Jlieutue £dhsd(c Gfrwranl WEIGERING IS NIET VAN AMERIKA DEFINITIEF Commentaar Russen pompen de vis uit zee op Bij militaire noodtoestand zaak opnieuw bezien Tumult in Tokio bij bezoek R. Kennedy Kekkonen wint Finse verkiezingen Geen eiland aangeboden OAS ontvoerde TV.-teclinici De Gaulle vertelde weinig schokkends Franse troepen dit jaar nog uit Algerije w nnVSDAG 6 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: J 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (BU contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12397 Hoofdredaeteui CHRISTEL! JK-ISATION AAL DAGBLAD 01911 bert in teflcsspMl" Ook waarschuwing aan adres van Indonesië T^E PERSCHEF van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, U Lincoln White, heeft ter toelichting op de beslissing van zijn regering om geen chartervliegtuigen met militairen voor Nieuw-Guinea te laten landen, verklaard dat deze beslissing niet definitief is. White verklaarde, dat een vergunning voor het vervoer van Nederlandse troepen naar Nieuw- Guinca, via Amerikaanse vliegvelden, opnieuw in beschouwing zal worden genomen als de onderhandelingen van secretaris-generaal Oe Thant om Nederland en Indonesië tot elkaar te brengen, zouden worden afgebroken of in geval van een militaire noodtoestand. AMBASSADEUR RICE .waarschuwing Hij voegde er aan toe dat de on derhandelingen in New York een zeer delicaat stadium hebben be reikt. „Daarom hebben wij in het belang van een vreedzame oplossing besloten om voor dit ogenblik der gelijke vluchten niet toe te staan. Zouden aan de andere kant de be- Studenten enthousiast kaanse president gisteren in Tokio aangekomen, waar hij enige duizenden studenten heeft toegesproken. Aanvankelijk leek het erop, dat Kennedy niet aan het woord zou komen, doordat er een gewel dig tumult in de stampvolle zaal ontstond. Aanvankelijk scheen het dat men tegen de aanwezigheid van de Amerikaan protesteerde, maar dat werd anders toen Kennedy eindelijk aan het woord kwam. Toen waren de bijvalsbetuigingen niet van de lucht. Een van de studenten stapte toen op het podium en verzocht het publiek het lied van de uni- i versiteit aan te heffen. Terwijl het merendeel van de aanwezigen aan dit verzoek voldeed, begon ach ter in de zaal een groepje jongens te schreeuwen en de stoelen te vernielen. Er werden kreten als: „Ga naar huis. Ga van het podium af' gehoord. Kennedy bleef uiterst kalm en keek, de handen ln de zakken, naar het tumult in de zaal. De student, die nog altijd op het podium stond, trof in zijn enthousiasme op een bepaald ogenblik met zijn elle boog de maag van mevrouw Kennedy. Zij sprong verschrikt achteruit, maar herstelde zich vrijwel onmiddellijk. sprekingen worden afgebroken, of zou een militaire noodtoestand in westelijk Nieuw-Guinea ontstaan en zouden de Nederlanders ons dan be naderen voor doorgangsrechten, dan zouden wij natuurlijk de zaak bezien in het licht van de dan bestaande situatie." White vervolgde: „De eerste vlucht (op vrijdag) ging door voor we voldoen de gelegenheid hadden de kwestie te bestuderen." Volgens White had Neder land alleen maar kennis gegeven van de vlucht, zulks op grond van zijn inter pretatie van de z g. Conventie van Chi cago, die regels stelt voor de burger luchtvaart. ,.De Nederlandse regering meent dat volgens de conventie geen toe stemming vereist is. Wij zijn van mening dat de conventie niet van toepassing is op het vervoer van militair personeel, bok al is het een burgervliegtuig". White gaf de stellige verzekering, dat de verwoestingen die zijn aangericht aan de Amerikaanse ambassade in Djakarta, geen enkele invloed hebben uitgeoefend op de beslissing om de Nederlandse char tervluchten te verbieden. Lichtpuntje Gisteravond heeft een aantal leden van het kabinet, die voor het gebruikelijke informele maandagavonddiner in Des Indes in Den Haag bijeen waren, beraad slaagd over de koers, die met betrekking tot de aflossing van de Nederlandse mili tairen in N.-Guinea verder zal worden ge volgd. Vanmorgen was nog niet beslist, op welke wijze de militairen, die aan vankelijk gistermiddag met het tweede chartervliegtuig hadden moeten vertrek- Nieuws in één oogopslag President De Gaulle heeft in zijn radio- en te levisierede gisteravond de O.A.S., het geheime leger, misdadig genoemd en aan gekondigd, dat hij zo no dig weer alle bevoegdhe den aan zich zal trekken om het te bestrijden. Ra dio Oran kon de rede van de president niet uitzen den: de technici werden enkele uren voor de uit zending ontvoerd. Voor het einde van dit jaar zal Frankrijk de meeste troe pen weer in het moeder land gestationeerd heb ben, aldus De Gaulle. Amerika heeft laten weten, dat het verbod op het landen van charter vliegtuigen met militairen voor Nieuw-Guinea niet definitief is. Wanneer de bemiddelingspogingen van Oe Thant mislukken of wanneer er sprake is van een militaire noodtoestand, zal de beslissing opnieuw in beschouwing worden genomen. Minister Suban- drio heeft zijn diep leed wezen betuigd over de vernielingen, die demon stranten hebben aange richt in de Amerikaanse ambassade in Djakarta. In Finland heeft de Agrarische partij van pre sident Kekkonen bij de pa rl ements verki ezi ngen een fikse overwinning ge boekt. Zij zal meer zetels verkrijgen dan de com munisten, die tot dusver de grootste fractie in hel parlement brachten. De Amerikaanse minis ter van buitenlandse za ken Rusk heeft de hoop uitgesproken, dat ook de andere NAVO-landen hun handelsbetrekkingen met Cuba zullen herzien in het belang van de vrede. Aan de berichten als zou een aanslag zijn ge pleegd op het leven van de Russische premier Chroesjtsjef (bij Minsk, aan de Russisch-Poolse grens) wordt weinig waar de gehecht. Chroesjtsjef bevond zich op het mo ment, dat de aanslag zou zijn geschied, met vakan tie aan de Zwarte Zee. niet bekend zijn, blijkt uit de uit slagen van de Finse verkiezingen wel dat de agrarische partij van president Kekkonen de communisten, die tot dus ver de leiding hadden ln Finland, heeft verslagen. Een telling van negentig procent van de uitgebrachte stemmen toont aan dal de agrarische partij zeven zetels gewon nen en de communisten er drie verloren hebben. Het staat nu wel vast da* de partij van Kekkonen 55 van de 200 zetels m het parlement zal bezetten, tegen de communisten 47. De voorlopige uitslag betekent een duidelijke koerswijziging naar rechts en een overwinning voor de politiek van Kekkonen diie beoogt met oost en west op vriendschappelijke voet te leven. Toen gisteravond de uitslagen van dertien van de vijftien kiesdistricten bekend waren, bleek dat de Finse con servatieve partij ook vijf zetels had ge wonnen. terwijl de 6ociaal-democrarten, wier gelederen gedund waren door het optreden van een splinterpartij, in ieder geval vijf zetels verloren hebben. De ge zamenlijk linkse partijen hadden voor de verkiezingen 101 zetels in het parlement, met tussen haakjes de oude samenstel ling, luidt deze nu als volgt Agrarische partij 55 zetels (48), so riaal-democraten 38 zetels (43), comm» nlstische partij 47 zetels (50). conser vatieve coalitiepartij 32 (29), de Zweedse mlnderheidspart ij 14 (14), de sociaal- de- Geruchten aanslag op Chroestsjef tegengesproken De geruchten dat op Sowjet-premiei Chroesjtsjefs leven een aanslag zou zijn gepleegd zijn door de perschef van he) Russische ministerie van buitenlands* zaken „provocerend en zonder enige grond" genoemd. Het eerste bericht ovei een aanslag meldde dat Chroesjtsjef op| een bijeenkomst in Minsk in de long zou zijn geschoten. Op de bewuste dag bracht de premier echter drie uur door met Birmaanse handelsvertegenwoordigers Verder is er niets dat op een aanslag wjjst De 70-jarige heer J. L. van der BI) uit Vee twouden (Fr.) is gistermidaa» op de rijksweg van Groningen Leelwarden in het plaatsje Quatrebra>[ bij Bergum (Fr.), bij 't oversteken door een vrachtauto gegrepen en enkele tien tallen meters meegesleurd. Met ernstig* wonden is hij overgebracht naar het dia conessenhuis in Leeuwarden. Kort daar na is hij overleden. mooratische oppositie 3 (3), de Finao liberale partij 9 (8) en de kleine boeren partij bezet voor het eerst twee zetels. Het ongekende hoge percentage van 81,27 van alle kiesgerechtigde Finnen is dit jaar naar de stembus getrokken. ken. thans naar Nieuw-Guinea zullen worden overgebracht In Den Haag wordt druk gesproken over de houding van de Amerikaanse regering. Klein lichtpuntje is nog. dat de Amerikanen hun houding opnieuw willen bezien als de bemiddelingspo gingen van Oe Thant zouden misluk ken of als een militaire noodtoestand ontstaat. In het algemeen wordt deze nuancering in het Amerikaanse stand punt beschouwd als een indirecte waarschuwing aan het adres van Dja karta. De ambassadeur van Japan in Neder land, de heer Akira Miyazaki, heeft gis teren een bezoek gebracht aan het mi nisterie van buitenlandse zaken. Hij heeft geen stappen aangekondigd tegen het vervoer van Nederlandse militairen via het vliegveld van Tokio met de norma le lijndiensten van de KLM naar Biak. Malik Intussen Is in Den Haag bevreemding ontstaan over het bericht, dat de In donesische ambassadeur in Moskou, Ma- lik. naar Keulen is gereisd om daar te wachten op een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. Op het ministe rie van buitenlandse zaken deelde m>>n vanmorgen mee. niets af te weten van Maliks aanwezigheid in Keulen. Men wenste zich van verder commentaar te onthouden, maar stelde het op pr(js nogmaals te benadrukken, dat Nederland zoveel als in zUn vermogen ligt. de be middelingspogingen van Oe Thant zal steunen. Deze pogingen spelen zich ove rigens niet af in Keulen, maar in New York. zo werd eraan toegevoegd. Bovendien is Nederland niet bereid, met Indonesië bilaterale onderhandelin gen te voeren. De aanwezigheid van een derde wordt noodzakelijk geacht. Wel is het de Nederlandse diplomatieke verte genwoordigers in het buitenland toege staan. boodschappen van Indonesiërs in ontvangst te nemen. Malik zou zich hier- (Zie vervolg pagina 6) Dagblad gedwongen „OAS-editie" te drukken Dertig gemaskerde en gewapend* leden van de O.A.S. zijn vandaag in Oran het gebouw van het blad l'Echo d'Oran binnengedrongen. Zij dwongen het personeel een „speciale O.A.S editie" te drukken. Deze besloeg een volle pagina en bevatte een radio toespraak van ex-generaal Edmono louhaud en een foto van hem. In '.wee bestelwagens van het blad ver trokken de O.A.S.-leden met 20.000 exemplaren van de speciale editie. Vandaag bereikte ons deze foto I I uit Rangoon in Birma, waar stu- j denten vrijdag de Nederlandse vlag verbrandden vóór het ge- bouw van de Ambassade. De rel werd veroorzaakt door een tach- I tigtal jongelui en meegedragen borden wekten de Nederlandse „kolonialisten" op, „West-Irian" te verlaten President Charles de Gaulle, gis teren gefotografeerd tijdens de opname van zijn radio- en t.v.- rede over Algerije. Vals telegram De regering ontving gisteren tele grafisch een zogenaamd aanbod van het gebruik van een eiland in de Sttlle Oceaan voor de landing van charter vliegtuigen met Nederlandse militai ren voor Nieuw-Guinea. Het telegram heette afkomstig te zijn van Leslie Fullard-Leo, eigenaar van het eiland Palmyra ten zuiden van Hawaii. Van daag echter ontkende deze het eiland te hebben aangeboden. Hij sprak de beschuldiging uit dat iemand ten on rechte gebruik had gemaakt van zijn naam. Hij voegde hieraan toe, dat het eiland weliswaar zijn eigendom is. maar dat het onder toezicht van de Verenigde Staten staat en dat Amerika weigert landingsrechten te verlenen Bovendien is de landingsbaan te kort voor DC-8 toestellen. De 4-jarige Ruurd de Jong uit Rol terdam is gistermiddag vlak bij zijn hul» onder de wielen van een aanhangwagen tercht gekomen en als gevolg daarvat overleden. TERWIJL president De Gaulle voor radio en televisie gisteravond het Franse volk heeft toegesproken en weinig schokkende dingen heeft mee gedeeld, ging de terreur in Algerije onverminderd voort. De OAS ont voerde enkele uren voor de televisie uitzending van De Gaulles rede enige technici van radio-Oran, waardoor de uitzending in Oran niet door kon gaan. De Franse president kondigde aan, dat Frankrijk aan de vooravond staat van een vreedzame regeling van de kwestie-Algiers. Zoals wij gisteren reeds meldden, heeft de Franse politie met de arres tatie van vier l^en van de OAS in de woning van de advocaat Pirch een goede slag geslagen. Bij de arrestatie zijn feiten aan het licht gekomen, die belangrijker zijn dan alle vroegere in lichtingen uit arrestaties verkregen. Bij de in beslag genomen documenten bevonden zich plannen voor een staats greep en voor het vermoorden van een aantal hoge politiefunctionarissen. Enige tijd later zijn nog drie mannen ln hechtenis genomen. De organisatie van de OAS zou over de hele stad zijn verspreid en zou ook de beschikking hebben over een eigen vliegtuig. In de plannen werden een aantal hoge offi cieren van het leger met name genoemd, die bereid zouden zijn aan de staats greep medewerking te verlenen. Volgens de politie werden de mannen door de overval dermate verrast, dat zij geen tijd meer hadden de documenten te ver branden. Een Frans blad wist te melden, dat voor de staatsgreep geen datum was vastgesteld, maar dat deze nog moest worden bepaald door de leiding van het geheime leger, de OAS. Felle kritiek President De Ganlle leverde in zijn rede felle kritiek op de activiteiten van het geheime leger. Het optreden van deze verboden organisatie noemde h(j „misdadig" en hU kondigde aan. dat er zo nodig verdere buitengewone maat regelen genomen zonden worden. De president deelde mee, dat Frank rijk vóór het einde van dit jaar het grootste deel van zijn leger in Europa gestationeerd zal hebben en dat Frank rijk vóór het einde van het volgend jaar zijn eerste kemeenheid voor ope rationeel gebruik gereed zal hebben. De Gaulle zei. dat de aanwezigheid van een miljoen mensen van Europese afkomst temidden van negen miljoen Arabieren de dekolonisatie van Alge rije bijzonder moeilijk maakt. Maar de Franse regering zou zich niei laten intimideren door de terreurmetho den van de OAS en zou voortgaan tot de vrede bereikt zou zijn. Er zal spon- dig een voorlopig uitvoerend orgaan in Algerije komen en Frankrijk is zonder beperking bereid te erkennen, dat hei resultaat van zelfbeschikking een souve reine en onafhankelijke staat is. D» Franse president liet duidelijk uitkomen, dat Frankrijk ten nauwste wil samen werken met het nieuwe Algerije, mair hij stelde de voorwaarde, dat Frankrijks essentiële belangen, met name in do Sahara, geëerbiedigd zullen worden. De minderheid van Europese afkomst dient de nodige waarborgen te krijgen, wan neer zij in Algerije wil blijven en de no dige hulp. wanneer zij zich in Frank rijk wil vestigen. (Zie vervolg op pag. 6) TEXTIEL maakt hel Zie pagina 7 BONT JJET AMERIKAANSE verbod van tus senlandingen voor chartervluchten naar Nieuw-Guinea heeft bij ons volk ernstige wrevel gewekt. Er is begrip voor de unieke positie van Amerika in de we reld, maar er is geen aanwijzing dat die positie tot zulke dermate ernstige beslis singen leiden moet als deze er een is. Wat wil men nu eigenlijk in de kringen van de Amerikaanse regering? Moet Ne derland tot machteloosheid worden ge dwongen? Van Indonesië wordt geduld, dat het zich tot de tanden bewapent. Soe- karno Iaat geen gelegenheid onbenut om te pochen op zijn macht. Daartegenover is wat Nederland op Nieuw-Guinea aan be wapening heeft wel zeer aan de beschei den kant. En zelfs in deze reeds zo on gunstige verhouding moet blijkbaar Ne derland worden belemmerd in het alleen maar op peil houden van zijn verdediging. Natuurlijk, vergeleken met Indonesië ver keert Nederland tegenover Amerika in een ongunstige situatie. Anders dan met Indonesië het geval is, is Nederland reeds bondgenoot. Het behoeft als zodanig niet meer te worden gewonnen. Het is boven dien een fatsoenlijk bondgenoot, die zijn verplichtingen, uit het bondgenootschap voortvloeiend, steeds stipt nakomt. Bo vendien zijn er in Nederland nagenoeg geen communisten en is er geen gevaar dat het, zoals met Soekamo het geval is. met Moskou zal gaan chanteren. Kortom, met zulk een land kan men zich iets ver oorloven. Zeker, de eerste, wel bij uitstek pijnlijke indruk van het ongelukkige besluit is inmiddels wat verzacht. Het heet nu niet definitief te zijn en onder andere om standigheden kan Amerika er nog op te rug komen. He'geen n»et wegneemt, dat het voor het huidige dan toch geldt. Het is al vreemd genoeg, dat Amerika niet kiest voor het Nederlandse standpunt. Dat standpunt behelst alle elemcn'cn die het Amerikaanse volk moeten toespreken. Wil Indonesië Nieuw-Guinea koloniseren. Ne derland op zijn beurt wenst ontkoloni- sering. Wil Indonesië een vreemde bevol king inlijven. Nederland wenst dat volk zelfbeschikking toe. Er zijn aanwij zingen, dat er bij de Amerikanen voor dit verschil in benadering beter begrip is dan bij de Amerikaanse regering. Het is niet te verwachten, dat een besluit, als thans genomen, ook bij de publieke opinie in Amerika veel instemming vinden zal. Geheel onnodig is Nederland nu onder extra zware druk gezet, terwijl het zich zijns ondanks reeds in grote moeilijkheden bevindt. Zijnerzijds Iaat het niets onbe proefd om tot betere verhoudingen te ge raken. Het heeft bewilligd in besprekin gen zonder voorwaarden. Het heeft een duidelijke poging tot invasie afgedaan als een simpel incident. De daarbij gemaakte gevangenen zendt het terug. De Ameri kaanse ambassade wordt bij ons vanzelf sprekend onverlet gela'en en de Ameri kaanse ambassadeur wordt bij ons niet uitgenodigd tot het doen van uitroepen d'e hem moe'lijk uit de keel zullen komen. Niemand die erover piekert. Waarom dan deze bejegeningen? Het m'n- ste wat nu verwacht moet worden is, dat het thans de beurt van Indonesië is om onder druk *e worden gezet, waartoe trou wens groter aanleiding is. Hopen wij, dat, wanneer over enkele we ken de broer van de Amerikaanse Presi dent op zijn goodwill-rcis ook Nederland bezoekt, het mogelijk zal zijn hem liet welkom toe te roepen dat we hem bij uit stek gaarne toewensen. Mr. dr. A. J. Romijn. burgemees ter van Winschoten, is met ingang van 1 opril eervol ontslagen, met dankbe tuiging voor zijn langdurige diensten. De achtjarige Petrus Scheepers le gisteren in Gomert tegen een auto op gelopen en ter plaatse overleden. De Jongen sprong van de fiets van een vriendje om iets op te rapen en liep toen tegen de auto op. V"EN gecompliceerd gebied van lage druk heeft zich het afgelopen et maal verplaatst van New Found la na naat het zeegebied ten zuidwesten en zuiden can IJsland. Tussen dit lagedrukgebied en een hoge- drukgebied, dat zich van Spanje tot de Azoren uitstrekt, werd door krachtige tot stormachtige zuidwestelijke winden zachte oceaanlucht naar de Britse eilan den getransporteerd. Ook Nederland zal zich de komende nacht en een pront deel van morgen in deze zachte luchl bet-inden, zodat de temperatuur ver bo- HET WEER IN ven normaal 2a! komen. De luchi zee vochtig en er komt veel bewolking to Tenders j'.ijgeod EUROPA Rapporten hedenmorgen De Bilt verwacht tot woensdagavond: Overwegend zwaar bewolkt met tjjdelUk enige regen. Matige tot krachtige zuid westelijke wind. Zacht voor de t(jd van het Jaar. ZON EN MAAN Woensdag: zon op 8.12. onder 17.38 uur; maan op 9.38, onder 21.10 uur HOOGWATER SCHEVEMNGEN 7 februari: 4.49 v.m.; 17.04 n.m. yOOR het opjagen van scho- brulkt om te proberen de groot- van de Atlantische Oceaan bonw van verscheidene onder len vissen gebruiken de ste vlsproducent ter wereld te gunstige resultaten geboekt zeeboten. hebben b|J het opsporen S'ff'.VvtoKn Snftmelbod» 1« <*»'- pomp»n- voorxltter i°°' o»b b„ water gelaten en aangesloten op een krachtige motor aan Kaspische zee had boord van het onderzoeking»* scholen vis met behulp van een Kask meegemaakt dat vanaf vaartuig „Vissen die op het licht af hel schip door middel van elek trische geluidsgolven gewrldl- kwamen naar dê mond van de Kask had een film gezien die ge scholen kilka een aoort slang werden aan boord ge it de onderzeeër gemaakt waa ansjovis opgespoord werden pomji in scholen haring en groepen 's Nacht had hij meeege- wa« een ton en schelvissen. Meegedeeld werd maakt dat vier krachtige zoek- nacht tien ton". SêBÊ m lichten bevestigd werden - derzoek met de onderzeeër »en rubberslang met 1 ontwikkelingen blijkt hoe de werd. Sowjetunie bekende maar kost- K»»k zei dat de Russen In gunstig verloopt opdracht ver- meter van 20 cm. Deze met gaas heeft kunnen opwerken'tot di har» visserütechnleken ge- de Barentszee en het noorden leend zal worden voor de versterkte slang werd in het grootste visproducent na Japan. Weers- ÏZ II r k P jas1* Ypwóu" gh. bew gh bew gh. bew. zzw 8 5 6 6 8 0 0 i)e Bilt gh bew. 3 7 2 0 Eindh Za i .rob gh. bew. J 10 2 0.2 Siuekb gh bew gh. bew. onbew. uo 3 windstil 1 3 -2 0 Aberdeen l.undeo gh. bew w 9 zw 8 wzw 5 10 2 1 5 6 0 gh bew 4 R Pariji Bordeaux mist 1 bew zw" 3 1 2 12 '4 5 0 0.2 Nice Berlijn gh bew w" J li 6 S 2 MUnchen gh bew w 6 r, 0 7 Geneve h. bew. windstil 6 0 13 AhénV° 1. bew zw bew. I. bew wnw 10 windstil w a no 3 B 5 10 2 0 3 7 13 1 0 Madrid Mal lures LlssaDun Ebew mist ono 1 windstil windstil windstil IS 17 18 3 4 7 i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1