Ilicutpc £eiHsrt)c ÜTouranl flmtoua van Geen kans op slagen tweegesprek O AS-LEIDER IN PARIJS GEPAKT Commentaar Legerleiding wil met Cuba breken Schilderij enz wendel in Australië? Ambassadeurs mogen Indonesiërs ontvangen Nasution benoemd tot Sukarno's vervanger Japan verbiedt vluchten met militairen Sneeuw bezorgde op vele plaatsen last Sukarno sprak met Michailof i£-=r== IS novnr.Rn \c 1 februari 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. FamilieDerichten 0,18 Der millimeter <BU contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12393 CHRISTELIJK-ISATIONAAL DAGBLAD .Stanlvatlicft i« abrbltfen n|n bert ia Ufljeaspotr Broodje cheque Zie pagina 7 Voorlopig geen beroep op Veiligheidsraad (Van onze parlementsredactie) "l~kE pogingen van de secretaris-generaal der Verenigde Naties Oe Thant om een formule te vinden, die voor Nederland én Indonesië aanvaard baar is als uitgangspunt voor het houden van besprekingen, hebben tot dusver niet tot succes geleid. Minister-president prof. dr. J. de Quay schrijft dit aan de Tweede Kamer in de beloofde nota over de jongste ont wikkelingen met betrekking tot het Nieuw-Guineavraagstuk. De minister-president deelt mee, dat sedert de verklaring, die hij op 2 januari in de Tweede Kamer heeft afgelegd, in een aantal hoofdsteden het diplomatieke overleg werd voort gezet. Mede op aandringen van de Amerikaanse regering, die zelf geen actieve bemiddelaarsrol wenste te spelen, heeft de heer Thant zich in het begin van januari bereid verklaard, zich ter beschikking van beide partijen te stellen. Voorwaarde was, dat Ne derland en Indonesië bereid zouden zijn, het vraagstuk Nieuw-Guinea on der zijn auspiciën, zonder voorwaar den vooraf, te bespreken. De heer Thant voegde daaraan toe. dat hij niet als bemiddelaar of als verzoener zou optreden, omdat dit in zijn functie minder juist zou zijn. maar dat hij als moderator al het mogelijke zou doen om de partijen tot elkaar te brengen en de SUKARNO heeft gisteren de minister van nationale veiligheid en chef-staf van het leger, generaal Nasutii Nasution, benoemd tot plaats vervangend opperbevelhebber van de strijdkrachten. Zelf is hij op perbevelhebber. De generaal zal zeggenschap hebben over leger, vloot en luchtmacht, tussen welke grote wrijving bestaat. Men meent dat deze maatregel verband houdt met Nieuw-Guinea. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft medegedeeld, dat de ambassadeur le Canberra, dr. J. G. de Beus, een on derhoud heeft gehad met de Australische minister van buitenlandse zaken, sir Gar field Barwick, en deze heeft de verzeke ring gegeven, dat er geen wijziging is gekomen in de Australische politiek ten aanzien van Nederlands Nieuw-Guinea. De Australische politiek blijft gebaseerd op de verklaring van de minister-presi dent van 12 januari. De Indonesische ambassadeur in Aus tralië, brigade-generaal Suadi, heeft ver klaard. dat Indonesië geen conflict met Nederland over Nieuw-Guinea wiL Hij ontkende, dat hij naar Djakarta terug keerde om het bevel over te nemen over de Indonesische acties tegen de Neder landers in Nieuw-Guinea. Nieuws in één oogo pslag In een nota aan de Tweede Kamer heeft de minister-president, prof. dr. J. E. de Quay, ver klaard, dat de pogingen van de secretaris-generaal der Ver. Naties, Oe Thant. in het geschil tussen Ne derland en Indonesië tot heden nog niet tot resul taten hebben geleid. De chef-staf van het Indonesische leger en mi nister van nationale vei ligheid, generaal Nasuti on, is door Sukarno be noemd tot plaatsvervan gend opperbevelhebber van de Indonesische strijd krachten voor de „bevrij ding" van Westelijk Nw.- Guinea. De Australische minister van buitenlandse zaken heeft categorisch verklaard, dat de Austra lische politiek ten aanzien van Westelijk Nieuw-Gui nea géén wijziging heeft ondergaan. Gisteren is de Parijse politie erin geslaagd een van de leiders van het ge heime leger in Frankrijk te arresteren. Hij heeft een groot aantal aansla gen met kneedbommen ge organiseerd en in zijn ho tel vond de politie, behal ve materiaal voor deze bommen, een aantal be langrijke documenten over dfe activiteiten van de O.A.S. Op Cuba is de bevol king opgeroepen tot de monstraties tegen het be sluit van de conferentie in Punta del Este tot uitsto ting van het land uit alle organen van de Organisa tie van Amerikaanse sta ten. In Buenos Aires heb ben de militaire leden van het kabinet president Frondizi de eis 'gesteld zijn minister van buiten landse zaken te ontslaan vanwege diens slappe hou ding op de conferentie. Rijksbemiddelaars hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties in de kleine metaalnijver heid medegedeeld niet ak koord te kunnen gaan met de ingediende voorstellen tot verbetering van lonen en andere arbeidsvoor waarden. De lonen zullen slechts een geringe ver betering ondergaan. De Vereniging van meelfabrikanten heeft ter gelegenheid van haar 75- jarig bestaan een gift van f75.000 ter beschikking gesteld van de NOVIB. De afgelooen najaarsactie van de NOVIB heeft 1.2 mil joen gulden opgeleverd. In een nota van wijzi gingen, gevoegd bij de me morie van antwoord op het wetsontwerp Premie kerkenbouw, heeft minis ter Van Aartsen de moge lijkheid geopend ook kerktorens en luiklokken onder de voorgestelde subsidieregeling te bren gen. In de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holiand heeft het lid van Ged. Staten de heer Van der Kwaak als zijn mening te kennen gegeven dat de woningbouw in dit gewest een minder som ber beeld te zien geeft dan enkele Statenleden het de den voorkomen. Voor vervolg zie pagina 9 Gistermiddag is de dertigjarige drs. F. Af. Couan met zijn vrouw en drie kleine kinderen van Schiphol naar Nieuw-Guinea vertrokken. Met gematigd optimisme heeft deze Nederlander een betrekking als Gouvernementsambtenaar aan vaard. Hij verdacht, dat h\j voor lopig vier jaar in Nieuw-Guinea zal doorbrengen voor zijn eerste verlof aanbreekt (Verslag op pag. 9) De sneeuw heeft vandaag het ver keer in Nederland heel wat last bezorgd, maar menigeen heeft toch verrast de pure schoonheid die de sneeuwval over stad en land spreidt, opgemerkt. Schoon heid niet alleen in de polder en in het park, maar ook in het hart van ons land. zoals deze op name van de Hofvijver, Hofweg. Vijverdam en Lange Vijverberg in Den Haag laat zien. Bommen, lonten en plannen in hotelkamer EEN van de belangrijkste leden van de OAS, Philippe Castille dinsdagavond in een snackbar in I centrum van Parijs gearresteerd. In de hotelkamer van de 36-jarige ter rorist vond de politie twintig kilo plastiek en lonten. Bovendien werd een aantal plannen voor bomaansla gen gevonden. Eén daarvan wees uit, dat op generaal Debrosse, die tot juli van het vorige jaar in Al giers was gedetacheerd, een aanslag zou worden gepleegd. Castille, die op het moment van zijn arrestatie vergezeld werd door een deserteur uit het vreemdelingen legioen. heeft een veroordeling ach ter de rug wegens medeplichtigheid aan de aanslag op Salan in 1957. Tij dens de Algerijnse opstand werd hij uit de gevangenis bevrijd. Daarna heeft hij zich met Salan verzoend Deze is nu de opdrachtgever van Castille. Ondanks deze opzienbarende arresta tie gaan de overvallen en aanslagen In j Algerije en in het moederland met on-1 verminderde hevigheid door. Gisteren heelt een zestal gewapende overvallen in Algiers de OAS, die men als dader ziet, ongeveer een half miljoen gulden opgeleverd. De berichten dat er een overeenkomst tussen de Franse regering en die van de Algerijnse opstandelingen op handen is, heeft de spanning nog verhoogd. Gis teren zijn in Algerije zeventien aansla gen gepleegd, waarbij tenminste tien personen om het leven zijn gekomen. In Bordeux ontploften drie bommen in een flatgebouw; er werd zware materiële schade aangericht. Inmiddels is de staking van onderwij zers, die betere bescherming tegen aan slagen eisten, geëindigd. De langzaam- aanacties van havenarbeiders, gevangen bewaarders, belastingontvangers en doua nepersoneel duurt nog onverminderd De Japanse regering heeft de toestemming ingetrokken voor K.L.M.-chartervluchtcn over To kio naar Nederlands Nicuw-Gui- nca met Nederlandse militairen. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van defensie in Den Haag vanmiddag medegedeeld. Het is nog niet bekend om welke chartervluchten het gaat. Men neemt aan dat deze aangele genheid spoedig in dc minister raad zal worden behandeld. Bij het ministerie an buiten landse zaken en de K.L.M. was nog geen verklaring hierover te krijgen. Vertragingen in treinverkeer Vooral de stuifsneeuw heeft van morgen het verkeer op vele plaatsen ernstig belemmerd. In het noorden zetten de Spoorwegen het goederen verkeer zelfs geheel stil, om het rei zigersverkeer, dat aanvankelijk ern stige stagnatie ondervond, voorrang te kunnen geven, (n Leeuwarden waar evenals in andere plaatsen de wissels waren volgesneeuwd duurde het tot acht uur eer de eerste trein in de richting Harlingen en Staveren kon vertrekken. De wis sels sneeuwden namelijk steeds op nieuw vol. Ultimatum in Argentinië 1AE hoogste militaire leiders in Ar- gentinië hebben van president Frondizi geëist, dat hij de diploma tieke betrekkingen met het commu nistische Cuba zal verbreken. Deze dreiging van een nieuwe diploma- tiek-militaire crisis ontstond plotse ling, nadat Argentinië, zoals bekend, zich van stemming onthield toen de Organisatie van Amerikaanse Sta ten besloten Cuba uit hun midden te stoten. Volgens welingelichte woordvoer ders zouden de militaire leiders een ultimatum hebben gesteld, waarin hun eis kenbaar gemaakt werd, na een aan tal besprekingen met de ministers van binnenlandse zaken en burgerlijke verdediging en met Frondizi zelf. De drie stafchefs zouden woedend zijn Argentinië's weigering om mee te stemmen met de meederheid in Punta del Este. Volgens nog niet be vestigde berichten zou ook het aftre den van de minister van binnenlandse zaken, Carcano, geëist worden. De ecste aanwijzingen over onrust bij de strijdkrachten bleek uit een commu niqué van het ministerie van de lucht macht, waarin het standpunt met betrek king tot het communisme en de confe rentie in Punta del Este uiteengezet werd. De minister van de luchtmacht Rojas, deed daarin een woedende uitval op de Argentijnse politiek in de Cubaan se kwestie. Aanhangers van Fidel Castro trokken gisteren lachend en zingend door de straten van Havanna, om de „begrafenis van de Organisatie van Amerikaanse Staten te vierenDe onder toezicht van de Cubaanse regering staande radio- en televisiestations hebben er bij het pu bliek op aangedrongen een golf van be togingen tegen de OAS te organiseren. President Kennedy heeft zijn tevreden heid uitgesproken over de maatregelen die in Punta del Este tegen Cuba geno men zijn ,-Het is voor de eerste maal, dat de onafhankelijke Amerikaanse lan den eensgezind hebben uitgesproken, dat het Marxisme-Leninisme onverenigbaar is met het inter-Amerikaanse stelsel," al dus Kennedy. Daggeld weer verlaagd Zoals verwacht werd, is het tarief van daggeld verder verlaagd van 1 tot 'U*/t in verband met de zeer ruime geldmarkt. De vorige verlaging was van IVi tot 1 op 25 januari. ernstige vertraging, niet alleen door de gladheid maar ook door het grote aan tal passagiers dat zich aandienden. Dezelfde situatie maar in mindere mate was in de andere delen vai land te constateren. Hte autoverkeer over de grote wegen ondervond niet zo veel hinder. Er w wel langzamer gereden, omdat hier daar van gladheid sprake was. m over het algemeen ko nmen toch vlot rijden, behalve dan waar zich soms zeer hoge 3neeuwduinen hadden gevormd. Plaatselijk deed zich nogal eens gl held voor. maar dank zij het pekelen van de straten had men dit euvel al spoedig onder de knie. De plaatselijke vervoersdiensten hadden het bijzonder druk. De trams in de grote steden dervonden de grootste overlast Zowel In Amsterdam. Den Haag als Rotterdam kwamen enkele trams buiten de rails terecht Met kraanwagens werden zij weer in het goede spoor geplaatst. Later op de morgen had men de situatie prak tisch overal in de hand. Sukarno heeft heden een onderhoud gehad met de Russische ambassadeur Mi chailof en had zelfs daarvoor zijn vertrek van Djakarta naar Bogor tezamen met de Japanse kroonprins uitgesteld. De mi nister van buitenlandse zaken, Subandrio. was daarbij tegenwoordig en verklaarde dat het een belangrijk gesprek was ge weest. Volgens welingelichte kringen is voornamelijk gesproken over Nederlands Nieuw-Guinea. o.a. de tijdelijke staking van de Britse wapenleveringen en wel licht de mogelijkheid om deze door gro tere Russische leveringen te vervangen. TN HET GEDING tussen Nederland en Indonesië begint in ons land de roep om „eerst bereidheid tot overdracht, daarna pas onderhandelen" aanzienlijk te verzwakken. Hij heeft, naar cijfers heb ben uitgewezen, ook weinig weerklank bij ons volk. De socialisten willen van de komende ver kiezingen voor provinciale staten en ge meenteraden tevens maken een beoorde ling van de landspolitiek der regering- Moesten wij hen iets in hun belang aan raden. dan zou het dit zijn, deze weg niet al te zeer te bewandelen. In grotere meer derheid dan zij menen staat ons volk achter de door hen verguisde regerings- politiek. Er is te dezen aanzien onder de socialis ten trouwens verdeeldheid. Iemand als mr. Burger, die namens de socialistische par tij moet Spreken, heeft het dan ook niet gemakkelijk. Hij wordt vanuit de gele deren van zijn partij met argwaan ge volgd. Over wat hij naar aanleiding van Nieuw-Guinea heeft gezegd, heeft hij al veel kritiek moeten horen. Daar zijn er. die van oordeel zijn dat hij niet ver ge noeg gaat. Volgens anderen echter gaat hij te ver. Hte vertrouwen in de regering, In het bijzonder in minister Luns, heeft hij op gezegd. Tevoren echter was in een be langrijke socialistische krant het vertrou wen in hem opgezegd. Voorwaar een voor een politicus pijnlijke positie. Van de verdeeldheid in de socialistische kring geven ook blijk de brieven van le zers in de socialistische pers. Een kenmer kend voorbeeld van daaruit sprekend on behagen over het door de voormannen voorgedragen standpunt laten we hier vol gen. Het spreekt voor zichzelf: „Dc door socialisten op onze Nieuw-Gul- nea politiek gebezigde terminologie raakt kant nog wal; bepaald anti-socialistlscb ls het negeren van het vastberden stre ven van onze regering om zelfbeschik kingsrecht voor de Papoea's op te eisen. „Onder welk duister voorwendsel men de onrechtmatige eisen van Soekarno ook bepleit, hoogst kwalijk is het zulks te doen op de wijze van de dominees Bus- kes, De Nie en Strijd. „Internationale erkentelijkheid ten spijt moet ons kerstenings- en beschavingswerk onder de Papoea's worden beëindigd, moe ten dc offers uit en door ons volk tel wille van de Papoea's en hun Idealen worden gestaakt, mogen de chantage en geweldspraktijken van Soekarno niet wor den doorkruist, opdat, aldus genoemde predikanten, de Indonesische regering en het Indonesische volk iets van Christus herkennen in de laatste fase van onze Nederlandse Nieuw-Guiena-polltiek. „Als christen wens ik en Ik weet na mens zeer velen te spreken mij hierbij te distanciëren van deze in naam van het christendom pleitende advocaten. „Het ware wenselijk, dat genoemde theo logen de zedelijke moed op wisten te brengen met hun pennevruchten Soekarno te bewegen zich te onthouden van geweld (in strijd met de Schrift) cn Iets te doen aan de onbeschrijflijke honger, armoe en corruptie waaraan zijn volk is blootge steld. „Tijdens een vreedzaam bezoek aan Nvr.- Guinea zou Soekarno iets van Christus kunnen herkennen in het werk dat daar door de Nederlanders wordt volbracht." Nader commentaar lijkt ons inderdaad overbodig. w Een grote brand, waarbij de vlammen hui zenhoog uitsloegen, heeft gisteravond in een uur tijd de opslagplaats van een schuimplastie- industrie aan de Wijkermeerweg in Beverwijk in de as gelegd. Alleen al de schade aan het gebouw, dat geheel verloren ging. bedraagt f 250.000. Voor enige tonnen aan schuimplastic materiaal is bij deze brand verloren gegaan. zaterdag 3 en zondag 4 februari EUROPESE SCHAATSKAMPIOENSCHAPPEN J^EN krachtige westelijke tot noord- westelijke luchtstroming dringt de koude lucht boven het vaste land slechts langzaam naar het oosten terug. Het front, dat deze lucht begrenst lag vanmorgen boven het westen van Ne derland. De neerslag aan het front viel tn hoofdzaak in de vorm van sneeuw, die door de harde zuidwestelijke wind plaatselijk tot hoogten van enkele de cimeters werd opgewaaid. Intussen na dert van de Oceaan een nieuw en krachtig hogedrukgebled waardoor de wind aanvankelijk nog tussen noord west en noord blijft waaien met aanvoer van polaire lucht via de Noordzee. Tij dens opklaringen zal in het binnenland de temperatuur in de nacht weer tot om het vriespunt dalen met morgen overdag echter lichte dooi. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Opklaringen en slechta enkele verspreid sUti01 Tendens dalend HOOGWATER SCHEVENINGEN HET WEER DN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur gens lichte dool. Zwakke tot matige wind d Heic.. uit noordelijke richtingen. Ypcnburg (Opgemaakt 11.15 uur). Eelde De Bilt ZON EN MAAN Ei^b!* Vrijdag: zon op 8.20. onder 17.28 uur, H^nkF f! Ke.**- "n and"ei- -1 -r*van eeuwse schilderijenverval- Namatjiras zijn verhandeld. aelen. sers geworden? Het vermoe- Zijn volmaakte aquarellen den bestaat, dat inboorlingen ww UCI sta™ der. A"nda's jaar geleden iV'övérledcn.'"is midden Australië ueuuen tot lil mneemse schilder. sommee van hun eigen schil- nog altijd de beroemdste In- hem tienduizenden ponden vo™d X thIL vïomMeSf, derijen hebben gesigneerd heemse schilder van Austra- opgebracht. Al dit geld had werkzaam ziin P°edig me de naam van Albert Na- tie. Hij stierf ongelukkig en h« uitgegeven aan zijn vri 1 )n- toeristen arm na een gevangenisstraf den en verwanten van vrrWh. Namatllras hebben te hebben nitgezetcn wegens stam der Aranda's raldal hebben tot 40 inheemse schilders ge- genoemd. verkocht De eenogige zoon van Na- lie nog altijd hoofd heelt, held. Ewald schildert in felle rode tinten als hij kwaad is groene als hij spijt be-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1