JlicttHie ITciterijc (jTournnl ïUiia Israëlisch bombardement op Syrische stellingen Commentaar Bestand Algerije: vanavond 8 uur Somerset Maugham vreest dieven Bevolking van Tiberias stond rustig toe te zien Tegel bij huwelijksfeest Indonesië wil praten maar twijfelt Chroesjtsjef kondigt „wereldraket aan ZATERDAG 17 MAART 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12431 CHRISTELIJK'NATIONAAL DAGBLAD „Stantvastlcfj Is gheblrvra mgn hert ia UgljenspMt" in 'n woelige wereld veilig verzekerd Kromme Nleuwegracht 8—10 (JTKECHT TTET Israëlische leger heeft bekendgemaakt dat de Israëlische lucht- macht vanmorgen vroeg Syrische artilleriestellingen ten oosten van het Meer Galilea heeft gebombardeerd. Eerder was van Israëlische zijde meegedeeld dat Israëlische strijdkrachten een strafactie hebben onder nomen op Syrische stellingen. Volgens de eerste Israëlische berichten le den de Syriërs zware verliezen. Er zijn geen berichten over Israëlische verliezen. Na de strafactie ontstond in de vroege ochtenduren een artillerieduel. Syrisch geschut beschoot het Israë lische dorp Ein Gev aan de oever van tv en radio het bestand afkondigen, waarop nu al wekenlang wordt gewacht. Dit is de mening van zowel Fransen als Algerijnen, die aan het overleg in Evian hebben deelgenomen. Er moesten van daag nog wel belangrijke dingen worden geregeld met betrekking tot samenstelling en bevoegdheden van het interim-regime, dat een referendum zal voorbereiden. Vieuws in één oogopslag Israëlische vliegtuigen hebben vannacht een aan val ondernomen op een Syrische artilleriestelling aan het Meer van Tiberias. Het geldt hier blijkbaar een strafactie. Vanmorgen vroeg kwam op verzoek van dc V.N.-vertegenwoor diging een einde aan de vuurgevechten. Volgens berichten van Israël zijn er aan Syrische zijde zwa re verliezen geleden. Het nieuws over dit treffen komt zowel uit Israëlische als uit Syrische bron. Het einde van de Al gerijnse oorlog werd ein delijk vandaag verwacht: vanavond om 8 uur zal De Gaulle het bestand afkon digen. De gisteren gerezen laatste, ernstige moeilijk heden tussen de Franse en de Algerijnse delegatie ichenen vannacht in Evian opgelost te zijn. In de Al gerijnse stad Oran is het geheime Franse leger, de O.A.S., praktisch' heer en meester van het openbare leven, blijkbaar zonder op noemenswaardige tegen stand te stuiten. De Indonesische rege ring toont zich weinig op timistisch over het gesprek met Nederland over Nw.- Guinea. Daarom is Dja karta ook niet bereid zijn militaire voorbereidingen te matigen. Het vlaggeschip van de Kon. Rotterdamse Lloyd, de Willem Ruys, die gisteren voor een reis rond de wereld uit Rotter dam vertrok, zal weer door Indonesische wateren va ren en Singapore aandoen. Men zou het i.v.m. het ko mende geheime voorover leg over Nieuw-Guinea onelegant vinden als de Willem Ruys de Indone sische wateren opzettelijk zou mijden. Mededelingen van Chroesjtsjef over nieuwe Russische raketwapens die het hele Amerikaanse de fensie systeem waardeloos zouden maken (volgens de Russische leider dan) heb ben de laatste hoop op enige gunstige uitslag van de ontwapeningsconferen tie in Genève wel doen verdwijnen. Chroesjtsjef wees elke vorm van inter na tionale controle op de ontwapening beslist van de hand. Hij beweerde dat het aan de hand van in strumenten mogelijk is, in Rusland Amerikaanse kernproeven en in Ame rika Russische proeven waar te nemen. De samenwerkende ambtenarencentralen zijn niet van plan minister Toxopeus te vragen het overleg over de salarissen te heropenen. Ze zien in zo'n verzoek geen heil. Aan de lof die de KVP- leider in de Tweede Ka mer. dr. De Kort, gisteren in' de partijraad aan het kabinet toezwaaide, voeg de hij tweeërlei kritiek toe: op het ambtenaren- salarissenbeleid en het woningbouwbeleid. Volgens kringen die in nauwe relatie staan met beide delegaties, zal de pre mier van de Algerijnse regering in bal lingschap, Ben Khedda, op het moment dat president De Gaulle het bestand in Parijs bekendmaakt, in Tunis medede ling doen van het Frans-Algerijnse ak koord. Voorts bestaat het plan, dat Ben Bella, de in Franse gevangenschap ver kerende vice-premier van de Algerijnse regering, in de komendenacht met zijn mede-gevangenen in vrijneid zal worden gesteld en onmiddellijk per vliegtuig naar Rabat (Marokko) te doen reizen. In Algerije wordt intussen de toe stand steeds kritieker. De politieprefect van Oran heeft gisteren besloten de avondklok te vervroegen van negen uur tot half acht na het schandelijk optreden van de O.A.S. Overigens wordt het geheime leger geen stroo- breed in de weg gelegd, hetgeen blijkt uit het feit dat in uniform geklede manschappen op klaarlichte dag pa pieren van automobilisten hebben ge controleerd en voorzien van een stem pel „OA.S., zone 3. controle". Tien in burger geklede leden van de O.AS. hebben de identiteitspapieren van alle driehonderd ambtenaren van het stadhuis van Oran aan een controle on derworpen. De „inspectie" duurde twee volle uren. De leden van het geheime leger traden uiterst beleefd op, stelden weliswaar direct na aankomst de tele fooncentrale buiten werking, maar zetten een voor ieder zichtbare wachtpost vooi de deuren van het stadhuis. Functiona rissen in Algerije verklaarden dat dit de methode van de O.A.S. is de indruk te vestigen dat het normale gezag niet meer Het economische leven in Algerije staat ondertusen op instorten nu vele vakbonden en andere organisaties pro teststakingen hebben aangekondigd. De scheepvaart- en luchtvaartmaatschappijen nemen geen boekingen voor latere datum meer aan uit vrees dat de passagierslijs ten in handen van de O.A.S. zullen val len, die heeft aangekondigd, dat iedereen die Algerije wil verlaten daartoe toe stemming van het geheime leger moet hebben. Wm. Ruys vaart weer door de Straat Soenda (Van een onzer verslaggevers) Het vlaggeschip van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, de Willem Ruys. die vrijdag voor de zestiende reis-rond- de wereld uit Rotterdam vertrok, zal weer door de Indonesische wateren varen en de haven van Singapore aandoen. De directie van de Lloyd heeft dit besluit een dag voor het vertrek van het grote passagiersschip (donderdag dus) genomen. Nu volgende week in Washington de geheime Nederlands-In donesische besprekingen beginnen, be schouwt de Lloyd het als een onelegant |ebaar, als de Willem Ruys opzettelijk de Indonesische wateren vermijdt De haven van Pineng, een schler- eilandje in het noorden van Malakka. zal, nu de Willem Ruys weer volgens de oude route gaat varen, niet meer worden aangedaan Griep in Hengelo geeft stagnatie Vele inwoners van Hengelo liggen met griep in bed. In sommige klassen heeft de ziekte het leerlingental gehal veerd. Sommige bedrijven moeten op drachten weigeren, omdat zij ernstig rr gebrek aan personeel tc kampen jS n. De Hengelose melkfabriek heeft inwoners zelfs per circulaire la- .'en weten, dat in bepaalde wijken de komende dagen geen melk aan huis kan worden bezorgd, omdat de griep flink heeft huisgehouden onder de be zorgers. Men moet nu op .bepaalde tijdstippen de melk van centrale pui het meer, waarop de Israëlische artil lerie het vuur beantwoordde. Dit duel heeft drie uur geduurd. Naar schat ting stond de helft van de bevolking van Tiberias aan de oever om te kij ken naar het flitsen van het geschut en de lichtbundels van de schijnwer pers die het wateroppervlak afzochten. Van Israëlische zijde Is meegedeeld, dat de Israëlische troepen die tot taak hadden Syrische voorposten ten noorden El Noekeib te vernielen, hun op dracht hebben uitgevoerd. Vanuit deze stellingen waren gisteren Israëlische vaartuigen beschoten. Wat volgens de Israëliërs in de laatste weken herhaald»- ik is gebeurd Radio-Damascus heeft vanmorgen ge meld dat Syrische strijdkrachten een aan- /an Israëlische infanterie en tanks hebben afgeslagen. Syrische artillerie heeft het dorp Ein Gev beschoten, aldus de Syrische zender Verder deelde Radio-Damascus mee dat de Israëliërs vier tanks en acht an dere voertuigen die getroffen werden, liebben moeten achterlaten. Syrische vliegtuigen die meester zijn in de lucht, hebben twee Israëlische jachtvliegtuigen verdreven. De woordvoerder van de Verenigde Naties ln Jeruzalem. Grand, heeft mee gedeeld dat de Verenigde Naties een staken van het vuren hebben kunnen bewerkstelligen dat om zeven uur plaat selijke tijd (zes uur Nederlandse tijd) is ingegaan. Een Israëlische radiozender heeft mee gedeeld, dat het sedert half zeven rustig het gebied om het meer. Volgens zender vernielden de Israëlische strijdkrachten voor zij Syrisch gebied verlieten, een aantal van hun voertuigen die bij de nachtelijke actiè beschadigd Volgens de bekendmaking van Israëlische leger hebben vliegtuigen de luchtmacht Syrische baterijen de oever van het meer tot zinken ge bracht. Na het bombardement hebben de Syriërs in het geheel niet meer ge schoten. De zware beschieting van Ein Gev door de Syrische artillerie duurde voort ondanks herhaalde verzoeken van de eVrenigde Naties het vuren te staken, aldus het legercommuniqué. „Onze strijdkrachten waren gedwongen vlieg tuigen in actie te brengen om af te re kenen met de Syrische artilleriestellin- Het leger deelde ook mee dat Syri sche Mig-17 straaljagers boven het ge bied van het meer en het dal van de Jordaan hebben gevlogen. Veertien Syrische soldaten, onder wie een compagnies-commandant, werden gedood en een onbekend aan tal werd gewond. Eén soldaat werd gevangen genomen. De Israëlische strijdkrachten maak ten ook een aanzienlijke hoeveelheid amunitie buit. vast vertegenwoordiger bij de Ver enigde Naties, ons land vertegen woordigen bij 1iet geheime voorover leg met Indonesië, zo heeft minis ter Luns verklaard. De minister kon nog niet zeggen of het vooroverleg maandag te Washington zou begin- De Indonesische delegatie zal behalve uit Sudjarwo Tjondronegoro en Adam Malik bestaan uit Zairin Zain, Indone sisch ambassadeur te Washington. De twijfel van de Indonesische re gering aan de resultaten wordt een de redenen genoemd, waarom Indonesië in het geheel niet van plan is, zijn militaire voorbereidingen te -erminderen. Men verklaart daar volgens A.F.P.. dat Nederland weliswaar heeft ingestemd met onderhandelingen, maar niet de min ste aanwijzing heeft gegeven over de vraag of het de door Indonesië geëiste onmiddellijke overdracht van het be stuur zal toestaan. Men voegt hieraan toe. dat dit een absolute voorafgaande voorwaarde is voor alle officiële onder- is' b«- Het Nationaal Comité voor het zilveren huwe lijksfeest van de Koningin en de Prins der Neder landen heeft een tegel laten ont- werpenter her innering aan het huwelijksfeest. Van maandag aJ is de tegel voor f 2.50 te verkrij gen bij tal van i winkeliers in Ne derland. De brengst stemd. voor net nationaal ge schenk. De kunstschil der Edmond Bei- lefroid, ontwer per te Maastricht, heeft gedachten van Hare Majes teit de Koningin en Zijne Konink lijke Hoogheid- de Prins in een tekening ver beeld. De kleuren zijn olijfgroen en oranje. De woor den van Hare Majesteit de Ko ningin, gesproken tot de jeugd in 1953 „Doen kunnen we alles maaa den ook alleen allen sa men" staan op de tegel vermeld. De afmeting is 10 x 20 cm. De tegel kan aan de wand worden ge- Dank zij de medewerking van het Centraa bureau levens middelenbedrijf zal de tegel vai maandag af bij ongeveer 20.00 winkeliers in oxu land verkrijgbaar DOEN KUNNEN WE ALLES MAAR DAN GOK ALLEEN ALLEN SAMEN handelingen met Nederland, die na de voorbereidende besprekingen zouden word engehouden. Ellsworth Bunker zou in de Neder lands-Indonesische besprekingen als pri vé burger en niet in e^n officiële functie optreden, ten einde niet de indruk te wekken, dat de Verenigde Starten zou den bemiddelen. Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken heeft verklaard: „Voor zover zij weten zullèn de Nederlandse schepen in de wateren van het Ameri kaanse vasteland blijven en zullen zij niet naar Nieuw-Guinea opstomen." Naar verluidt, zullen twee Nederland se onderzeeboten bezoeken brengen aan havens van de Mexicaanse westkust, en twee onderzeebootjagers zullen naar San Diego en Vancouver gaan. Een verbolgen Italiaanse arbeider, die uit zijn betrekking bij de Rot terdamse tram was ontslagen, ge tuigde gisteren op temperament volle wijze van zijn kwaadheid, door een blik benzine in het kan toor van de tram leeg te gieten en aan te steken. De verdampte benzine vormde met de lucht in het kantoor een gasmengsel dat prompt ontplofte, met het gevolg dat een muur het begaf en het meubilair in het kantoor ernstig beschadigd werd. De man werd gearresteerd. Zo zag het kantoor lokaal er na de explosie uit Y.S. lanceerden dergelijk wapen Premier Chroesjtsjef heeft gisteren Weer een sensationele ontdekking van de Russische geleerden gelan ceerd: een raket die onaantastbaar is voor afweerraketten. Hij noemt het nieuwe wapen „wereldraket", en alle Amerikaanse pogingen het bui ten werking te stellen zullen ver geefs zijn. De .wereld raJcert" maakt alle af- weerinstallarties in de V.S. waardeloos. Gelijk met deze mededeling hebben de Amerikanen een raket gelanceerd, de Titan 2, waarvan het bereik praktisch onbegrensd is, terwijl het geleidesys- teem niet door een eventuele vijand kan worden gestoord. De V.S. hebben hiermee de dreigementen van de Rus sische premier wel onmiddellijk en afdoend beantwoord. Chroesjtsjef deed mededeling van het wapen op zijn verkiezingstoespraak in Moskou. Hij maakte zijn enthousiaste toehoorders duidelijk dart de V.S. op elk gewenst punt kunnen worden aangeval len, omdat deze raket zich over de oce anen kan bewegen. De Amerikaanse waarschuwingsinstallaties zijn berekend op raketten via de Pool de kortste af stand. Op de oceanen kunnen echter geen radarposten gevestigd worden. De con clusie van Chroesjtsjefs betoog was, dat ontwapening hot enige middel is om oor log te voorkomen en wel ontwapening zonder internationale controle. Chroesjtsjef zei, dat deze raket de ge hele wereld kan bestrijken: „Je verwacht hem door de deur en hij komt door het raam". Dat de Russen echter niet de enigen zijn die een wereldraket bezitten, hebben de Amerikanen bewezen door de lancering van hun Titan 2, een twee trapsraket van 31 meter lengte en met een gewicht van 150 ton. De lancering geschiedde op Cape Cana veral en de raket kwam overeenkomstig de plannen achtduizend kilometer ver der in de Atlantische Oceaan terecht. Officieel wordt het bereik van de Titan opgegeven als intercontinentaal, maar het is een publiek geheim dat dit bereik onbegrensd is. terwUI het geleidesysteem niet kan worden gestoord. Radar-proof een systeem heeft ontworpen om een H-bom-platform in een baan om de aarde te brengen, hoog genoeg om ontdekking onmogelijk te maken. Er wordt ook op gewezen dat stoffen zijn gemaakt die slechts een zeer zwakke radar-echo voortbrengen. De Russen hebben mogelijk een methode gevon den om hun raketten radar-proof te maken door het gebruik van die stof fen. Verder denkt men, dat de Russen een raket hebben ontworpen die in staat is radicaal van koers te veranderen om de westelijke radarposten in de war te brengen. Amerika zou een soortgelijk type met een ingebouwd ontwijkings systeem aan het ontwikkelen zijn als on derdeel van de proeven die volgende maand in de dampkring genomen zullen worden, indien in Genève geen verdrag getekend wordt voor een verbod op het houden van kernproeven. voorlopig als geheim, zullen dus volgen de week beginnen. De namen van de deel nemers uit beide staten zijn nu bekend. Het zijn bekwame lieden en bekwaamheid Is ook wel nodig, wil er een formule ge vonden kunnen worden die voor belde partijen aanvaardbaar is. zelfs indien zij nog slechts op de aeenda betrekk'ng heeft. Een vraag is: welke zal de positie zijn van de derde man? Die positie wordt ons aangeduid als van een particulier. Het is een aanduiding die nauwelijks voldoende mag he*en. F.r zijn vele honderden mil joenen particulieren op de wereld, maar zij worden van deze samenspreking ge weerd. Behalve particulier is de man ook Ame rikaan. We nemen wel aan. dat hij zijn regering n'et vertegenwoordigt. Maar hij zit er niet buiten medeweken van zijn regering. Meer nog, zijn aanwezigheid bij de besprekingen wiist niet alleen op de belangstelling van zijn regering voor dit geschil er zullen niet veel regeringen zijn die er geen belangstelling voor heb ben maar eveneens op de verantwoor delijkheid die zijn regering in dit geschil allengs is gaan dragen. Het geheime ka rakter van de besprekingen zal zich niet zover uitstrekken, dat hij zijn regering niet nu en dan discree* van de vorderin gen op de hoogte weet te stellen. Daarnaast is echter zijn aanwez'gheid ook als zodanig reeds van belang. Hij kan goede diensten bewijzen. Het ware niet te verwonderen, ind'en het gesprek een ze kere starheid vertoont. Dan kan het zijn nut hebben, zo er iemand aanwezig is die een woord spreekt dat de sfeer zuivert. Hij is een niet direct bij de zaak betrok kene. Hij kan afstand nemen. Zijn oor deel is een objectief oordeel. Hij kan be middelen. scheidsrechter zijn. Hij kan ko men op formuleringen waaraan mensen die jarenlang een bepaald standpunt heb ben ingenomen nog niet hadden gedacht. Hij zal ploo'en moeten gladstrijken. Het probleem zelf van de oplossing zal er moeilijk genoeg om blijven. Maar we blijven hem zien als toch meer dan een loutere particulier. Hij symboli seert als het ware de Amerikaanse inte resse en de Amerikaanse verantwoorde lijkheid. Zijn aanwezigheid doet uitkomen, dat Nieuw-Guinea toch meer is dan een twistpunt tussen twee landen, dat het een eigen waarde heeft en dat hier iets in het geding is van internationale aard. Deze overwegingen zijn een reden geweest en een belangrijke waarom Neder land, nadat voor de Verenigde Naties zijn goede bedoelingen te weinig steun had den gevonden, tenminste een procedure als deze moest blijven bepleiten. Van die Nederlandse politiek nu is de Amerikaan se geïnteresseerdheid, en daarna ook de Ameri kaansc mede ve rantwoordel i j kheid, het gevolg en het resultaat. OlTV) „Goed dan, als je kikvorsmanii ije wil spelen, neem dan in ieder geval de zeep mee omlaag." Stationair /"JOK het komende weekeinde zullen wij nog bij de kachel en in de winterjas blijven zitten. Er kan ons voorlopig uit geen enkele hoek zachte lucht bereiken. Van Noorwegen tot Noord-Frankrijk strekt zich een hogedrukgebied uit t door de zwakke wind noordelijk blijft. 's Nachts vriest het twee tot vier graden en overdag komt het kwik urie tot vijf graden boven het vriespunt. Een sneeuw- gebied boven Midden-Europa komt nog iets verder naar het westen, maar zou wellicht ook zondag onze omgeving nog niet kunnen bereiken. Deze kou is bij zonder hardnekkig en duurt nu al ruim drie weken. Een groot verschil met ver leden jaar toen op vrijdag 17 maart ook UfT WFFR ÏN FÏTROPA hier in het westen al een temperatuur 1111,1 >V E-Eitt III UUttVFfA van twintig graden werd gemeten. n .ij Rapporten hedenmorgen zeven uur De Bilt verwacht tot morgenavond: Opklaringen maar overdag ook af en toe bewolking en hier en daar i-en sneeuw- buitje. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Weinig verande ring ln temperatuur. ZON EN MAAN Zondag: zon op 6 49, onder 18.48 uur; Éekfe maan op 15.53, onder 5.38 uur. De Bilt onbew verand Maandag: zon op 6.47, onder 18.50 uur; maan op 16.56, onder 6.23 uur. za Limh Volle Maan 21 maart Helsnio HOOGWATER SCHEVEN1NGEN cKS"1 18 maart: 1.51 v.m.; 14.05 n.m. £üp*nö 19 maart: 2.30 v.m.; 14.42 nm. c^ndÜn" SOMERSET MAUGHEM, de de 88-jarige schrijver, „zij de schrijver onlangs bezocht te komen stelen. Er is maar lijk had en liet een slaapka- Britse schrijver, heeft gis- zijn nu een zorg geworden", om te zien of er voldoende een ding dat u kunt doen: u mer tot kluis verbouwen, eren voor de eerste maal De auteur zegt, dat het hem voor de veiligheid van de moet een kluis bouwen en Wanneer hij op reis ging sloot litgelegd wat hem heeft ge- veel Vjd en moejte schilderijen gewaakt werd. daar uw schilderijen in be- hij zijn collectie in de kluis iracht tot het besluit zijn v.<?or ?(ïre:e"?a)t schilde- waren." vaardevolle inmressionisti- rWc" niet gestolen worden. Nadat Maugham hem het Maugham betoogt, dat hij ilu> schnde ri i erTt e verkoden De burgemeester van St. huis had laten zien zei de niet dertig jaar lang schilde- Jaren lanrhfbbfn iii mH Jean-Cap-Ferrat, het dorp burgemeester: „Ik heb nog rijen heeft gekocht om ze in en ik geloof niet "dat het „Jaren lang hebben zij mij aan de Riv,era waar Somer- nooit een huis gezien, dat een kluis te stoppen, maar hij goed is voor de schilderijen" zo duidelijk uitnodigt zag dat de burgemeester ge- aldus de schrijver. weg. „Het is een lastig karwei veel vreugde bezorgd", aldus set Maugham woont, heeft Grenoble Nice Berlijn InnsbnioK Athene Madrid Mallorca h. bew. Ortbc-w

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1