HAMBURG LIJKT .SPOOKSTAD' Jlieutue geihscbje GToaranl Commentaar Duizenden mensen zijn nog steeds geïsoleerd El Al meer dan 250 doden en vermisten in Duits rampgebied Vreemde bijeenkomst van vereniging van Papoea's AVctie Op Marokkaans gebied Franse vliegtuigen bombarderen basis Z°'h zift in TWfN! je\mv halve ZHfare! MA A-N DAG 19 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. I KLACHTENDIENST: bezorging 13—19 u. ADVERTENTIES: f 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRISTELIJK.?!ATIONAAL DAGBLAD Tweeënveertigste jaargang no. 12408 „Stantvfl*Uc(| it tbfblfftn mijn heri ia Ugljenspotf" Schiermonnikoog: DIJK IS DICHT Zie pagina 7 En weer denken wij zelf terug aan die aangrijpende dagen, waarin in 1953 een soortgelijke ramp zich aan ons eigen volk voltrok, aan die beelden van het aanstor mende water dat de dijken besprong, aan ondergelopen polders en andere laaggele gen gebieden, aan huizen metersdiep in het water, maar vooral ook aan de velen die, omgeven door het gevaar, uren ja dagen van de grootste zorg hebben mee gemaakt. Vooral gaat de herinnering uit naar de honderden om wier verlies nog vandaag moet worden getreurd en die aan de ramp ten slachtoffer zijn gevallen. Zo was het toen bij ons, zo is het van daag daar in Noord-Duitsland. Onrustig blijft op aarde het mensenleven. Ramp doet zich voor na ramp. Nu eens slaat een vlam in een mijn waarin verraderlijk het gifgas is geslopen. Dan weer storten zich, opgezweept door storm en vloed, over ons de watermassa's met onweerstaanbaar geweld. VELF WONEND aan zee, zelf steeds door het water bedreigd, met zelf smarte lijke ervaringen van schrikkelijke water- rampen, kunnen wc begrijpen door welk een ramp ons Duitse buurvolk thans is getroffen. Zeer onlangs nog hebben daar honderden een wrede dood gevonden en een ontijdig graf in een ontstellende mijn ramp. De middelen ter informatie, waar over de mens van vandaag beschikt, heb ben ons daarvan uur na uur, dag na dag, op de hoogte kunnen houden. Zo is het niet anders met hetgeen daar aan de kust van de Noordzee aan rampzaligs is ge schied. Viemvs in één oogopslag Een watersnood van ontstellende afmetingen heeft het Noordwest- duitse kustgebied getrof fen. Vanmorgen waren reeds meer dan 250 do den geteld (de meesten in Hamburg), maar er werd rekening mee ge houden, dat het aantal slachtoffers aanmerke lijk hoger zal liggen. Er zijn tienduizenden dak lozen cn vanmorgen wachtten nog zeer velen op daken en in bomen op hun redding met heli kopters of vlotten. Een zekere onbezorgd heid over de kracht van het water wordt in West- Duitsland nu als de voor naamste oorzaak van de ramp beschouwd: van het na de stormvloed in februari 1953 opgestelde tienjarenplan (ten bedra ge van 1,8 miljard mark; is tot heden slechts een kwart uitgevoerd. Het zaterdagnacht in de dijk van Schiermon nikoog geslagen gat is thans gedicht. Op hei eiland bestaat de mening, dat de doorbraak achter wege zou zijn gebleven, Indien men minder risi co's van verzwakking der waterkeringen had genomen bij de werk zaamheden aan de pier. In een exclusief vraag gesprek heeft de Papoea student Frits Kirihio ge zegd, dat de Amerikaan se ambassadeur in Indo nesië, Howard Jones, in Zürich bij hem erop heeft aangedrongen naar Indo nesië te gaan. hebben doelbewust hun orders overtreden en een bombardement uitge voerd op een militair kamp van de Algerijnse verzetsbeweging op Ma rokkaans gebied. Er zijn vijf mensen gedood. De piloten hebben later hun toestellen aan de grond gezet en zijn verdwenen. (Telefonisch van onze speciale verslaggever Link van Bruggen) HAMBURG, maandagochtend. Zwaar is de slag aangekomen, die wind en water vrijdagnacht hebben toegebracht aan het volkomen ver raste Noordwestelijke kustgebied cn in het bijzonder aan het 120 km landinwaarts gelegen Hamburg. Langzaam maar zeker werden de lijsten van doden en vermisten langer en langer en vanochtend was het totaal aantal reeds de 250 gepasseerd. Gevreesd wordt dat er nog veel meer slachtoffers gevonden zullen worden. Alleen al in Wilhelmsburg, een in een kom gelegen wijk van Hamburg, zal het aantal omgekomenen wellicht tot 300 oplopen, zo verklaarde een woordvoerder van het stadsbestuur. Intussen zijn honderden mensen in deerniswekkende toestand in zieken huizen opgenomen en hebben onge- Adviseusebewaakte leden bij het voeren van een gesprek (Van onze speciale verslaggever) TAE Papoea-vereniging Kobe-Oser („Eenheid") heeft zich zaterdagmiddag achter het standpunt van de Nederlandse regering inzake Nieuw- Guinea gesteld. Ook de Nieuw-Guinea Raad, die als de wettig gekozen volksvertegenwoordiging van Nieuw-Guinea werd geschetst, werd het vol ledige vertrouwen geschonken. Zowel in Den Haag als in Hollandia zal Kobc-Oscr cr op aandringen dat enkele in Nederland verblijvende Papoea's deel zullen uitmaken van een eventuele delegatie, die de Afro-Aziatische landen bezoekt. De vereniging stelt zich op het standpunt dat de Papoea' hier te lande het eerste kader van Nieuw-Guinea zullen vormen, en als zodanig recht hebben nauw bij de toekomst van hun land betrokken te zijn. die de hoofdrollen vervulden, waren niet de leden van het bestuur, doch de heer en mevrouw Ten Hoopen, een Wagenings echtpaar, dat in regeringsdienst Nieuw-Guinea is geweest en de Papo> in Nederland altijd een gastvrij onthaal heeft gegeven. Het was de heer Ten Hoopen apo theker van beroep en raadslid voor dt V.V.D. in Wageningen die staatssecre taris Bot had overgehaald Kobe-Oser toe te spreken. Het was ook de heer Ten Hoopen, die de uitnodiging van het be stuur aan enkele journalisten om de ver gadering bij te wonen, annuleerde, met als motief dat de heer Bot dit als voorwaarde voor zijn komst had gesteld. Zowel de heer als mevrouw Ten Hoo pen, die zich adviseurs van Kobe-Oser noemen, liet niet na de indruk te wek ken dat Kirihio „om" was en eigenlijk spijt had van zijn reis naar Indonesië. ...Als jonge, onervaren persoon", verklaar de het met het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea sympathiserende V.V.D.- raadslid. „is hij door de Indonesiërs ge- intimideerd. Hij denkt er nu heel anders EEN VOLSLAGEN UNIEK CADEAU! Zoekt u naar een cadeau voor iemand, die gesteld is op origi naliteit? Geef dan 'n boekje met Horeca-cheques. Zend f 10.- of f 25.- aan het Bedrijfschap Ho reca. Koninginnegracht 58-59. Den Haag (giro 635300). U ont vangt dan een keurig cheque boekje van de Amsterdamse he Bank, bevattende speciale che ques van f 2.50, waarmee in ieder Nederlands Horecabedrijf, groot of klein, kan worden be taald. Schenk vrienden of vrien dinnen, die u met een cadeautje moet bedenken, zo'n Horeca- chequeboekje. dat het motto draagt: urtL. goed vooru! Kirihio, met wie we eerder In de een interview hadden (zie artikel op pagina 51, ontkende dit echter. Na een woordenwisseling van onze kant met ouw Ten Hoopen, die de Papoea's, met wie we spraken, als een waakhond begeleidde, cn door directe meningson derdrukking elk particulier gesprek on mogelijk trachtte te maken, zei h(j dat wij ons aan het standpunt moesten hou den, zoals hij dat in bovenbedoeld vraag gesprek had nltecngezet. De voorzitter, de heer Sawor, sprak, evenals het ex-bestuurelid, de heer Ru- um, als zijn mening uit dat de Pa poea's in Nederland zich onvoorwaarde lijk achter de Nieuw-Guinea-Raad moe ten stellen, en achter de beloften, die de Nederlandse regering inzake het zelfbe schikkingsrecht heeft gedaan. „Neder land heeft nooit blijk gegeven onbetrouw baar te zijn", verklaarden ze. „Indonesië wel." Voor vervolg zie pagina 9 veer 40.000 daklozen al enkele dagen onder moeilijke omstandigheden in vluchtelingenkampen doorgebracht. Zij waren echter veel beter af on danks de ellendige omstandigheden, waaronder zij verkeerden dan de tienduizenden mensen, die nog op redding wachtten, terwijl zij nacht en dag waren blootgesteld aan een koude doordringende wind en zij zich op de daken van huizen of in bomen vastklampten om aan een zekere verdrinkingsdood te ont komen. Ook vanmorgen wiekten de hef- schroefvliegtuigen weer over het wij de waterland, dat de Noordzee, de Elbe en de Wezer voor een deel lijkt te hebben opgeslokt. Ze brachten levens middelen, warme kleren en zandzak ken naar de geïsoleerde gezinnen en dijkwerkers, die de hele noordwestkust van Duitsland sinds zaterdag kent. Het water is zakkende. De waterwoll laat zijn meedogenloos besprongen prooi langzaam los. Maar ondanks deze ver lichting blijft er angst bestaan het spring tij van morgen met een storm gepaard zal gaan. „Windkracht negen", zei een Cuxhave- naar, „is voldoende om de meeste dijken volledig weg te vagen. Wat uan over zal blijven is een soort Dollart, maar dan tien keer zo groot. Hoe merkwaardig zijn de overeenkom sten van deze ramp met de stormvloed met die noodlottige nacht van de eerste februari 1953. Mens en vee verdronken mannen, vrouwen en kinderen moesten verkleumd uit boomtoppen en van daken worden gehaald, huizen stortten in vlucn- tellngen stonden wezenloos naar het tri omferende water ta kenken, in de dijken werden honderden gaten geslagen. Kenmerkend voor een situatie als deze blijkt te zijn, dat het uren, zo niet dagen, duurt, voor men in staat is de balans on te maken. Over de ware omvang van deze watersnood is men bijna tot gisteren toe aan het gissen geweest. Dat Hamburg, or althans een deel van zijn wijken, blank stond, wist iedereen zaterdag onmiddel lijk. Dat bij Leer, Bremen, Cuxhaven Stade, Halligen, de Wadden en de hele westkust van Sleeswijk-Holstein een soortgelijke toestand was ontstaan, moest echter bij stukjes en brokjes worden. En toen nog vermocht dit vankelijk niet in zijn verschrikkelijke üteit door te dringen. Als men hier zo rondrijdt over de weinige, nog niet afgesloten wegen, wordt de realiteit overigens wel in al haar dramatiek ervaren. In het zwaarst getroffen gebied, de woonwijk Wil helmsburg van Hamburg, werd het lichaam van een verdronken oude man per rubberboot naar een ambulance- auto gepeddeld. In noodcentra, die overal in de bin nenstad van Hamburg zijn ingericht, staarden hele families dof voor zich uit, terwijl zij, met geleende kleren aan, hun soep slurpten Voor de St. Michae- liskirche stond een man die steeds maar mompelde dat de uitwerking van een borbaderment niet „schlimmer" had kunnen zijn. Voor vervolg zie pagina 9 Dezelfde trieste beelden als in een andere februarimaand, nu negen jaar geleden. Toen de Zuidhollandse en Zeeuwse eilan den, nu grote delen van Noord- Duitsland. Links ziet men hoe militairen in het getroffen ge bied naar overlevenden zoeken. Rechts: een gezin wordt in vei ligheid gebracht. Treinen omgeleid De Westduitsc Bundesbahn heeft in verband met de overstromingen rond Hamburg de treinen die vanuit Neder land in de richting Bremen-Hamburg rij den. omgeleid over Solltau, Liineburg. Biichen en Lübeck. Tussen Büchen en Lübeck is een pendeldienst georgani seerd. Door deze omleiding hebben de passagiers, uit en naar Scandinavië een vertraging van circa drie uur Buno Walter (85) overleden Bruno Walter, een van 's werelds be roemdste dirigenten, is zaterdag in zijn woning te Beverley Hills, Californië, overleden. 85 jaar oud. Over zijn levensloop zie men elders in dit blad, Toen trof deze ramp ons, thans treft zij ons buurvolk. En dan dringt een andere herinnering zich aan ons op. Het is de herinnering hoe. toen ons volk het slacht offer was. over heel de wereld een besef van solidariteit en eensgezindheid zich van vele volkeren meeseer maakte. Er Is toen ook Internationaal op hartverwarmende wijze hulp geboden. Het behoort nu niet anders te zijn. Reeds is, ook internationaal, met de hulpverlening een aanvang ge maakt. Hier ligt voor de mens een men selijke plicht, waardoor niet het minst de christenmens zich moet weten aangespro ken. /Attentie ONDERGOED Jongens 3 Jr. 0.95 p.r 2 «tuk* 1.75 Heren mt 4 1.65 P«r 2 stuks 2.95 T^ERWIJL het overleg tussen Frank rijk en de Algerijnse opstandelin gen tot een succesvol einde is gekomen, hebben twee piloten van de Franse luchtmacht een bomaanval uit gevoerd op een militair kamp van de Algerijnse verzetsbeweging op Marok kaans gebied. Door het bombardement werden vijf personen gedood en onge veer veertig gewond. De opperbevel hebber van het Franse leger in Alge rije heeft laten bekendmaken, dat de twee piloten, Europese reservisten uit Algerije, doelbewust tegen hun orders de aanval hebben uitgevoerd. Van ochtend werd meegedeeld dat de Fran se en Algerijnse onderhandelaars een akkoord hebben bereikt. De Franse regering is in kennis gesteld. De beide Franse jachtvliegtuigen bestookten met hun boordwapens en met raketten een militair kamp in de Marokkaanse plaats Oejda, nabij de Algerijnse grens. Franse regerings kringen verklaarden, dat alle Franse piloten in Algerije instructies hebben het Marokkaanse luchtruim te vermij den. Men achtte het niet uitgesloten dat handlangers van de OAS nog meer pogingen zullen ondernemen om de vorderingen in de vredesonderhande lingen te niet te doen. Zaterdag al deden in Parijs geruchten de ronde, dat de onderhandelingen tussen Frankrijk en de Algerijnse opstandelin gen waren afgelopen en dat de Franse delegatie tevrene was met het resultaat. Kort voor het tijdstip, waarop de Franse regering een wapenstilstand in Algerije, bekend zal maken, zullen hon derdduizend man troepen naar Algiers worden overgebracht om botsingen tus sen Fransen en Algerijnen te voorkomen. Een militaire macht van bijna gelijke sterkte zal naar O ran worden gezonden. In Parijs heeft de Franse regering zater dag zonder voorafgaande mededeling de veiligheidsmaatregelen verscherpt Gistermiddag drong een commando van de OAS een militair ziekenhuis in Parijs binnen met het doel een gewond Frans officier, die daar verpleegd werd, te vermoorden. De gendarmes die de kamer van de officier bewaakten, wis ten de overvallers te verwonden en op de vlucht te jagen. Twee der aan vallers konden later worden gearres teerd. De terreur in Algerije duurt voort. Dit weekeinde werden bij aanslagen 47 personen gedood en 59 gewond. Baby gestikt in een dekenklem Zaterdagmiddag is in Hilversum het half jaar oude jongetje Johan Adolfsen gestikt In een dekenklcm. De baby was ten huize van zijn grootmoeder op een commode neergelegd en met een deken- klem vastgemaakt Het kind moet zich hebben losgewrongen, zodat het met zijn hoofdje bekneld geraakte. Toen zijn moe der naar hem kwam kijken, was hij dood. Teoderu stijgend wind draait morgen naar zuidelijke richtingen, verder komt er weing veran dering in de weerstoestand. De Bilt verwacht tot morgenavond: Bewolkt maar op de meeste plaatsen droog weer. Ook enkele verspreide op klaringen. Zwakke tot matige wind tus sen west cn Zuid. Weinig verandering in temperatuur. (Opgemaakt om 11.15 u.) ZON EN MAAN Dinsdag 20 februari: zon op 7.47 uur, onder 18.02 uur; maan op 19.05 uur, on der 8.18 uur. Heden volle maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 20 februari: 4.05 vjn.; 16.13 njn. HET WEER DN Rapporten hedenmorge EUROPA Station VVeef|db ïz 15 5 e So 5 li U tlciuej YpenOurg gh. bew. gta. bew. w 8 5 V 6 0 1 Belde De BUt gh- bew. F' 4 4 7 a 6 0.1 05 Twente FirulK gh. bew wz, 2 5 6 5 5 OÏ 0.1 Helsinki Stuck!» Oso rw. bew E 2 2 1 8 -8 -4 5 .18 .13 J9 OJ 0.1 0.1 1 Aberdeen Londeo A'dsm rw. bew gh. bew wind* tl: w 6 11 7 Jl 3 0 1 Brussel Luxemb Grenoble wrw 2 wnw 2 wlndsti: ono 2 wlndsti: e 4 11 2 4 1 -3 0.1 0 0 Nice Berujo MUnchen regen gh. bew U zei rw. bew 6 t 2 7 2 15 5 6 0 3 0 3 08 Locarno wlndsti: 9 IS -3 •d 0 Innsbruck w ii wlndsti] 4 8 .2 0A Athene30 Rome h. bew onbew n 7 windstil 3 18 15 -3 J 0 11 Madrid Mallorca Lissabon onbew onbew. no 5 windstil windstil o*i o 3 14 18 15 17 2 0 3 8 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1