Jlieuwe geiJtsrije (üburanl Amerika noemde „derde man Commentaar Optimisme over mammoetwet Franse vloot bij Algerijnse kust Chröesjtsjef niet voor rechtbank tr Luchtalarm in Biak Baarnse moord omstreeks juni voor de rechter Reconstructie van gruwelijke misdaad Voorbereid op OAS-optreden bij bestand WOENSDAG 14 MAART 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12428 CHR1STEL1JK-NATIONAAL DAGBLAD „StyMtMiQtt Is ahrklrten otgn bert ia tc^easpttT Wie de schoen past Zie pagina 5 DE VERENIGDE STATEN hebben aan Nederland en Indonesië voorstellen gezonden over mogelijke bijeenkomsten voor onder handelingen over Nederlands Nieuw-Guinea. Deze hebben betrek king op de tegenwoordigheid van een derde partij bij de Nederlands- Indonesische besprekingen. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, Joseph Reap, zeide gisteren op een persconferentie dat de verzending in de laatste 24 uren was geschied. Hij voegde hieraan toe: ,Wij hebben goede hoop, dat er spoedig een bijeenkomst van beide partijen zal komen". Hij vertelde voorts, dat de Ver enigde Staten alles blijven doen, wat in hun vermogen ligt om een vreed zame oplossing van het geschil te bevorderen. Voor zover het hem toen bekend was, had men nog geen antwoord .uit Den Haag of Djakarta op de Amerikaanse boodschap ont vangen. Reap wees met grote vastberadenheid een grote reeks vragen van de hand over de inhoud van de boodschap, evenals de vraag of de voorgestelde persoon een Amerikaan of een van andere landaard was. Ook over de plaats liet htf zich niet Op de vraag of Amerika een vierde land had benaderd om als mogelijke bemidde laar op t® treden, antwoordde hij, dat dit voorzover hem bekend niet ge beurd was. Ten slotte zei hü, dat men spoedig een antwoord hoopt te krijgen. Volgens sommigen heeft de Amerikaan se regering een stad in de Verenigde Staten voorgesteld, doch niet Washington of New York. De Indonesische minister van buiten landse zaken, Subandrio, heeft gisteren verklaard dat Indonesië een vreedzame oplossing van het vraagstuk Nieuw-Gui nea zou verwelkomen. De eerste reactie van president Su karno in het openbaar op de Nederland se verklaring van maandag, waarin werd gezegd dat Nederland bereid is tot voor besprekingen over Nieuw-Guinea met Indonesië in tegenwoordigheid van een derde partij, wordt zondag verwacht. Dan zal de president een rede houden te Djokjakarta. Een winterse foto van de Bran denburger Poort in Oost-Berlijn temidden van een besneeuwde stad. Boven loopt de beroemde straat Unter den Linden. Nieuws in van 52 Indonesische gevangenen die se dert 15 januari door de Nederlanders waren vastgehouden, de liquidatie van geweld in het geschil over westelijk Nieuw-Guinea kan betekenen". „Hun vrijlating is een eerbewijs aan het geduldige werk van Oe Thant om de twee partijen tot elkaar te brengen. Ook illustreert zij eens te meer de ge matigde houding van de Nederlandse re gering en zij doet de hoop herleven dat een vreedzame oplossing kan worden ge vonden. Ook president Sukarno verdient lof voor de nadruk die hij heeft gelegd op de wenselijkheid van een vreedzame Verzoening De Washington Post schrijft in een hoofdartikel onder het hoofd: „Verzoe ning te juister tijd", dat „de vrijlating één oogopslag In boodschappen, die de Amerikaanse regering aan de Nederlandse en de In donesische regering heeft gezonden, worden voor stellen gedaan over de te houden Nederlands-Indo nesische besprekingen. In de boodschappen wordt ook dc naam genoemd van een 'neutrale derde partij', hoogstwaarschijnlijk een Amerikaan. In Washing ton is men hoopvol, dat de voorbesprekingen op kor te termijn kunnen begin- Vanmorgen was de ver wachting gewettigd, dat het nog wel een dag kon duren, voordat de afkon diging van een wapenstil stand in Algerije een feit zou zijn. In Evian wensen de Algerijnse nationalis ten alle bijzonderheden voor de overgangsperiode zoveel mogelijk te regelen. De Franse regering heeft een deel van de vloot naar de Algerijnse wateren ge zonden om te kunnen in grijpen, als de O.A.S. in actie zou komen. Het programma van hulp aan het buitenland, dat president Kennedy het Amerikaanse congres heeft voorgelegd, omvat een bedrag van bijna vijf miljard dollar. In verge lijking met vorig jaar is de militaire hulp aan Europa met honderd mil joen dollar verminderd. Vandaag is in Genève de ontwapeningsconferen tie van achttien landen begonnen. De eerste werk vergadering zal morgen worden gehouden. Giste ren hebben de ministers Rusk en Gromyko hun overleg voortgezet. Ook sprak Gromyko met de Westduitse minister van buitenl. zaken, Schroeder. Na de publikatie van de resultaten van het on derzoek naar het teer- en nicotinegehalte in sigaret ten door de Nederlandse Consumentenbond is er in de winkels een belangrij ke toeneming geconsta teerd van de vraag naar sigaretten, die van de on derzochte merken 't min ste teer en nicotine be vatten. Het college van rijks- bemiddelaars heeft de confessionele vakbonden laten weten, dat het niet wil overgaan tot het op leggen van een bindende loonregeling voor het per soneel in dienst van de A.K.U. Zoals bekend heeft de bij het N.V.V. aange sloten bond geweigerd mede te werken. Vlet vastgelopen bij Goeree Een motorvlet van de Mesten, eei combinatie van aannemers die voor d waterstaat aan de Deltawerken werk zaam zijn, is gisteren bij Goeree aa grond gelopen. Er bevond zich een aan boord. De reddingboot van Stellen dam die ter assistentie was uitgevaren. moest onverrichterzake terugkeren, om dat hij de vlet niet kon bereiken. Later slaagde men er met behulü van een in, de enige opvarende van de vlet te ,Nu hij een belangrijke concessie heeft kunnen behalen van de Nederlanders, is secretaris-generaal Oe Thant in een ster ke positie om een overeenkomstige con cessie van de Indonesiërs te krijgen. De logica van de situatie schijnt onderhan delingen over alle geschilpunten tussen de twee landen noodzakelijk te maken met betrekking tot Nieuw-Guinea met Oe Thant of iemand, die door hem wordt aangewezen voor de rol De commandant van de strijdkrachten in Ned. Nieuw-Guinea maakte heden be kend dat de commandant van de lucht verdediging te Biak gisteravond van 23.05 tot 23.47 uur pl. t luchtalarm heeft ge geven op grond van (visueel waargeno men) in de lucht bewegende lichten boven Straat Japen (d.i. de straat ten zuiden van Biak), terwijl zich daar geen eigen vliegtuigen bevonden. Over de aanwezigheid van vliegtuigen kon geen zekerheid worden verkregen. De laatste waarneming was 23.15 uur. Te 23.47 uur kon zonder verdere actie het alarm wor den beëindigd. Opium aan boord van Nederlandse tanker Aan boord van de Nederlandse tanker Caltex Leiden is gisteravond in de ha ven van Kopenhagen een hoeveelheid cocaïne, opiumpijpen en twee kilo ruwe opium gevonden. De zwarte-marktwaar- de der opium wordt geschat op onge veer ƒ35.000. De politie Is niet van mening dat het hier direct smokkel betreft. Naar alle waarschijnlijkheid was de opium, die in jerrycans was vérborgen. bedoeld voor eigen gebruik van de veertig Chinese bemanningsleden. Van onze parlementsredactie 1 TX/riNISTER CALS bleek vanmorgen in de Eerste Kamer optimistisch over de afloop van de parlementaire behandeling van het wetsontwerp op het voortgezet onderwijs (mammoet wet), die dinsdag in de Tweede Kamer begint. Met de heer Algra (a.r.) hoopte hij op principieel tegenspel van de zijde van het parlement. „Ik zal dan eindelijk de kans hebben, de mythe uit de wereld te helpen, dat deze mi nister zich voor de vrijheid van onder wijs niet interesseert en over het on derscheid tussen openbaar en bijzon der onderwijs heenloopt. Mr. Cals herinnerde de senatoren er in zijn beantwoording van hun op merkingen aan, dat volgens Neder landse opvattingen het onderwijs een volkszaak is. Doelend op de ver zuchtingen van prof. Schermerh'orn (90C.) sprak hij de hoop uit, dat ook de socialisten zich bij de gelederen van het volk zullen aansluiten, wat de be handeling van de mammoetwet be treft. Van de heer Algra zei de minister, te menen, dat-deze senator de tegenstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs Voorlopig verslag huurverhoging tezeer toespitst „Ik plaats me onverkort op het standpunt, dat volledige finan ciële gelijkstelling een kwestie van recht is en dat de Staat iedere bevoor rechting van een van beide vormen van onderwijs boven de andere dient te ver mijden", aldus de bewindsman. Uitvoerig ging mr. Cals vervolgens op het onderscheid tussen openbaar en bij zonder onderwijs in en betoogde, dat het openbaar onderwijs de jeugd wel dege lijk aan het Christendom ontleende waar den bijbrengt, maar uit zijn gebaren bleek, dat de heer Algra het standpunt van de minister in lang niet alle opzich ten deelde. (De vergadering duurt voort) Op agenten ingereden Dronken autorijder is rijbewijs kwijt Een jaar gevangenisstraf met aftrek, waarvan vier maanden voorwaardelijk en intrekking van het rijbewijs voor de tijd van vijf jaar heeft de officier van justitie bij de rechtbank te Arnhem vandaag ge- eist tegen de 37-jarige hoopman P. G. W. van R. uit Arnhem. Deze wordt ervan verdacht tijdens eèn rit met een auto te Nijmegen te hebben gepoogd twee agen ten van politie van het leven te beroven door met een aanzienlijke snelheid op hen in te rijden. De agenten konden zich slechts redden door opzij te springen. Zeer binnenkort is de verschijning van het voorlopig verslag van de Tweede Kamer over het wetsontwerp buurver- o_„. H«e' ?nlwerp wer,i I De verdachte, die vijftien borrels had op 17 oktober van het afelopen jaar m- sedronken, reed hlernaJ naar Arnhem Qp de rijksweg probeerden andere politie mannen, die daar surveilleerden hem te doen stoppen. Hij reed echter door en stopte pas op de Rijnbrug, nadat de po litie een aantal schoten op zijn auto had Uitspraak over veertien dagen. Henny W. op zich genomen. Mr. C. Dietz uit Baarn zal voor Ewout H. pleiten, terwijl mr. Johan K. Mafchuisen uit Am sterdam Boudewijn H. zal verdedigen Sjoukje Dijkstra is in Prqag de grote favoriete voor de wereldtitel kunstrijden voor dames. Links zien we hoe zij voorhotel Inter national in Praag, waar zij haar intreje heeft genomen, handteke ningen uitdeelt. Rechts: in het ho- fel worden de schaatsen uitgepakt g eens terdege geïnspecteerd. De echtgenote van de Amerikaanse president, mevrouw Jacqueline Kennedy, is op het ogenblik in India, waar zij een goodwill-reis maakt. Ter ere van haar bezoek werd in het presidentieel paleis een receptie j gehouden, waarop zij in het gezelschap van premier Nehroe verscheen. Wat er tn de lucht te zien was, ts ons niet bekend) VOOR de derde achtereenvolgende dag wordt het definitieve ak koord tussen Fransen en Algerijnen verwacht, dat zal resulteren in de afkondiging van een wapenstilstand in Algerije. Vanochtend was er ech ter al reden om aan te nemen, dat het nog wel een dag kan duren, om dat de Algerijnen alle bijzonderhe den van de overgangsperiode zoveel mogelijk nu nog willen regelen. Zo blijven zij voor hun eigen troepen (van het FLN) een gelijkwaardige positie eisen, als die door het Fran se leger, de gendarmerie en de over- valstroepen wordt vervuld. Intussen neemt de Franse regering het zekere voor het onzekere. Zij heeft een deel van de Middellandse Zeevloot naar de Algerijnse wateren gestuurd om te kunnen ingrijpen, als de O.A.S. in actie zou komen na het afkondigen van een bestand. Onder die schepen bevinden zich het vliegdekschep Lafayette, de kruiser Colbert, aciht torpedobootjagers, een onderzeeër en een tankboot. Tussen komst van de vloot zou bijzonder nodig zijn, als de O.A.S. een aanval'zou doen op de gebarricadeerde administratieve hoofdstad Rooher-Noir, op 48 km ten oosten van Algiers. Het gebouwencom plex, waar de regeringsgedelegeerde Jean Morin en enikele honderden leden van diens staf wonen en werken, is reeds het doelwit geweest van enkele O.A.S.- aanvallen. De huisvrouwen van Algiers slaan ze nuwachtig voorraden in met het oog op de algemene staking, die het geheime leger bevolen heeft voor de dag, waarop de wapenstilstand van kracht wordt. Men gelooft dat de staking drie dagen zal duren. Er worden troepen gereed ge houden, die de vitale diensten gaande zullen houden. Gisteravond zijn 33 men sen, die voor de O.A.S. werkten, van Algiers naar Frankrijk overgebracht, waar zij berecht zullen worden. Het Franse leger houdt langs de Marokkaan se grens rekening met eventuele pogin gen van in Marokka gelegerde F.L.N.- eeruheden, die onder stroom staande bar ricaden doorbreken en Algerije binnen trekken, voordat het bestand van kracht pjELAAS HEEFT ten onzent reeds gis teren de oppositie in de kwestie Nw.- Guinea niet dé wijshied kunnen opbren gen die wij haar, eveneens gisteren, had den aanbevolen. Zij heeft de regering tot een openbaar debat willen dwingen op een moment en in een fase die daarvoor bijzonder ongeschikt zijn. Hebben wij het juist, dan is de houding van de socialistische fractieleider Burger in tweeërlei opzicht terug te voeren op jaloersheid. Jaloersheid op de pers en ja loersheid op de regering. Wat het eerste punt betreft, de regering had maandagavond wel inlichtingen ver strekt aan de pers cn de radio (mr. Burger is overigens ook voorzitter van de V.A.R.A.) maar wenst thans geen debat in het parlement. Waarom het ene wel en het andere niet, wilde de socialis tische fractieleider weten. Het komt ons voor, dat de heer Burger de betekenis van pers en radio tegelijk onderschat als overschat. Hij ziet voorbij aan het feit, dat een inlichting, door de regering verstrekt aan pers en radio, een inlichting is voor heel het volk en dus ook voor wie als dcszelfs vertegenwoor digers opkomen. Mr. Burger onderschat pers en radio wanneer hij daaraan voorbij Aan de andere kant overschat hij ze. Een mededeling aan pers en radio behoeft nog niet hetzelfde te zijn als een aan liet par lement. Onder omstandigheden zal deze laatste, juist als mededeling aan het par lement, groter gewicht hebben. En deze procedure was op dit ogenblik minder wenselijk. Er was gelukkig nog een mogelijkheid tus sen zwijgen aan de ene kant en een ver klaring in het parlement aan de andere kant. De regering heeft de juiste midden weg gekozen. Zo kreeg de informatie min der gewicht, maar werd tegelijkertijd ge ruchtenvorming, als de laatste weken weelderig heeft plaats gehad, tegenge gaan. Maar naar onze indruk is mr. Burger be halve op pers cn radio ook afgunstig op de regering. Deze laatste is bezig met de oplossing van het vraagstuk Nieuw-Gui nea vorderingen te maken. Dat gebeurt met een kabinet waarvan de socialisten geen deel uitmaken. Onder de kabinetten Drecs was Nieuw-Guinea in de ijskast terecht gekomen. Nu wordt er aan een oplossing gewerkt. Nieuw-Guinea zelf is een vraagstuk van nationaal karakter. Het ware wenselijk, dat de oppositie de regering steun ver leende en niet de regering hinderde door iets te vragen waarin deze om redenen van landsbelang niet kan bewilligen, en wel een openbaar debat. Mr. Burger kan het landsbelang beter die nen dan door afgunstig te zijn en dan door bovendien te laten blijken dat hij het is. „Twee, op de eerste rij." 11STEREN heeft de politie in de tuin van de familie H. in Baarn de moord op Theo Mastwijk gere construeerd. Rechercheurs hadden alle toegangen tot de tuin afgezet toen om ongeveer tien uur een van de verdachten Henny W. op de plaats van de moord arriveerde. Om een zo goed mogelijk beeld van de misdaad te ^rijgen had men een pop gemaakt met de afmetingen en het gewicht van het slachtoffer. Henny W. beschreef hoe hij en Boudewijn H. eerst getracht hadden Theo Mastwijk met een plasticdraad te wurgen, maar toen dat niet lukte, had Boudewijn H. hem eerst geslagen en daarna met een mes neergestoken. Hoewel Henny W. verklaarde dat hij samen met Boudewijn het lijk in een put had gegooid, moest hij de pop alleen naar die plaats zeulen. Om half drie werd ook Boudewijn H. naar de plaats van de*moord geleid. Deze ontkende de feiten zoals die door Henny W. gegeven waren. Hij zou zijn weggelopen toen de laatste trachtte Theo Mastwijk te wurgen. De arrondissementsrechtbank in Utrecht zal waarschijnlijk de Baarnse moord zaak nog voor het vakantieseizoen in behandeling nemen. Men streeft ernaar deze zaak in juni op de rol te plaatsen, aldus dr. O. Bronkhorst, die als rechter commissaris optreedt. Twee van de ver dachten, nL Boudewijn H. en Henny W. zijn in strafrechtelijke zin meerderjarig. Daarom zal hun zaak normaal door de meervoudige kamer van de Utrechtse rechtbank worden behandeld. Mr. G. H. C. van Dijken zal optreden als officier van justitie. Bij de president van de rechtbank ligt de beslissing, of de zit ting al dan niet in het openbaar zal worden gehouden. Mr. Francois Pauwels -- uit Amsterdam heeft de verdediging van De Russische president Leo- actieve neerslag van de Rus- „duizenden sympathisanten" Prinses Beatrix op Jaarbeurs Prinses Beatrix heeft vanmorgen een bezoëk aan de jaarbeurs in Utreoht ge bracht. Bij die gelegenheid heeflt zij de uitbreiding van de Julianahal ingewijd door dë onthulling van een plastiek. Dit plastiek is een schepping van de Am sterdamse beeldhouwer André Volten en stelt „ontwikkeling" voor. Architect en aannemers van de Julianahal schonken het de jaarbeurs. Licncke Miedema. het zevenjarig doch tertje van de adjunct-secretaris van de jaarbeuredireotie, bood de Prinses een tuiltje orchideën aan. Naast enkele le den van de raad van beheer van de jaarbeurs werden ook de arohitect, de heer R. H. Fledderus. en de aannemers van de nieuwe hal aan de Prinses voor gesteld. Dr. G. van der Wal. voorzitter van de jaarbeurs, roemde in een toespraak het voorbeeldig samenspel tussen architect, aannemers en de jaarbeursdirectie, waar door in de tijd van twee honderd dagen de Julianahal in oppervlakte werd ver drievoudigd. Prins naar Liberia Prins Bernhard ls gisteren pér vliegtuig uit Oeganda naar Liberia vertrokken. Hij zal een officieel bezoek aan dat land brengen. De Prins heeft als president van de in ternationale wildstichting drie weken in Oeganda doorgebracht. HOOGWATER SCHEVENINGEN 15 maart: 10.44 v.m„ 23.43 nm. land plaatselijk boven het sneeuwdek bij zonder sterk. In De Bilt werd een mini mumtemperatuur van min 9,7 graden ge meten, een waarde die sinds 1899 zo laat in het seizoen niet meer was voorge komen. Ondertussen komen er in de algemene circulatie enkele wijzigingen voor. Zo neemt het hogedrukgebied in Groenland belangrijk af, terwijl storingen van de Oceaan weer beginnen op te dringen in de richting van Ierland, Deze verande ringen in de luchtdrukverdeling kunnen op korte termijn echter geen einde maken [IJ^T WEER IN EUROPA aan de koudegolf. Voor de eerstkomen- de dertig uur houdt het koude weer aan, Rapporten hedenmorgen zeven uur waarbij de komende nacht opnieuw ma- tige vorst kan voorkomen. Ook kunnen er naast opklaringen nog enkele buien worden verwacht. De Bilt verwacht tot donderdagavond Zonnige perioden, maar ook plaatselijk Vpëiïbürg een sneeuwbui. Overwegend matige wind tussen noordwest en west. Van nacht lichte tot matige vorst, morgen middag temperatuur om het vriespunt Eindh. tot lichte dool (Opgemaakt 11.15 uur). Temper *u"°' gesieldh if Sè u\U Donderdag: zon op 6.56, onder 18.43 i maan op 12.52, onder 4.10 uur. Volle maa 21 maart. "TEN RECHTER in Genua nid I. Brezjnef was evenmin sische atoomprocven in de af- heeft. Hij verzekerde het hof, nomen, maar toen de gedaag- heeft premier Nikita S. aanwezig. gelopen herfst. dat de aankondigingen van den ook toen niet waren ver- Chroesjtsjef van de Sowjct- De advocaat heeft zijn actie het geding vla de diplomatie- schenen, heeft de rechter de unie gelaakt wegens het niet De Italiaanse advocaat Nino ingesteld in zijn functie van ke kanalen waren verzonden, zaak verdaagd. Hij verklaar- versehijnen voor een proces Musio-Sale eist een niet nader president van de „beweging de binnen vijf dagen tc zullen wegens schadevergoeding, dat aangeduid bedrag van hen voor burgerrechten", die naar De in hel Italiaanse recht besluiten welke volgende iu- tegen hem was aangespannen, wegens schade door radio- zijn zeggen 24 leden en voorgeschreven wachtpauze ridische stap hij zal nemen. van een uur werd in acht ge- MUnchen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1