Jliettwe geihsctfe Courant Ondanks ontevredenheid van Kamer begroting aanvaard Commentaar Turkse revolte is snel onderdrukt Graaf van Snowdon kan auto kwijt Tegelijk nederlaag en overwinning Vieuws in één oogo; Parijs demobiliseert 140.000 moslims Helft komt bij politieleger EEG ontvangt Britse plannen nogal koel SS 11 lik li VRIJDAG 23 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichte (Bij contract fc POSTREKENING: Tweeënveertigste jaargang no. 12412 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD .Stantvflsticfi is ahfblmn mgn iurt in UgljtospatT VERBOUWINGS OPRUIMING SPOTKOOPJES VLIELAND Mr. Toxopeus wil motie niet uitvoeren (Van onze parlementsredactic) TAE TWEEDE KAMER heeft gistermiddag met 72 stemmen tegen een motie aangenomen, waarin minister Toxopeus wordt ver zocht het overleg over de salarisvoorstellen voor de ambtenaren te her openen alvorens een definitieve beslissing te nemen. De bewindsman heeft echter verklaard deze motie (door C.H.U.-voorzitter Beernink namens de meerderheid van de Kamercommissie voor binnenlandse zaken ingediend) niet te kunnen uitvoeren. Wel toonde hij zich bereid tot een hernieuwd gesprek als de ambtenarencentrales daarom zouden vragen. Deze toezegging was voor de K.V.P.-fractie aanleiding tegen de motie te stemmen, hoewel ze die aanvankelijk mede had ondertekend. Ook de heren Van de Wetering en Schmal (beiden c.h.) en de V.V.D.- ■MINISTER TOXOPEUS fractie stemden tegen. Vóór de motie spraken zich uit de P.v.d.A., A.R., de grote meerderheid van de C.H., S.G.P., C.P.N. en P.S.P. en de K.V.P.-ers Weijters en Zwanikken. TAE OPSTAND van enkele legeronderdelen tegen de regering van U de 78-jarige Turkse premier Ismet Inönü, leek vanochtend vroeg te zijn onderdrukt. Volgens betrouwbare zegslieden in de Turkse hoofdstad Ankara zijn de leiders van de revolte of gearres teerd of overgeplaatst. pslag Minister Toxopeus heeft verklaard, dat hij de gisteren door de Tweede Kamer met 72 tegen 59 stemmen aanvaarde motie niet zal kunnen uitvoeren en dus het salarisoverleg met de ambtenarenbonden niet zal heropenen. Wel is de minister bereid tot een hernieuwd gesprek met de bonden, als zij daarom vragen. In Ankara wordt ge vreesd, dat de ontevreaen elementen in de Turkse strijdkrachten opnieuw in actie zullen komen. Vanmorgen scheen het. dat de opstand van en kele legeronderdelen te gen de regering van pre mier Inönü was onder drukt. De ontevreden of ficieren wensten het par lementaire systeem voor zes jaar vervangen door een militair regime om noodzakelijke hervormin gen te kunnen doorvoeren. Het hoofdkwartier van het Franse leger heeft plannen bekendge maakt voor de demobili satie van 140.000 Algerij nen, die deel uitmaken van het Franse leger. Zij zullen eventueel weer dienst kunnen nemen in het Franse leger in Frank rijk. De raad van de Alge rijnse revolutie (he>t par lement) is in Tripoli be gonnen met de behande ling van de bestandsover eenkomst. De Westduitse rege ring heeft de Sowjetunie laten weten, dat er eerst sprake zal kunnen zijn van een verbetering der be trekkingen tussen de twee landen, als de deling van het Duitse volk en de muur in Berlijn worden opgeheven. De Spoorwegongeval lenraad heeit naar aanlei ding van het ongeluk bij Woerden op 21 november 1960 uitgesproken, dat verbetering dient te worden nagegaan van de wijze, waarop veiligheids maatregelen aan de ma chinisten bekend worden gemaakt. Ook dient de N.S.-directie na te gaan of enkele seinen moeten worden gewijzigd. De drie bonden van vervoerspersoneel hebben en communiqué hun verbazing uitgesproken over het feit, dat staats secretaris Stijkel een de putatie van de (catego rale) Vereniging voor rij dend spoorwegpersoneel heeft ontvangen om te spreken over een even tuele erkenning van deze vereniging bij loonoverleg Er is echter reden om aan te n< dat er weinig arrestaties z(jn verricht in de hogere regionen en dat de geplaatste officieren blijven weigeren, de legerleiding te gehoorzamen. Wel regering met steun van de militaire auto riteiten de situatie op het ogenblik ter. Gevreesd moet evenwel worden, dat de ontevreden elementen In de Turkse strijdkrachten opnieuw in actie zullen komen. De opstandige elementen wilden het parlementaire systeem, dat vorig jaar op nieuw in Turkije werd ingevoerd, weer afschaffen en voor een periode van zes Jaar een militair bewind instellen om de noodzakelijke hervormingen in het kabinet van Inönü, dat wel dergelijke hervormingen heeft voorgesteld, maar nog geen kans heeft gezien, er ln het in zichzelf verdeelde parlement een meerderheid voor te vinden. Ook het feit. dat zich in de rechtvaardigheids partij elementen bevinden, die openlijk het regime van de terechtgestelde vroegere premier Menderes verdedigen, heeft tot de actie van de rebellerende militairen bijdragen. Inönü heeft vanochtend vroeg in een rede voor de Turkse radio verklaard, dat de Turkse strijdkrachten hun plicht hadden gedaan en de toestand meester Door de ineenstorting van de opstand heeft Inönü een niet mis te verstaan mandaat van de strijdkrachten gekre gen om zijn politiek voort te zetten Inönü wil trachten, door middel van democratische onderhandelingen en over reding zijn wetsvoorstellen voor de ver eiste hervormingen door het parlement te doen goedkeuren. Generaal Gürsel. de man. die destijds de opstand tegen het regime van Men deres leidde, heeft zich onmiddellijk achter Inönü geschaard, toen deze wei gerde, voor de eisen van de opstandige elementen in de strijdkrachten te capi tuleren. Volgens berichten uit Ankara leidde Inönü zelf (hy was vroeger een beroemd Turks generaal) de actie tegen de revolterende militairen. Ondanks rampen toch carnaval in Duitsland Het dodencijfer van de overstroming in Noordwest-Duitsland is gisteren ge stegen tot 295, onder wie negen redders In Hamburg kwamen 265 mensen om het leven. In totaal zijn ln Hamburg 1.973 fa brieken en andere bedrijven verwoest of zwaar beschadigd. Het stadsbestuur heeft Bonn dringend om een lening van 200 miljoen mark gevraagd om de erg ste nood te lenigen. Een bedrag van 5o miljoen mark is al uitgekeerd. In het rampgebied zijn de tempera turen gisteren tot onder het vriespunt gedaald, waardoor het werk aan het dijkherstel en het zoeken naar slacht offers door kikvorsmannen ernstig wor den belemmerd. Er staan nog honderden vierkante kilometers onder water. In De Duitse pers wordt in hoofdar tikelcn kritiek geleverd op het feit dat in de carnavalcentra In Duitsland de voorbereidingen voor uitbundig plezier gewoon doorgaan ondanks de waters nood en de mijnramp van twee weken geleden, die nok ongeveer 300 slachtof fers heeft geëist. In zeven steden ln het Rynland en Beleren zijn de optochten afgelast, maar ln München, Keulen en Düsseldorf t» men tot nog toe van plan de optochten en andere feestelijkheden door te laten gaan. 's morgens tijdens het binnenskamers overleg opgesteld De motie gaat uit van de noodzakelijkheid, dat de salarissen der ambtenaren (waarmee ook de gepen sioneerden worden bedoeld, lichtte mr, Beernink toe) moeten worden verbeterd. Verder spreekt ze uit „dat er naar dient te worden gestreefd ten deze overeen stemming te bereiken tussen het stand punt der regering en de zienswijze van de in het overleg vertegenwoordigde centrales van ambtenaren". Uit de motie maar meer nog uit de replieken bleek duidelijk, dat de Kamer meerderheid zich niet bij 's ministers afwijzende houding t.a.v. heropening van het overleg wenste neer te leggen. Te leurstelling klonk gistermiddag door in alle betogen, met uitzondering van dat van de liberaal Geertsema. Bij de heer Blom (soc.) groeide de teleurstelling uit tot woede. Hij beschuldigde de bewinds man van ondeskundigheid en van het spreken van „notoire onwaarheden" (o.a dat de centrales het overleg zouden heb ben afgebroken). De V.V.D.-er Geertsema vormde het andere uiterste. Hij was niet ontevreden over de minister, maar juist (Voor vervolg zie pag. 6) Minister Toxopeus had over de motie niet het „onaanvaardbaar" uitgesproken. De aanvaarding ervan had dan ook geen kabinets- of ministerscrisis tot gevolg. Toch betekende ze voor de 44-jarige be windsman een bittere pil. die echter enigszins werd verguld door het feit dat de Kamer met 83 stemmen vóór en 45 tegen de begroting van binnenlandse zaken goedkeurde en daarmee in meer derheid haar vertrouwen in 's ministers algehele beleid formeel bevestigde. Voor het eerst na jaren werd weer eens hoofdelijk over een begroting gestemd. Dat geschiedde op verzoek van de P.v.dA., die wakker was geworden door een verklaring van de K.V.P.-er A Weijters, voorzitter van de Katholieke Bond van Overheidspersoneel en onder handelaar in het georganiseerd overleg Deze liet weten dat hij zijn stem niet aan de begroting zou geven, omdat hij zich niet kon verenigen met het perso neelsbeleid van mr. Toxopeus. Hij zegde daarmee zijn vertrouwen in de minister volledig op. Een vreemde figuur voor iemand, die straks vermoedelijk mede het initiatief zal moeten nemen tot een nieuw salarisgesprek met diezelfde minis ter. In ieder geval oordeelde P.v.dA.-frac- tieleider mr. Burger het na de interventie van de KABO-voorzitter nodig om vast te stellen of behalve de heer Weijters - ook nog andere personen of groepen in bestandsovereenkomst, heeft het regeringskamp het ministeriële leven j hoofdkwartier van het Franse van de heer Toxopeus beëindigd wennten i leger in Algerije plannen bekend- S",'..Paa"oor en verkreeg hij gemaakt voor de demobilisatie van hoofdelijke stemmmg over de begroting Die echter werd aangenomen met alleen rï~VERWIJL de revolutionaire raad A van de Algerijnse revolutie (C.N.R.A.) gisteren op een geheime plaats in Tripoli bijeen gekomen is ter bespreking van de Frans-Alge- de stemmen van de P.v.d.A., C.P.N. P.S.P. en de heer Weijters tegen ln de wandelgangen van het Kamer gebouw vroeg men zich na afloop van her debat af of de P.v.d.A.-manoeuvre politiek wel zo handig was geweest als ze op het eerste gezicht leek. Immers, door de Kamermeerderheid te dwingen zich over de begroting en daarmee over het héle beleid van minister Toxopeus in positieve zin uit te spre ken, werd het effect van de aanvaar ding van de motie-Beernink c.s., die toch min of meer het karakter had van een motie-van-afkeuring, ont kracht. In feite stelde nu de oppositie door haar fel gekritiseerde be windsman in staat om na een neder laag weer een overwinning te boeken. De Amerikaanse minister van jus titie, Robert Kennedy, is gisteren in West-Berlijn geweest. Samen met burgemeester Willy Brandt kijkt hij over de muur naar Oost- Berlijn. (Zie pagina 5). 140.000 Algerijnen, die nu deel uit maken van het Franse leger. Zij kunnen eventueel weer dienst nemen in het Franse leger in Frankrijk. De opperbevelhebber in Algerije, ge neraal Ailleret, verklaarde, dat de wet tige belangen van de moslims, die voor Frankrijk militaire dienst hebben ver richt. beschermd zullen worden. zy krij gen een bonus en een hoog pensioen. Desgewenst zal de gedemobiliseerde Al gerijnen gelegenheid geboden worden zich in Frankrijk te vestigen. De bekendmaking werd voorgelezen op het $waar bewaakte hoofdkwartier door een hoge legerofficier. In de gangen wachtten honderden Franse officieren van ontbonden bestuurscentra op nieuwe benoemingen. Een moslisme officier riep „Jullie schepen ons af met geld in ruil voor onze trouw", waarop een Franse officier antwoordde: „Jullie wilden on afhankelijkheid, wij niet." Alle moslims die nu dienst doen bij de mobiele veiligheidstroepen van het Franse leger, naar schatting 60.000 man. zullen ingelijfd worden bij het nieuwe moslimse leger, dat gedurende de over gangsperiode de orde in het land moet handhaven. De rest kan naar verkiezing weer dienst nemen in het Franse leger in Frankrijk. Men heeft de ontmoetingsplaats van de Algerijnse raad van de revolutie in Tripoli aanvankelijk geheim willen hou den. maar al heel gauw werd uit de zware bewaking van het parlementsge bouw in de hoofdstad duidelijk, waar de conferentie plaatsvond. Zes uur na het begin van de vergadering waren de vierenvijftig leden van de raad nog steeds met gesloten deuren en hermetisch ge sloten ramen bijeen. VERKIEZINGEN Verwacht wordt dat de vergadering verscheidene dagen zal duren. Zowel in Frankrijk als in Algerije is de goedkeu ring door de Franse regering vrij kalm opgenomen. In Franse politieke kringen heerste de mening, dat het Franse par lement direct na de afkondiging van het staakt het vuren in buitengewone zit ting bijeen zal komen. Het Franse blad Paris Presse wist zelfs te voorspellen, dat waarschijnlijk op 29 april in Frank rijk algemene verkiezingen zullen wor den gehouden. Een ongekende golf terroristische aan slagen heeft Algiers gisteren geteisterd Europeanen te voet en in auto's vuurden zo maar van dichtbij op Mohammedaner en Europeanen. Bij twintig van deze aan slagen werden 20 mensen gedood en 23 gewond. Het leger heeft nog steeds goede hoop de gespannen toestand in de hand te houden. Het opperbevel neemt geen risi co's met betrekking tot de tronw van verschillende commandanten te velde. De troepen schijnen slechts voorraden te hebben voor 14 dagen. Deze drastische vermindering van de normale voorraden is klaarblijkelijk bedoeld om officiereu die zich by dc OAS zouden willen sluiten, te ontmoedigen. Deze unieke situatie ontstond gis termiddag in de Tweede Kamer Op het spreekgestoelte duelleer den de heren mr. W. J. Geertsema (lib.) en J. Blom (soc.) over de uitleg van de Handelingen van 1956 betreffende de korting op de overheidspensioenen. Mr. Geert sema (links) was de enige die zijn partijgenoot Toxopeus ntn afviel en hem zelfs onder druk 2ette geen duimbreed te wijken De eerste dag va nde besprekingen over landbouwintegratie tussen Engeland en de EEG in verband met Engeland» tidmaatschapsaanvrage is voor Engeland met gunstig verlopen. De Britse minister van landbouw. Christopher Soamea, en plaatsvervangend minister van buitenlandse zaken. Edward Heath, verzochten de overgangsperiode voor invoeging van de Britse landbouw op twaalf jaar te stellen, namelijk even lang als de zes EEG-landen erover ge daan zullen hebben als hun landbouw politiek in 1969 volledig geïntegreerd zal zijn. De Franse minister van buitenlandse zaken, Maurice Couve de Murville. di* ais voorzitter voor de raad van EEG- ministersoptrad, reageerde koeltjes. Hy zou verklaard hebben „niet de noodzaak in te zien om in dit stadium de lengte van de overgangsperiode te bespreken" Zowel Soames als Heatfh verzekerden de ministers, dat Engeland bereid was de algemene structuur en werkwijze te .anvaarden van het stelsel, dat door de EEG was ingevoerd, ook al zou dat een diepgaande herziening van de Britse landbouwpolitiek noodzakelijk maken. TJET DEBAT tussen regering en volks- vertegenwoordiging over de salarissen van de overheidsambtenaren heeft ertoe geleid, dat beide onverzoenlijk tegenover elkaar zijn blijven staan. De volksvertegenwoordiging heeft bij de regering aangedrongen op hernieuwd overleg met de organisaties. De regering meent, dat zij toch niets meer dan de reeds toegezegde ƒ230 miljoen zal kun nen aanbieden, zodat zij hernieuwd over leg niet nodig acht. Het is om allerlei redenen jammer, dat het is gelopen zoals het ging. Het onbe hagen, op zichzelf door billijke motieven ingegeven, zou kunnen veroorzaken, dat voorbij wordt gezien, hoe toch, ook indien niet genoegzaam, een niet onbelangrijke verhoging van de salarissen uit de bus is gekomen. De moeilijkheden waren, zoals bekend, van tweeërlei aard, cn in beide heeft dc regering n'et van voldoende psychologisch inzicht blijk gegeven. Het moet trouwens worden gezegd, dat dit kabinet meer be wijzen heeft geleverd van te lijden aan gebrek aan psychologisch inzichL Het 'verkoopt' zijn politiek niet best, zulks mede ten eigen nadele. In de eerste plaats dan heeft zich gewro ken de koppeling van een algemene ver betering van de salarispositie voor de ambtenaren een nod'ge zaak met de nu in te voeren grotere verscheiden heid in de beloning op zichzelf ook nodig, maar juist nu geeigend om bepaal de, voor de regering minder wenselijke gedachten op te roepen. Dit had anders, en beter, gespeeld kunnen zijn. Wat zich in de tweede plaats heeft ge wroken is geweest het naar het oordeel van de grote organisaties onvoldoende overleg. Men weet. dat de overheid, tege lijk werkgeefster, in feite voor de eigen mensen de salarissen vaststelt in ons huidige maatschappelijk bestel een eigen figuur. Dit zou aan de overheid, immers werkgeefster, de plicht moe'en opleggen om aan het aan de vaststelling van de salarissen voorafgaand overleg temeer in houd te geven. En h'er liggen grieven. Voor de directe situatie heeft het debat in de volksver'egenwoordiging n'et veel opgeleverd. Wel is er een motie, maar deze heeft, als zovele moMcs staatsrechte lijk bez'cn geen grote kracht. Toch is zij als uitspraak van de volksvertegen woordiging niet onbelangrijk. Wat zij ge doemd is aan rechtstreekse werking te missen, kan zij niettemin bevatten aan indirecte werking. Er zal de regering aan de uitspraak van de Kamer iets gelegen moeten zijn. De regering zal moeten begriipen. dat het in bepaalde opzichten niet is gegaan zoals het had behoren te gaan. En voor de toe komst betekent dat voor wie bereid Is te leren een les. Waarom zou niet ook een regering tot leren bereid zijn? West-Europa komt daarbij slechts lichte vorst voor, maar de sterke oostelijke winden geven het weer een koud ka rakter. Het weertype wordt zaakt door een bijzonder krachtige ho- gedrukgebied van ongeveer 1050 milli- baar, dat zich nu al enkele dagen bo ven Scandinavië bevindt. Er zijn geen aanwijzingen dat het hogedrukgebied verplaatst of afneemt. Het huidige weer met matige tot krachtige noordooste lijke winden, des nachts lichte vorst, overdag temperatuur om het vriespunt zal dan ook aanhouden. De Bilt verwacht tot morgenavond: In de nacht lichte vorst, overdag tem peratuur om het vriespunt. Matige tot krachtige noordoostelüke wind. Wisse lend bewolkt, maar geen sneeuw van be tekenis. (Opgemaakt om 11.15 uur). D UCJ Zon en maan Ypenou V 1M Zaterdag 24 februari: zon op 7.39 uur, eeiae onder 18.09 uur; maan op 23.22 uitr, on- Twente der 09.43 uur. Op 27 februari laatste Eindh kwartier. Belank HOOGWATER SCHEVENINGEN oïS** 23 februari: 5.32 v.m.; 1743 n.m. Kupenb 24 februari: 602 vjn.; 18.14 njn. Ten deck stijgend HET WEER IN Rapporten hedenmorge. EUROPA zeven uur Weer.- temp «eiieidb S; A NTONY Armstrong-Jones laatste stap van zijn definitiev zal woensdag 28 februari. Intrede in dc bovenlaag van de Britse society. Het is hoogst waarschyniyk zijn installatie gekleed in hermeiyn, de eed van trouw aan zUn schoonzus- <)at hij zich ter afleggen. In staatsiegewaad nog Hogerhuis, een schynbaar on- zijn eiken balken. Krlticl spre- stok in de garderobe wa» be- verwoestbaar instituut, is in ken dikwUls spottend van een vestigd. Engeland nog altyd het doel- oudeherenHub of van een asiel ..Dat, mylord", verklaarde de vele grappen en velen voor politici die betere dagen steward, „U om uw degen op te hangen". Over dit soort an- het niet helemaal se- hebben gekend. als de nieuwe graaf van Snow don, gemaal van prinses Mar garet, zal Tony zijn zetel Inne men in het Hogerhuis de in het Hogerhuis zal rleus. Het gekraak in de voe- Traditie Is de lens ln het Ho- tiquiteften hebben Tony ten zien, maar in ieder geval gen is overigens de laatste tyd gerhnls. Een nieuwe lord vroeg vrienden van de Londcnse bo- J hy een parkeerplaats heb- aanzieniyk minder luid gewor- onlangs aan een bode die héme heel wat pret gemaakt ;n voor zyn wagen in het een- den. ln het Hogerhuis „steward" voordat hij in de konlnkiyke um van Londen Er zyn wat nieuwe gezichten heet wat het mysterieuze ro- familie trouwde. Nu zit hy er Het zevenhonderd jaar oude te zien in de oude zaal met de lintje was dat aan zyn kap- zelf aan vast MUncher ZO neb Geneve fh. bew iw bew. w^vlstil windstil windstil windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1