Jlicutuc friitsrfjc Gtimrant Sukarno gelast weer mobilisatie DE GAULLE: NOG ENKELE DAGEN Berging astronauten minder duur? Terwijl het volk in de rij staat voor een beetje rijst: nog gebaar van verwacht Toch Den Westen verdeeld over topoverleg Genève? Luns woensdag naar V.S. Haag Prof. Duynstee treedt uit de K.V.P. MAANDAG 26 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; 2,25 per maand; 0,59 per week. Tweeënveertigste jaargang no. 12414 CHRISTELIJK-HATIONAAL DAGBLAD is ahtbltstti mgn bert ia Ugljtospotf" Voor 80 miljoen heroïne Zie pagina 5 SUKARNO heeft zaterdag voor geheel Indonesië de algemene mobilisatie afgekondigd. Volgens deze verklaring kunnen alle personen, ook vrou- tussen de achttien en veertig jaren, worden opgeroepen voor militaire opleiding of voor bescherming der bevolking. Sukarno's besluit was ge- daktekend 6 februari, doch werd pas zaterdag bekendgemaakt. Reeds te voren had Sukarno de algemene mobilisatie aangekondigd, toen hij op 19 december de bevolking had medegedeeld zich paraat te Tiouden voor een mobilisatie. Begin januari werd voor het oosten van Indonesië reeds de mobilisatie afgekondigd. H.M. de Koningin ontving gister middag op het Huis ten Bosch de Amerikaanse minister van justi tie Robert Kennedy en zijn echt genote, die bijna aan het eind van hun wereldreis gisteren en vandaag in Nederland ver toefden. Nieuws in één oogopslag De mededeling in Dja karta, dat Sukarno de al gemene mobilisatie heeft afgekondigd, betekent in wezen een herhaling van het door hem op 19 decem ber gegeven bevel zich ge reed te houden voor de strijd om Nederlands Nw.- Guinea. Alle Indonesiërs van 18 tot 40 jaar kunnen nu in actieve dienst wor den opgeroepen en wor den geoefend voor de guer rillastrijd e.d. Minister Kennedy, voor een kort bezoek in ons land is uit Indonesië te leurgesteld teruggekeerd: hij heeft president Sukar no niet kunnen overtui gen van de noodzaak van een open gesprek met Ne derland, onder auspiciën van de Verenigde Naties. Djakarta blijft vasthouden aan de eis, dat met Ne derland slechts kan wor den gesproken op basis van de overdracht van Nw.- Guinea aan Indonesië. Volgens (in Parijs di rect ontkende) berichten in een Italiaans blad zou het bestand tussen Frank rijk en de Algerijnse op standelingen op 1 maart ingaan. Wel heeft presi dent De Gaulle de ver wachting uitgesproken, dat in de komende dagen een eind komt aan de beproe vingen in Algerije op een wijze, welke Frankrijk waardig is. President Kennedy heeft premier Chroesjtsjef la ten weten te kunnen in stemmen met een topcon ferentie voor 1 juni, mits op de ontwapeningsconfe rentie in Genève vorderin gen worden gemaakt. Een topconferentie medio maart acht Kennedy niet oppor tuun. De politie in New York heeft een hoeveelheid he roïne ter waarde van tach tig miljoen gulden op de zwarte markt gevonden op een man, die reeds eer der wegens smokkel van verdovende middelen werd aangehouden, maar voor lopig in vrijheid werd ge steld. doch voortdurend werd geschaduwd. De Ned. chr. aanne mers- en bouwvakpa troonsbond staat op het standpunt, dat, wat betreft de werktijdverkorting, het beste kan worden uitge gaan van een vijfdaagse werkweek met negen werkuren per dag en per bedrijf de mogelijkheid om 's winters de werkdag te verkorten maar de za terdag in te schakelen Minister Van Aartsen heeft in een circulaire aan de gemeentebesturen me degedeeld niet te zullen aarzelen deze de bevoegd heid tot het verlenen van rijksgoedkeuringen voor bouwwerken te zullen ont nemen, indien de gemeen ten zich niet stipt aan de bestaande voorschriften houden. Macmillan voelt voor compromis MOGELIJK onder invloed van de iets gematigder houding van Macmillan tegenover het voorstel van Chroesjtsjef tot het houden van een topconferentie in Genève, heeft president Kennedy weliswaar op nieuw Chroesjtsjefs voorstel van de hand gewezen, maar tegelijkertijd laat hij de deur open voor een top bijeenkomst vóór 1 juni. In dat geval zouden in Genève vorde ringen gemaakt moeten zijn, die de deel neming van de regeringsleiders „nuttig zou maken". Macmillan zou geen voor stander zijn van een botte afwijzing van het Russische voorstel en het antwoord van Kennedy zou nu enigermate aan de Britse opvatting aangepast zijn. Kennedy meent, dat een conferentie op het niveau van regeringsleiders zou betekenen, dat men „het paard achter de wagen spande". Het lijkt hem beter als de conferentie op ministersniveau zal beginnen. Hij hoopt echter dat „zowel de Internationale ontwikkelingen als de ont wikkelingen in het kader van de confe rentie zelf. het nuttig houden maken om een regeling te treffen voor persoonlijke deelneming door de regeringsleiders vóór de eerste juni". Voor besprekingen met Dean Rusk (Van onze speciale verslaggever) Naar w(j uit betrouwbare bron verne men, zal minister Luns woensdag naar Washington vertrekken. Dit komt over een met de plannen, die hjj had, begin maart de Ver. Staten te bezoeken. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken zan slechts enkele uren later in Washington arriveren dan de Ameri kaanse minister van justitie, Robert F. Kennedy. Beiden zullen een onderhoud met de Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Dean Kusk, hebben, hoewel „Bobby eerst zijn broer, presi dent John Kennedy over de resultaten van zijn wereldreis zal inlichten. In het gesprek dat minister Luns zijn Amerikaanse ambtgenoot gaat ren, zal de weigering van Washington, vliegtuigen met Nederlandse militairen met bestemming Nieuw-Guinea op zijn grondgebied te laten landen, centraal staan. Den Haag is over dit Amerikaanse besluit ten zeerste gebelgd, temeer daar er blijkens een recent gebeuren onder scheid tussen de ene en de andere bond genoot blijkt te worden gemaakt. Toen Brits-Guyana een dag of veertien geleden in moeilijkheden geraakte, ver zocht en verkreeg de Engelse regering toestemming enkele vliegtuigen met mi litairen via de New Yorkse luchthaven Idlewild naar dit gebied te vervo Tenminste een volledig uitgeruste com pagnie van het East Anglia regiment zou van deze faciliteiten gebruik hebben ge maakt Het ging hier bovendien om troepen, die voor actie moesten worden Ingezet, terwijl de Nederlandse militai ren voor de periodieke aflossing var dere manschappen waren bestemd. keurd. Dit houdt Brits-Amerikaanse overeenstemming in over de wijze waarop men tegenover een topconfe rentie moet staan, maar niet over elk detail. Hardnekkige geruchten deden de ronde, dat er dienaangaande een scherp meningsverschil tussen Kennedy en Mac millan was ontstaan. Zeker is, dat Mac millan iets optimistischer is over het nm van topoverleg. Hij zou van mening zijn dat Chroestsjef wel in Genève zal ver schijnen en dat afwezigheid van de terse regeringsleiders hem een nie versmaden voorsprong zal geven. Daarom zon Macmillan voorstander zjjn van een compromis door althans een In formele bespreking op topniveau aan de eigenlijke conferentie te laten vooraf gaan. De Engelse premier heeft daarom president Kennedy van z(jn standpunt op de hoogte gesteld en deze brief heeft vermoedelijk de overhandiging van Ken nedy's antwoord in Moskou vertraagd. Kennedy zou zün antwoord vrijdag al hebben goedgekeurd; gisteravond echter is de brief pas In Moskou overhandigd. De waarnemend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, is dadelijk »p de hoogte gesteld, doch het secreta- inat gaf hierover geen uitspraak. In of ficiële kringen in Den Haag was men rerrast: men noemde dit soort maatrege en niet bevorderlijk voor een vreedzame iplossing. In Djakarta verwacht iedereen ondanks de algemene mobilisatie nog een gebaar uit Den Haag, dat Nederland en Indo nesië in staat stelt het gezicht te reddert en een krachtmeting te voorkomen, aldus AFP. De militaire leiders die zich alle risico's bewust zijn, hebben tot i zichtigheid gemaand, maar iedereen ziet wel in, dat het voor Sukarno en zijn naaste medewerkers onmogelijk is ge worden terug te krabbelen, al zouden zij het willen, nu zij sinds 10 december de openbare mening tot een kookpunt heb- oen opgejaagd en een ware internationale crisis in het leven hebben geroepen. Als in april westelijk Nieuw-Guinea tot zelfstandige staat wordt verklaard (men meent dat dit van Nederlandse zijde Is medegedeeld) kan er volgens AFP uitbarsting worden verwacht. Vooraanstaande Indonesiërs verklaren dat zij ervaring hebben met Nederlandse marionettenstaten, maar hun papoeastaai zal hetzelfde lot ondergaan als alle dere, zoals de republiek Oost Java die der Zuid-Molukken" Oud-premier Ali Sastroamidjojo, thans voorzitter van de nationalistische partij, verklaart dat Indonesië na oplossing van het vraagstuk-Nieuw-Guinea normale beirekkingen met Nederland wenst, doch geen behoefte heeft aan Nederlands ka pitaal en technici. Intussen neemt de economische crisis De schoonzuster van de Ameri kaanse president, mevrouw Ethel Kennedy met haar man, minis ter van justitie Robert Kennedy voor 24 uur op bezoek in ons land maakt hier even een praatje met twee Haagse vrouwelijke politie agenten, de dames E. de Bakker (rechts) en A. Miedema (links). Zij zag daar ondanks haar overladen programma kans toe, toen zij van morgen het Kostuummuseum aan de Lange Vijverberg verliet. De meisjes kregen van haar als sou venir een broche, de Kennedy 60, erop. Een vlug, aardig en typisch Amerikaans gebaar! onrustbarende vormen aan volgens A.F.P. Sinds 19 december staan alle ontwikkelingsplannen stil behalve de bouw van Hotel Indonesia met Rus sisch krediet voor de Aziatische spelen in augustus. In Djakarta staan de men- in de rij voor levensmiddelen. De rijst is gerantsoeneerd tot vijf kilo per persoon per maand tegen 5 roepiah de kilo, tegen een zwarte prijs val roepiah. Suiker en olie zijn bijna niet te krijgen. De levensmiddelenprijzen zijn in een jaar verviervoudigd. Voor vervolg zie pagina 4 Prof. mr. F. J. F. M. Duynstee heeft gisteren in een brief aan het dagelijks bestuur van de Katholieke Volkspartij meegedeeld dat hij bedankt als lid van de partij. Aanleiding hiertoe, zo deelde prof. Duynstee in zyn brief mee, is de redevoering die de voorzit ter van de K.V.P., mr. H. W. van Doorn, zaterdag op de Statendag van de K.V.P heeft gehouden. Prof. Duynstee verklaarde onder an dere het vertrouwen in de dagelijkse partijleiding verloren te hebben. „Deze immers tracht", aldus prof Duynstee. „hardnekkig inzeke West Nieuw-Guinea. een beleidslijn door te zetten, welke haar steriliteit bewees sedert begin 1946 en welke thans moet voeren tot een maxi mum aan nadelen en tot afwezigheid van positieve resultaten." Prof. Duynstee citeert vervolgens in zijn brief aan het K.V.P.-bestuur een uitlating van partij-voorzitter Van Doorn, gedaan op de Statendag, te weten: „Onze partijleiding heeft nimmer ont kend, dat wij bij een werkelijke over macht rustig zouden terugtreden. Maar niemand mag van ons verwachten, dat wij bereid zouden zijn zonder strikte noodzaak te versagen en aldus ons eer gevoel zouden vergooien. Prof. Duynstee wijst er in zijn brief op, dat dit nu precies is, wat degenen in Indonesië, die geen heil zien in een weg van overleg, vrezen. Hij zei verder, voor een dergelijke politiek geen schijn van verantwoordelijkheid te willen dra gen. Hij is er ook zeer door teleurgesteld, dat van de zijde van de K.VP. slecht* in afwerende zin is gereageerd op de oproep van het Nederlands episcopaat. INE GAULLE heeft gisteren de ver wachting uitgesproken, dat in de komende dagen een eind komt aan de beproevingen in Algerije en wel op een wijze, die Frankrijk waardig is Intussen hebben de nationalisten, wier „parlement" in Tripolis (Lybië) heeft vergaderd, het akkoord nog niet goedgekeurd. Verwacht werd, dat dit in de loop van de dag zou gebeuren. Pas nadat de Franse regering hiervan officieel op dc hoogte is gebracht, zal een wapenstilstand van kracht kun nen worden. Naar verluid zouden dc nationalistische leiders zelf in Alge rije willen zijn op het moment, dat het akkoord officieel wordt gepubliceerd, ter plaatse maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming van geweld daden van de zijde der mohamme daanse bevolking. Intussen heeft het rechtse Italiaanse blad „II Tempo" het nodig geoordeeld. stuk te publiceren, dat de inhoud van het (nog geheime) akkoord tus sen Frankrijk en de Algerijnse na tionalisten zou weergeven. Het be stand zou op 1 maart moeten ingaan. Na drie maanden zou een referendum over de toekomst van het land gehou den moeten worden. De Algerijnse regering in ballingschap zou zich als politieke groepering vrij in Algerije kunnen bewegen. In Algiers zou en uitvoerend comité worden gevormd, bestaande uit vier Fransen en acht mohammedanen, bijp staan door een Franse hoge commissi ris. Er zou een gemengde politie-organi- satie worden gevormd, waarin ook FLN- strijders opgenomen zouden worden. In enkele maanden zouden de Franse strijd krachten worden teruggebracht var 400.000 tot 100 000 man. De Europeanen en 40.000 mohammedanen zouden drie jaar lang de Franse nationaliteit kunnen behouden en pas daarna een keus be hoeven te doen. Frankrijk zou nog ge ruime tijd bases in Algerije mogen hand- OAS. „Toont stalen zenuwen", luidde het consigne. Ten slotte zij nog vermeld, dat 7 maart wordt genoemd als datum van de officiële vredesconferentie tussen Fransen en Algerijnen. Op deze datum loopt n.l. dc mohammedaanse Rama- dan-vasten af. Baby omgekomen in brand Gistermorgen is door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken in de boer derij van de familie Van den Heykamx In Oosterhout (N.-B.l. Een kindje veertien maanden, de jongste van uit zes kinderen bestaande gezin, de vlammen omgekomen. Weer overstromingen in Noord-Duitsland Tengevolge van een noordooster storm ln de Oostzee zijn zaterdagavond in Sleeswijk-Holstein verscheidene wegen langs de kust onder water komen te staan. Er werd echter geen schade van beteke nis aangericht. De hoogste waterstand was 1.30 meter boven normaal. Het verkeer over de autoweg naar Denemarken werd bij Flensburg enige tijd omgevld. Onmiddellijk na het bekendworden van deze publikatie heeft de Franse gering gewaarschuwd, aan deze „ont hullingen" geen waarde te hechten. De aanduidingen, die gegeven worden ten aanzien van de militaire voorzieningen en over de Sahara zouden van alle grond zijn ontbloot. Het wordt echter hoog tijd, dat het akkoord wordt bekrachtigd en een penstand kan ingaan. De OAS Is er zaterdag in geslaagd, de Europese be volking teg ende mohammedanen op te zetten. In Algiers werden 20 moslems ln koelen bloede vermoord. De Euro peanen schoten met machinepistolen van hun huizen uit op iedere moham medaan, die zij toevallig voorbij zagen gaan, nadat een Europees taxichauffeur door een terrorist was doodgeschoten, Franse militairen zetten daarop de mohammedaanse wijken af om t< voorkomen, dat de woedende Alge rijnen de Europese wijken zouden binnenstromen om wraak te nemen Afgezanten van de FLN (Het Alge rijnse nationale bevrijdingsfront) trok ken door de moslemwijken met het parool, toch vooral rust en orde te bewaren en zich niet te laten provo ceren door de handlangers van dc TNE NIJMEEGSE hoogleraar Duynstee, die zich zozeer geweerd heeft om contact met Sukarno te krijgen, heeft thans bedankt als lid van de K.V.P. Hij wil zelfs niet de schijn hebben van mee- verantwoordelijk te zijn voor de door hem verguisde poli'iek van deze pari ij. Bij de K.V.P. zal men het gevoel hebben, dat omgekeerd zijn vertrek de sfeer zuivert. Wil Duynstee niet de schijn hebben van meeverantwoordelijk te zijn voor wat de K.V.P. doet, voortaan heeft de K.V.P. minder dan ooit de schijn van meever antwoordelijk te zijn voorwat Duynstee doet of reeds gedaan heeft. Wat dit laatste betreft, helaas moet wor den aangenomen, dat het optreden van de heer Duynstee, en van anderen met hem, bevorderlijk is geweest voor een verkeer de kijk bij Indonesië op Nederlands stand vastigheid en dus bevorderlijk voor Su karno's verhardheid. Wanneer Sukarno vandaag nog afkerig is van bereidheid tot het open gesprek met Nederland, dan ook doordat hem de waan is bijgebracht, dat, bij weigering van zijn kant cn bij vasthouden aan zijn standpunt, Nederland wel door de knieën zal gaan. He'geen Sukarno dan de laatste maanden, geheel in aansluiting bij het beeld dat hij zich zo van Nederland heeft gevormd, heeft ondernomen, is Nederland onder druk te zetten. Immers, lag het in de ver wachting dat Nederland zou zwichten, dan kon het nuttiger zijn dit proces door be paalde maatregelen nog te versnellen. Het jongste bevel van Sukarno, de mobilisa tie, ligt geheel in deze liin. Wij hadden overigens het gevoel, dat Indonesië reeds geruime tijd geleden door Sukarno tegen Nederland in het geweer was geroepen. Intussen blijven ons berich'cn bereiken over de el'endige toes'and in Indones'ë op economisch cn financ'eel gebied. Er is strenge distributie en op de zwarte markt worden ook voor gewone levensbehoeften on'zagwekkcndc priizen gevraagd. Kenne lijk wordt het gemis van Nieuw-Guinea ais oorzaak van dit alles gezien, al laat het oorzakelijk verhand rich wel uiterst moeilijk aantonen. Eer Is het vcrmocdPii gewettigd, dat de roep om NIeuw-Gulnea mede moet d'cncn op eigen falen de aan dacht af tc leiden. Niettemin duurt van Nederlandse kant de bereidheid onverkort voort tot het open gesprek niet Indonesië, voor welk land door Nederland nog altijd een niet te mis kennen genegenheid wordt gevoeld. Blijft de vraag wat de heer Duynstee gaat doen. Politiek heeft hij niet veel keus. Lid zijnde van de K.V.P., heeft hij zich beijverd in buUenpartijpoHtieke activitei ten. Als zodanig heeft hij zijn verleden dus niet mee. Want dat is een gedragslijn, die geen enkele politieke partij, welke ook, welkom zal zijn. (RITA) „Dus u beweert, dat u me nooit van schaatsen beloofd hebt, wilt u dan c luisteren?" /GEDURENDE het weekeinde verplaat- ste het zwaartepunt van een om vangrijk hogedrukgebied zich van noord Scandinavië naar de omgeving van IJs land. Het blijft echter een uitloper ver tonen over midden Noorwegen en Zwe den tot in Rusland, een lagedrukgebied waarin enkele zwakke kernen voorko men bevindt zich bij Portugal, Spanje en het westelijk deel van de Middel landse Zee. Bij deze luchtdrukverdeling staan over een groot deel van Europa oostelijke winden. Deze hebben de laat ste dagen geleidelijk koudere lucht naar west Europa gevoerd, waarin zondag de maximumtemperaturen in ons land bij na overal een d twee graden onder het vriespunt bleven en het de daaropvol gende nacht 4 tot 6 graden vroor. Over Polen is nu echter Tendene dalend Laatste kwartier 27 februari. HOOGWATER SCHEVENINGEN 27 februari: 7.43 vjn.; 20.09 nun. iets minder HET WEER IN EUROPA koude lucht in aantocht zodat de tempe- l j raturen itn kleine «tijinmllen Sn- """P»"'" hedenmorgen teven uu, - toe i lichte De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Overdrijvende wolkenvelden met plaat selijk wat lichte sneeuw. Matige tot krachtige, langs de wadden tijdelijk har de oostelijke wind. Overwegend lichte vorst. (Opgemaakt 11.15 nur). ZON EN MAAN Er is kans, dat de Verenig- De nationale dienst voor De mogelijkheid om de door de ruimtevaart van duur zo dicht bij de kust te de Staten niet meer zo'n grote "??*?t- en ruimtevaart bergingsoperatie te. vereen- Glenn geleerd hebben, is dat. laten neerkomen, dat een macht aan schepen, vliegtui- (NA®A> hoopt na deze ge- voudigen is gelegen in het voor een ruimtevaartuig met rechtstreekse TV-reportage een. artsen, duikers ,n andere 2» ™ns 1' van de d.linj mo„lijk „„rdt. (NASA) hoopt na deze ge- wJ slaagde ruimtevaart tot een feit, dat de astronaut in staat een mens aan boord de~ kans 1 anaere aanzienlijke vereenvoudiging blijkt te zijn de remrakei en op een geslaagde landing specialisten in actie behoeft te van de berringsoperatie te In werking te brengen op het circa 400 mail groter Is", al- En op nog langere termijn laten komen, als voor de kunnen overgaan, wanneer in juiste moment, dat nodig is dus een NASA-functionaris. wordt het zelfs mogelijk ge- ruimtevaart van John H. twe»de helft van april c»p- om een landing tc maken in acht een ruimtevaar!uig op Glcirn ir het eeval eeweest is astronaut de ruim- eenjo-raf hern.ld gebied. Het wordt mogelH'r ge.ebt het d een schip te laten ,r-het ff6VaI eeweest ,s' te in gaat. „Het belangrijkste wat wij het ruimtevaartuig op de neerkomen. Station Weer»- cesteidb Sf *z 4{ B hlli II Ypenour» zw bew O ONO -8 -1 u 0 t Eelde zw bew ONO -10 -O -4 -1 -6 0 1 Twente Eiodh Lbew O -9 ONO -7 -3 .5 -1 -5 s HelsinkJ Oao Kupenb gh bew zw bew N .3 NNO -3 N -2 NO -12 -4 -9 -1 -4 -3 J6 0.2 0 Londen A'dam Brussel zw bew on bew O NO ONO .7 ■6 -10 S 0 3 -3 0.2 01 Peru» Burdesu» zw bew gh bew NO O NO -8 -2 -2 -7 2 J, R 3 0-2 1 Nice Berlijn regen wind NNO O St -6 4 -O 8 4 5 MUnchen Züricn gh bew zw bew ONO O ONO -1 -5 -2 .7 01 Locarnt Wenen Be^Jrüdn* Athene h bew O .1 ZO -8 windel 2 -3 3 -1 -3 -f, 2 2 0 Madnd Mailuree Lissabon 1 regen lbew hbew h-bcw wtodnt NO -10 wlndst W -4 IC 9 9 4 15 10 14 8 1 6

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1