Jlieuiuc jrciftsclje (iTounutl Parijs verontrust over terreurdaden O.A.S. Commentaar Raadsverkiezingen toch op 30 mei Bom in ministerie en kamerlid ontvoerd Woningbouw staat nog voor zware krachttoer Bulgaarse jager maakte een spionagevlucht H Partijen spreken apart met Oe Thant DINSDAG 23 JANUARI 1962 TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: f 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58935. ABONNEMENTEN: t '7,50 per kwartaal; 2.55 per maand; 0.59 per week. KANTOREN: Steenstraat 37. Tweefnveerliple jaargang no. 1238o CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „$tantva4Ucfj Is ahfblmn myn hert in legljenspotf SPANNING in Parijs Zie pagina's 1 en 7 T~AE PARIJZENAARS zijn gisteren twee keer opgeschrikt door een steeds V-J driester wordende O.A.S. Het centrum van de franse regering, het ministerie van buitenlandse zaken aan de Quai d'Oésay werd getroffen door een bominslag, die een enorme ravage aanrichtte en een slachtoffer eiste, terwijl gistermorgen een Gaullistische gedelegeerde op klaarlichte dag werd ontvoerd door drie gewapende bandieten. In het laatste geval boekte de politie echter succes. Na enkele uren kon de volksvertegenwoor diger ongedeerd worden bevrijd uit een bungalow in de omgeving van de Franse hoofdstad. Zijn twee met machinepistolen gewapende bewakers gaven zich zonder slag of stoot aan de politie over. Intussen begint het publiek in I aandringen op grotere bevoegdheden Frankrijk zich steeds verontruster te voor president De Gaulle, die (zoals tonen en men hoort al stemmen die na de putsch in april) weer alle Bovenste foto: De arts Paul Mainguy gaullistisch parle mentslid die gisteren in Pa rijs werd ontvoerd en uren la ter door de politie werd bevrijd. Onderste foto: De ravage die aangericht werd door de bord- ontploffing in een auto op de binnenplaats van het Franse ministerie van buitenlandse Nieuws in één oogopslag Het Franse geheime leger, de O.A.S., opereert thans in het centrum van Parijs. In een bij het mi nisterie van buitenlandse zaken geparkeerde auto ontplofte een bom, waar door een enorme ravage werd aangericht. Een man kwam om het leven. Voorts ontvoerde de O.A.S. een Gaullistische afgevaardigde. Hij werd later ongedeerd terugge vonden. De secretaris-generaal der Ver. Naties, Oe Thant, heeft gisteren afzonderlij ke besprekingen gevoerd met de Nederlandse V.N.- vertegenwoordiger mr. Schürmann en met de In donesische Nw.-Guinea- deskundige Tjondronego- ro. In diplomatieke krin gen te New York acht men directe Nederlands-Indo nesische onderhandelin gen binnen enkele dagen niet uitgesloten. In een door de Nieuw - Guinea Raad aanvaarde motie wordt er bij de Ne derlandse regering met klem op aangedrongen de Ver. Naties te bewegen een commissie naar het gebied te zenden, waarin vooral vertegenwoordi gers van de Afro-AziaU- sche landen zitting moeten hebben. Voorts werd de Nederlandse regering ver zocht het Papoea-vrijwil ligerskorps uit te breiden. Volgens het Italiaanse ministerie van buitenland se zaken mag uit het on derzoek de voorlopige conclusie worden getrok ken. dat de Bulgaarse straaljager, die bij dc NAVO-raketbasis Acqua- viva is neergestort, op een spionagevlucht was. In zijn economische boodschap aan het Ameri kaanse congres heeft pre sident Kennedy machti ging gevraagd de tarieven tot maximaal vijftig pro cent te verlagen om sa menwerking met de E.E.G mogelijk te maken. Mr. Van Aartsen verdedigt beleid (Van onze parlementsredactie) MINISTER Van Aartsen'verwacht niet, dat binnen afzienbare tijd min der woningen zullen worden gebouwd dan op het bouwprogramma voor 1962 voorkomen. Hoge eisen blijven dus aan de bouwmarkt gesteld. Uiteindelijk doel is, aldus mr. Van Aartsen, dat de bouw zonder overheids steun in de normale woningbehoefte zal kunnen voorzien. Dit einddoel is thans zeker nog niet bereikt. Voorshands zal nog een belangrijk aantal gesubsidieerde woningen moeten worden gebouwd. Om dit mogelijk te maken moet de niet gesubsidieerde bouw worden beperkt. Aan regule ring van de bouwmarkt valt voorlopig niet te ontkomen. De bewindsman van volkshuisvesting: schrijft dit in de memorie van antwoord over zijn begroting aan de Tweede Ka mer. Hij kondigt aan, dat hij zal onder zoeken of het mogelijk is. steun te blij ven verlenen ter bevordering van het eigen woningbezit. Gedacht wordt hierbij aan het verstrekken van overheldsgaran- ties voor rente en aflossing van geldle ningen. Misschien kan een dergelijke regeling het volgend jaar reeds ingaan. De Tweede Kamer had erop gewezen, dat zelfs na de bouwstop voor de onge subsidieerde bouw in de vrije sector, het aantal verleende vergunningen voor de bouw in deze in het algemeen duur dere sector nog was opgelopen tot niet minder dan 41.000. Minister Van Aartsen geeft hierop als verklaring, dat deze bouwvergunningen veelal reeds voor het invoeren van de bouwstop op 18 juli van het vorige jaar waren uitgegeven, maar pas geruime tijd daarna voor re gistratie waren gemeld bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. In feite is. aldus mr. Van Aartsen, tussen 20 april (de datum, waarop de eerste beperken de maatregelen werden ingevoerd) en eind november slechts voor 381 onge subsidieerde woningen rijksgoedkeuring verstrekt. Door de bouwstop is uiter aard het aantal aanvragen sterk ge groeid. Half december lagen bij het mi nisterie aanvragen voor de bouw var 20.734 niet gesubsidieerde woningen. In de loop van dit jaar zal de teugel waar schijnlijk iets kunnen worden gevierd, aldus mr. Van Aartsen. Wat de premie woningen betreft, op 1 december 1961 wachtten premie-aanvragen voor 70.853 woningen op afdoening. Evenwicht Het evenwicht op de bouwmarkt is momenteel enigszins ten gunste va: wonigbouw verstoord, meent mr. Van Aartsen. Het Is echter niet verantwoord om in de andere sectoren dan de woning- Voor vervolg zie pagina WITTE KRUIS w de echte PIJNSTILLER tegen hoofdpijn, kiespijn, griep, reumatische pijnen etc. macht aan zich zou kunnen trekken persoonlijk de leiding nemen in de strijd tegen het geheime leger. Een jonge ambtenaar van het minis terie van buitenlandse zaken kwam om het leven bij de bomexplosie op de binnenplaats van heft departement. In een kleine vrachtauto was een bijzonder zware bom verborgen. Na de ontploffing heerste er een onbeschrijfelijke verwar ring op het ministerie. Door rondvliegen de scherven werden twee mensen zwaar gewond, terwijl velen snijwonden oplie pen. Brieven, tijdschriften en andere post van het ministerie uit de postkamer werden wijd en zUd verspreid en een deel ging verloren door een begin van een brand. Het bureau van de perschef van he* ministerie zag eruit of het door een wervelstorm was getroffen. Het slachtoffer van de ontvoering, de 53-jari'ge röntgenoloog dr. Paul Mainguy, werd gistermiddag gevonden in een bun galow in een dorpje ten noordoosten van Parijs, ongeveer vier uur nadat hij door drie gewapende mannen uit zijn spreek kamer in een voorstad van Parijs was ontvoerd. De drie ontvoerders versche nen even voor half tien met een oproep kaart m de spreekkamer Een verpleeg ster werd eenvoudfig opzij geduwd en de toegelopen arts werd gedwongen in een gereedstaande auto te stappen. Dr. Mainguy vertelde later dat hij met z(jn ontvoerders voornamelijk over poli tieke onderwerpen had gesproken Zij waren vurige aanhangers van de O.A.S. De röntgenoloog daarentegen bleef zijn trouw aan de Franse president betuigen. Dr. Mainguy kreeg te horen, dat hij drie dagen zou worden vastgehouden uit pro pagandistische overwegingen. Overigens heroemt de O.A.S. er zich op dat reeds tweehonderd leden van de Nationale Vergadering bereid zouden zijn een door ex-generaal Salan geformuleerd voorstel te verdedigen. Toen de politie kwam boden de beide bewakers geen enkele tegenstand. ZIJ gaven hun wapens over aan de dokter en met de handen boven hert hoofd gingen zij naar buiten naar de politie-overval- wagen. Een door de communisten geleide vakbond van Franse ambtenaren heeft vandaag zijn leden in Parijs opgeroepen tot beperkte staking a.ls protest tegen de bomaanslag. Bovendoen kritiseerden verscheidene dagbladen de regering om dat zij niet bij machte zou zijn een einde te maken aan „deze anarchie". Ten slotte is in de omgeving van Al giers voor de tweede keer een overval gepleegd op een legerplaats. In de grote steden van Algerije hee& het Franse bestuur nu alle autoverkeer na negen uur 's avonds verboden, omdat alle an dere pogingen om de orde te handha ven tot dusverre hebben gefaald. Vanmorgen is nader gemeld dat de po litie 50 personen heeft gearresteerd in verband met de bomaanslag op het mi nisterie van buitenlandse zaken. Onder hen bevonden zich drie jongemannen, die in het bezit waren van vuurwapens. In Brussel zijn dertig personen gearresteerd onder verdenking van banden met de O A S. Na verhoor zijn zij weer vrijgela ten. Er werden wapens en ammunitie beslag genomen. Ook in Algiers zijn va morgen weer aanslagen gepleegd. Drie personen kwamen om het leven, negen werden gewond bij schietpartijen. Veerdienst gestaakt De veerboot IJsselstroom van de veerdienst Enkhui zenStaveren ligt met een schroef defect in Enkhuizen. Om deze reden is de veer dienst tot nader order gestaakt. Zuiderzeemuseum Gisteren is in Enkhuizen de nieuwe taveerne van het Zuiderzeemuseum. „In de Meermin" ge naamd, geopend. De taveerne is in 18e- eeuwse stijl ingericht en de bovenzaal biedt een prachtig uitzicht over het IJs- selmeer. T oorlopige conclusie onderzoek: DT Italiaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft giste- medegedeeld, dat er aanwijzin gen zijn, dat de Bulgaarse straal jager die in Italië is nee.rgestort op een spionagevlucht was. In een wijd lopig maar weinig zeggend commu niqué werd overigens niet duidelijk gezegd wat het toestel boven Ita liaans grondgebied gedaan had. Een alinea zei: „Uit het technisch onderzoek van de boordinstrumenten, waaronder zich fotoapparaten bevin den waarmee luchtopnamen gemaakt kunnen worden en uit het formule verhoor, waaraan de piloot onderwor pen zal worden, zodra zjjn toestand dit toelaat, zullen nauwkeurige conclusies getrokken kunnen worden, die het mo gelijk zullen maken vast te stellen of de reeds bestaande aanwijzingen van een werkelijk geval van luchtspionagt verder bevestigd kunnen worden". Het Bulgaarse persagentschap B.T.A. heeft gisteravond verklaard en radio Sofia riep dit om dat het gemachtigd ls te verklaren, dat buitenlandse persbe richten volgens welke de Mig op cei verkenningsvlucht was, „geheel onge grond" zijn. Het toestel was „als gevolg van het slechte weer uit de koers geraakt en gedwongen een noodlanding te ma Volgens de Italiaanse weerkundige sta tions was de weersgesteldheid zowel op de Balkon als boven de Adrialische Zi en Zuid-Italië goed toen het vliegtuig van Bulgarije naar Italië vloog. Verder is medegedeeld, dat vandaag de films uit het toestel ontwikkeld zouden zijn waarvoor men dus heel wat tijd nodig heeft gehad zodat men precies kan zeggen wat de vlieger heeft gefotogra- De toestand van de vlieger is op het ogenblik redelijk goed. Hij zal worden overgebracht naar het ziekenhuis in Bari Meisjesstudenten van de Indonesische universiteit met een jongen rn haar midden, paraderen met hun automatische wapens op een plein in Djakarta Zij zijn zojuist hun militaire training begonnen: zes weken oefenen als vrijwilligsters voor de strijd om Nieuw-Guinea. De wapens die zij dragen zijn machinegeweren van Tsjechische makelij. DE secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, heeft giste ren te New York inleidende besprekingen gehouden met vertegen woordigers van Nederland en Indonesië. Met de Nederlandse vas'te ver tegenwoordiger, mr. C. W. A. Schürmann, sprak hij ruim een half uur. Van Nederlandse zijde wordt vernomen dat Oe Thant mr. Schürmann heeft medegedeeld er de voorkeur aan te geven in het eerste stadium met de partijen afzonderlijk te spreken. Binnen enkele dagen zal mr. Schür mann vermoedelijk een nieuw gesprek met de secretaris-generaal hebben. HPERWIJL IN FRANKRIJK De Gaulle moeizaam, maar naar het schijnt niet zonder succes, zijn onderhandelingen met de Algerijnse leiders voortzet, neemt de terreur van de O.A.S., de organisatie van het geheime leger, in hevigheid toe. Die terreur breidt zich uit over het land. Zij bediende zich reeds van bomaansla gen cn ls nu ook gaan grijpen naar het middel van de ontvoering. Het irritante is het geheime karakter van deze bewe ging. Hoe groot is zij? Een geheime orga nisatie behoeft niet omvangrijk te zijn om niettemin door haar daden velen in de ban van een verlammende schrik te houden. Dat in Algerije de O.A.S. machtig Is, moet worden aangenomen. Daar sluimeren ook ontstellende mogelijkheden tot botsinge» tussen haar aanhangers en de mohamme» daanse bevolking. Deze laatste houdt zi(4 thans nog betrekkelijk rustig. Zij weet, dat tussen haar leiders en 6 Franse regering besprekingen gaande zijv Men moet er niet aan denken, wat ge beuren zou indien deze besprekingen mis lukken. En toch is dat het, wat de O.A.S. hoopt. De Gaulle bestuurt Frankrijk eenzaam maar standvastig. We kunnen het ook zo uitdrukken: standvastig maar eenzaam. Hoezeer de O.A.S. zich dreigt te ontwik kelen tot een macht in de staat, hij wijkt geen duimbreed. Werd hij niet geleid door het visioen dat hij van zijn land heeft, wist hij zich geen dienaar van Frankrijks grootheid, hij zou moedeloos moeten wor den. Nu ziet hij de omstandigheden slechts als betrekkelijkheden, waar hij is boven uit geheven. Een boeiende figuur blijft hij, deze De Gaulle. Naar de uiterlijke situatie beoor deeld, is hij aan handen cn Voeten ge bonden. Zijn kunnen Is beperkt. Maar hij gedraagt zich met de rust van wie zrkfr is van de overwinning. Het Frankrijk, waarbinnen hem zoveel moeilijkheden in de weg worden gelegd, is voor hem tege lijk de garantie van de glorie. Is het alles geheimzinnigheid? Soms zou men het menen, ook dan wanneer deze zelfde De Gaulle, bij alle problemen waar voor hij in eigen land staat, ook nog meent een stempel te kunnen drukken op de internationale politiek. Tegelijk echter beseft men, dat het niet maar eigenzin nigheid is waardoor zijn handelen zich kenmerkt, het is toch anders. De wereld ziet gespannen toe. Een ver scheurd Frankrijk, hoe smartelijk reeds voor Frankrijk zelf. betekent voor de vrije wereld bovendien een onduldbare bres. Er is alle reden om De Gaulle, midden In de aanslagen die zijn volk treffen, ge boeid te volgen in zijn eenzame maar standvastige strijd. Naderhand sprak Oe Thant een uur lanig mt-t de Indonesische vertegenwoor diger bij de V.N., Sukardjo Wirjoprano- to en de Indonesische deskundige in zake Ni;uw-Guinea Sudwarjo Tjondro- nogoro De eerste zeide. dat het een aan- Hatta protesteert bij Sukarno Dr. Mohammed Hatta, de voormalige vice-president van Indonesië, heeft in een brief aan Sukarno met krachtige woorden geprotesteerd tegen de arresta tie van vooraanstaande Indonesische po litieke persoonlijkheden. De brief is een bittere klacht over de wijze waarop onschuldige Indonesische burgers gevangen genomen zijn. De inhoud van de brief werd niet openbaar gemaakt, doch volgens de zegs lieden zette Hatta uiteen, dat de gearres teerden geen plannen hadden de presi dent te hinderen in zijn programma voor de „bevrijding" van Nieuw-Guinea. Volgens de zegslieden zijn er nu acht- gearresteerd. genaac- onderhoud was en dat hij al tijd hoop had. Generaal majoor Achmed Jam heeft te Mak v.sar verklaard dat Indonesië de patrouille-ing door vloot en luchtmacht rondom Nederlands Nieuw-Guinea heeft versterkt na het gevecht bij de Etnabaai. HU zeide voorts dat Indonesië niet in slaapt en dat bij een volgend incident de kansen voor beide partijen gelijk zouden (Voor vervolg zie pagina 7) Verongelukt De 36-jarige sjouwer man H. J. Vaneveld is gisteren tijdens het demonteren van de top van een stalen steigerskelet bij een laboratorium aan de Mauritskade te Amsterdam van negen meter hoogte gevallen en aan zijn verwondingen overleden. „Het spijt me, dat u de paraplu niet kunt dragen. Pap, maar ik heb Tommy's moeder beloofd, dat ik hem niet zou uitlenen." T ANGS de zuidelijke flank van een boven Zuid-Noorwegen gelegen la gedrukgebied wordt door krachtige tot stormachtige winden polaire lucht naar West-Europa gevoerd. In deze lucht komen flinke opklaringen en slechts weinig buien voor. Een rug van hoge druk strekt zich uit van Spanje tot West-Ierland. De rug beweegt in oostelijke richting, waardoor in onze omgeving de windkrachten ver der zullen afnemen en de komende nacht de temperatuur in het oosten van hel land tot dicht bij het vriespunt zal da len. In de loop van de nacht zal echter 10.14 al weer bewolking binnendringen, die behoort bi; het warmtefront van een volgende oceaandepressie. Deze zal bo vendien de wind doen krimpen, v zachtere lucht zal worden aangevoerd. De Bilt verwacht tot woensdagavond: station Aanvankelijk opklaringen, later weer zwaarbewolkt met tijdelijk regen. Van- nacht afnemende westelijke wind, gelei- D Heiaei delijk krimpend naar zuidwest tot zuid- Ypenbun oost en daarna weer tot stormachtig toe- V' iss nemend. Hogere temperaturen overdag. £eI<*e, (Opgemaakt om 11.15 uur). Tw«itl ZON EN MAAN Eiodh Woensdag 24 januari: zon op 8.33 uur. Helimk?3 onder 17.12 uur; maan op 21.14 uur, onder Stockh Os.o ir. Op 29 januari laatste kwartier. HET WEER EN EUROPA hmor£nW"l" "«PP»"'" hedenmorgen zeven uur Weer»- a" ten p gesteldh it 65 werd gesteld, zou pas op 1 juni dagmiddag, zodat dan zo weinig ledereen, die belangstelling r de uitslag, deze thans gedeeld, dat de wettelijk vast- kiezingen te brengen, omdat er Ongetwijfeld is het van groot kmn eerder vla radio of televisie alleen volgens daartoe gestelde datum staande gemeenteraadsverkle- den verschijnen. Aangezien, rrh„dh«,d .p s, b?.r' ,b.ive?'"ln':r op Hemelvaartsdag geen bla- belang, aldus het ministerie, dat Afwijking van dc vastgestel snel en volledig de dag ls voorts groot aantal de verkiezingen wordt geïnfor- woensdag 30 mei. Gesuggereerd schoollokalen als stemlokalen meerd. Over het algemeen vul- orden gebruikt, wordt het len was deze verkiezingen eerder te houden, omdat dit jaar daags voor Hemel vaartsdag valt. De pers, z< lUk omdat de gemeenten grote drukkerijen die voor de gemeenten werken, reeds teer publiciteitsmedia als lang van tevoren met het oog de grote hoeveelheid te le- drukwerk, met de datum Jaar de raadsverkiezingen daags Trekkend wetsontwerp kun- geschleden. Zekerheid over bezwaar- voorkeur voor een andere da- de tum zou er dan pas zijn, als de de Eerste Kamer zich daarover •er heeft uitgesproken. Zelfs de iog snelste behandeling van het ontwerp zou nog zoveel tijd ergen, dat het verklezlngs- r Hemelvaartsdag vallen zal gehouden. 1 mei rekening hebben drukwerk niet i i kunnen zjjn. op tijd ge- Lucarno Wenen Innsbruck

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1