|licuwc feiteci) tUTouranl Nog geen versterkingen naar Nieuw-Guinea „Hoe zeg ik het?" voor diplomaten Op aandrang van Verenigde Staten Geheim overleg met Indonesië begonnen? DC-7 stort neer in Kameroen: 111 doden OAS BESTOOKT DE MOHAMMEDANEN MAANDAG 5 MAART 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 t ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichtei (Bij contract bi POSTREKENING: 1 Tweeënveertigste jaargang no. 12420 Opwindende TROUWDAG CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stant»a«licfc is ahrblmn myn bert ia teQljfnspott" (Van onze parlementsredactie) TTET KABINET heeft geen beslissingen genomen, zo deelde zaterdagnacht een vermoeide minister president De Quay mee na afloop van de bijeen komst van de ministerraad in Den Haag. Prof. De Quay bevestigde een uitlating van minister Luns in Washington, dat Nederland geen versterkingen naar Nieuw-Guinea zal zenden. Een etmaal later, op zondagavond, zei de Amerikaanse minister van jus titie Kennedy voor de Amerikaanse televisie te ver wachten, dat Indonesië het bestuur over westelijk Nieuw-Guinea van Nederland zal overnemen. Naar zijn mening kan Indonesië een krachtig argument aanvoeren, dat Nieuw-Guinea rechtens tot Indo nesië behoort. Naar verluidt is verdeeldheid in het kabinet er de oorzaak van, dat in de vergadering, die zaterdagavond om acht uur begon en tot bijna kwart voor een duurde, geen besluiten konden worden genomen. Onenigheid zou onder meer hebben bestaan over het zenden van militaire versterkingen naar Nieuw-Guinea. Uit Hollandia was daarom gevraagd. Waarschijnlijk heeft minister Luns in Washington te horen gekregen, dat de regering er beter aan doet, het zenden van versterkingen onder de huidige omstandig heden achterwege te laten. Hij heeft dit naar Den Haag getelegrafeerd. „Witte bdnanen" is naam var dit voorjaarshoedje dat in Lon den is getoond. Het ontwerp is van mevrouw Vernier. TVieuws in oogopslag een Na een langdurige ka- binetszibtinig heeft minis- ter-president De Quay zondagnacht medegedeeld, dat het met in de bedoeling ligt militaire versterkingen naar Nieuw-Guinea te zen den. De Amerikaanse mi nister van justitie, Robert Kennedy, heeft verklaard, dat Indonesië sterke juri dische argumenten heeft, dat N.Guinea tot Indone sië behoort. Hij verwacht, dat dit land het bestuur over Nieuw-Guinea zal overnemen. President Sukarno heeft aangekondigd, dat het In donesische kabinet zal worden gewijzigd. Welin gelichte kringen in Dja karta zijn van oordeel, dat binnenkort een of meer communistische ministers in het kabinet zullen wor den opgenomen. De wijzi gingen zijn erop gericht het algemeen bestuur meer doeltreffend te maken. De OAS, het geheime leger, is erin geslaagd elf Italiaanse journalisten te dwingen Algerije te verla ten. De twaalfde is onder- gedoken. Vanmorgen is de OAS een terreuractie be gonnen in de mohamme daanse wijken van Algiers. Er zijn niet minder dan 100 kneedbommen ont ploft Za terdag hebben bij terreurdaden 36 en giste ren 22 mensen het leven gelaten. Gisteravond is een DC-7c met 111 mensen aan boord kort na de start van het vliegveld van Doeaia van Kameroen neerge stort, nadat het toestel in een hevige storm was te rechtgekomen. Het is zeer waarschijnlijk, dat geen der inzittenden het leven heeft behouden. Japan zal protesteren tegen de plannen om m het gebied van de Stille Oce aan kernproeven te nemen Het protest zal worden ge richt aan Washington en Londen. In New York heb ben pacifisten betogingen gehouden tegen het Ame rikaanse voornemen de kernproeven in de damp kring te hervatten. Zeker zeven personen hebben het leven verloren tijdens een treffen met mi litairen in de Peruviaanse provincie Junin in het Andesgebergte. De militai ren hadden opdracht op te treden tegen Indiaanse boeren, die zioh reeds en kele maanden geleden meester gemaakt hadden van vier particuliere boer derijen. Nog niet alle aspecten van de verder te volgen gedragslijn liggen nu reeds vast. De wijze, waarop het overleg met Indonesië zal moeten worden gevoerd, is. zo wordt in Den Haag aangenomen, uitvoerig ter sprake gekomen. Enkele leden van de ministerraad zouden twij felen aan de soepeler houding van In donesië, die door de Amerikaanse rege ring werd geconstateerd. Men wil gaai uit de mond van minister Luns zei ten, hoe op het ogjjblik de stand van Omdat echter de tijd dringt, wordt het in Den Haag niet onwaarschijnlijk geacht, dat minister Luns eerder uit Tokio naar ons land zal terugkeren dan aanvankelijk de bedoeling Toen de bewindsman van buitenland se zaken naar Washington vertrok werd officieel 14 maart als de datum van zijn terugkeer genoemd. Dat de Amerikaanse regering pogin gen in het werk stelt om zo snel moge lijk een einde te maken aan het geschil tussen Nederland en Indonesië wordt steeds duidelijker. Prof. De Quay zei zaterdagnacht te geloven, dat er eer grotere kans is, dat er besprekingen zul len komen. Inderdaad hebben de be moeienissen van de Verenigde Staten een functie gehad, verklaarde hij. Na ontvangst van de berichten van minister Luns bleek te minister-president „niet minder optimistisch" dan voordien. Ook tot Indonesië blijven de Ameri kaanse activiteiten zich uitstrekken. VS- ambassadeur Howard P. Jones had gis teren een uitvoerig onderhoud met pre sident Soekarno op diens buitenverblijf Bogor. Minister van buitenlandse zaken Soebandrio woonde deze bespreking bij. Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Djakarta zei, dat de ont moeting tot doel had, voort te zetten, wat de Amerikaanse minister van justi tie Robert Kennedy veertien dagen ge leden was begonnen. Volgens zegslieden was het Jones vooral begonnen om opheldering over het jong ste decreet van Soekarno. waarin een algemene mobilisatie werd bevolen. Dit decreet is tot dasver niet volledig ten uitvoer gelegd, maar wel zijn er duizen den militair geoefende vrijwilligers naar Indonesische bases in de omgeving van Nieuw-Guinea vertrokken, zo wordt uil Djakarta gemeld. Ass. Press bericht, dat men zich in Indonesische regeringskringen zeer geïnteresseerd toonde in de berichten uit Den Haag over het gebrek aan eensgezindheid in de ministerraad over de wenselijkheid van militaire versterkingen van Nieuw-Guinea. In Washington bestaat thans beter be grip voor het Nederlandse standpunt zei minister Luns gisteren, voordat hij naar Tokio vloog. Hij onderstreepte, dat nog steeds geen zekerheid bestaat dat Indo nesië zijn voorwaarde tot overdracht van Nieuw-Guinea zal laten vallen. „Wij zijn niet bereid, besprekingen te beginnen waarvan de uitslaal al tevoren vaststaat" aldus mr. Luns. „Ik heb reden om te geloven, dat mijn besprekingen hier de kansen dat Ne derland en Indonesië aan de conferentie tafel zullen gaan zitten, hebben bevor derd," zei minister Luns. „Een aantal wanbegrippen is uit de weg geruimd. De Verenigde Staten hebben er blijk van gegeven, dat zij de Nederlandse afwij zing van de Indonesische voorwaarde tot overdracht begrijpen." Geheime besprekingen Geruchten, dat zowel in de Verenigde Staten als in Tokio reeds geheim voor overleg tussen Nederlandse en Indonesi sche autoriteiten wordt gevoerd, hebben inmiddels de kop opgestoken. Minister Luns wilde voor ztjn vertrek uit Wash ington geen antwoord geven op de vraag, of er wellicht onderzoekende besprekin gen zouden worden gehouden door de Nederlandse ambassadeur in Washington dr. J. P. van Roijcn met Indonesische vertegenwoordigers (gedacht wordt In de eerste plaats aan de Indonesische am bassadeur in Moskou. Malik) in aanwe zigheid van een derde partij. Een woordvoerder van de Neder landse ambassadeur in Washington weigerde zich uit te laten over de reisplannen van minister Luns. Vóór zijn bezoek aan Japan bleek minister Luns, aldus de woordvoerder, niet van plan te zijn, een geheime bespreking te hebben met functionarissen van welke regering ook. De heer Luns heeft kort na zijn aan komst in Tokio een gesprek gehad met de Japanse minister van buitenlandse zaken Zentaro Kosaka. Noch van Neder landse noch van Japanse zijde werden nadere bijzonderheden over de gedach- tenwisseling verstrekt (Voor vervolg zie pag. 71 Drie dagen na New York: Een vermoeide minister-president De Quay stond zaterdagnacht de pers te woord, nadat het kabinet in verband met de Nieuw-Guinese kwestie in bijzondere zitting bijeen was geweest. Een Brits chartervliegtuig, een DC-7c, is gisteravond kort na de start van het vliegveld van Doeaia. in Kameroen, in een moeras gestort. Het toestel, dat door de luchtvaart maatschappij Sabena was gehuurd, had 111 personen, onder wie een be manning van tien Britten, aan boord. West-Berlijn had minister Ro bert Kennedy op bezoek en als antwoord daarop verscheen de Russische vice-premier Mikojan in het oostelijk stadsdeel. Men ziet hem op de foto (links) op het moment dat de Oostduitse partijleider Ulbricht hem op het Oostberlijnse vliegveld begroet. z(jn. In een uitzending va Zuidafrikaanse radio-omroep werd ge meld. dat de viermotorige DC-7c op weg was van Lourenco-Marques. de hoofdstad van het district Lourenco-Marques in Portugees Mozambique, naar Luxem burg. Volgens het radiobericht vliegtuig in een hevige storm veronge lukt. Het zou een tussenlanding maken in Lagos, de hoofdstad van Nigeria. De reddingsploegen moesten op het dag licht wachten, aangezien het wrak in ontoegankelijk moeras lag. Een door de Trans-African Aid Coach in Johannesburg verstrekte passagiers lijst bevatte de namen van 64 passagiers met een Zuidafrikaans adres. 31 met e Rhodesische plaats van herkomst en twee uit Groot-Brittannië. Op de lijst kwam echter een aantal namen voor waarach ter geen plaats van herkomst v Elf Italiaanse journalisten „uitgewezen" TAE O.A.S., die in het afgelopen weekeinde getoond heeft in Algerije de lakens te kunnen uit delen, door elf Italiaanse journalis ten te dwingen het land te verlaten, is vanochtend vroeg met een terreur actie in de Mohammedaanse wijken begonnen. Er deden zich bijna hon derd krachtige ontploffingen voor en ook werd er met automatische wa pens geschoten. De bedoeling van deze bomaanslagen op grote schaal is duidelijk: de O.A.S. wil de Mo hammedaanse bevolking woedend maken en haar verleiden tot vergel- dingsaanvallen op de Europeanen, zodat het Franse leger gedwongen wordt, zich tegen de Moslims te keren en zodoende bet enkele dagen "deden bereikte Frans-Algerijnse ''■i'nnrd Irrarhfolnns te maken. Gisteren waren bij 47 terreuraanval- len al 22 mensen om het leven gekomen en 56 gewond. De meeste slachtoffers waren weer mohammedanen. Zaterdag Kabinetswijziging in Indonesië aangekondigd (Van onze soc.-econ. redactie) Sukarno heeft bekendgemaakt, dat hjj zijn kabinet binnenkort zal reorganise ren. Hij zeide dit na besprekingen met premier Djuanda, generaal Nasution en Chaernl Saleh, minister van ontwikke ling, o.a. over Nieuw-Guinea. Hij deel de niet mede welke portefeuillewisse lingen er zouden komen, maar zeide dat hij naar groter doeltreffendheid streeft. FLEXA verkrijgbaar bij OEGSTGEEST KEMPEN A ERSTR 71 TELEFOON 31705 FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Zn N.V. T»b»k«f»bri«k j. Gr Intussen heeft Algiers het hele week einde op zijn kop gestaan als gevolg var de „uitwijzing" door de O.A.S. van el! Italiaanse Journalisten. Gewapende leden van het .geheime leger" ontvoerden twee Italiaanse Journalisten (zaterdag avond) en lieten hen weten, dat zij met nog tien andere collega's voor maandag ochtend Algerije zouden moeten verla ten, wilden zij aan terechtstelling willen ontkomen. Zij werden vrijgelaten ei kelen deden een beroep op de Franse autoriteiten, hen te beschermen. Zij kre gen echter ten antwoord, dat Frankrijk niet eens zijn eigen ambtenaren kon be schermen en dat alle journalisten op eigen risico werkten. Elf Italianen ver trokken gisterochtend via Parijs naar Italië. De twaalfde. Nicolas Caraclolo, weigerde op de vlucht te slaan voor de O.A.S. Gisteravond kwamen enkele le den van deze organisatie hem in zijn hotel ophalen. Zij hadden echter buiten de waard gerekend, want Caraciolo was verdwenen De rebellen gekleed ln uniformen van de gendarmerie of van het vreemdelingen legioen doorzoch ten op hun gemak he* hotel en toen en kele politiemannen zioh met hun zaken wilden Inlaten, werd hun te verstaan ge geven, dat zij beter weg konden gaan Alvorens aan deze opdracht van de O.A.S. gehoor te geven salueerden zij keurig netjes voor de rebellen. Vermeld z(j nog, dat Caraclolo voor het vertrek van z(jn elf collega's aan een majoor van de Fran.v parachutisten, die zich in de hal van het hotel bevond, had gesmeekt, hulp te verlenen. Dé majoor verklaarde, „met verlof' te ztfn. Daarop riep de Italiaan verontwaardigd uit: .Mijn complimenten voor n en het Fran- e leger". De majoor sloeg daarop de journalist met een kaakslag tegen de grond en toen hij protesterend overeind krabbelde, werd hij opnieuw neergesla gen. Zo gaat het op het ogenblik in AI- TJET IS TE BETREUREN, dat de be- sprekingen over de nadere toepassing van de vernuffe loonformule van Oud- Wassenaar niet tot een eenslu'dcnd stand punt hebben kunnen leiden. Het Centraal Sociaal Werkgeversverbond zowel als het N.V.V. hebben het laten afweten. De regering heeft het ln de loonpolitiek niet gemakkelijk. Zij heeft gekozen voor een meer gedifferentieerde loonvorming. Dat was op zichzelf volkomen juist. Het heeft ook goede resultaten opgeleverd. Maar het tijdstip was voor de invoering zelf niet het meest gunstige. Er is gebrek aan arbeidskrachten en grotere vrijheid in de lonen had sterke druk op de lonen ten gevolge. Maar had men dan nog moe ten wachten7 C.S.W.V. en N.V.V. verwijten nu de rege ring, dat ze de loonvorming al te zeer in de hand houdt. Niettem'n heeft de rege ring reeds duidelijke inschikkelijkheid betoond. Het is een weinig dankbare po litiek. welke zij voert, maar een die door het landsbelang is ingegeven. Bij een ver- des losgooien van de remmen kan onze volkswelvaart niet gebaat zijn. Het samentreffen van C.S.W.V. en N.V.V. is merkwaardig. C.S.W.V. is overwegend liberaal inges'eld. Het liberalisme is. hoe vaak het daarin ook mag zijn gelogen straft, overtrokken optimistisch in zijn kijk op de mens en op wat het noemt de maatschappelijke krachten. Het rekent op het ontstaan van natuurlijke evenwichter in de samenleving. De praktijk van het sociale leven heeft het daarin tot dusver weliswaar n«et gelijk gegeven, maar het houdt aan dit dogma vast. Het N.V.V., geestelijk nauw verwant met de Partij van de Arbeid, is oppositioneel. In deze oppositie gaat de P.v.d.A. reeds zeer ver. Voor de komende weken cm maanden behoeft niet te worden verwacht, dat deze partij in het regeringsbeleid, op welk punt ook, nog iets zal weten te waar deren. Daar moeten we dan maar mede genoegen nemen, al hebben wc nog vol doende vertrouwen in het gezonde ver stand van ons volk dat het deze houding in al haar onredelijkheid zal doorzien. N.V.V. en C.S.W.V. hebben elkaar dan nu op het punt van de loonvorm'ng gevonden. Nogmaals, de regering heeft het in de loonpolitiek niet gemakkelijk. Ze zou het zich gemakkelijker kunnen maken door nog meer remmen los te gooien. Ze zou ook kunnen terugkeren tot het stelsel van de algemene loonronden. Beide zouden het fatale oplossingen zijn. Daarom doen we verstandig, niet al te vlot met de kri tiek in te stemmen. Is kritiek gemakkelijk, de politiek zelf is het niet. En dat is hel verschil, waarvoor een ieder oog behoort te hebben (RITA) Afdoende tegenactie... depressie trok gedurende het week einde via de noordkust van Spanje Frankrijk naar Zuidduitsland. In Frank rijk, Duitsland en Noord-Italië heeft deze depressie op vele plaatsen sneeuw en regen gebracht. Vooral in Duitsland viel tamelijk veel sneeuw. Nederland lag aan de rand van dit neerslaggebied. In de afgelopen nacht en vanmorgen werd uit het zuidoosten en oosten van het land lichte sneeuwval gemeld. De depressie, die bij ons een vrij krachtige noordoos telijke wind veroorzaakte, zal naar Rus- owuooht "if k« noordelijke wind. V.nn.eht op do van hogedruk over West-Europa zal uit- n„».* breiden onder Inoloed hiervan ru»en ,m"s" P1"1»"1 ''e" vorst, mor,enmld- morgen opklaringen voorkomen, ofschoon nog een enkele sneeuwbui kan i wind neemt af. Vannacht zal op de mees te plaatsen lichte vorst voorkomen. Het koude weer houdt dus aan. De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Nu en dan opklaringen, maar ook hier en daar een sneeuwbui. Matige tot zwak- ZON EN MAAN Dinsdag: zon op 7.17, onder 18.41 naan op 7.33, onder 18.37 uur. 6 maart nieuwe maan. 7EN FUNCTIONARIS Alle opgenomen spreekwoor- dc Verenigde Naties den, uit vele landen, t-aarden zoeken de vijand" V.N. Is geworden, kwaï boek vol op een of andere manier be- mige Russen. Anderen echter „Het heeft zojuist spreekwoorden doen schijnen ten dienste van staats- Quinzbourg heeft lieden en diplomaten die graag lang zijn vrije tijd gezegden In hun redevoeringen verwerken zoals Chroesj- tsjef. De auteur is de Amerikaan se overste Victor S. M. de Quinzbourg. die verbonden is grootste particuliere aan de militaire stafcommissie ling ter wereld, van de V.N. Hjj heeft op 428 pagina's „Schaam u niet tienduizend spreekwoorden handeltje", zo luidt verzameld onder de titel: „Hu- sisehe zegswijze. Maar rjjsheid van de V.N.' (Afrikaans spreekwoord), „Wees lastig voor gU andere" (Duitsland), woord geeft, maar hebt g|J besteed het gegeven, houd het dan." verzamelen uit de De Quinsbourg wijdt zonderljjk gedeelte v: Enkele meningen uit andere boek aan lievcllngsgezegdên voorschijn met: „Beter aard scherpt het slechte vrede dan een goede oorlog", en: „Goede nabuur schap kan niet van één kant mond van V.N.- en andere di plomaten en uit z(jn bibliotheek van 5000 boeken met spreek- u-oorden naar hij reet de lFr»nkrljk]. ,.lul Je niet br -- -- ten tot het innemen gif" (Suriname), „Het sluiten zltters zjjn ook twee eeeretarle- staatslieden, gewoonlijk sen-generaai vertegenwoordigd. I Hf de spreekkoor- Toen hij nog gewoon gedele- hun eigen land. geerde was. leverde de Bir maan Oe Thant de volgende bijdragen: „Eenheid komt der spreekwoord zegt: „Wie In de verzameling vindt Hü heeft het boek op eigen bang Is van wolven, moet niet spreuken tegen kosten laten drukken het bos In gaan." En koopt de 1050 gesigneerde ander luidt: „Hoe beter je Je denaar. duizenden mensen exemplaren voor tien dollar per vijand kent. hoe gemakkelijker den een held" (India) stuk. je hem kust overwinnen." ontleend densehat Van de verschillende Igemene TrM MU1I wvv, overeenkomst betekent gadcring: „Hoe hoger de bam- de vrede", „Wie bang is kent hi-boe wordt dcg ,e d,eper buljt vrede„ cn wanneer zo" (Philippijncn), „It is mei liefde is, is er vrede." sizzen net to dwacn" (Eelco van Kleffens. Friesland), „Be ter een conferentie dan ruzie" (Ierland). nog niet dat die overeenkomst niet mag worden gebroken' (Kikoejoe). vóór ontwapening: „Geslepen assistent-secretaris Trygve Lie meende, lang na dat h(j in 1953 door de Sowjet- unle ais secretaris-generaal was weggewerkt: „Beter vrU man in een hot dan slaaf In villa." Hjj verklaarde alt de eigen ervaring te spreken. temp (•sieidb z Si 5 illiï It

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1