|lieuttic £riïtsci(c ÖTaurant Weigering van mr. Toxopeus maakt fraetieraad nodig Commentaar leg Geen nieuw over met ambtenaren Soekarno bereid naar Nederland te komen Glenn na tocht even monter als ervoor Frans kabinet keurt het Algerije-akkoorcl goed _1 17_5 0 DONDERDAG 22 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Twwenvwrtipglc jaargang no. 12411 CHRIST ELI JK-NA T ION AAL DAGBLAD „Sttntvitlicl U «brbiftra mgn bert io ItgljeospftT (Van onze parlementsredactie) TTET TWEEDE-KAMERDEBAT over de ambtenarensalarissen is gister- avond plotseling geschorst tot vanmiddag één uur. Hiertoe werd be sloten nadat minister Toxopeus had verklaard geen heil te verwachten van een heropening van het georganiseerd overleg, waarop de heren Smal- lcnhroek (a.r.), Beernink (c.h.), Blom (soc.) en Van der Zanden (kath. v.) hadden aangedrongen. Zonder hengel gevangen: 1.15 meter lang en 24 pond zwaar. De heer R. Radix uit Assen zag de snoek min of meer versuft door het water zwemmen waar langs hij met zijn auto reed. Na- een kort maar hevig gevecht trok de heer Radix de rover met blote handen op het droge. Ver moedelijk heeft het dier een klap met een scheepsschroef gehad. Nieuws in één oogopslag Minister Toxopeus heeft gisteren in de Tweede Ka mer verklaard geen enkel heil te zien in heropening van het overleg met de ambtenaren-organisaties over de loonsverhoging. De vergadering is daarna geschorst om de fracties gelegenheid tot nader be raad te geven. Met uit zondering van de V.V.D. stonden alle fracties af wijzend tegenover de vooratellen van de minis ter. Irt een met enige in spanning tegemoet geziene rede heeft president Su karno opnieuw gezegd, dat Indonesië slechts met Nederland wenst te on derhandelen op basis van de overdracht van het be stuur over westelijk Nw.- Guinea aan Indonesië. Hij zou dan wel naar Neder land willen komen voor zijn dankbaarheid te be tuigen. In een boodschap aan premier Chroesjtsjef heeft president Kennedy laten weten opdracht te hebben gegeven tot het voorberei den van nieuwe en con crete voorstellen voor on middellijke projecten van gemeenschappelijke actie in de ruimte. John Glenn, Amerika's astronaut, verkeert in een uitstekende lichamelijke en geestelijke conditie, hebben dc medici medege deeld. Glenn zal morgen uit handen van president Kennedy op Cape Cana veral een hoge onderschei ding van het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart ontvangen. Minister Korthals heeft vanmorgen de 45e RAI- tentoonstelling (van be drijfswagens) officieel ge opend. Aan deze expositie wordt in dit nummer uit voerige aandacht besteed. Een regeringsdelegatie heeft gisteren met de Stichting van de Arbeid overleg gepleegd inzake de 'loonformule' van het akkoord dat vorig jaar op Oud Wassenaar was be reikt. Volgende week don derdag zal opnieuw wor den vergaderd. Dit was voor de leden van de Ka mercommissie voor ambtenarenza ken aanleiding tijdens een korte on derbreking van de vergadering de koppen bij elkaar te steken. Na de pauze deelde mr. Beernink mee, dat de meerderheid van de commissie het ministeriële antwoord van dien aard achtte, dat ze een schorsing wilde voorstellen om de Kamer fracties gelegenheid te geven tot nader beraad. Hiermee ging de Ka mer zonder meer akkoord. Het frac- tieberaad heeft vanmorgen plaats gehad. Hoogstwaarschijnlijk zal van middag een en ander resulteren in de indiening van moties, waarop gisteren al van verschillende kanten werd gezinspeeld. Het is echter zeer de vraag of moties nog wat kunnen veranderen aan het vrU starre standpunt, dat minister Toxo peus gisteren ten opzichte van .de be zwaren tegen z(jn salarisplan heeft inge nomen. Een uitspraak tot heropening van het overleg lijkt weinig zinvol nu die reeds bij voorbaat van de hand is gewe zen. „De standpunten in het g.o. zijn zo tegenstrijdig, dat een nader gesprek met de centrales niet veel nut zou hebben", zo liet de bewindsman weten. Daarmee sloeg hij de deur praktisch dicht, tot gro te teleurstelling van de Kamermeerder heid en de vele ambtenaren die op de overvolle tribunes het debat volgden. Het antwoord van de minister bracht voor het eerst enige spanning in de dis cussie, die 's middags t>an de kant van de Kamer in een opmerkelijk rustige sfeer was gevoerd. Scherpe kritiek op de sala risvoor steil en enz. leverden eigenlijk al leen de heren Blom (soc.), Bakker (comm.) en Lankhorst (pac.). De heren Smallenbroek (a.r.), Beernink (c.h.) en Van der Zanden (kath.v.) uitten zich veel genuanceerder en in de heer Geertsema (lib.) vond de minister althans wat betreft de denivelleringsverhoging van 8 tot 40 pet. en het niet-heropenen van het overleg een zeer krachtig medestander. Erg verrassend waren de betogen niet. Er werden weinig nieuwe argumenten toegevoegd aan die welke de ambtena- rencenitrales in hun mondelinge en schriftelijke uiteenzettingen dezer dagen herhaaldelijk naar voren hebben ge bracht. Verschillende speeches klonken dan ook als een min of meer krachtige echo van de bezwaren der drie samenwer kende centrales tegen: de trend-bereke ning en de daarop gebaseerde algemene salarisverhoging van 5 pet.; de afwijzing van een uitkering-ineens over 1961, de gedifferentieerde verhoging van 8 tot 40 pet. en het niet-erkennen van de ach terstand der lager een middelbare amb tenaren, het uitblijven van bevredigen de voorzieningen voor de gepensioneer den, de hoogst onbevredigende gang van zaken in het georganiseerd overleg enz. De heren Beernink. Smallenbroek en Van der Zanden traden de minister met begrip tegemoet. De heer Beernink acht- te het denivelleringsplan voor de maan- loners van 8 tot 40 pet. in vier jaar te verwezenlijken in beginsel juist. Het is z.i. echter psychologisch bijzon der slecht gespeeld. Want hoe verkoop je het land dat de hogere ambtenaren veel meer krijgen dan de lagere en middel bare „Ik kan dat niet en zal het ook niet proberen", bekende de c.h. woord voerder. Het leek hem voorts beter de gedifferentieerde verhogingen niet in vier étappes, maar liefst in één. hoog stens twee jaar door te voeren. Herope ning van het overleg, met name over de achterstand van het lagere personeel en de trend-berekening, achtte hij gebo den. Daarbij moeten de juiste cijfers ter tafel komen en geen gegevens worden achtergehouden. De heer Smallenbroek bleek over het algemeen positief tegenover 's ministers voorstellen te staan, maar tegen de ge volgde methode had hij ernstig bezwaar. De bewindsman had niet al zijn plan nen als één geheel ter tafel moeten bren gen, want het betreft hier totaal ver schillende zaken. Daarom luidde 'spre kers advies aan de regering: heropen het overleg zo snel mogelijk en zorg daarna voor een spoedige afdoening (binnen 14 dagen) van de algemene 5 pct.-salarisverhoging; stel daarna de achterstand van het lagere personeel aan de orde; behandel vervolgens in het g.o. binnen enkele maanden de uitkering-: eens en de toeslag op de pensioenen, bespreek ten slotte geheel apart een wijziging van de structuur van 1 bezoldigingsbesluit de bijzondere i (Zie vervolg pagina 7) Maar alleen om te bedanken voor overdracht van Nieuw-Guinea F K HERHAAL voor de honderd ste maal: wij zullen slechts met Nederland over de kwestie- Nieuw-Guinea onderhandelen basis van de overdracht van het be stuur aan de republiek Indonesië. Als Indonesië West-Irian terug krijgt. zal ik de eerste zijn om mij naar Nederland te begeven om mijn dankbaarheid te laten blijken", zei gisteren president Sukarno op een plechtigheid ter gelegenheid John Glenn tijdens de autotocht naar het ziekenhuis op het eiland Grand Turk. Toch een befje vermoeid van zijn ruimtereis? Uit ondersoek blijkt: DE gezondheidstoestand van Glenn "n gezien zou hebben, niets anders is na ziin eeslanedo ruimfereie ren ^an de Deltavan de Mississipp zijn geslaagde ruimtereis even goed als ervoor. Uit het voor lopige onderzoek op het Grand Turk-eiland is gebleken, dat hij „geen tekenen van fysiologische ver anderingen vertoont". Volgens lui tenant-kolonel John Powers is de astronaut in uitstekende conditie. Van ochtend heeft Glenn zich uren lang moeten onderwerpen aan een zeer imtensilevie medlisohe controle, waarbij vooral evenwichts- en ariëntaitieproe- ven werden gedaan. Hierbij zijn op geen enkele wijze nadelige gevolgen van de vlucht aan het licht gekomen. Verder omvat het onderzoek nog het gezichtsvermogen en de horsen- en zenirwreaoties. Daarna zal Glenn aan ingenieurs en technici een zo volledig mogelijk verslag uitbrengen van zijn bevindingen. Daarbij zal vooral worden gesproken over de afwijking in de automatische piloot, die het noodzakelijk maakte, dat Glenn tot handbesturing overging. De Vriendschap 7 is inmiddels ook naar Grand Turk-eiland overgebracht voor een inspectie door specialisten. Glenn heeft gedurende zijn ruimtereis zijn ogen goed de kost gegeven. Hij zag de horizon bij nacht cn benutte haar voor de navigatie. Hij zag El Centro. Californië en deelde gisteren de leden van de NASA mee, dat de omgeploegde velden die de Russisohe astronaut Gaga- dan de Deltavan de Mississippi 1100 kilometer afstand. Wat Glenn van de sterren gezien heeft, is echter teleurstellend. Zij waren niet zo verbazingwekkend groot en helder als verwacht werd. Dat aanneemt toe te schrijven aan het licht in de cabine waardoor Glenn's ogen niet geschikt waren om in de donkere lucht te kijken. Het mysterie van de „ruimte- vuurvliegen" die Glenn voorbij zag schie ten is nog niet geheel opgelost, men houdt het voor mogelijk dat het bran dende gassen waren die uit de capsule kwamen. Verder kon Glenn bevestigen, dat een groot deel van de aarde met wol ken is bedekt. Hij kreeg de indruk dat hij de hoogte van de wolkenlagen kon Aan de stroom van gelukwensen schijnt intussen geen einde te komen. De Russische ruimtevaarders Gagarin en Titof hebben het voorbeeld van hun premier gevolgd. Opmerkelijk was ver der een telegram van de Russische ge leerde Masewitsj die er „bijzonder ver heugd over was dat de mens in ge- wichtsloze toestand blijkbaar in staat was om actief werkzaam te zijn, iets w-at nog niet uit de vluchten van de Russische astronauten was gebleken. Het Witte Huis heeft bekendgemaakt, dat aan Glenn de Distinguished Service Medal van het Amerikaanse bureau voor Ruimtevaart is toegekend. Deze hoogste onderscheiding van het bureau werd eerder verleend aan Alan Scphard. Landingsstrips uit West-Duitsland voor Indonesië (Van onze parlementsredactië) Het ministerie van buitenlandse za ken heeft via de diplomatieke kana len geïnformeerd naar de juistheid van het bericht, dat een Westduitse industrie aan Indonesië stalen platen voor luchtlandingsterreinen zou heb ben geleverd. Naar verluidt zou Indonesië met bei geleverde materiaal zes luchtlandings trips kunnen aanleggen. Uiteraard is hel mogelijk, dat de platen bestemd zijn voor de aanleg van kleine vliegveldje», die voor vreedzame doeleinden worden gebruikt. Aan de andere karrt moet hei niet uitgesloten worden geacht, dat at landingsstrips een hulpmiddel zij® in actie tegen Nederlands Nieuw-Guinea. In het laatste geval zouden met behulp van de stalen platen landingsstrips ir Oosten van de archipel ten dienste va Indonesische straaljagers kunnen worden ingericht. De actieradius van de jagers - veelal Migs is namelijk niet zo groot, dat zij zonder tussenlandingen van de grote Indonesische bases naar Nieuw- Guinea zouden kunnen vliegen. Overi gens mag worden aangenomen, dat het In donesië gemakkelijk zal vallen, te ont kennen, dat de platen voor militair» doeleinden worden gebruikt. By het toe nemend luchtverkeer neemt ook de be hoefte aan luchtstrips voor burgerlijk gebruik toe. Het basiskamp te Biak voor demogra fisch onderzoek wordt 24 februari ver plaatst omdat de eerste bewerking van het bevolkingsonderzoek der Schouten- eilanden is gereed gekomen; het gaat naar Ifar voor het in Nimboran verkre gen materiaal te bewerken en de daar vrijgekomen assistenten gaan naar Fak- Fak, waar reeds tien man aan het werk zijn; op 24 februari begint eveneens een vooronderzoek in Moejoe, op 28 februari in Salawai, de uiterste westpunt van dc Vogelkop. de Ramadan, de mohammedaanse vastenmaand. In zyn rede, die voor de radio werd uitgezonden, zei de president ook tot de Nederlanders: „Als u ons West-Irian geeft, zullen wij u dank zeggen en dat zal veel ongelukken voorkomen. De we reld kan niet ontkennen, dat West-Irian aan Indonesië behoort. Wij verkeren nu in de periode van de Ramadan. Ik hoop aat de Nederlanders aan ons beroep ge hoor zullen geven en zich voor het eind van deze heilige maand bereid zullen verklaren tot onderhandelingen op de grondslagen die wij hebben vastgesteld- Dreigend voegde hy eraan toe: „Het gaat om de vrijheid of de dood. Dat ls de eed die Indonesië thans zweert. Wy weten dat de stryd om West-Irian grote risico's Inhoudt, maar wij zyn niet be vreesd. Wy zijn bereid alle gevaren te trotseren om onze eed waar te maken" De Indonesische minister van defensie Nasoetion, zag kennelijk minder grot» De sfeer in de Tweede Kamer was aanvankelijk nogal rustig, toen gistermiddag het debat over de ambtenarensalarissen werd gevoerd. Maar allengs werd de spanning wat groter, i dat vond zijn weerspiegeling i de houding van de talrijke belangstellenden op de publieke tribune. risico's. Hy zei in een rede, dat het niet nodig is zich zorgen te maken. Hy be toogde dat Indonesië verder is met zyn militaire voorbereidingen dan Neder land. „Als de president het bevel geeft, zal onze opmars prompt beginnen". Nasoetion verzekerde overigens ook, dat de deur voor onderhandelingen nog steeds open staat. „Wij zijn echter te goed vertrouwd met Nederlandse listen en beloften daarom zullen wy zonder aarzelen verder gaan met onze politiek van confrontatie op alle terreinen". Sukarno heeft gisteren Australië ver- socht Indonesië niet tot een gewapend conflict met Nederland te dwingen. De Indonesische ambassadeur in Australië, brigadegeneraal Suadl. deelde dit mee na een onderhoud met de president. Su karno had volgens hem met nadruk ver klaard, dat „Australië de Nederlandera de houding van het Indonesische volk moet doen begrijpen". Volgens waarne mers In Djakarta is het de bedoeling van Sukarno Australië tot een neutrale houding te bewegen. Volgens de ambas sadeur had Sukarno gezegd, dat Austra lië dc loop der geschiedenis niet moet tegenhouden. TN DE TWEEDE KAMER is gisteren ook op parlementair niveau gebleken van onbehagen rondom de vaststelling van de salarissen voor het overheidspersoneel. Zoals wij onlangs reeds opmerkten, be treft dit onbehagen niet alleen de salaris sen zelf, doch tevens de wijze waarop de vaststelling geschiedt. Wat de salariëring zelf betreft, moet wor den bedacht, dat hetgeen men onder het overheidspersoneel verstaat weliswaar in bepaalde opzichten een geheel vormt, doch dan toch een wel zeer geschakeerd geheel. D'e geschakeerdheid zal uiteraard ook in verschil in salariëring moeten uit komen. Wat dit laatste aangaat de regering heeft, zoals bekend, tot een grotere ver scheidenheid besloten. Naar haar voor nemen gaat de salariëring een duidelijker opklimming vertonen al naar gelang van de bezettende posities. Het maatschappe lijk leven, dat nu eenmaal op ambtenaren een zekere zuigkracht uitoefent, wordt daarbij ten voorbeeld genomen. Onze indruk is, dat het onbehagen dat is ontstaan zich minder richt tegen dit voor nemen tot variëring in de salariëring, dan wel dat het is ingegeven door het gevoel dat de lagere salarissen als zodanig op dit moment nog te wensen overlaten Daar aan, zo is dan de overtuiging, behoort voor alles het nodige te worden gedaan. Dit wat de salariëring zelf aangaat. Daar naast is er de wijze waarop de vaststel ling geschiedt. Dit laatste geschiedt door de overheid, die hier tegelijk werkgeef ster is. Wel is er een georganiseerd over leg, dat het overheidspersoneel in de ge legenheid stelt van e'gcn wensen te laten blijken, maar dit overleg is nu wel be wezen te weinig georganiseerd te zijn. De grief is, dat he' bij dc overheid, h'er dus tegelijk werkgeefster, ontbroken heeft aan begrip voor de eigen, niet gemakkelijke posi'ie van de overheidspositie. In het bijzonder wordt dc overheid gebrek aan psychologie verweten. Dat onder zulke omstandigheden het loon- beleid in het parlement terecht komt, liet zich verwachten. Maar ook het parlement heeft het in deze niet gemakkelijk. Reeds is gepleit voor inschakeling van bijvoor beeld een object'cve adviesinstantie in deze tussen overheid en parlement. In elk geval heeft ontstaan onbehagen zijn weg gevonden naar dc volksvertegenwoor diging, die aan dat onbehagen ook op dui delijke wijze uitdrukking heeft ge geven. Wanneer deze krant bij de lezer is, is mogelijk reeds bekend, waartoe dat zal hebben geleid. Crit/O DE Franse regering heeft gisteren zijn goedkeuring gehecht aan de voorwaarden van een wapenstil standsovereenkomst met de Alge rijnse opstandelingen. Voordat met de uitvoering van het bestand kan worden begonnen, moet het resultaat worden afge wacht van de bijeenkomst van de nationale raad van de Algerijnse re volutie het parlement van de op standelingen. De voorlopige Alge rijnse regering heeft volgens niet- officiële berichten de overeenkomst ook goedgekeurd en heeft de natio nale raad van de Algerijnse revo lutie verzocht zich achter deze goed keuring te stellen. Men verwacht overigens dat het staken van het vuren niet voor vol gende week officieel zal worden af gekondigd. De afkondiging moet nog worden voorafgegaan door een Frans- Algerijnse conferentie, waarop de reeds geparafeerde overeenkomsten zullen worden getekend. De politieke overeenkomst omvat het verpachten van de marinebasis Mers el Khebir aan Frankrijk voor 15 Jaar en het verpachten voor een veel korter» periode van andere militaire bases in Algerije. Frankrijk mag nog gedurende minstens drie jaar atoomproeven in d» Sahara nemen. Tot de andere bepalingen uit de over eenkomst behoren volgens het dagblad Le Monde: 1 Na het staken van het vuren zullen de Franse troepen in Algerije biy- ven, in het bijzonder aan de grenzen met Tunesië en Marokko. Voor de periode tussen het staken van het vuren en de volksstemming over zelfbeschikking waarschijn lijk vier maanden lanjg zal een tydelijk bestuursorgaan worden in gesteld met. een Mohammedaanse meerderheid. Franse troepen hebben gisteren na :n kort vuurgevecht een veldcom- mando van de OAS, bestaande uil dertien man, gearresteerd. De ter roristische aanslagen duren met on verminderd geweld voort: tien doden en twintig gewonden was de droeve balans van gisteren. Het luchtver keer van en naar Algiers is gisteren stilgelegd als gevolg van een staking van het personeel van Air Algérie Zij deden dit uit protest tegen het vuren van de politie op een vracht wagen van de luchthaven. „Dc eenden waren erg dankbaar voor het brood, mam." T?EN hogedrukgebied boven Scandina- vië is verder in betekenis toegeno men. De luchtdruk in het centrum be draagt nu ruim 1050 millibar. Aan de zuidflank ervan zal de eerstkomende da gen met matige tot krachtige oostelijke winden koude continentale lucht onze omgeving blijven stromen. Hierin komt des nachts lichte vorst voor, terwijl de temperatuur overdag om het vries punt zal zijn. In een groot deel van Duits land komt een uitgestrekt wolkendek voor de mogelijkheid is aanwezig dat het weer morgen ook in Nederland minder zonnig zal worden. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Stationair naan op 22.17, onder 9.22 uur. Laatste kwartier 27 februari. HOOGWATER SCHEVEMNGEN 23 februari: 5.32 van.; 17.43 n.m. Matige tot krachtige oostetyke wind met in de nacht liebte vont en overdag temperatuur om het vriespunt. Vanuit HET WEER ES EUROPA bet oosten binnendryvende bewolking mei maselijk wel lichte meen»-. Rapporten hedenmorgen zeven rutr (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN zon op 7.41. onder 18.07 uur; Prof. Romine trouwt zijn zoon op stadhuis De gemeenteraad van Amsterdam heeft ïsteren de voormalige voorzitter van d» KVP-fractie ln de Tweede Kamer, prof mr. C. P. M. Romme, oud-lid van de Am sterdamse gemeenteraad, benoemd tot on bezoldigd ambtenaar van de burgerlijk* «tand. Hiermee 1* de mogelijkheid ge «chapen, dat deze oud-politicus persoon «Uk op 28 april op het stadhuis het bur gerlijk huwelijk voltrekt van zijn zoon le medicus M. A. J. Romme met mejuf frouw E. F. Brambergen, studente aai> dc universiteit van Amsterdam. Jones weet niets van Kirihio „Fantastisch en hoogst amusant", zei d» Amerikaanse ambassadeur te Djakarta. Howard Jones, toen hy hoorde van het bericht, dat hy omstreeks het Kerstfeest te Zurich de Papoea-student Frits Kirihio sou ontmoet hebben. Hij herinnerd er aan, dat hy de laatste negen maanden niet buiten Indonesië was geweest en dat hij in zijn leven nog nooit Zürich had bezocht Prins Bernhard zal op 18 april een werkbezoek aan de gemeente Dordrecht orengen. De Prins zal zich op de hoogte stellen van de ontwikkeling van Dor drecht cn het Dreohtstedengebied cn de nieuwe Orlonfabriek openen, die Dupont de Memours op de staart te Dordrecht heeft laten bouwen. Station Wears- cesieidb ïc lamp h\u ÜciUej V pen our g V us onbew. O -9 9 0 0 •orYbew. NO Ia 7 -2 0 De BiJt Twente orfbew. NO ONO 8 a 8 —3 0 Zi Limb Helsinki onbew. O NO -8 8 2 0 0 S toe HU li bawl :t li Iia 0. 0., Kupenb °-"W. NW 4 Z® 0 Londen onbêw. NO Ie *6 °j SSSnb onbew. ONC -S 9 —1 0 Bordeaus onbew. NO jS 11 0 0 (Dm>ii fSr wtndatl 10 —1 0 Ba** NNC li 3 —1 0.1 MUnchen h.bew ONO NO s 8 1 e —3 7 —1 0 1 0 W^nen" ONO -lr A —4 13 —A O 0 (nnsbrucR zw bcw NNW 3 —2 0.1 0 Athens Rome ïhTew N .2 windstil lG 6 0 Madrid z z Lissabon ortbew. windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1