Jlieuiuc gcihsctfe (jToumnl 'Nederland en Indonesië richten zich na incident tot Verenigde Naties Commentaar I Aanval van torpedoboten werd door j Kon. Marine prompt afgeslagen te Nog steeds bereid tot gesprek Kustvaarder nu al vijf dagen zoek IQrti DINSDAG 16 JANUARI 1962 O KLACHTENT)IENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58935. ABONNEMENTEN: 7.50 per kwartaal; 2,55 per maand; 0.59 per week. Tweeënveertigste jaargang no. 12379 Directenr: F. DIEMEB Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMEB CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Staatvastlcfc is ftublma 019a fcert ia it;ijeospotl" Wat is gaande in Moskou Zie pagina 5 Nieuws in IV één oogopslag De Komamklijke mari ne "heeft een Indonesi sche dnvasiiepoigiing in Nieuiw-Guiinea verijdeld. Bij 'het itmef fien itussen Ne- I derlaindse en Indonesi sche mairinevaairtu'iigen zijn. twee Indonesische torpedoboten to. zinken gebtracht. Ongeveer vijf tig Indonesiërs zijn ge vangen genomen. On danks het treffen blijft de Nederlandse regering bereid tot het voeren van een open gesprek met Indonesië. Secretaris-generaal Oe Thant van die Ver. Naties heeft op de regeringen van Nederland en Indonesië een beroep gedaan de kwestie vreedzaam op te lossen. Ook president Ken nedy heeft hiervoor drin gend gepieit. Het Australi sche kabinet vergadert vandaag over de kwestie. In Algerije gaan d'e da- dën van terreur zonder enige onderbreking voort. In Oram is gisteren die di recteur van de posterijen door leden van de O.A.S. doodgeschoten. Een rechtbank in Kairo heeft uitgesproken, dat vier Franse diplomaten, die moeten terechtstaan op beschuldiging van spiona ge, zich niet kunnen be roepen op diplomatieke onschendbaarheid. Het Kongolese parle ment heeft een motie van afkeuring tegen Gizenga aangenomen. De centrale Kongolese regering is van oordeel, dat zij Gizenga kan laten arresteren zon der dat zijn parlementaire omschenndbaarhedd is op geheven. Men is ernstig ongerust over die Nederlandse kust vaarder Ellewoultsdijk, die nu all vijf dagen wordt ver mist. Het schip, eigendom van een 7 otterdams carga- doarsbedrijf, had op 5 jan. in Westport (Ierland) moe ten aankomen. Voor het laatst had men op 10 jan. contact met het schip, dat vier Nederlandse officie ren en vijf Spanjaarden aan boord heeft. Ex-koningin Dima heeft haar vroegere echtgenoot koning Hoessein van Jor danië gevraagd haar vijf jarig dochtertje prinses Alia te mogen zien. In een communiqué heeft de ko ning dbt verzoek afgewe zen. Onder geen beding wil hij iemand toestaan zich met de toekomst van de prinses te bemoeien. In de hoofdstad van communistisch China is gisteren na afloop van be sprekingen tussen eën Al banese regeringsdelegatie en vertegenwoordigers van de Chinese regering een verklaring uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat men economische overeen komsten heeft afgesloten. Tsjoe-En-lai zei dat er geen verschil van opvat tingen tussen Peking en Tirana bestaat. ÜEN INDONESISCHE AANVAL op Neder lands Nieuw-Guinea is. gisteravond door krachtig en onmiddellijk optreden van de Koninklijke Marine verijdeld. Van drie zwaar bewapende Indonesische motortorpedoboten, die aan het hoofd van een invasievloot met grote snelheid op de Nieuwguinese kust af stormden, is er in onze territoriale wateren één tot zinken gebracht, één in brand gescho ten en één op de vlucht gejaagd. Nederland heeft de sec.-gen. van dé Verenigde Naties, Oe Thant, daarvan op de hoogte gesteld. De Indonesische schepen hadden het vuur ge opend. Indonesië heeft echter verkla ird dat de Neder landers de aanval hadden geopend en dat de strijd zich afspeelde bij de Indonesische Aroe- eilanden. Van een invasie zou helemaal geen sprake zijn geweest. Indonesië zal dan ook een klacht indienen bij de V.N. Oe Thant heeft een nieuw beroep gedaan op Nederland en Indonesië om tot een vreedzame oplossing te komen. De minister-president, prof. dr. J. E. de Quay, heeft na een kabinetszitting verklaard dat Nederland nog steeds tot een gesprek bereid is. De gebeurtenissen laten zich als volgt samenvatten: 2 Maandagavond om half elf plaatse lijke Nieuwguinese tijd (gistermiddag één uur Nederlandse tijd) nemen Ne derlandse patrouillerende vliegtuigen en schepen voor de zuidkust van Nieuw- Guinea. ter hoogte van de z.g. Vlakke Hoek, tegenover de Indonesische Kei en Aroe-eilanden, drie Indonesische tor pedoboten waar (waarschijnlijk van Oostduitse of Russische makelij), die in volle vaart op de kust afstomen. Zij worden gevolgd door een vrij grote vloot van andere schepen. 2 De Indonesische torpedoboten ope nen het vuur, waarna, volgens mede deling van de chef van de Nederlandse marinestaf in Holland ia, kapitein ter zee R. M. Eibers, eerst een der boten in brand wordt geschoten en een andere tot zinken wordt gebracht. Een derde gaat op de vlucht De Koninklijke Ma rine zet de achtervolging niet voort daar zij thans nog de Indonesische wa teren wil eerbiedigen. ff De Koninklijke Marine beijvert zich daarna de Indonesische schipbreuke lingen op te vissen. Het blijkt dat de boten, die normaal een bemanning van twintig a dertig koppen tellen, bemand zijn geweest met zeventig tot negentig man. uitgerust met rubberlandingsbo- ten. Er werden 50 Indonesiërs gevangen De secretaris-generaal der Verenigde Naties, Oe Thant, verontrust door de gebeurtenissen, doet opnieuw een be roep op Nederland en Indonesië, langs de weg van overleg tot regeling van het geschil te komen. Raadsverkiezingen op andere datum (Van onze parlementsredactie) Discussie is ontstaan over de datum van de komende gemeenteraadsverkie zingen. Op woensdag 30 mei volgt He melvaartsdag en veel kranten breken zich het hoofd over de vraag, hoe zij hun lezers tijdig over de uitslagen van de verkiezingen kunnen inlichten. Een aantal Kamerleden heeft hiervoor begrip getoond en meent, dat de Kieswet dan maar in die zin moet worden gewijzigd, dat dit jaar de gemeenteraadsverkiezin gen een dag eerder plaats hebben. Hiervoor zijn twee mogelijkheden aan wezig. Men kan een noodwetje opstellen, dat bepaalt, dat alleen dit jaar de ver kiezingen met een dag worden vervroegd. Een andere mogelijkheid is, dat de Kies wet zodanig wordt gewijzigd, dat de mi nister van binnenlandse zaken de be voegdheid krijgt, binnen bepaalde gren- zijn naar eigen inzicht de verkiezings datum vast te stellen. Minister Toxopeus schijnt voor geen van beide mogelijk heden veel te voelen. Boter goedkoper Met ingang van vandaag is de prijs van de verse boter mot 40 cent per kg, dus met een dubbeltje per pakje, verlaagd. J Het Nederlandse kabinet, in spoed zitting bijeen, geeft bij monde van premier De Quay een verklaring uit, waarin gezegd wordt, dat Nederland, ondanks het treffen met de Indonesi sche marine bereid blijft tot een ge sprek met Indonesië. Staatssecretaris de Jong van defensie (marine) voegt hieraan toe zeer vol daan te zijn over de paraatheid van de marine-eenheden in Nieuw-Guinea. rj De Amerikaanse president, Kennedy zegt op zijn persconferentie kort nadat hem verteld is wat er voor de Nieuwguinese kust is gebeurd dat op Nederland en Indonesië een grote verant woordelijkheid rust „Wij zijn uiterst verlangend naar een vreedzame rege ling in deze kwestie en wij hebben onze Invloed aangewend om die te bewerk stelligen", aldus de president g Volgens de Indonesiërs 2ou het ge vecht zich hebben afgespeeld in de wateren van de Indonesische Aroe- eilanden, volgens een latere Indonesi sche lezing op 25 mijl uit de kust van Nieuw-Guinea. Indonesië zal een klacht indienen bij de V.N. (Voor de uitvoerige berichten zie men elders op deze pagina en op pa gina 6.) Regering tot Oe Thant: (Van onze parlementsredactie) TAE Nederlandse regering heeft naar aanleiding van het zeegevecht bij Nieuw-Guinea besloten zich tot de secretaris-generaal der Verenigde Naties Oe Thant te wenden. Zij heeft hem ingelicht over wat haar omtrent het gebeurde bekend is en hem tevens toegezegd, dat hij in de naaste toe komst zo volledig mogelijk van de gang van zaken op de hoogte zal wor den gehouden. De heer Thant is voorts meegedeeld, dat Nederland bereid blijft tot een gesprek met Indonesië. TAE INDONESISCIIE poging tot Infiltm- tie, zij moge dan terstond zijn afge slagen, is betreurenswaardig. Zij is onder nomen ten spijt van Nederlands onverho len bereidheid tot gesprek. Wat Neder land betreft, de deur naar de conferen tiezaal staat wijd open. Maar de Indone sische regering geeft er de voorkeur aan, beschermd door nachtelijk duister Nieuw- Guinea zelf binnen te dringen. Betreurenswaard, zo schreven we. Wil Sukarno dan met alle geweld zijn oorlog? We weten het: de positie van een alleen heerser is vaak niet gemakkelijk. Hij moet zijn volk op allerlei wijzen bezig houden. Hij moet er steeds op uit zijn, voor zichzelf een positie te verwerven. Op zijn aanzien komt het aan. Is dit in het algemeen reeds het geval, hoeveel te meer wanneer de situatie in eigen land reden geeft tot bezorgdheid. In Indonesië is de democratie nog slechts bescheiden ontwikkeld. Wat de politici in lagere rang dan Sukarno ook mogen po neren, de beslissing zelf ligt bij Sukarno. En de vraag wordt klemmend, of hij dan toch besloten is de Nederlandse bereid heid tot gesprek als niets te achten, of hij toch besloten is tot het geweld waarop hij zijn volk al zo lang heeft voorbereid. Betreurenswaard, maar in zijn gevolgen heeft, hoe vreemd het klinken moge, het geen thans is geschied ook zijn nuttige kant. Nederland mag bereid zijn tot het gesprek, het is niettemin paraat en waak zaam op wat komen kan. De Indonesische poging is uitgelopen op een mislukking. Nog altijd behoort Nieuw-Guinea tot het Nederlandse gezagsgebied. Duidelijke blij ken heeft de Nederlandse regering afge legd van haar bereidheid om van de soe vereiniteit afstand te doen, mits onder waarborgen voor het recht van de bevol king op een eigen zelfgekozen toekomst. In de internationale wereld Is het Neder landse aanbod, hoezeer ook geprezen, niet aanvaard. Daarmede Is voorshands het Nederlandse gezag over Nieuw-Guinea gebleven. En daarmede de verantwoorde lijkheid van Nederland en de plicht voor Nederland om gebied en bevolking te be schermen. ook tegen aanvallen van bui ten af, ook te beschermen tegen Indone sische pogingen tot infiltratie. Nederland was waakzaam cn paraat; de poging is op een mislukking uitgelopen. Sukarno heeft opnieuw schuld op zich geladen, en dit temeer nu, naar mag wor den aangenomen, van onderscheidene kan ten wordt getracht Nederland en Indone sië aan één tafel te verenigen. Wat nu is gebeurd geeft geen hoge dunk van Sukarno's wil in deze. Moge de gebleken Nederlandse paraatheid hem alsnog tot bezinning brengen. Op dit kaartje staat met een ster de Etnabaai aangeduid. Zuidoos telijk daarvan heeft het treffen van Nederlandse en Indonesische schepen plaatsgehad. gebracht: nL dat Nederland bereid ia tot een gesprek met Indonesië. Staatssecretaris P. De Jong (marine» zei aan deze verklaring niet erg veel te kunnen toevoeggn. De enige feitelijke ge gevens zijn, dat in de duisternis enkele Indonesische motortorpedoboten met hoge snelheid op de kust van N.-Guinea zijn afgestevend, dat patrouillerende Neder landse marinevaartuigen aanwezig wa- Zie vervolg op pag. 6) Dit is de kern van de verklaring, die minister-president prof. dr. J. E. De Quay gisteravond voor pers, radio en televisie heeft afgelegd na een spoed zitting van de ministerraad, die van Kapitein was met kerstverlof In scheepvaartkringen maakt men zich ernstig ongerust over de 447 ton metende Nederlandse kustvaarder Ellewoutsdijk. die nu al ruim v(jf dagen wordt vermist. Het schip, dat voor het cargadoorsbe- dr(jf Sollveld en Van der Meer uit Rotterdam in charter vaart, verliet op 2 januari Belfast met bestemming West- port aan dc Ierse westkust. Daar had het drie dagen later moeten aankomen. Aan boord van de kustvaarder bevin den zich vier Nederlandse officieren cn vijf Spanjaarden. Gezagvoerder van de Ellewoutsdijk is gewoonlijk kapitein G. Jonk uit Schoon hoven. Maar juist voor deze reis was hij met kerstverlof naar Nederland gegaan en had hij het commando ovengedragen aan stuurman J. Dost uit Groningen. Zij hadden op 10 januari voor het laat-sit contact met elkaar gehad in een ge sprek via Scheveningen-radio. waarin de heer Dost kapitein Jonk meedeelde dat hij in verband met het ongunstige weer voor anker was gegaan bij het Rathlineiland aan die Ierse noordkust. Sindsdien is niets meer van het schip Kapitein Jonk acht het zeer wel mo gelijk dot het schip nog in een der baaien ligt, of dat de zondLnstalilatie is uitgevallen. Het feit dait de Ierse noordkust schaars bevolkt is zou dan het uitblijven van nieuws kunnen ver klaren. Het is echter even waarschijnlijk dat zich bij de woeste Atlantische kust een •tragisch ongeluk heeft afgespeeld: het weer is in de laatste week namelijk bijzonder ruw geweest. Het cargadoors- bedrijf in Rotterdam heeft inmiddels contact gezocht met het Ierse kustradio- station. Op zijn verzoek heeft Schevenin- gen-radüo gisteren het bericht over de vermisimg van de Ellewoutsdijk uit gezonden. Het schip kwam in 1948 in dienst. Het stormachtige weer heeft waar schijnlijk het leven gekost van de vijf bemanningsleden van de Belgische traw ler Golvenzang uit Zeebrugge. Sinds 11 januari werd niets meer van dit 115 ton metende schip vernomen. De Golvenzang was op weg naar Ostende. Scheveningen-radio en Niton- radio hebben het scheepvaartverkeer verzocht, uit te kijken naar de trawler, die een reddingsboot aan boord heeft. De Nederlandse kustvaarder Frida Blokzijl heeft gisteren voor de Engelse kust in moeilijkheden verkeerd. Gister avond om tien uur deelde de machinist per radio mee dat het schip een defect had aan de stuurinrichting cn onmiddel lijk assistentie van een bergingsvaartuig nodig had. Kort na middernacht deelde Seafortradio mee, van de Frida Blokzijl bericht te hebben ontvangen dat geen hulp meer nodig was. Het schip kon op eigen kracht zfjn reis voortzetten. negen uur tot over elven duurde. Het kabinetsberaad had, zoals gebruikelijk, plaats in de Trèveszaal op het Binnen hof. Er werd niet aan deelgenomen door minister Luns, die nog niet te ruggekeerd was van een privé-bezoek aan Genève, en door minister Cals, die nog niet helemaal hersteld is van zijn ziekte. Wel woonden de staatssecreta rissen De Jong (marine), Bot (N. Gui nea) en Van Houten (buitenlandse zaken) deze speciale zitting bij. Eerder op de avond hielden enkele bewinds lieden een soort voorbespreking tijdens hun traditionele maandagse „etentje" in Hotel des Indes. Het officiële beraad kon eerst om negen uur aanvangen, omdat de ministerraad zich toen pas een enigszins overzichtelijk beeld had kunnen vormen van het mari tieme treffen bij N. Guinea's Zuidkust. In de pas geverfde hal van het ministerie van verkeer en waterstaat wachtten tientallen journalisten, persfotografen en radio- en t.v.-mensen twee uur lang ge spannen op de uitslag van de zitting. Na elven werden zij naar boven geroepen, waar in de grote conferentiehal van het ministerie minister-president De Quay en staatssecretaris De Jong hun (korte) verklaringen aflegden. Dc minister-president begon met te zeggen, dat de regering alleen nog maar algemene mededelingen bekend zijn over wat heeft plaatsgehad. Zij beschikt nog over onvoldoende gegevens om nauw keurig en exact aan te geven wat ge beurd is. Het enige wat ze weet is, dal in de omgeving van N. Guinea een vuur gevecht heeft plaatsgehad, waarbij ven Indonesische motortorpedoboot in brand is geschoten. Of ook meerdere m.t.b.'s dll lot hebben ondergaan, Is de regering niet precies bekend. Zy heeft zich naar aan leiding van de gebeurtenis tot V.N.-secre- taris-gcneraal Oe Thant gewend en hem van haar bezorgdheid over deze „aanval door Indonesië" in kennis gesteld. Zij heeft hem tevens laten weten, dat zjj blijft staan op het standpunt. waarvan hU reeds op de hoogte is T~ke diepe Oceaandepressie die gisteren ten westen van Ierland arriveerdeis sindsdien nog belangrijk dieper gewor den en heeft zich naar het zeegebied ten zuiden van IJsland verplaatst. In grote gebieden rond de depressie woeden zware stormen. Deze stormen breidden zich in de afgelopen nacht ook over de Noordzee uif, aan de voorzijde van een front van de depressie. In ons land wakkerde de wind aan tot windkracht 8 a 9. Het front dat vergezeld van regen over de Britse eilanden trok, bereikte in de loop van de ochtend ons land. Na het passe ren van dit front ruimt de wind naar zuidwest tot west en neemt af. Een rand- storing die de Britse eilanden nadert kan de wind echter weer tijdelijk doen 1 wakkeren. En tevens enkele buien oorzaken. Daarnaast zullen echter ook Rapporten hedenmorgen opklaringen voorkomen. Het weer be- houdt een onbestendig karakter, in de temperatuur komt niet veel verandering. Tendens dalend n" HET WEER EN EUROPA Hf bul. Matige tot krachtige, aan o. Heiacr de kust mogelijk af en toe harde zuid- Vpenburg westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. (Opgemaakt 11.15 uut% De Bilt ZON EN MAAN Woensdag: zon op 8.40, onder 17.00 uur; Zd .Urtvb maan op 14.33, onder 5.34 uur. Volle Maan: 20 januari HOOGWATER SCHEVENINGEN 17 januari; 0.29 v.m.; 12.54 n.m. Hond redt echtpaar uit brandende woning Vannacht is een oud pand in de Eind- bovense binnenstad, waarin een schoen winkel was gevestigd, uitgebrand. De huurders van de winkel, het echt paar Timmermans, werden door het blaffen van de hond gealarmeerd. Het bleek al niet meer mogelijk het huis op de normale wijze te verlaten. Het ai op leeftijd zijnde echtpaar kon zich in veiligheid stellen door van een plat dak te springen. Stockh Kopenb Aberdeen Parij» Bordeaux Madrid

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1