Jlicuuic fcifcsrtje ÖTouranl Amerikaanse staten stoten Cuba uit Commentaar Scherpe tong slaat op lange tenen Invloedrijke landen stemden niet mee Twee doden bij autobotsing Indonesië zendt zwaarder oorlogsschepen Anti-Nederl. uitzending in B.B.C.-programma Lyceum (35 lokalen) door brand verwoest CritaT WOENSDAG 31 JANUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDÏENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: f 0.20 per millimeter. Familieberichten f 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; 2,55 per maand; 0,59 per week Tweeënveertigste jaargang no. 12392 CIIRISTELIJ K-NATIONAAL DAGBLAD „Slaatvasticfi is abcfclmn mgn hrrt ia teatjcnspaet" Laat me dan ÉCHT VAREN Zie pagina 7 /^UBA IS SINDS VANMORGEN VROEG geen lid meer van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de O.A.S. Met veertien van de eenentwintig stemmen precies de vereiste tweederde meer derheid is het op de conferentie in Punta del Este uit alle organen van de federatie gestoten op grond van de omstandigheid, dat „het bestaan van een Marxistisch-Leninistisch ingestelde regering in strijd is met de beginselen en doelstellingen van het inter-Ameri- kaanse stelsel". Nieuws in één oogopslag De conferentie van Amerikaanse staten te Punta del Este heeft met veertien van de éénen twintig stemmen besloten Cuba uit te stoten uit alle organen van de O.A.S. President Dorticos van Cuba heeflt direct daarna verklaard, dat het besluit geen enkele invloed zal hebben op de Cubaanse revolutie. Een woordvoerder van het Indonesische ministe rie van buitenlandse zaken in Djakarta heeft ver klaard, dat minister Su- bandrio „naar zijn beste weten nooit heeft gezegd, dat de verkennende be sprekingen van secretaris generaal Oe Thant zijn mislukt." De eerste groep pas opgeleide Indonesi sche vrijwilligers zal spoedig naar Nieuw-Gui- nea worden gezonden, zo is in Djakarta medege deeld. Tijdens een geheime bijeenkomst te Vevey in Zwitserland zou een ak koord zijn bereikt tussen de Algerijnse opstandelin genregering en de Franse regering over de wijze, waarop Algerije naar zijn onafhankelijkheid moet worden opgeleid. De Algemene Vergade ring der Ver. Natiies heeft een beroep gedaan op Por tugal om een einde te ma ken aan de onderdrukking van de bevolking van An gola en onmiddellijk stap pen te ondernemen ter bespoediging van het ver lenen van zelfbestuur aan het gebied. .Technische moeilijkhe den zijn er oorzaak van geweest, dat gisteren de pogingen or Cape Cana veral om John H. Glenn in een baan om de aarde te brengen moesten wor den uitgesteld. Thans is de ruimtevlucht vastge steld op 13 februari. De Veiligheidsraad heeft gisteren geen debat gewijd aan de Kongolese kwestie. De zitting werd op voorstel van de Ame rikaan Stevenson ver daagd. Wel zal de Alge mene Vergadering in spe ciale zitting bijeenkomen om een toespraak aan te horen van de premier der centrale Kongolese rege ring. Adoela. Moskou heeft de Alba nese partijleiders ervan beschuldigd te hebben ge weigerd mede te werken aan onderhandelingen met het Westen. De partijlei ders worden ervan beticht de oorlogshvsterie te heb ben aangewakkerd. Een afvaardiging van de Nederlandse Spoorwe gen heeft gisteren in Am sterdam een bedrag onder couvert overhandigd aan het Leger des Heils als bewijs van dank voor het werk. dat het Leger heeft verricht op de dag van de ramp bij Harmeien. Een complex houten noodscholen. waarin het christelijk lyceum Buiten- veldert te Amsterdam was gehuisvest, is vannacht afgebrand. Deze uitstoting kan worden aan gemerkt als een succes van de Ame rikaanse anti-Castro-politiek, al moet daar direct aan worden toegevoegd, dat zes landen, waaronder de groot ste en meest invloedrijke van La tijns-Am er ika, zich van stemming ont hielden, hetgeen met name voor de Amerikaanse" minister van buiten landse zaken, Dean Rusk, als neder laag moet worden gekenschetst. Hiet was een dramatische stemming over een door de Ver. Staten ingediende ontwerp-resolutie, die de climax vormde van negen dagen discussie en verhitte debatten tussen de eenentwintig minis ters van buitenlandse zaken in Punta dei Este. Nog maar luttele uren voor de stem ming verwachtten de Ver. Staten een grote meerderheid (zeker zeventien stemmen) voor hun resolutie. Maar de ommezwaai van enkele leden van de groep van landen."due de voorbeur geven aan een ..zachtere" aanpak van Fidel Castro's regime, werd geen werkelijk heid. Vóór de resolutie stemden tenslotte: de Ver. Starten, Guatemala, El Salvador, de Dominicaanse Republiek, Colombia, Venezuela, Uruguay, Nicaragau, Costa Rica, Honduras, Panama, Peru. Ai deze landen hebben de diplomatieke betrek- hingen met Cuba reeds verbroken. Bo vendien hadden zij allen ingestemd mért het beleggen van dieze historische con ferentie over het vraagstuk van de com- muniigtische bedreiging door Cuba. De zes landen d'ie zich van stemming onthielden, waren: Argentinië, Brazilië. Mexico, Chili, Bolivia en Ecuador. Cuba zelf stemde tegen. Met twintig stemmen tegen een (Cuba) heeft de conferentie daarna een door Ecuador ingediende onrtwerp-resolutie goedgekeurd, waarin de regeringen van de Amerikaanse staten, welker bewind onverenigbaar is met de daadwerkelijke uitoefening van de democratische begin selen worden uitgenodigd vrije verkie zingen in hun landen te doen houden. Een eveneens door Ecuador aan hangig gemaakte onbwerp-resolutie, waarin werd voorgesteld de bepalin gen van h'et statuut der organisatie over deechten van de mens te verster ken, opdat op doelmatige wijze hand having van deze rechten in de Ameri kaanse landen zal kunnen worden nagestreefd", werd met negentien stemmen aanvaard. Uruguay onthield zich, Cuba was tegen. Met twintig stemmen voor en een stem (die van Cuba) tegen werd ten slot te een door Bolivia ingediende ontwerp resolutie aangenomen, waarin opnieuw de nadruk werd gelegd op het beginsel van niet-inmenging in binnenlandse aan gelegenheden van andere staten en het recht op zelfbeschikking. Onmiddellijk nadat het pleit was beslecht heeft de lei der van de Cubaanse afvaardiging, presi dent Dorticos. gezegd, dat het besluit van Punta dei Este geen enkele invloed zal hebben op de Cubaanse revolutie. „Het is deze conferentie, die verloren heeft. Met of zonder de O.A.S. zullen wij onze strijd voortzetten", aldus Dorticos. Bij een verkeersongeval ten Zuiden Valkenswaard bij de Belgische grens zijn gisteren twee personen om het leven gekomen en twee ernstig gewond. Het leven verloren de 23-jarige vrouw MeegensVerstappen, moeder van een kind en woonachtig in Eindhoven, en de heer L. Graumans. vader van een kind, eveneens in Eindhoven woonach tig. De echtgenoot van mevrouw Mee gens, een 28-jarige caféhouder, die de auto bestuurde werd in het St. Joseph- ziekenhuis te Eindhoven opgenomen. De vierde inzittende, de heer P. Niessing (ongehuwd) ook woonachtig in Eind hoven, wordt in het ziekenhuis te Lom mei verpleegd. Het ongeluk gebeurde een paar hon derd meter voor de grensovergang. De auto, waarin de vier personen op waren van België naar Nederland, reed met grote snelheid op een vrachtauto met bomen geladen, die op een parkeer terrein stond. De personenauto werd ge heel vernield. De vrachtwagen had de lichten aan Oe Thant zet pogingen voort nnERWIJL DE secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, -*• de besprekingen over Nieuw-Guinea voortzet, versterkt Indonesië de patrouilles voor de kust van Nieuw-Guinea met torpedobootjagers en fre gatten, die de opdracht hebben onmiddellijk te schieten op elk Nederlands oorlogsschip, dat in de „territoriale watèren" van Indonesië terecht komt. Het Indonesische bevel aan patrouille schepen om „slechts te schieten, wanneer zij aangevallen worden", is niet langer van toepassing. „Wij zullen ons niet op nieuw laten verrassen, zoals op 15 januari", aldus de majoor. „De volgende maal zullen wij het eerst schieten". De patrouilles hebben opdracht „be scheidenheid te betrachten". „Wij willen niet dat een van onze motortorpedoboten gaat vuren op een Nederlandse torpedo- bootjager. De partijen moeten ten minste even sterk zijn", zo werd verklaard. Toen gevraagd werd naar de Nederlandse berichten dat er soldaten waren opge vist bij de gezonken motortorpedoboot, werd gezegd: „Alle patrouilleschepen hebben eenheden mariniers aan boord om hen te laten wennen Troepen gereed voor landing Regering onderneemt stappen (Van onze parlementsredactie) ONGENOEGEN heerst in Neder landse regeringskringen over de inhoud van een B.B.C.-televisie- uitzending die was gewijd aan Ne derlands Nieuw-Guinea. De Britse televisie heeft maandag avond in haar programma Panorama een dermate vertekend beeld gegeven van de Nederlandse activiteiten in Nieuw-Guinea dat de ambassade in Londen bij de B.B-C. stappen heeft on dernomen teneinde te verkrijgen dat de onjuiste indruk die de uitzending ongetwijfeld bij de miljoenen Engelse kijkers heeft gewektwordt weg'geno- De uitzending begon met enkele film beelden over het onherbergzame karak ter van het gebiedsdeel in het Verre Oosten. Vervolgens werd de indruk ge werkt dat de gezondheidstoestand van de Papoea's zeer veel rte wensen laat en dat de Nederlandse regering betrekkelijk weinig doet om hierin verbetering te brengen. De commentator bij het pro gramma, de journalist James Mossman, een goed kenner van het Verre Oosten, toonde zich weinig enthousiast over de instelling van de Nieuw-Guinea-Raad en de verkiezingen die in het kader daar van zijn gehouden. In het programma werd voorts minis ter Luns de man genoemd op „wiens bij na fanatieke vasthoudendheid" de over dracht van dit voormalige deel van Ne derlands Oost-Indië afstuit. De uitzending eindigde met filmop namen van de voorname Amsterdamse grachtenhuizen, die aldus het com mentaar konden worden gebouwd dank zij de inkomsten van Nederland uit de Indische koloniën. Geen poging is gedaan om in het pro gramma uiteen te zetten welke voor de Nederlandse regering de moeilükheden z(jn om een oplossing voor het Nieuw- Guinea vraagstuk te vinden. Wel is ge- Jongen kwam om bij reddingspoging Te Eibergen is gisteren de 12-jarige Herman H. W. Heinen door het ijs ge zakt en verdronken. Hij was tussen de middag met twee vriendjes gaan spelen bij een gemeentelijke zandkuil, waarin een hoeveelheid water stond, bedekt met een dun laagje ijs. Toen de jongens zich op het dunne ijs waagden, zakte een hunner er door. Bij een poging zijn vriendje te redden, zakte Herman even eens door het ijs en verdween hij onder water. Zijn vriendje wist zich te redden. Na geruime tijd dreggen werd het stoffehjk overschot van de jongen ge vonden. tracht minister Luns en de voorzitter var de verenigde chefs vjm staven, vice-ad- miraal Pröpper, voor de B.B.C.-camen te laten verschijnen. Minister Luns heeft Jaten weten dat hü wegens zijn drukke werkzaamheden geen medewerking kon verlenen aan het Engelse programma Ook de admiraal gaf er de voorkeur aan, zijn medewerking onder de huidige omstan digheden aan de uitzending te onthouden bericht van Ass. Press uit Djakarta, spoedig naar Nieuw-Guinea gezonden worden. Tienduizend vrijwilligers, hoofdzakelijk van Java en Sumatra zouden spoedig gezonden worden en meer zouden volgen. Nog dit jaar zegt Sukarno Sukarno heeft heden na een uur lang gesproken te hebben met de minister van buitenlandse zaken, Subandrio, verklaard: „Als de Nederlanders werkelijk oprecht wensen het vraagstuk Nieuw-Gunea met vreedzame middelen op te lossen door onderhandelingen op grondslag van be- stuursovcrdracht, dan zullen wij dit met vreugde aanvaarden. Het. s'sat aan Ne derland of het dit wil of niet. Indonesië wil Nieuw-Guinea dit jaar van Neder land terug hebben". Oe Thant aan het werk Te New York heeft Oe Thant gisteren de vertegenwoordigers van Nederland en Indonesië afzonderlijk ontvangen. Het was de tweede maal binnen 24 uur dat hij de Nederlandse vaste vertegenwoor diger bij de V.N., mr. C. W. A. Schumann, ontmoette. De Indonesische ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto, bezocht Oe Thant des avonds. Volgens diplomatieke zegs lieden blijft Indonesië bereid de bewo ners van Nieuw-Guinea een stem te ge ven bij de bepaling van hun politieke (Zie vervolg op pag. 6) H.M. de Koningin heeft gisteren op paleis Soestdijk een groep middelbare scholieren uit Bogo ta, Columbia, ontvangen. De Koningin en prinses Irene be wonderden de zilveren schaal, die Olga Lucia Perez (links) namens de groep had aangebo den. Naast haar mevrouw Anna Restrepo, leidster van de groep. .r.TJT De heer Beekman uit Utrecht kreeg de schrik van zijn leven toen hij in de nacht in de nieuwe polder Oostelijk Flevoland bij Elburg een bocht oversloeg en met zijn wagen een enorme sprong maakte over een sloot en honderd meter verder in het rietveld tot stilstand kwam. Zelf kwam hij met de schrik vrij; de auto kreeg veel schade. Een kraanwagen moest eraan te pas komen om de wagen uit het riet te krijgen. Explosie en vuurzee in Adam IN ee vr< tijd zijn vanmorgen roeg vijfendertig lokalen van het Christelijk streeklyceum „Bui- tenveldert" aan de Amstelvcense weg in Amsterdam in vlammen op gegaan. Tegen half zeven werden omwonenden gewekt door het ge luid van een explosie, die onmiddel lijk werd gevolgd door een uitslaan de brand. Hoewel de brandweer zeer snel aan wezig was kon er van het complex niets worden gered. De lokalen waren name lijk ondergebracht in vier houten nood scholen die bijna drie jaar geleden in gebruik waren genomen. Het hout was zo door en door droog, dat het vuur over al gretig voedsel vond. Bovendien werd de brand snel verspreid, omdat door het gehele complex een leiding van de olie- stook installatie lag De explosie is dan ook waarschijnlijk in deze installatie ont staan. Gisteren waren de vier onder de grond gelegen oliereservoirs met totaal 12 000 liter petroleum gevuld De brand weer stond machteloos tegenover deze vuurzee. Zij bepaalde zich ertoe over slaan van de brand naar onmiddellijk aangrenzende in aanbouw zijnde wonin gen in deze nieuwe tuinstad te voorko men. Het heeft in totaal ongeveer 1000 leerlingen, die in drie verschillende scho len zijn ondergebracht. In het afgebran-, de complex, waar ruim 400 leerlingen les kregen, waren behalve leslokalen ook een gymnastiekzaal en de administratie van het bestuur gevestigd. Deze admini stratie is geheel verloren gegaan. Al zeer vroeg waren vele leerkrachten en leerlingen aanwezig, die verbijsterd naar de vernieling van de school keken. Juist in het afgebrande complex zouden alle leerlingen van het lyceum vandaag op de verjaardag van prinses Beatrix het ,3eatrix-feest" vieren in een spor tieve vijfkamp. Alle voorraden, die in verhand hiermede werden ingeslagen, gingen verloren. .Men zal trachten vrijdag de lessen voor de eindexamenklassen te laten doorgaan. TAF. CONFERENTIE te Punta del Este van de éénentwintig Amerikaanse staten heeft dan nu besloten tot het uit stoten van Cuba uit haar organisatie. Castro van Cuba had het er, zeker in Amerikaanse ogen, naar gemaakt. Nog onlangs had hij alle zekerheid omtrent zijn drijfveren weggenomen door onver holen te verzekeren dat hij de Marxist! - sche-Leninistischc leer was toegedaan. Het is dus uitstoting geworden. Wat zij inhoudt, is thans nog niet geheel duide lijk. Wellicht is het een compromis. De Verenigde Staten van Noord-Amerika hadden ten aanzien van Cuba ver willen gaan. Daar stond men, zeker aanvankelijk, een harde politiek voor. waarvan men overigens, na de mislukte invasie in Cuba van april van het vorig jaar, belangrijk ia teruggekomen. Buiten de Verenigde Staten van Noord- Amerika vertoonden de meningen over de te nemen beslissingen een vrij grote ver scheidenheid. Van Castro cn diens leer moeten de regeringen van alle andere re publieken weinig hebben. Maar er is aan de andere kant evenzeer beduchtheid om aan de leiband van Noord-Amerika te lopen. Zit er, vragen ze zich af, in de om standigheid dat Noord-Amerika zich van daag bemoeit met Cuba cn deszclfs bin nenlandse aangelegenheden geen kans, dat het dit later zal doen met die van hen? Deze laatste beduchtheid, zij moge in onze ogen misplaatst lijken, wordt wellicht mede ingegeven juist door het streven van hetzelfde Noord-Amerika om aan de an dere Amerikaanse republieken, met uit zondering natuurlijk van liet verguisde Cuba, een krachtige economische implus te geven. Kennedy heeft begrepen, dat men het communisme niet voldoende bestrijdt wanneer men er alleen maar tegen is. Het communisme is een verwerpelijk stelsel, maar waarom hangt men het aan? Hoe Iaat zich verklaren, dat een land als Cuba communistisch is geworden, en nog wel in zulk een mate dat de invasie vanuit de vrije wereld bij de bevolking bitter weinig weerklank bleek te kunnen vinden? De bestrijding van liet communisme wil Kennedy laten geschieden langs de weg van economische vooruitgang en sociale rechtvaardigheid. Het is een belangrijk program dat perspectieven opent, al zal de verwerkelijking moeilijk zijn, mede door het argwaan dat ten overstaan van Noord-Amerika nog door verscheidene andere Amerikaanse staten wordt gevoeld. Het is dit argwaan, dat bij de besluiten van Punta del Este aan enkele staten de voorkeur ingaf zich van stemming to onthouden. Cuba zelf heeft dit niet meer kunnen baten. Het is geïsoleerd. En Rus land is ver weg. Naar de uitwerking van de besluiten mag een ieder belangstellend zijn. „Als jullie nu niet gauw tot de aanval overgaan, kom ik nog te laat thuis. JJET HOGEDRUKGEBIED, dat gis- teren boven het Oostzeegebied was gelegen, verplaatste zich naar West-Rus land met een uitloper over onze streken naar de azoren. Onder invloed van de depressie-activiteiten ten noorden van deze hogedruk drong zachtere Oceaan- lucht Engeland binnen. Deze zachtere lucht zal de komende vierentwintig uur ook ons land langzaam gaan binnenstro men evenwel voorafgegaan door sneeuw of ij ze I. In Midden-Europa zal de vorst zich nog handhaven. De afgelopen nacht vroor het in Duitsland tot 12 graden, in Polen plaatselijk 20 graden. In Italië en Spanje vroor het licht tot matig. Langdurige en plaatselijk zware sneeuwval werd uit de Balkan gemeld. De Bilt verwacht tot donderdagavond: bewolkt met tijdelijk Tendens dalend HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen seven Half tot regen, voorafgegaan door ijzel. Morgen langzaam va: uit binnendringende dool. langs de kust harde tot stormachtige wind tussen zuid en west. (Opgemaakt VIüs 11.15 uur) I cn p gesteldli ïz 5. z H I-: Ï5 Zï ZON EN MAAN Donderdag: zon op 8.22, onder 17.2 aur: maan op 4.58, onder 13.49 uur. 5 februari nieuwe maan. Oe Bilt Twente Eindh weinig over is waarmee hij alle mogelijke soorten de televisie kan kwade brieven, oa. een va. York maakt zich, evenals spotten. Het theater is nog de voorzitter van de loodgie alle andere artiesten met een de enige plaats waar dit wel tersbond. u scherpe tong en een eigen kan en waar de kunstenaars kwade mening, zorgen over de niet bang zijn om op lange grappen op schoonmoeders voortdurend krimpende vrij- tenen te trappen, heid die de Amerikaanse te- Groucho vertelt dat hij in levisie aan de humor en de een van zijn tv-èhows een satire laat. In een interview loodgieter had, en die liet hij met Associated Press liet hij natuurlijk zijn gereedschap de klacht horen, dat er nog vergeten. Onmiddellijk kreeg had met Allen over Mussbaum, omdat hij meen- Hij heeft zelfs de dat daarmee een Joodse brieven gehad woorden te hebben ge- Zelfs denkt hij er minder last Groucho betwijfelt of Fred Allen zijn figuren in „Allen's Alley" zal kunnen handha- van te hebben dan anderen, omdat hij al zo lang in het vak is en de mensen gewend zijn om de gekke dingen die hij zegt te lachen. Maar nu meent Groucho dat de komieken en humo- te door deze re- rstricties verliezen. Het hele gauw vergeten en alleen dp Groucho herinnert rich iel! terrein wordt afgebakend. goede dingen onthouden". „Het prettige is dat de mensen de dingen die ze je kwalijk hebben genomen Brussel Burden u* rw bew windstil onbew winden onbew windstil .7 .0 0.3 J6 -14 0.3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1