Jlteutue £riJtsri)c (tfournnl ïUiia Gerucht over bom in vliegtuig vertraagt vertrek naar Biak Commentaar Overleg Oe Thant blijft voortgaan Opstand Santé-gevangenis met moeite bedwongen Adoela vraagt meer militaire hulp van V.N. Per jaar vier miljoen gewonden in verkeer 100.000 ZATERDAG 3 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 5893b. ABONNEMENTEN: 7,50 i Tweeënveertigste jaargang no. 12395 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Sttntvasttct it «beklef» m«n bert ia lf«$eospftf in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nleuwegracbt 810 UTRECHT •T^EN KLM-vIiegtuig, dat dertig militairen in burger en een tien- -*-i tal burgers naar Nederlands Nieuw-Guinea moest brengen, is vijf en een half uur lang tot in het holst van de nacht opgehouden omdat er een telefonische waarschuwing binnenkwam als zou er een tijdbom aan boord zijn, verstopt in een conservenblik onder in het ruim van het vliegtuig. Men moet dit vliegtuig, een DC-7c, niet ver warren met het DC-8 chartervliegtuig van de KLM, hetwelk gisteren met 110-militairen naar Nieuw-Guinea ging en een uur vertraging had, doch gistermiddag om half drie opsteeg. Gisteravond stond het lünviieg- tuig van de K.LJVL, de PH-DSL, een DC 7c, gereed om onder ge zagvoerder West om 9 uur te ver trekken. Onder de ruim dertig mi litairen aan boord bevond zich een generaal. Het toestel zou langs de normale route, dus over de Noord pool en Tokio, naar Biak vlie gen. Wel had de Japanse regering geen toestemming willen geven voor de extra-chartervluchten met militairen, maar in het gewone lijnverkeer van de KLM Tokio is niets veranderd en in het vervoer van Nederlandse jonge lieden, die bü de strijdkrachten Taan dienen, evenmin. De reis werd gemaakt in burgerkleding. Onder de ongeveer tien burgers bevond zich een gezin met kin- Op het laatste ogenblik werd het toe stel van de startbaan teruggeroepen om dat de inlichtingendienst van de K.L.M. een anoniem telefoontje ontving over een tijdbom. Kort daarna belde dezelfde onbekende weer op en zei dat de bom zich in het ruim bevond en over een uur of vier vijf zou ontploffen. Hoewel men bijna zekerheid had, dat dit een mis plaatste grap was, wilden de K.L.M., de rijksluchtvaartdienst en de rijkspolitie geen risico nemen. Het toestel werd urenlang nauwkeurig onderzocht en de 43 passagiers zaten kalm te wachten. Na onderzoek werd het toestel weer vrijge laten, doch de gezagvoerder West achtte het vertrek niet verantwoord voordat de vijf uur ruimschoots om waren. Intus sen liet men een ander toestel, de PH- DSI. gereed maken en dit is om half drie in de nacht vertrokken. (Zie vervolg op pag. 6) Wat betreft de Japanse weigering, toe stemming te verlenen voor een tussen landing van de beide Nederlandse char tervliegtuigen op het vliegveld van Tokio, in kringen van de K.L.M. had men al vermoed, dat een dergelijke weigering voor de deur stond. Men heeft de regering hiervan in kennis gesteld, maar Den Haag heeft geen stappen ondernomen om meteen al te komen tot vaststelling van een andere route voor de beide toestel len. Dr. J. H. van Roijen bij ministerraad De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten, dr. J. BL van RoUen, heeft gisteren enige tijd de vergadering van de ministerraad bijgewoond. Om dat het een hoge uitzondering Ls, dat een functionaris als de heer Van Roijen tot bijwonng van de vergadering van de ministerraad wordt uitgenodigd, ne men in Den Haag de gissingen toe, dat het bezoek van dr. Van Roijen een zeer bijzondere betekenis heeft. Naar ver luidt heeft de ambassadeur ten over staan van het kabinet zijn inzichten met betrekking tot de oplossing van het Nleuw-Guineavraagstuk, die hfj reeds eerder schriftelijk aan de regering had doen toekomen, mondeling toegelicht. Werd gistermorgen nog verwacht, dat de heer Van Roijen aan het eind van deze week naar zijn standplaats Was hington zou terugkeren, gistermiddag, nadat de bijeenkomst van het kabinet reeds was beëindigd, werd van officiële zijde meegedeeld, dat het vertrek van de ambassadeur waarschijnlijk pas tegen het eind van de volgende week zal plaats hebben. De officiële aanwijzing van dr. Van Roijen ais onderhandelaar is nu nog slechts een kwestie van tijd. De regering wil eerst afwachten, hoe zich de bespre kingen met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, verder ont wikkelen. De vergadering van de ministerraad werd niet bijgewoond door de ministers Zijlstra, Marijnen en Veldkamp. THANS wordt tegengesproken dat Indonesië de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, zou hebben verzocht de besprekingen met Nederland en Indonesië af te breken. Dit bericht was te Djakarta ge spuid door gezaghebbende regeringskringen, doch te New York heeft de vaste vertegenwoordiger van Indonesië bij de V.N., Sukardjo Wirjopra- noto, het afbreken van de gesprekken ontkend. Een woordvoerder van de V.N. noemde het bericht eveneens „volstrekt" onwaar. „Wij zijn niet onredelijk," verklaarde Wirjopranto, „maar wij zijn evenmin zwak. Wij kunnen dit spel niet tot in het oneindige voortzetten. Wij zullen niet onderhandelen tot elke prijs, alleen maar om te onderhandelen als er geen duidelijk uitzicht is op succes." De Nederlandse vaste vertegenwoor diger bij de V.N., mr. C. W. A. Schür- mann, heeft gisteren een bezoek gebracht aan Oe Thant. Volgens een woordvoer der van de Nederlandse delegatie is er gesproken over de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de V.N. en Ne derland voor de terugzending van de Indonesische gevangenen uit Nederlands Nieuw-Guinea naar Indonesië. Manai Sophian, vlce-voorzltter van de commissie van buitenlandse zaken van bet Indonesische parlement, heeft het besluit van de Japanse regering om geen landingsvergunningen te geven voor chartervllegtuigen van de K.LJVI. met m Vieuws één oogopslag Gistermiddag is een gecharterde DC-8 van de K.L.M. niet 110 militairen naar Biak vertrokken. De V.S. hebben toestemming gegeven tot het maken van tussenlandingen te Ancho rage, Honoloeloe en op Wake. Vannacht vertrok (na urenlange vertraging i.vjn. geruchten over een tijdbom) een DC-7C met 30 militairen naar Biak via Tokio. Japan maakte daartegen geen bezwaar, omdat het een gewoon lijntoestel betrof. In New York heeft de Indonesische diplomaat Wirjapronoto verklaard, dat de gesprekken met Oe Thant niet zijn afgebro ken, maar dat Indonesië „liet spel niet tot in het oneindige kan voortzet ten". In Den Haag heeft de Nederlandse ambassa deur in de V.S., dr. Van Roijen, een deel van de vergadering van de minis terraad bijgewoond. Hij zal vermoedelijk gaan op treden als onderhandelaar over de Nieuw-Guinea- kwestie. Deze maand wordt een militair optreden van de O.A.S. verwacht met een aanval op regeringsgebou wen en op het bestuurs centrum van Rocher Noir ten oosten van Algiers. In de Parijse Santé-gevange- nis zijn gisteravond ge vechten geleverd, toen 300 Algerijnse gedetineerden weigerden naar hun cellen terug te keren. President Frondizi van Argentinië is gezwicht voor een ultimatum van de drie militaire ministers om de diplomatieke be trekkingen met Cuba te verbreken. Reeds hadden de ministers de strijd krachten opdracht gegeven zich gereed te houden voor j eventuele acties. In een onlangs aan de Amerikaanse ambassadeur ln Moskou overhandigd document heeft de Sow- Jetunie voorgesteld West en Oost-Duitsland en West-Berlijn afzonderlijk het lidmaatschap van de Ver. Naties te verlenen. Nadat het congres van de Italiaanse Christen-de mocratische partij had be sloten mee te werken aan de vorming van een meer links georiënteerde rege ring, is het minderheids kabinet van premier Fan fani afgetreden. Het is vrijwel zeker, dat hij bc- last zal worden met de vorming van een nieuwe regering. Het bestuur van het Christelijk Nationaal Vak verbond heeft laten weten van oordeel te blijven, dat het vorig jaar bij de tele visie gebruikte stakings middel niet in overeen stemming was met de zorgvuldigheid, welke het maatschappelijk verkeer betaamt. T~\E Franse militaire autoriteiten bereiden zich voor op mogelijk militair optreden door de OAS in dc maand februari. Men vreest in de nabije toekomst een aanval op rege ringsinstallaties en mogelijk op het bestuurscentrum van Rocher Noir, 50 kilometer ten oosten van Algiers. Uit Parijs wordt bericht, dat in de Santé-gevangenis gisteravond ge vechten zijn uitgebroken, toen drie honderd uit Algerije afkomstige ge detineerden weigerden naar hun cel len terug te keren. De moeilijkheden in de Santé-ge vangenis waren gistermorgen reeds begonnen. De gedetineerden, in een ..politieke" afdeling van de gevangenis afgezonderd, mochten hun cellen niet verlaten, omdat zij hun bewakers had den beledigd. Daarop begonnen de gevangenen op hun celdeuren te slaan en „Frans Algerije" te roepen. Toen zij toch uit hun cellen gehaald Franse vrees voor nieuwe aanslagen werden, keerde de rust terug, 's Avonds weigerden zij echter hun cellen weer te betrekken, waarbij sommigen de be wakers met ijzeren staven bedreigden. Nadat 150 politiemannen ter versterking waren aangekomen, was de rust snel weergekeerd. Jean Morin en de opperbevelhebbsi pan het leger, Ailleret, hebben in Al gerije een spoedbijeenkomst gehouden met de korpscommand'anten en politle- prefecten van de belangrijkste Algerijn- se steden, vermoedelijk om maatregelen te bespreken tegen een militair optre den van de OAS in de nabije toekomsi Dertigduizend man van het leger, die om Algiers heen liggen, zijn in staat van •larm gebracht. De spanning in Algiers is gestegen en Oran is vrijwel geïsoleerd BANANEN IETS FIJNS van de rest van de wereld. Overal ia Algerije slaan de huisvrouwen voor raden ingeblikte levensmiddelen in. Premier Debré heeft meegedeeld, dat m februari parlementaire delegaties geen Dezoek aan Algerije mogen brengen. Een zware kneedbom heeft vannacht in Parijs zware schade aangericht aan de woning van de socialistische senatot Defferre, één van de felste tegenstanders van de illegale organisatie van het ge- heime leger. Deffcrre was op het ogen blik van de ontploffing elders. Ook ui» mand anders liep verwondingen op. Derrerre die ook burgemeester vut Marseille Is, zei ln november tot het be stnnr van de socialistische partij: „De enige manier om van die mensen van de OAS af te komen, Is lien te doden. Ja, hen dood te schieten, hen op te hangen, hen met de vaibUI te onthoofden." De Kongolese premier Cyrille Adoela eheft de V.N. grotere militaire hulp ge vraagd om zijn regering te helpen haar eerste doel, het herstel van de nationale eenheid, te verwezenlijken. Tegelijkertijd verklaarde Adoela ln zijn rede voor de algemene vergadering der V.N.e dat zijn regering vastbesloten is haar problemen door tegemoetkomend heid en onderhandelingen op te lossen. „Ons verlangen naar vrede wijst er echter absoluut niet op dat wij bereid zijn te schipperen met het principe van de eenheid. Wij zullen geen oorlog voe ren tegen Katanga, maar het is onze ver antwoordelijkheid onze eenheid en inte griteit te verdedigen tegen de mensen die op afscheiding aansturen en die hun be velen uit het buitenland krijgen." Hij schreef de afscheidingsbeweging in Katanga hoofdzakelijk toe aan „een handvol huurlingen die proberen hun échec in andere delen van Afrika goed te maken ten koste van het Kongolese volk". Het lijkt een scheepsbotsing, maar het is een scheepsbrand Het links liggende schip, de kustvaarder Wuta uit Delfzijl werd gistermiddag op het Ha ringvliet een prooi der vlam men. Na het S.O.S.-bericht van kapitein E. H. Kwint snelden vele schepen te hulp, zoals de passagiersboot Dockyard 15 van de Rotterdamse Droogdokmaat schappij, die onder anderen brandweerlieden uit Middelhar- nis aan boord had. De vuurbe- strijders namen een overstapje en bleven aan het Werk tot de coaster de haven van Middel- harnis was binnengesleept. Daar werd de nablussing verricht. voor Nieuw-Guinea bestemde Neder landse militairen toegejuicht. HU sprak van een nieuwe koers in het Japanse beleid waarbU Japan beseft dat bet zUd Aziatische buurlanden moet steunen en niet van zich vervreemden. Aartsbisschop kreeg orders Kolonel Achmadi, secretaris-generaal van de Indonesische nationale verdedl- gingsraad. heeft donderdag tegen aarts bisschop Djojoseputro gezegd dat de rooms-katholieke missieposten in Oost- Indonesië de belangrijke taak hebben om actief mede te werken aan de uit voering van het „bevrijdingsbevel" van Sukarno en dat een aarzelende houdinR van de christenen de uitvoering van hel bevel zou kunnen belemmeren. Binnen kort zullen ploegen naar de eilanden van Oost-Indonesië worden gezonden om deze gedachte er bij de bevolking in te stam pen. De aartsbisschop zeide dat hU de regeringspolitiek ten volle steunt en zal doen wat in zijn vermogen ligt De militaire autoriteiten te Djakarta hebben het linkse blad Warta Berita verboden omdat het vorige week een foto had geplaatst van de ln het ge vecht bij de Etnabaai gevangen genomen Indonesiërs. Het militaire hoofdkwartier verklaart dat de foto's en het verslag onder het hoofd „Dit zijn de patriotten van de Matjan Toetoel" tendentieus wa ren en niet geheel juist Regering Fanfani neemt ontslag De Italiaanse regering van premier Fanfani heeft gisteren besloten af te treden. Nadat dit besluit op de kabinets raad genomen was is Fanfani naar pre sident Gronchi gegaan om het ontslag van zijn regering aan te bieden. Vanmorgen zou de president die het ontslag in over weging heeft genomen, met politieke leiders overleg plegen. Het is vrijwel zeker, dat Fanfani, die zeventien maanden aan de regering is geweest, belast zal worden met de vor ming van een nieuw kabinet. Dit ontslag is niet geheel als een ver rassing gekomen. Deze week nam het congres van de christen-democratische partij het besluit een linkser gerichte regering te vormen, die zou kunnen re kenen op de steun van de Nenni-socia- listen. die vroeger met de communisten samengewerkt hebben. De regering-Fanfani bestond uitslui tend uit christen-democraten. Zij had in het parlement geen meerderheid maar kon rekenen op steun van de Saragat- socialisten, de linkse republikeinen en de liberalen. Nu hebben de christen democraten eergisteren besloten zonder de liberalen maar wel met de Saragat- socialisten en de republikeinen een rege ring te vormen, die kan rekenen op de steun van de Nenni-socialisten. Dan zou een parlementaire meerderheid verze kerd zijn. VAN DE ACHTERGEBLEVEN gebieden geldt in onze tijd, dat ze niet lan ger zijn achtergebleven in de belangstel ling die ze ervaren. Niet meer zijn de achtergebleven gebieden vergeten gebie den. Dat is te danken aan de vele moge lijkheden tot behoorlijke voorlichting waarover de mens van vandaag beschikt De media tot het scheppen en onderhou den van communicatie, als pers, radio en televisie, hebben ook in dit opzicht al minder genoegen genomen met witte plek ken op hun wereldkaart. Geen gebied, waar ook, of zij wensen het te betreden, te exploreren voor hun nleuwswerving, daarover mededeling te doen aan de mensheid. De achtergebleven gebieden zijn ook als zodanig „nieuws" gaan vormen. Soms lij .t het actueel om achtergebleven te zijn. Soms lijkt het nut tig om achtergebleven te zijn, wil men althans „bij" zijn in het nieuws. Dat is een situatie waarvoor dankbaar heid betaamt. Achtergebleven gebieden zijn er altijd geweest, maar zij waren ont trokken aan onze waarneming. Van hun bestaan hadden we een vermoeden, dat weliswaar aan zekerheid grensde, maar die zekerheid was ons niet in een mate op de ziel gebonden als in deze tijd het geval ls. Nu weten we het, en daarom kunnen we ons geweten er ook niet lan ger van bevrijden. We weten nu, dat er op deze zelfde wereld waarin wij, ook als volk, leven in een staat van alleszins redelijke welvaart miljoenen anderen zijn, mensen evengoed als wij, wier dagelijks bestaan zich voort sleept in kommer, ellende en honger. Maar omdat we het weten, zijn we mede verantwoordelijk voor het voortduren van die situatie. Dc mens van vandaag is we reldburger geworden. Wat elders gebeurt, gaat hem aan. Gelukkig is er besef gekomen voor de menselijke plicht, die dit oplegt. Maar als hier een menselijke plicht is, hoeveel tc zwaarder moet dan de christenmens die gevoelen? Het feit dat hij christen Is. licht hem niet uit deze wereld, behoort Integendeel zijn ogen te wijder te openen, zal hem vervullen met mededogen en ont ferming. En dan weet hij, dat reeds een voudige handelingen van naastenliefde, als een beker water of een bete broods, reikwijdte krijgen tot ln de hemel. We mogen dat bedenken. Het ls niet maar iets wat alleen aan de overheid mag worden overgelaten. Het komt aan op een persoonlijke, bewuste daad. Dat willen we inzien, wanneer morgen in vele ker ken een gave wordt gevraagd voor de nood op de wereld, ren nood waarvan we moeilijk nog kunnen zeggen, dat we er niet van weten. Crita} „Als Ellen soms zegt, dat ze van kinde ren houdt, dan is dat niet waar...." Dode door brand op zandzuiger De achttienjarige Van Remmeden is vannacht omgekomen bij een brand aan boord van de zandzuiger Merwede in het Zwarte Water te Hasselt. De enige andere opvarende die zich aan boord van de zandzuiger bevond, werd omstreeks half vier wakker en ont dekte de brand. Hij wekte Van Remme den en verliet de zandzuiger om de brandweer te alarmeren. Later bleek dat Van Remmeden de zandzuiger niet had verlaten en was omgekomen. TIE vorstperiode van de afgelopen week heeft maar heel weinig te betekenen gehad. Alleen in Noord-Nederland is twee dagen op de schaats geweest. In het oostelijke deel van ons land ligt nog steeds enige sneeuw, waarboven van morgen nog weer wat lichte vorst kwam. Uit het westen nadert nu een regen- frontje dat ons in de loop van de dag zal bereiken b\j een toenemende zuidwesten- Achter dit front wordt van het noorde lijke deel van de Oceaan weer wat kou. Tender*, stijgend De Bilt verwacht tot morgenavond: dere lucht aangevoerd met enkele buien. Overwegend zwaar bewolkt, met plaatse- Hierin kunnen zondag plaatselijk ook enh>e regen. Later ook opklaringen. natte sneeuwbuien voorkomen. De tem- ^Iat'?e; en dan krachtige, aan per-uur kom, opeen ie,, iaper nieean liggen, zonder dat er vorst van enige betekenis is te verwachten. AI met al een zeer wisselvallig begin van de sprokkel maand. i west. Iets hogere tem- Aantal doden: JAARLIJKS komen meer dan 100.000 weggebruikers bij ver keersongelukken om het leven, zo heeft de Wereldgezondheidsorgani satie gisteren in een rapport meege deeld. Het verkeer maakt over de hele wereld meer slachtoffers dan alle besmettelijke ziekten bij elkaar. Het aantal automobilisten, wielrijders en voetgangers dat jaarlUks bU ongeval len gewond raakt wordt geschat op vier miljoen, van wie minstens een miljoen ernstig wordt gewond. De voornaamste oorzaak van dodelijke verkeersongelukken is dronkenschap, al dus het rapport. Niet alleen een dron ken chauffeur is gevaarlijk bijna de helft van het aantal voetgangers dat bij een verkeersongeluk gedood wordt, be vindt zich in beschonken toestand. De limiet van het toelaatbare percen tage alcohol ln het bloed stelt de WHO op 50 milligram alcohol per 100 milliliter bloed. Bij een persoon van middelmatig gewicht komt dit ongeveer neer op twee glazen bier. De meest gevaarlijke leeftijden voor alle categorieën weggebruikers liggen volgens het rapport tussen de 15 en de 25 en boven de 65 Wielrijders zijn vcoral kwetsbaar tussen de zeven en de vijftien en boven de vijftig. Motorrijders hebben tien maal zoveel kans een ongeluk te krijgen als berijders van andere soorten voertuigen. Bestuurders tussen de vijftig en zestig hebben de minste kans op een ongeluk vooral als zij getrouwd zijn. Het rapport zegt. dat er geen bewUzen bestaan voor de gangbare opvatting dat vrouwen achter het stnur meer kans hebben een ongeluk te veroorzaken dan mannen. Over de lichamelUk gehandi capten schrijft de organisatie dat dove mensen over bet algemeen veilige weg gebruikers zijn. zuidwest i peraturen. ZON EN MAAN Zondag 4 februari: zon op 8.17, onder 17.32; maan op 7.51, onder 17.02. Maandag 5 februari: zon op 8.15, onder 17.34; maan op 8.33, onder 18.23. 5 februari Nieuwe Maan. HET WEER ES EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Uis Iï Twente EumUL Za Limb Helsinki Sluckh Os.© Aberdeen Innsbruck Belgrado Athene tfh bcw. gh. bcw. 5 -3 0.3 XI 16 6 -2 0J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1