|)icuuic £riitsrt)c OTouranl Algerijnse „parlement" gaat nu akkoord Commentaar Betaald applaus over de schreef Wapenstilstand kan straks ingaan Woningbouwdebat tot dusver vrij rustig Aalmoezenier gaat tekeer op Schiphol Crita) WOENSDAG 28 FEBRUARI 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12416 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „StinUftiticb is abfblmn mgn bert in UfljeospftT Volgende winter gegarandeerd Elfstedentocht Zie pagina 7 TTET „parlement" van de Algerijnse nationalisten, -tl dat zes dagen lang in Tripolis (Lybië) heeft ver gaderd, heeft vannacht de vredesvoorwaarden met Frankrijk bekrachtigd. Dit werd vanochtend vroeg in welingelichte kringen vernomen. De 54 leden van het „parlement" zijn naar hun woonsteden te ruggekeerd. Toen zij de conferentie verlieten, lach ten zij. Een van hen zei: „Wij zijn zeer optimis tisch". Verwacht werd, dat in de loop van de dag een persconferentie zou worden gehouden, waarin het resultaat van het overleg zou worden medege deeld. Men meent, dat de toeneming van het terro risme door de OAS (organisatie van het geheime leger van Salan) heeft geleid tot een nieuwe bestu dering van de vraag, hoe een staken van het vuren doeltreffend ten uitvoer gelegd kan worden. Het aantal doden bedroeg gisteren in Algerije tenminste 27, meer dan 50 mensen liepen verwondingen op. Sinds zaterdagavond is het aantal doden de 120 ge passeerd. De Franse regering heeft dan ook spe ciale bevelen doen uitgaan, de O.A.S.-commando- groepen met alle ten dienste staande middelen te vernietigen. Nieuws in één oogopslag Na een vergadering van zes dagen heeft het „parle ment" vajn de Algerijnse nationalisten vannacht de vredesvoorwaarden met Frankrijk goedgekeurd. In Algerije zelf zijn gisteren bij aanslagen weer tenmin ste 27 mensen om heit le ven gekomen. Het Franse leger heeft opdracht ge kregen de OAS-comman- dotroepen met alle midde len te vernietigen. Er bestond gisteren in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begro ting van volkshuisvesting en bouwnijverheid geen politieke spanning. Wel was vrijwel algemeen de wens, dat minister Van Aartsen alsnog een ver schuiving aanbrengt in het woningbouw?progra<mma ten gunste van het aantal woningwetwoningen. Voor het vertrek van soldaat Lindeman naar Nieuw-Guinea deed zich gisteravond op Schiphol een incident voor, toen de hoofdvlootaalmoezenier mgr. De Sain wilde voor komen, dat de soldaat (wiens vader een kort ge ding tegen de Staat aan hangig had gemaakt van wege het feit, dat zijn zoon als burger zou reizen) de pers te woord zou staan. Bij een gasontploffing in een kolenmijn in Zuid- Slavië zijn zeker 52 mijn werkers om het leven ge komen. Nog twee mannen worden vermist en élf ge redden verkeren in levens gevaar. Onrust heerst onder die beambten, die werkzaam zijn in de havenbedrijven. De scheepvaartverenigin gen (werkgevers) wensen niet met de vakbonden over verbetering der ar beidsvoorwaarden te spre ken, omdat zij de beamb- tenbond niet representa tief achten. In de Eerste Kamer hebben verschillende le den zich ernstig ontevre den getoond over de om standigheid, dat nog steeds geen nieuwe gouverneurs zijn benoemd voor Surina me en de Nederlandse An tillen. Minister Korthals sprak de hoop uit, dat het beraad over de opvolging zo spoedig mogelijk kan worden afgesloten. Bel nu uw handelaar op en zie morgenavond in uw eigen huiskamer de Europese kampioen schappen kunstrijden op de schaats op PHILIPS TELEVISIE In Parijs zat men gisteren op hete ko len. Het was toen al bekend, dat het .parlement' van de nationalisten het ir beginsel bereikte akkoord in grote trek ken had goedgekeurd, maar dat eer aantal punten van ondergeschikt belang nog niet was aanvaard Het verschil mening zou voornamelijk de rol van Franse leger betreffen bij het bewaren van de rust na de afkondiging van eer wapenstilstand. Ook ovei de lengte var de overgangsperiode voor het houden var een referendum en de datum van vrijla ting van gevangen genomen Algerijnen zou geen eenstemmigheid bestaan. Blijk baar heeft de conferentie lang geduurd, omdat men op antwoord uit Parijs moest wachten een antwoord, dat naar men aanneemt gunstig is uitgevallen. De meer dan een half miljoen gevangen ge nomen Algerijnen zouden worden vrij gelaten en de overgangsperiode zou tot ten hoogste vier maanden worden terug gebracht en dus geen half Jaar behoeven te duren. Parijs In politieke kringen te Parijs Is ver nomen, dat het Franse parlement bin nenkort in buitengewone zitting bijeen zal komen om over het bereikte akkoord spreken. Er werden twee data ge noemd, nl. 8 en 13 maart. Veertig dagen daarna moeten dan verkiezingen worden gehouden. Intussen heeft de Franse grenspolitie gisteravond twee rechtse afgevaardigden, kolonel Thomazzo en A. de Lemcntaire Laraymondie, belet het land te vet-laten een bezoek aan de Franse troepen in Duitsland. Thomazo, die een belang rijke rol heeft gespeeld in de Europese opstand van mei 1958 in Algiers, heeft ook enkele weken geleden geen toe stemming gekregen Algerije te bezoeken een delegatie van de parlementaire defensiecommissie. Blijkbaar heeft hij gisteren getracht langs een omweg naar Algerije te gaan. Inmiddels wordt uit Madrid gemeld, dat de Franse ex-koln- Argoud van de Kanarische eilanden ar hij onder controle stond) is ver dwenen. Of Lagaillairde en de anderen ook zijn gevlucht, is nog niet hekend. Voorwaarden Reuter geeft de zoveelste lezing van de voorwaarden, waarover Fransen en Alge rijnen het eens zijn geworden. Nieuw hierin is slechts de bepaling, dat na de stemming over zelfbeschikking de Franse troepen nog drie jaar. in Algerije zullen parlementsredactie) T~tE eerste dag van het Tweede-Kamer- debat over de begroting van minister Van Aartsen (volkshuisvesting en bouw nijverheid) is gisteren zonder veel poli tieke spanning verlopen. Weliswaar kon men, ook van de kant der regeringspar tijen, kritische geluiden over het in 1961 gevoerde beleid beluisteren en wel dreigde de K.V.P.-woordvoerder W. J. Andriessen met de indiening van moties over de verdeling in het woningbouw- programma-1962 en over het subsidie beleid, maar een zo gevaarlijke ontwik keling als zich in december 1960 bij deze begrotingsbehandeling voordeed, valt op het ogenblik allerminst te verwachten. Zoals bekend voorziet het bouwpro- gram voor dit jaar in de bouw van 90.000 huizen, waarvan 35.000 woningwet woningen. 30.000 premiewoningen en 25.000 vrije-sectorwoningen. Aan de om vang van dit program wilde de Kamer over het algemeen niet tornen. Geen op voering dus tot boven de 90.000. Maar wel verlangde de heer Andriessen. dat het contingent woningwetwoningen ten koste van de vrije-sectorbouw wordt opge voerd van 35 000 tot 40.000. Een verschui ving derhalve ten behoeve van de cate gorie der laagst-betaalden. Doet de mini" ter op dit punt helemaal geen concessie, dan komt er een K.V.P.motie. Zegt hij het gevraagde gedeeltelijk toe (wat som migen verwachten), dan zullen de heer Andriessen c.s. daar vermoedelijk genoe gen mee nemen. Met een tweede motie komt de K.V.P waarschijnlijk als de Kabinet bijeen (Van onze parlementsredactie) In verband met de besprekingen die minister Luns in Washington met Amerikaanse regering gaat voeren vanmorgen het kabinet in speciale zitting bijeengeweest ter bespreking van kwestie-Nieuw-Guinca. Zoals bekend mr. Luns morgen naar de V.S. vertrek ken. Deze week gaat in de Tweede Kamer de begroting van de mi nister van volkshuisvesting en bouwnijverheid, mr. J. van Aart sen, onder het mes. De bewinds- Met ingang van 1 maart is benoemd man luistert aandachtig naar de tot kamerheer in buitengewone dienst nogal kritische opmerkingen. jhr. S. G. van Weede. Nieuwe kamerheer minister geheel negatief zou blijken te staan tegenover het verzoek van de heer Andriessen het subsidie-niveau aan te passen aan de stijging van de bouwprij- (Zie Kamerverslag op pag. 9) blijven. Hun aantal zou 150.000 man be dragen, gelijk aan dat van voor het be gin van de opstand. Dit laatste klopt echter niet, omdat er in 1954 slechts 75.000 Franse militairen in Algerije wa ren, Het gebied van Reggan in de Sahara, waar de Franse troepen atoomproeven worden gehouden, zou nog vijf jaar in Franse handen blijven, met het recht de experimenten voort te zetten. Daarna verwacht de Franse regering elders een nieuw proefgebied te hebben gevonden. Mej. Van Mooist kreeg gratie Aan mejuffrouw E. M. van Moorst is gedeeltelijk gratie verleend van de ge vangenisstraf van zes maanden, haar in 1956 opgelegd bij arrest van het ge rechtshof te Amsterdam. Kwijtgeschol den is het gedeelte van de straf, dat op 5 april 1962 nog onvervuld is gebleven. De indiening van een gratieverzoek door betrokkene in november 1961 heeft ten uitvoerlegging van de straf opgeschort. Zij bevindt zich evenwel sedert 6 de cember 1961 in hechtenis op grond van een bevel tot gevangenneming, dat de arrondissementsrechtbank te Amster dam in 1955 had gegeven. Zoals bekend is. heeft de rechtbank zich in december onbevoegd verklaard tot intrekking van dat bevel. Het gratieverzoek was be halve door mej. A. Beekman ook ge steund door een groot aantal van haar familieleden. Nummering van de kandidatenlijsten Vanmorgen zijn de ingediende lijsten voor de verkiezingen van Provinciale Staten in Zuid-Holland officieel genum merd. De volgorde werd: 1. P.v.d.A., 2. K.V.P., 3. V.V.D., 4. A.R.F.,5. C.H.U., 6. S.G.P., 7. C.P.N.. 8. G.P.V., 9. P.S.P., 10. Lijst van vrije boeren en 11. (alleen in de kieskring Rotterdam) C.N.V. (Chr. Nat. volkspartij). Hoofdaalmoezenier biedt excuses aan De hoofd-aalmoezenier der Kon. ma rine. mgr. J. F. M. de Sain, verzocht het volgende te publiceren: Naar aanleidnig van het gebeuren bij het afscheid van de vertrekkende mili tairen op Schiphol, meen ik bij nader inzien, inderdaad te moeten erkennen, dat ik tot mijn grote spijt ln mijn uitla tingen ten aanzien van de publiciteits- vertegenwoordigers, te ver ben gegaan. Mocht ik daardoor de journalistieke wereld in het algemeen en bepaalde journalisten in het bijzonder hebben „Hier jongen, puzzel liever...." Hoofdaalmoezenier De Sain drukt de soldaat Guus Lindeman op Schiphol een puzzelblad in de hand en deed kennelijk al zijn best, te voorkomen dat Lindeman met journalisten zou spreken. Incident om soldaat Lindeman een dertigtal Nederlandse mili tairen naar Nieuw-Guinea vertrok ken, w.o de 20-jaiige soldaat G. Lin deman, wiens vader het geding te gen de Staat der Nederlanden aan spande. omdat hij er bezwaar tegen had, dat zijn zoon als „burger" naar Nieuw-Guinea zou reizen. De aan wezige militaire autoriteiten stonden de jongeman toe. dat hij in het ver- trekrestaurant van de Ica-hal een persconferentie gaf. De hoofdvlootaalmoezenier. mgr. J. F. M. de Sain, zorgde daarbij voor een in cident door te proberen soldaat Linde- chreeuwen en zich met een stapel puzzelblaadjes in de hand een weg te forceren langs fotografen gekrenkt, dan bied ik hiervoor wel slaggevers, die bij het tafeltje mijn excuses Regeringstroepen en tanks be waken het presidentspaleis in Saigon, Zuid-Viet Nam. De foto werd gisteren gemaakt kort na dat het paleis (tevergeefs) was bestookt door twee vliegtuigen met Zuid-Vietnamese kentekens. Op de achtergrond de linker vleugel van het paleis, waar brand was uitgebroken- (Zie voorts vagina 5>. deman zaten. De geestelijke bemerkte daarbij niet. dat bü verward raakte in een elektrische kabel van de televisie. Hij drukte de toch wel verbouwereerde Lindeman stapel van de blaadjes in de handen bleef voortdurend luid roepen: „Wat flauwe kul. wat een onzin. Die jongen is alleen maar even ziek geweest. Flau we kul. Hier lees maar Denksport, jon gens. Dat is beter dan die onzin. Ze moesten al die persmensen een kogel door de kop jagen. Ze z(jn hier gek ge- 'ordjen". Ijlings kwam daarop een kapitein van de landmacht naar Lindeman toe en de 20-jarige soldaat met zich mee rust werd enigszins hersteld. Mrg. De Sain. daartoe uitgenodigd door enkele litaire functionarissen, dan wel amb tenaren van het ministerie, nam verder op plaats aan een tafeltje en in een andere hoek van het restaurant werd de verstoorde persconferentie voortgezet. Principieel „Het was een principieel proces", klaarde Lindeman, „en ik stel er grote prijs op te verklaren, dat het hooit de bedoeling is geweest, dat ik me aan uitzending naar Nieuw-Guinea zou ont trekken. Het ging er alleen maar om op welke manier ik de reis zou maken". Voor vervolg zie pagina II J^TAAR ONS OORDEEL hebben de Ne derlandse radio-unie en de Neder landse televisiestichting het Koningin Ju- lianafonds en het Koningin Wilhelmina- fonds geheel terecht voor de keus gesteld van óf de officiële radio- en televisie- instellingen óf een zender die de wet ont duikt. Het was eigenlijk ook al te dwaas, dat men van deze zender gebruik is gaan ma ken. Zelfs was blijkbaar over het hoofd gezien, dat de omstandigheid dat in de namen van deze fondsen koninklijke per sonen waren vermeld te sterker de ver plichting moest inhouden zich van dit soort gedragingen te onthouden. Men weet, hoe het met radio en televisie is. Er is hier een beperkt aantal golfleng ten of kanalen te vergeven. Dit geschiedt door de overheid, die daartoe voor ons land gekozen heeft voor de onderschei dene levensbeschouwelijke groeperingen. Bij deze regeling vaart ons volk wel. De kritiek, op dit stelsel uitgeoefend, snijdt als regel bijzonder weinig hout. Elk ander stelsel zou heel wat minder verkieslijk zijn. Wie daarnaast een eigen zendertje begint, handelt in strijd met de wet. Duidelijk in strijd met de bedoelingen van de wet handelt ook wie vanuit zee een zendertje gaat exploiteren. Men mag daartoe dan in de huidige wetgeving een maasje heb ben gevonden voor zichzelf, dat hier van wetsontduiking in ruimere zin moet wor den gesproken begrijpt een kind. Beden kelijk is het, wanneer algemeen geachte instellingen, ais deze fondsen zijn, zich van dit middel gaan bedienen. Dat het de officiële instellingen op het gebied van radio en televisie nu genoeg is, was te verwachten. Men kan moeilijk staande houden, dat zij zich in de bevor dering van de liefdadigheid onbetuigd hebben gelaten. Wat heeft de N.C.R.V. niét gedaan voor het K.W.F.? Jammer is het intussen, dat het tot zulk een sprekend protest heeft moeten komen. Niet onbedenkelijk is het, dat in onze tijd ook bij de beoefening van de liefdadig heid zich minder wenselijke verschijnse len voordoen. Reeds heeft de algemeen geworden gewoonte van subsidiëring uit algemene kassen nadelig op het besef van de persoonlijke verantwoordelijkheid in gewerkt. Ook is er het opdringen van de toto. Dat onder deze omstandigheden het norm begrip te lijden krijgt, is niet te verwon deren, doch wel te betreuren. K.J.F. en K.W.F. zijn er helaas niet aan ontkomen. „Het is jullie baby-sitter. Ze vraagt, of het goed is, dat Rita 14 vriendje heeft uitgenodigd." bied ITet omvangrijke hogedrukgcbied, dat 1A in West-Europa de vorst deed terug keren, is van IJsland naar Groenland getrokken en onderging in de poolstre ken ten noorden van Canada een verdere versterking. In het Middenllandsezeege- j de luchtdruk relatief laag is, veroorzaken enkele storingen 'in Zuid- Frankrijk en Italië regen. Vrij aanzien lijke drukdalingen in West-Europa heb ben overigens geen eind kunnen maken aan de oostelijke luchtstroming, die nog steeds koude continentale lucht aan richting draait. Hoewel er elke dag een graad minder vorst voorkomt vannacht werd slechts" drie graden vorst gemeld blijven de temperaturen ivel een graad of drie, vier beneden normaal. De neerslag heeft weinig te betekenen. De Bilt verwacht tot donderdagavond: Overdrijvende wolkenvelden met hier en daar wat motsneeuw. Matige tot vr(J krachtige noordoostelijke wind. Lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt. (Opgemaakt om 11.15 uurj. ZON EN MAAN Donderdag 1 maart: zon op 7.28, onder 18.18 uur; maan op 3 46. onder 12.27 uur. 6 maart nieuwe maan. Tendens aalend HOOGWATER SCHEVENINGEN 28 februari: 8.35 v.m.; 21.11 n m. 1 maart: 9.47 v.m.; 22.35 n.m. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur U fill? EindU ZJ .uim Hels; nu DE DEFTIGE Metropolitan bliek op de staanplaatsen san dal bun enthousiasme waarschuwing nirt bedoelde Aida opgevallen dat de waar- Opera in New York heeft achterin Het kon daarin met in strijd is met (lc roede leregiendatallestaanpla.it- schuwing al geholpen heelt een ultimatum uitgegeven - leren dat „ongemanierde en manieren welke in de Melro- sen betaald worden door bc- De „Mei heeft ™n góéde de claque tbetaalde applau- lawaaierige demonstraties, die polltan passen. Helpt dit ver- paalde artiesten die het la. ners gehad disseerders) ral rich voortaan de betaalde claque gewoonlijk aoek niet. dan ral de directie waal van een claque nodig Turn Mustek crlticós ÓTse rustiger moeten gedragen, of opvoert, steeds hinderlijker het aantal staanplaatsen dras. hebben, en dat niet alleen het Batch van de WoHdfeleeiim ""n" hu muzieklief, tiseh moeten beperken of dere staande publiek veéwuS! and Sn™ hree"""™™ De opera heeft onlangs bij hebbers op de andere plaat- eventueel opheffen. treft, maar het meeste lawaai tropolitan Opera. Duizenden de opvoering van „Aida bil- sen. komt inderdaad van destaan- muziekliefhebbers die reeds jetten met de waarschuwing Deze bezoekers wordt daar- De directie Verklaarde aan plaatsen. Ders aie reeas laten uitreiken aan het pu- om verzocht zich zo te beheer- de pers, dat zij met haar Het is -7 -:« OJ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1