Jlimuc £dltsr(je GTtnirmtl Wordt Oe Thant op zijspoor geplaatst? Commentaar Staking dreigt op koopvaardijvloot Opstand in Birma Vliegramp in V.S. eist 95 levens Prinsessen „koninginnen" op bal Spoed met gesprek over Nw.-Guinea kd uiü s VRIJDAG 2 MAART 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12418 CHR1STEL1JK.NAT10NAAL DAGBLAD „StanUasttck is ahfHttett mgn hert ia l<9J)e aspect" Voorjaarsbeurs met veel NOVITEITEN Zie pagina 9 (Van onze parlementsredactie) TTOEWEL dit officieel wordt ontkend, neemt in Den Haag de in- -11 druk toe, dat de regering bezig is, voor het geschil met Indo nesië een oplossing te zoeken buiten de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Oe Thant om. Zoals wij gisteren nog in een deel van onze edities meldden, komt Nederland hierin tegemoet aan het standpunt van de Amerikaanse regering. In het communiqué, dat gistermid dag na afloop van de zitting van de ministerraad werd uitgegeven, werd geen melding gemaakt van een ver dere rol van Oe Thant bij het overleg over Nieuw-Guinea. „Besproken werd de wenselijkheid", zo luidt het slechts in het communiqué, „dat ter vreed zame oplossing van de kwestie-Nieuw- Guinea de onderhandelingen met In donesië zo spoedig mogelijk een aan vang zouden moeten nemen." Op een vraag onzerzijds werd pas later van officiële zijde meegedeeld, dat geen nieuwe onderhandelingen worden begon nen buiten Oe Thant om. In Haagse politiek verantwoordelijke kringen acht te men het echter meer dan een toeval ligheid, dat in het communiqué elke ver wijzing naar* Oe Thant was weggelaten, temeer omdat momenteel elke uitlating van de regering over de Nieuw-Gulnea- kwestie als het ware op een goudschaal tje wordt gewogen. De onduidelijkheid werd niet wegge nomen door minister Luns, toen hij op Schiphol bij zijn vertrek naar Washing ton enkele journalisten te woord stond. Wel zei hij zoals al eergisteren van de zijde van zijn departement was .meege deeld dat hij de bemiddelingspogin gen van Oe Thant niet als mislukt be schouwt. „De secretaris-generaal van de V.N. poogt nog steeds een gesprek tot stand te brengen en houdt daarbij nauw contact met de ambassadeurs en met de permanente vertegenwoordigers van de Verenigde Naties". Nieuws in één oogopslag Kort na het opstijgeif van het Newyorkse vlieg veld Idlewild is gisteren een straalvliegtuig van de American Airlines in een moeras gestort en in brand gevlogen. Alle inzittenden zijn om het leven geko men: 87 passagiers en 8 bemaningsleden. Ten overstaan van de Franse minister voor Al gerijnse zaken, Joxe, heb ben honderd hoge Franse officieren uitdrukking ge geven aan hun twijfel over het resultaat van een wapenstilstand met de Algerijnse nationalisten. Zij menen, dat vele FLN- eenheden niet zullen ge hoorzamen aan een bevel het vuren te staken. Alle records werden gisteren gebroken, toen de astronaut John Glenn in een open wagen dwars door Manhattan naar het stadhuis van New York reed. Miljoenen mensen waren op de been om hem een grootse hulde te bren gen. Ontelbaar waren de bordjes, waarop geschre ven stond: 'Glenn presi dent'. Het N.V.V. is niet be reid gevonden mee te wer ken aan een oplossing van de moeilijkheden, waar voor de Stichting van de Arbeid zich geplaatst ziet bij de beoordeling van in gediende c.a.o.'s 'met op stapjes'. De regering heeft daarom een nieuwe aan wijzing in de maak. De kans is groot, dat de stich ting evenwel geen advie zen meer zal kunnen uit brengen bij gebrek aan eenheid over de toepassing van de spelregels. De voorzitter van de Centrale van zeevarenden ter koopvaardij heeft ver klaard. dat tegen 1 mei een staking van het koop- vaardijpersoneel te ver wachten is, indien geen oplossing wordt gevonden voor het conflict met de reders. De regering is van plan aan het eind van dit jaar de prijsbeheersing van landbouwgronden op te heffen, ook al hebben de meerderheid van de S.E.R. en de meeste leden van het Landbouwschap haar geadviseerd de prijsbe heersing voorlopig te be stendigen. Het is aldus kon in Den Haag worden verno men niet uitgesloten, dat Nederland ei-mee ak koord gaat zonder tussen komst van de secretaris generaal der Ver. Naties, Oe Thant, een oplossing te zoeken voor het geschil met Indonesië inzake Nw.- Guinea. Minister Luns is in Amerika aangekomen voor o.m. een bespreking met minister Dean Rusk. In Birma is de afgelo pen nacht een staatsgreep ondernomen. Het leger heeft de macht aan zich getrokken en premier Oe Noe is, met de leden van zijn kabinet, gearresteerd, aldus een bekendmaking van de opperbevelhebber van het Birmaanse leger over de radio. In een brief aan presi dent De Gaulle heeft de Russische premier Chroesjtsjef geschreven niets te voelen voor diens voorstel een conferentie van de grote vier te be leggen ter bereiking van een akkoord over het ver nietigen van kernwapens. Chroesjtsjef meent, dat de ontwapening een zaak is. die niet alleen 'de groten' aangaat. Over het verdere verloop- van de derhandelingspogingen liet mr. Luns zich echter nauwelijks uit „Langzaam", antwoordde hij, toen hem werd ge vraagd, of er schot zit in de oplossing van het probleem. Ook werd hem ge vraagd, of hij een bepaald idee had var wat zal gaan gebeuren. „Gelukkig wel" antwoordde do minister, maar van con crete mededolingen onthield hij zich. Vermelding verdient, dat in de ver. klaring, die het ministerie van buiten landse zaken woensdagavond heeft uit gegeven en waarover wij gisteren uitvoe rig berichtten, nog wel melding werd gemaakt van de rol van Oe Thant De regering blijft van mening, zo heette het in die verklaring, dat onderhandelingen het best kunnen worden gevoerd in aan wezigheid van Oe Thant Herinnerd werd aan de bezwaren van Indonesië tegen het openen van dergelijke onder handelingen. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Dean Rusk, heeft gisteren op een persconferentie gezegd, dat er naar de mening van de Verenigde Sta ten een wezenlijke basis bestaat voor een vreedzame schikking. Naar verluidt, steunt de Amerikaanse regering over dracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië, echter op voorwaarde, dat de Papoea's i een bepaalde termijn, bijvoorbeeld in vijf jaar. de gelegenheid krijgen, zich ?er de zelfbeschikking uit te spreken. Ongetwijfeld zal minister Luns hier- rer met Rusk van gedachten wisselen. Of het kabinet het Amerikaanse stand punt zal opvolgen is plint twee, maar in dit verband dient te worden verwe naar de zinsnede uit het eerder aan gehaalde communiqué, waaruit blijkt, dat de regering het wenselijk acht, dat de onderhandelingen met Indonesië zo spoe dig mogelijk beginnen. (Zie vervolg op pagina 11) DE voorzitter van de Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij, de heer C. W. van Driel, heeft gis teren in Rotterdam verklaard, dat ingeval van een conflict met de re ders „de meest scherpe actie" te verwachten is van het koopvaardij- personeel. „Zonder cao varen we naar traditie niet", aldus de heer Van Driel, die sprak van een gela den stemming op de vloot. Zoals bekend heeft de centrale tegen 1 mei de cao, die een constan te loopduur heeft, opgezegd bij de Raad van Bestuur voor de Zeevaart, het lichaam waarin de reders samen werken. Wordt een conflict niet voorkomen door tegemoetkomingen van de kant van de reders, dan dreigt tegen die datum dus een sta king op de vloot. De staking zal uit- Het Birmaanse leger onder gene raal Ne Win heeft zich vannacht mees ter gemaakt van de macht in Birma. In een radiotoespraak verklaarde Ne Win, dat het leger zijn uiterste bes' zal doen om aan de verlangens van het Birmaanse volk tegemoet te ko men. Hij maande het volk tot kalmte Zes leden van de Birmaanse regering zouden gearresteerd zijn door de op standelingen. Militaire auto's rijden door de straten van de Birmaanse hoofdstad Rangoon, het parlements gebouw is omsingeld. Het telegraaf kantoor en de gebouwen van de rech terlijke macht zijn in handen van de opstandelingen, het vliegveld is voor alle verkeer gesloten. Over de verblijfplaats van premier Oe Noe is niets bekend, onder de arrestanten zouden zich de ministers van buiten landse zaken, handel en landbouw be vinden. In zijn radiotoespraak verklaarde ge neraal Ne Win, dat de staatsgreep was uitgevoerd met het oog op de toestand in het land, welke, volgens hem, bij de bevolking „verontrusting en bezorgd heid" had gewekt. Een jaar geleden scheeen het Birmaan se leger geheel te worden georganiseerd cm de nadruk te leggen op de niet-poli- tieke taak ervan. Zes brigadecomman danten werden op pensioen gesteld, ter wijl vijf andere hoofdofficieren een di plomatieke post in het buitenland kregen. De directe aanleiding tot het optreden van het leger zou intussen een eis van enige leiders van de Shan-staten zijn om het unitaristische staatsbestel te vervan gen door een federaal bewind, waardoor het gebied waar de Birmanen wonen tot een federale bestuurseenheid zou worden gemaakt. De Shan-leiders die een bijeenkomst in Rangoon bijwonen zouden met opstand en afscheiding heb ben gedreigd, als de regering van Oe Noe hun eisen niet zou inwilligen. De betrokken leiders zouden zich thans in arrest bevinden. Bij een vliegramp in New York zijn alle 95 inzittenden van een Boeing 707 om het leven geko men. Het toestel stortte kort na de start van het vliegveld Idlewild in een moeras en vloog daarna in brand. De redders hadden de grootste moeite om door de modder bij het smeu lende wrak te komen. (Telefoto) We kunnen beginnen zegt Suharto Generaal-majoor Suharto, comman dant voor de ..bevrijdingsoperaties voor West-IrJan" heeft volgens radio Dja karta aan de operationele staf gemeld: Alle voorzorgsmaatregelen zijn nu ge troffen en wij kunnen op elk gewenst ogenblik in actie komen. Verlenging leerplicht moet nog wachten Voorshands is verlenging van de leer plicht met een jaar nog niet doenlijk, schrijft minister Cals aan de Eerste Kamer in de memorie van antwoord over de onderwijsbegroting. Directe invoering zou 46.000 leerlingen omvat ten en hiervoor ontbreken momenteel schoolruimte en leerkrachten. Wel licht is het echter mogelijk nog dit iaar een kabinetsbesluit ten aanzien van de verlenging van de leerplicht te ne- j ben, aldus minister Cals. sluitend schepen treffen, die in de thuishaven liggen of daar binnen- Gouverneur J. van Tilburg van Suri- komen. name zal 17 maart op het Oranjeplem te Paramaribo tezamen met zijn echtgeno- De CKV. die is aangesloten bij het NVV, heeft reeds overleg gepleegd met deze vakcentrale en verwacht diens steun. Volgens de heer Van Driel on derschrijven ook de confessionele vak bonden het standpunt van de CKV. De confessionele bonden wonen de onder handelingen wel bij, maar zijn geen con tractpartner. De heer C. van Baren, voorzitter van de Christelijke Bedrijfs groepen Centrale, zei ons desgevraagd met belangstelling kennis genomen te hebben van het besluit van de CKV. Hij deelde mede dat de CBC zich thans in eigen kring beraadt over de consequen ties van het opzeggen der cao. Voor vervolg zie pagina 11 afsaheid nemen: onder begeleiding van het muziekkorps der politie wordt er een kinderaubade gebracht en schillende sport-, zang- en culturele enigimgen zullen aanwezig zijn. Op het operabal in Wenen heb ben de prinsessen Beatrix en Margriet tot vroeg in de morgen gedanst. Er werd niet bekend gemaakt wie de partners van de Prinsessen waren. Prinses Irene, kon in verband met een enkel blessure niet aan het feest deel nemen. Zij is gisteravond naar Soestdijk gegaan. Maker van Guns of Navarone bij de omgekomenen EEN straalvliegtuig van dc Ame rican Airlines is gistermorgen kort na het opstijgen van het New Yorkse vliegveld Idleivild in een ras gestort en in brand gevlo gen. Bij deze verschrikkelijke ramp zijn alle inzittenden, 87 passagiers en 8 bemanningsleden om het leven gekomen. Ooggetuigen verklaarden dat het toestel tot 200 meter hoog te steeg en toen steil omlaag in het moeras dook, waar het onmiddellijk in een rokende puinhoop verander de. Het was onmogelijk voor dc red dingsploegen om effectieve hulp te verlenen. Dc mannen moesten door water en modder waden om het toe stel te bereiken. Tot op verscheidene kilometers af stand kon men grote rookwolken Advertentie) Bel nu uw handelaar op en zie morgenavond in uw eigen huiskamer de Europese kampioen schappen kunstrijden op de schaats op PHILIPS TELEVISIE waarnemen van het brandende vlieg tuigwrak. Een uur na het veronge lukken van het toestel, een Boeing 707 Astrojet, was de brandweer het vuur meester en kon men constateren, dat niemand de ramp had overleefd. De brokstukken van het vliegtuig lagen over een groot gebied verspreid. Een lid van de reddingsploeg zei, d»t het toestel ondersteboven leg en da<t vleu gels en 9taart waren afgebroken. De lijken van de inzittenden lagen over grote afstanden verspreid en het neerge storte vliegtuig had een spoor van wrak stukken nagelaten, dat minstens vier honderd meter lang was. Een volledige passagierslijst was nog niet te krijgen, maar zeker is dat onder de verongeluk ten, admiraal Conolly, Irving Rubine, maker van „De kanonnen van Navaron- ne" en Alton Jones, de president van de Cities Service, waren. Het vliegtuig was bestemd voor Los Angelos. Ala nn De bemanning van een vliegtuig, dat terstond na het verongelukte toestel was opgestegen, zag het ongeluk gebeuren en gaf onmiddellijk per radio een alarmbe- richt naar Idlewild door. Een van de pas sagiers van dit toestel zei, dat het straal vliegtuig snel hoogte verloor en plotse ling met de neus in het water dook, waar op een waterzuil van zeker zestig meter omhoog spoot. De meningen van de ooggetuigen lie pen nogal uiteen. Sommigen hadden reeds voor het verongelukken vlammen uit het vliegtuig zien slaan, anderen niet. Zeker is dat de geweldige ontploffing veroor zaakt werd door het op het water neer komen van het toestel. Vanuit de verkeerstoren van Idlewild nam men waar, dat de Boeing, na tot 200 meter te zijn gestegen, de voorgeschre ven bocht naar links maakte. Deze bocht is gebruikelijk, want het lawaai van de straalmotoren wordt hierdoor voor de omwonenden minder hinderlijk. De plaats van de ramp is ongeveer vijf kilometer van Idlewild verwijderd. 6 soorten Vlees, Rjist. Frites, Appelcom pote, incl. een karaf wijn6.50 Hongaarse Shaschlick 6.50 Kinderdiners 3.25 'T KONINGSHUYS van 1628 SASSENHEIM TEL. 02532—8240 TTET KABINET is thans, voor wat be treft de Tweede Kamer, door twee moeilijke begrotingen heen: die van bin nenlandse zaken (met de ambtenarensala rissen) en nu ook die van volkshuisves ting. Beide hebben zij moties opgeleverd cn emoties opgeroepen. Met opzet spraken wij van het kabinet Want het mag dan zijn, dat voor elk van deze begrotingen een bewindsman in het bijzonder verantwoordelijk is, die haar ten overstaan van de Kamer ook te ver dedigen heeft, bij beide begrotingen gaat het uiteraard om de politiek van heel het kabinet. Dit laatste is, en thans voor wat de volks huisvesting aangaat, gisteren vanuit de Kamer ook wei erkend. Vandaar dat velen die nog wel voor een motie hadden ge stemd niet tevens tegen de begroting zelf wilden stemmen. Zulks zou niet minder dan een kabinetscrisis tot gevolg hebben gehad. En dat wenste men toch niet. Het wordt natuurlijk wel een wat vreem de situatie: een Kamer die met kiem be paalde eisen oppert, dit nog met moties onderstreept, maar daartegenover een kabinet dat voet bij stuk houdt. Beide, zowel de volksvertegenwoordiging als het kabinet, staan formeel in hun reeht. Maar daarmede is het meeste ook wel gezegd. Het komt aan de verhoudingen niet ten goede cn het gezag van de volksvertegen woordiging neemt af naarmate ze meer moties indient die toch niet worden uit gevoerd. Wat nu de politiek van minister Van Aartscn betreft, ons viel een beoordeling op in een r.k. dagblad. Dat schreef: de resultaten van zijn beleid zijn veel ster ker dan de wijze waarop hij dat beleid verdedigt. Hier ligt, dunkt ons, een kern van waarheid in, en voor dc bewindsman tegelijk een reden tot zelfbemoediging. Bovendien, wanneer op zijn beleid soms voor het oog krachtige kritiek wordt ge oefend, kan dit niet het feit verbergen, dat deze kritiek innerlijk nogal eens te genstrijdig pleegt te zijn. Van kabinetspolitiek spraken wij. ook bij de woningbouw. Waarop is de politiek van dit kabinet van de aanvang op gericht geweest? Waarin wenste het zich in zijn politiek te onderscheiden van voorgaande kabinetten? Onzcs inziens ook cn niet het minst in zijn streven naar gezondere ver houdingen en in het bestrijden van on natuurlijke vergroeiingen. Is dit in een tijd van maatschappelijke welvaart niet mogelijk, wanneer dan wel? Dat is het wat dit kabinet bedoelt. Het bedoelt het ook met zijn politiek op het gebied van de volkshuisvesting. Men kan menen, dat het daarin fouten maakt. Men kan tegen dat beleid op onderdelen be zwaar hebben. Maar de gevoerde politiek zelf is waardevol. Bij alle. overigens vaak tegenstrijdige, kritiek behoort men dat te bedenken. „Ik zal hem even naar huls rijden, want hij is heel erg moe, maar ik verzeker u, dat ik het wagentje weer terug zal brengen." 'pussen zuid-Noorwegen en Schotland ontwikkelde zich een depressie, waar in de luchtdruk tot 995 mb is gedaald. Het betreft een polaire storing waarin sneeuwbuien voorkomen die soms inten sief z\jn. Achter de storing staat een krachtige noordelijke stroming die zich op de wes telijke helft van de Noordzee voortzet. Het komende etmaal zal het centrum van de depressie vermoedelijk voor onze kust langs naar het Kanaal trekken. Dit betekent, dat de wind weer aflan- dig uiordt met ophieuu, uorjt gedurende we„"a vonit, morjenmlM»» tem- Tendens langzaam dalend Zolang de depressie nog dichtbij land vertoeft zullen nog talrijke snei___ buien van de Npordzce kunnen binnen drijven, omdat in de hogere niveaux de wind noordwestelijk is. De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Veranderlijke bewolking met plaatselijk sneeuw. Matige, aan dc kust wellicht t(J- deljjk krachtige wind draaiend naar noordelijke richtingen. Vannacht over- peraturen om het vriespunt. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Zaterdag zon op 7.23, onder 18.22 ut naan op 5.38, onder 14.33 uur. Nieuwe Maan 6 maart HOOGWATER SCHEVENINGEN 3 maart: 0.14 v.m.; 12.43 n.m. Margriet liepen aan het hoofd van een schit terende stoet adelüke personen rijken op het Weense opera- prinses gers. Maar hun aankomst ging goed als onopgemerkt voor toen zij hun plaatsen inna- »n in de loge van de ambas- sadeur vlak i o bal. het klassieke hoogtepunt de president ligt. Zij kwamen van het carnavalsseizoen. met een groep andere bezoe- Een menigte van 6000 per- kers en werden klaarblijkelijk -oner, in avondkleding en toi-^^M^MBdMr letten bezaaid met juwelen vulde de enorme balzaal, toen de Oostenrijkse president Adolf Scharf, geflankeerd door kan- .- - - - .(cmoun u««r een aroeias «lier Alton, Go.b.ch en bet b b"! ?hl1 .•P*™'»"'"! liepen. De coiffures cn met diamanten bezaaid, mige met echte, valse. ..Frühlingsstimmenwalzer' van Johann Strauss uit, waar mee het sein „iedereen walsen" was gegeven. Vijftienduizend anjers, die per vliegtuig zijn aangevoerd uit San Remo, maakten van de a—-.*" Kroonprinses Beatrix zag er stralend en lieftallig uit In een (urquoise robe en een met goud hoog feest hebben detectives met som- politiehonden het gebouw door- andcre met zocht na een anonieme telefo nische bedreiging met een bom aanslag, die waarschijnlijk van een grapjas afkomstig was. Er erden geen bommen gevon- De Prinsessen stonden uelük ,U[ 2'.'.J.' „bracht door een „beid.,,- kraag. Prinses Margriet droeg een stralend-wltte duchesse-ja- pon met een lage hals cn een hermelijnen cape. De loge fen. De loges (600 tot 1.200 gulden per stuki waren reeds maan den van tevoren uitverkocht, maar vanavond kon men nog kabinet, arriveerden 22.30 ui openen. De Prinsessen, vergezeld de Nederlandse ambassadeur door 'de „Fan polonaise" en mevr. H. F. Eschauzler, wer- i den begroet door een comité bestaande uit vier operazan- de toneelknechts die met sta king dreigden, veroorzaakte een run op de haute couture-zaken en kapsalons. |PP De japi Michael Zierer die gedans* werd door 208 paren. Daarn; r,m v voerde het Staatsopera ballet de rokken en Indrukwekkende Kon voor'de opening De plechtigheid werd gevolgd 'e* hielden een waakzaam oog lerlei soort, van nauwsluitende de juwelen met een gezamen- koker japonnen tot breedgolven- lijke waarde kaartjes, die vorig jaar grote insten hebben gemaakt, gln- nu met lege handen naar ijftig politiemannen in rok huls. Zes orkesten In de diverse balzalen boden een rijke ver miljoenen. schcidenheid aan dansmuziek: Weens wals tot twist Brussel Luxemb Parui gh bew h a rb

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1