan zonder onder breking door. President Kennedy heeft premier Chroesjtsjef voorgesteld te komen tot een uitgebreide Ameri kaans-Russische samen werking in de ruimte vaart. Onder anderen wordt gepleit voor het uitvoeren van gemeen schappelijke lanceringen van kunstmanen ten be hoeve van de meteorolo- 'gie. Bij de in Argentinië gehouden verkiezingen voor het Congres en de provinciale raden hebben de aanhangers van de verbannen ex-dictator Pe- Irón in vrijwel alle delen van het land grote stem menwinsten behaald. O.m. is het gouverneurschap van de provincie Buenos Aires in handen gekomen van een Peronist. In een voor afbraak be stemde woning aan een ([zijstraatje van de Buiten- watersloot te Delft zijn zaterdagmiddag drie kin deren in de vlammen om gekomen. De ouders waren op dat moment niet thuis. Verondersteld wordt, dat één van de kinderen met J lucifers heeft gespeeld. Sjoukje Dijkstra heeft I zaterdag in Praag als eer- ste Nederlandse in de ge- sohiedenis van de schaats- sport de wereldtitel in het kunstrijden" behaald. Z°'nzmm HET IS ZOVER. In Algerije is vanmiddag om twaalf uur of ficieel een wapenstilstand van kracht geworden, die gister avond reeds in een bewogen rede van president De Gaulle was aangekondigd. Tegen het tijdstip, waarop het bestand van kracht werd, was het met name in de hoofdstad Algiers opvallend rustig. De Franse strijdkrachten waren echter op alles voorbereid. Militaire patrouilles zijn paraat en de ordetroepen werden vanochtend in de kazernes in gereedheid gehouden om onmiddellijk te kunnen ingrijpen. Ook Parijs wordt scherp be waakt. .Overal in de binnenstad ziet men politie, in kleine groepen, bewapend met tommyguns. Op de daken van openbare gebouwen staat afweergeschut. Vanmiddag zou het Franse kabinet bijeenkomen om zijn fiat te geven aan het in Evian-les-Bains bereikte akkoord. Morgenochtend komt <je Natio nale Vergadering in buitengewone zitting bijeen. De Gaulle zal dan een redevoering houden, die ge volgd wordt door een verklaring van premier Debré en een debat. In Algiers en Oran zijn militaire rechtbanken in gesteld, welker vonnissen onmiddellijk kunnen wor den uitgevoerd. In Algerije zijn in het afgelopen weekeinde weer tenminste 63 personen omgekomen bij aanslagen. VOLGENS een van Franse officiële zijde gepubliceerde mededeling zijn de voornaamste punten van de Frans-Algerijnse overeen komsten de volgende: De zelfbeschikking zal tot uitdrukking worden gebracht door een algemene en rechtstreekse stemming in Algerije, een bepaalde tijd na een staken van het vuren en de instelling van een voorlopig bestuur. Er zal kunnen worden gekozen tussen handhaving van de huidige status van Frans departement, onafhankelijkheid door verbreking van de banden met Frankrijk of onafhankelijkheid in samenwerking met Frankrijk. De duur van de overgangsperiode wordt niet precies aangegeven en ook niet de samenstelling van het voorlopig bestuur. Wel worden voorzien; maatregelen voor terugkeer naar persoonlijke en openbare vrijheid na het staken van het vuren, zoals amnestie, vrijlating van strijders en politieke gevangenen en instelling van een „openbaar tribunaal". In de overgangsperiode zal de Franse soevereiniteit worden uitgeoefend door een „hoge commissaris" met gezag over de Franse troe pen, terwijl een „voorlopig bestuur" van twaalf leden zal optreden en tezamen met de hoge commissaris voorbereidingen voor de zelfbeschikking zal treffen. Het bestuur zal over een ordedienst beschikken. Het referendum zal door commissies gecontroleerd worden. Ingeval de Algerijnen samenwerking met Frankrijk verkiezen zullen dc Franse burgers drie jaar de tijd krijgen om te beslissen of zij Algerijn willen worden met behoud van de Franse nationaliteit ofwel als vreemdeling in Algerije willen blijven. Zij kunnen ook naar Frankrijk teruggaan waar zij van speciale wetsbepalingen kunnen profiteren. De Europeanen die in een „geassocieerd Algerije" de Algerijnse nationaliteit verkiezen worden eigendomsrechten gegarandeerd, het gebruik van de Franse taal in het openbare levenvrijheid van eredienst, huwelijks- en erfrechtpolitieke rechten, toegang tot openbare functies en in het algemeen waarborgen tegen elke discriminatie. Verder worden hun speciale waarbor- gen'van vertegenwoordiging in de parlementen en betreffende de rechtspraak gegeven. Aan de Fransen die de status van vreemdeling biezen, worden eveneens eerbiediging van bezittingen en verkregen recht, gelijkheid van burger rechten, het gebruik van het Frans, vrijheid van eredienst en onderwijs ge garandeerd. Wat de economie betreft zal een „geassocieerd Algerije" in de frank-zone blijven. Frankrijk zal zijn hulp aan Algerije voortzetten in de vorm van ver lenging van het „Plan van Constantine". Verder zijn voorzieningen getroffen voor culturele en technische samen werking. Wat de Sahara betreft worden de verkregen rechten van Frankrijk betreffende de oliewinning gegarandeerd. Er zal worden samengewerkt bij de exploitatie en Franse maatschappijen krijgen voorkeursrechten voor de exploitatie van olie. Militaire voorzieningen: Frankrijk zal nog vijftien jaar kunnen beschikken over de basiè Mers el Keblr, met mogelijkheid van hernieuwing, zal nog vijf jaar zijn proefinstallaties In de Sahara kunnen houden, zal faciliteiten behouden op verscheidene vliegvelden en zal nog drie jaar strijdkrachten in Algerije houden. Het in te stellen voorlopig bestuur in Algerije zal uit negen Mohammedanen en drie Europeanen (van wie een voor zitter en een vice-voorzitter) bestaan. *V«T»b»kifabri«k J. Gruno-Nijktrb Felle brand in Delft In een voor de sloop bestemde wo ning aan de Buitenwatersloot in Delft zijn zaterdag drie kinderen in een brand omgekomen. De ouders waren niet thuis en vermoedelijk is door een van de kinderen, de bijna vierjarige Leo Jansse, met lucifers gespeeld. Dc gehele woning brandde uit, de inboe del ging verloren en behalve Leo von den ook zijn zusjes Désirée (anderhalf jaar) en Jolanda (negen maanden) de dood in de vlammen. (Zie voor verslag elders in dit nummer). zullen vertegenwoordigen. Dit bestuur zal zorg dragen voor die aanstelling van Algerijnen op diverse posten, De vrijlating van de gevangengenomen strijders en politieke gevangenen zal binnen twintig dagen na het staken van het vuren geschieden. Het voorlopig bestuur zal binnen drie weken verkiezingen organiseren voor de instelling van een Algerijnse nationale vergadering waaraan het zijn gezag zal overdragen. DE GAULLE: Gezond verstand heeft gewonnen President De Gaulle heeft het Franse volk gisteravond meegedeeld, dat in Al gerije tot een staken van het voren it besloten en hij heeft de Fransen opge roepen de getroffen overeenkomst zon der voorbehoud goed te keuren. Met nadruk sprekend en kennelijk vol daan, dat zijn pogingen om in Algerije de vrede te herstellen na vier jaren waren geslaagd, zei De Gaulle in zijn radio- en tv-toespraak, dat nu voor een onaf hankelijk Algerije, nauw verbonden met Frankrijk, de weg open lag naar de be schaving. Het was Frankrijks nationale belang geweest, aldus De Gaulle, om de Alge rijnen zelf het heft in handen te geven. Hij vroeg de Europeanen in Algerije een miljoen tegen negen miljoen mos lims om in het land te blijven en met de nieuwe Algerijnse staat samen te wer ken als deze was gevormd. Nadat hij het Franse leger lof had toe gezwaaid voor het heldhaftige optreden en de „glorieuze verliezen", zei hij dat het uiteindelijke succes te danken was aan de republiek zelf omdat deze haar instellingen had hervormd zodat stabili teit en macht in de plaats konden ko men voor de crises uit het verleden. Het leger, aldus de president, had trouw zijn plicht gedaan, ondanks de po gingen tot ondermijning van het gezag door enige afgedwaalde bevelhebbers en het drijven van misdadige avonturiers. Het gezonde verstand had tenslotte het pleit gewonnen ondanks „de woede van sommigen, de verblindheid van anderen de onrust van velen". De Gaulle sprak jr de „drie waarheden" die tot de be slissing hadden geleid. Ten eerste het Franse nationale belang dat Algerije zichzelf bestuurt. Ten tweede de grote behoeften en verlangens van het Alge rijnse volk, die Algerije dwongen tot een samengaan met Frankrijk en ten derde dat er „boven de gevechten, de terreur alle verschillen in ras. levenswijze en godsdienst „zoveel banden waren gegroeid tussen Algerije en Frankrijk, dat de bei de volkeren nog steeds een speciale fun damentele aantrekkingskracht op elkaar uitoefenen. De president was kennelijk diep be wogen. Toen hij eindigde met de woor den. „Leve Frankrijk, leve de republiek" begaf zijn stem het bijna. Mammoetwet morgen niet in de Kamer De behandeling van het wetsontwerp tot regeling van het voortgezet onder wijs, de „mamoewet", die morgen als eerste punt in de Tweede Kamer aan de orde zou komen is voorlopig een dag uitgesteld, wegens een lichte on gesteldheid van minister Cals. Bij Gstaad in Zwitserland zijn gis teren twaalf skiërs onder een lawine be dolven. Tien wisten zichzelf te bevrij den, de elfde overleed en de twaalfde werd later bewusteloos uit de sneeuw gehaald. Om op de hoogste trap van het erepodium te mogen staant heeft Sjoukje Dijkstra vele jaren van intensief en serieus trainen achter de rug. Het begon in de Höutrusthal te Den Haag; het eindigde in het prachtige stadion van Praag. Het doel werd daar bereikthet wereldkampioen schap behaald. Rechts van Sjoukje, Regina Heitzer en links Wendy Griner. Ondanks gesprek in Amerika A LS de Nederlanders weigeren officieel met ons te onderhandelen over de overdracht van westelijk Nieuw-Guinea, zullen wij dit gebied in de loop van dit jaar bevrijden heeft president Sukarno gisteren voor radio-Djakarta verklaard. Hij zei verder, dat Indonesië heeft besloten westelijk Nieuw-Guinea te bevrijden, zo mogelijk met diplomatieke mid delen, echter op voorwaarde dat Nederland zich in beginsel bereid ver klaart het omstreden gebied aan Indonesië over te dragen. De Indonesische afgevaardigden bü de geheime besprekingen in Washington hebben dan ook de taak eerst zekerheid erkrügen of het overleg wel ten doel heeft de weg voor de formele regeling van de overdracht te effenen. „Als dit niet 't geval is, moeten zij weer naar huis komen", aldus Sukarno. In dit verband verklaarde hij ook, dat het niet juist is het geheime overleg voor te stellen als „verkenning". H(j beschuldigde er passant de Nederlanders van het fun damentele beginsel van het geheime ge sprek te hebben „vedraaid". Over zijn bevel van 19 december „tot bevrijding van het gebied merkte hij op, dat dit niet zal worden ingetrokken, maar dat het met nog meer kracht ten uitvoer zal worden gelegd. Voor vervolg zie pagina 4 FEN ZUCHT IS GEGAAN door de we- reld, nu bekend is geworden dat tus sen Frankrijk en Algerije het zo lang ver beide bestand is bereikt. Zeven jaren heeft de oorlog geduurd, jaren die. ieder voor zich, stromen van leed en van bloed hebben gekost. Menselijke onmacht in het vinden van de ander was opnieuw dui delijk gebleken. Sterk genoeg was men om de tegenstander te bekampen, niet sterk genoeg om een vrede te sluiten. Voor dit laatste is dan ook meer vereist dan voor de strijd. Het heeft moeten duren tot zowel Frankrijk als Algerije de man nen hadden gekregen die tot meer dan de oorlog, die tot de vrede in staat waren. De volvoering van het bestand zal nog problemen geven. Er zijn onder de Fran sen talloze vveerbarstigen, die zich niet wensen te schikken. Zullen zij door het bestand tot nieuwe wanhoopsdaden wor den verleid? Of zullen zij na het bereiken van dit resultaat toch het doelloze van verder verzet erkennen? Helaas hebben velen zich met hun bloedvergieten zo diep in de schuld gestoken, dat een terugkeer bij uitstek moeilijk is geworden. Aan het bestand zelf zal het nauwelijks afbreuk meer kunnen doen. Wie elkaar onder om standigheden als de onderhavige hebben gevonden, laten elkaar niet meer los. Het resultaat van de moeizame besprekin gen bevat voldoende garanties voor een nauw samengaan, ook voor de komende tijd, tussen beide landen. De volken zul len op elkaar aangewezen blijven. Er is voortaan wederzijdse zelfstandigheid, en dit zal op onderscheidencn, daarvoor bij zonder in aanmerking komende gebieden duidelijk gaan blijken. Maar er blijft tege lijk een in vrijheid aangegane verbonden heid. Algerije blijft profiteren van de Franse economie en vooral ook van de Franse cultuur. Hoe zich dit alles ontwikkelen gaat, zal de naaste toekomst gaan leren. De wereld kan er zich over verheugen, dat een pro bleem. dat niet alleen de beide het naast erbij betrokken volken jarenlang heeft beziggehouden, is opgelost. Dat is belang rijk, niet maar voor Frankrijk en Algerije. Het kon in het bijzonder de vrije wereld niet onverschillig zijn, dat in het conflict de handen van Frankrijk zozeer waren geboeid. Men zal zich nu afvragen, op welke wijze De Gaulle thans zijn aan dacht gaat richten op vraagstukken van andere orde. Zal hij na dit duidelijke re sultaat inschikkelijker worden? De ver wachtingen zijn anders. Nederland mag zich door wat hier werd bereikt versterkt gevoelen in zijn teleur stelling, dat een overeenkomst als deze destijds niet mogelijk is gebleken tussen Indonesië en ons. Maar de omstandigheden waren, naar personen en naar zaken, ook wel geheel anders. Premier Chroesjtsjef heeft bekend ge maakt, dat zijn regering de voorlopige Algerijnse regering de jure erkent. De Russische premier gaf verder „zijn be reidheid te kennen diplomatieke betrek kingen met deze regering aan te kno pen". Chroesjtsjef legde deze verklaring af in een telegram, dait door radio Moskou werd voorgelezen, twee uur voor dat het bestand in Algerije van kracht zou worden. Het telegram werd gezonden aan die voorzitter van de voor lopige Algerijnse regering, Ben Khedda. ipEN hogedrukgebied dat zich zaterdag op het zuidelijk deel van de Noord zee bevond heeft zich langzaam verder in noordwestelijke richting verplaatst en lag maandagmorgen tussen Schotland en IJsland. Aan de oostflank ervan blij ven noordelijke winden koude lucht uit Scandinavië aanvoeren waarbij zich zwakke storin,gsgebieden langs de Noorse kust naar het zuiden verplaatsen. Deze zullen ook in ons land meer bewolking veroorzaken, waarbij de kans op buitjes weer groter wordt. De invloed van oceaandepressiesstrekt zich niet verder uit dan tot over Spanje, Portugal en het westelijk deel van de Middellandse Zee. De Bilt verwacht tot morgenavond: HET WEER IN EUROPA Opklaringen maar ook nn en dan wol- ken velden en hier en daar een bultje. Rapporten hedenmorgen zeven uur Weinig wind. Weinig verandering in temperatuur. (Opgemaakt 11.16 uur). Tendens langzaam dalend HOOGWATER SOHEVENINGEN 20 maart: 3.03 vjn.; 15.14 mm. op 6.45, onder 18.52 v maan op 18.00, onder 6.46 uur. 21 maart volle maan. JN een sombere, vervallen werd gegijzeld omdat hij zich rokers voorgaan, omdat de be- lidmaten van Grootveltstempel fabrikanten hypnotiseren naar do T /l® ^getrokken van het zoekende nlcottnisten het pro- konden het rommelige inte- «ijn mening dc rokers mei hun de Kort® Leidsedwarsstraat in bevel van de president van de bleem van het roken moeten rieur bezichtigen, de voorhof, affiches op dezelfde wilze als d^ meter OPvan0'hftXld°se' T mbeI«Yen- moet veel gerook, het middenderi en een altaar! bU de%Ziï£2ï voïen ïufin i H^r nafflches met het worden, enorm veel, zoveel, dal Langs de plankenwanden zijn medicijnmannen, plein-vennaakcentrum, heeft woord „kanker te staken. het verderfelijke er walgelijk besmeurde sigarettenaffiches Als een ritus en hH wil deze de 29-jange ex-glazenwasser „In de gevangenis ben ik een uitkomt." Tijdens de tempel- aangebracht; er staan asbakken eigenschap daarom ritueel be- ftobert Jasper Grootvelt zater- nog feller tegenstander van ro- dienst zal de geestenbezwcer- vol peukjes en bü het altaar strüden: met Afrikaanse mn- lagavond zpn tempel Ingewud. ken geworden", zei de ln een der aan zün bezoekers krytjes hangt ook de dagvaarding ziek de eredienst ln een ver noemende geestenbe witte kiel gehulde geestenbe- uitdelen, waarmee ze ln de voof het kort geding^! bran UlïkenSe "S krutatneht tLen Jf" twcerd" faterda*avond *jj«» <ud slgarettenaffiches kunnen den kaarsen rondom het altaar. »1 hoestend en proestend. ,Ik kruistocht tegen het roken tempel. HU rukte wat aan zün gaan besmeuren „En ook kom waarop een hamer, een trom- wil een nationale anti-rook begon, wi vanuit deze tem- wonderlüke hoofddeksel, een Ik met een eigen sigaretten- mei vol spükers. doosjes luel- campagne die ovenüïï in 2 pel de nicotinlsten waarschuwen soort soldatenkeple versierd merk. Ik noem het „Anthonle fers en andere wonderlüke at- Benelux en In Engeland want tegen de verderfelijke gewoon- met Goudse püp, en deelde mee. van Leeuwenhoek" en het zün tributen rommelig Uggen uit- de tyd Ls er nu rün voor" zo nrtü ?at actle met nJ°* JP-o- «tukjes zuivere teerdraad. zo gestald. Op de achtergrond meent anti-nlcotlnlst Grootvelt hH I r h verliet ter felheid gaat voortzetten, zwart mogelük." In de tempel klonk mystieke Afrikaanse mu- die met een sigaret tussen zHn hU he Amsterdamse huls van Elke avond wordt er een ere- werd zaterdagavond een soort ziek. „Dat hoort erbü". vindt Uppen de eersteALSsTtmT- bewarlng, waar hü zestig dagen dienst gehouden. Ik zal alle Instuif gehouden. De assistent- Grootvelt, want de sigaretten- dagavond begroette. D. Heidei Eelde Du Bilt Twente Eindh Zd .Limb Helsinki Stockh Oslo Grenoble Nice BerüjD München ZQricb Geneve

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1