Albanië zoekt de westelijke steun bij landen Commentaar Jlirttwc piüsrlie (fourant Gerucht over infiltratie met nodige reserve vernomen Moskee van Jenal krijgt beurtje Tot ongenoegen van Kremlin en China -Drieduizend doden in Peru? 3 Morgen vlaggen halfstok Nederlandse diplomaten overleggen in Amerika DONDERDAG 11 JANUARI 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 1 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke kortiDg). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12375 CHRISTEL1JK-NATIONAAL DAGBLAD „Staotiasticfi is thebltven ntgn bert in Ugljeospotf De sop is DE GAULLE niet waard Zie pagina 11 PEN ZWALUW brengt nog geen zomer en de toestand in Albanië is nog niet te vergelijken met die in Joegoslavië, maar het zegt toch wel iets, dat de leiders van het communistisch geregeerde Albanië, dat in onmin leeft met het Kremlin, hebben laten weten, dat zij diplomatieke betrek kingen willen aanknopen met alle westelijke landen, die hiertoe bereid zijn. Dit aanbod was volgens radio-Vrij-Europa te München vervat in een lang hoofdartikel van het officiële communistische partijblad Zeri i Popullit. Daarin wordt bijzonder de nadruk gelegd op de bereidheid van Albanië, relaties aan te knopen met Griekenland, mits dit land zijn „on gefundeerde aanspraken op een deel van zuid-Albanië laat varen". Vier dorpen bedolven onder enorme rotsblokken TD ijke\ lie| land [JE een verschrikkelijke aardverschuiving, waarbij vier dorpen z&oor een kilometer brede massa van aarde en rotsen werden bedol- zVen. Hoewel het door het uitvallen van de telefoonverbindingen üfe^terst moeilijk was een juist beeld van de ramp te verkrijgen, uordt gevreesd, dat ongeveer drieduizend mensen om het leven zijn *?_^ekomen. Het departement Ancah ligt in het Ande-gebergte, 450 kilometer ten noor den van de hoofdtad van Peru, Lima. Het is een gebied met sneeuw en ijs bedekte bergen en tal van meren, waar van het waterpeil door het smelten van de sneeuw ieder jaar onrustbarend stijgt. Nieuws in één oogopslag In een hoofdartikel in het Albanese communis tische partijblad hebben de communistische leiders laten weten, dat zij diplo matieke betrekkingen wil len aanknopen met alle j Westelijke landen, die j, daartoe bereid zijn. Vooral eJj wenst Albanië betere be- zendI trekiüugen met Grieken- Tder: la"d- In de afgelopen nacht i heeft zich een enorme aardbeving voorgedaan Itltje, in het departement An- antf% cash in Peru. Er zouden food 3000 tot 4000 personen worc*en vermist. Vier dor- Pen zouden zijn bedolven OOJflI onder de aardmassa en l ge) het water in de rivier de l nié{ Santa is met 9 meter ge- moe «tegen. In een beledigend te- YO legram aan de premier rfaa der centrale Kongolese m j regering, Adoela, heeft de loemoembistische vice- t> ee, premier Gizenga vanuit Stanleystad laten weten esló 8een gevolg te zullen ge- rtnAven aan de e's van het Kongolese parlement bin- 1 'll. nen 48 uur naar Leopold- daat stad terug te keren Gi zenga is sinds oktober vo- doQ rig ^aar niet meer Leo" OYyiQ poldstad geweest. vey, In een rede voor stu- denten' en scholieren j heeft president Sukarno ve? verklaard, dat het van de Nederlanders zal afhan gen of er in Nieuw-Guinea 'zal worden gevochten. Hij was van oordeel, dat Ne derland zal toegeven als H Indonesië druk uitoefent. "l Geruchten van infiltratie I f op Nieuw-Guinea zijn met I I de nodige reserve verno men. De politie in en om .Parijs wordt in staat van paraatheid gehouden, omdat de geruchten over een staatsgreep door het geheime leger, de O.A.S., .blijven voortduren. De Algerijnse rebellenrege- 'ring heeft laten weten, dat nieuwe maatregelen zijn genomen om de strijd voor de onafhankelijkheid met groter kracht voort 'te zetten. -• Ln een motie van de landbouwcommissie uit '.het Europese parlement .aan de voorzitter van de ministerraad der E.E.G. te Brussel wordt uiting gegeven aan een diep ge- viel van ongerustheid over de vertraging van het besluit tot toepassing van een gemeenschappe- lijk landbouwbeleid in de gemeenschap. Naar het oordeel van de Kon. Ned. Reedersver- eeniging zijn thans gun- i«tiger verhoudingen in de zeescheepvaart bereikt. A: Volgen* een bericht van de Amerikaan se radio zouden het dorp Huaraz en en kele andere kleine dorpen met een ge zamenlijke bevolking van enkele dui zenden inwoners, door een geweldige lawine zijn getroffen. Enorme rostblok- ken kwamen van de 6.730 meter hoge berg Huascaran naar beneden, alles ver pletterend wat op hun weg kwam. Het ministerie van gezondheid van Peru heeft onmiddellijk reddingsploegen en medicamenten naar de plaats van de ramp gezonden, terwijl het leger met enkele compagnieën genietroepen onder weg was. Ongeveer twintig jaar geleden werd het departement Ancash door een soortgelijke aardverschuiving getroffen. Het aantal slachtoffers benaderde toen de tienduizend. De Nederlandse Spoorwegen zullen morgen algemene rouw betrachten In verband met de treinramp bij Harme ien, die 91 doden en 75 gewonden heef! geëist. De dag van morgen ls gekozen omdat dan de meeste slachtoffers wor den begraven. Van alle gebouwen en stations zal de vlag halfstok worden ge hesen. De hoofdgebouwen van de N.S. in Utrecht zullen de vlag tot en met zaterdag halfstok houden. Ook van alle rijksgebouwen zal mor gen de vlag halfstok worden gehangen. Vandaag zijn de eerste negen slacht offers van de ramp ter aarde besteld in Utrecht, Rotterdam. Hilversum, Krim pen aan den IJssel, Grave en Amers foort. Voorzover de familie daar prijs op stelde, was de directie van de Ned. Spoorwegen op deze begrafenissen ver tegenwoordigd. Op het hoofdkantoor van de Spoor wegen blijven de telegrammen met be wijzen van deelneming binnenstromen uit binnen- en buitenland. De Koningin heeft van bijna alle bevriende staats hoofden condoleances ontvangen, even als de regering van vele landen, waar mede diplomatieke banden worden on derhouden. De Amsterdamse gemeente raad betuigde gisteren eveneens per te legram zijn medeleven aan de directie van de Spoorwegen. Mevrouw Stella Powell en haar kin deren Freddy (13) en Marcia (11), die alle drie ongedeerd de treinramp heb ben overleefd, zijn gisteren in Dover teruggekeerd. Zij waren aanvankelijk als gewond opgegeven, maar niemand wist waar zij verbleven. Een oproep via de radio had tot gevolg dat hun verblijf bij familie in Utrecht bekend werd. Mevrouw Powell, dde vandaag haar werk in de keuken van een school in Canterburry zou hervatten, zei bij haar aankomst in Dover: ..Wij zijn ternau wernood aan de dood ontsnapt. Ik wil tot rust komen en alles vergeten. Het is een verschrikkelijke ervaring ge weest. (Advertentie) WITTE KRUIS y de ecnce PIJNSTILLER tegen hoofdpijn, kiespijn. griep, reumatische pijnen etc. „Wij wensen diplomatieke betrek kingen en goede handels- en culturele relaties aan te gaan met alle kapita listische landen, die zulks wensen, in het bijzonder met de nabuurlanden, op basis van strikte eerbied voor de bekende principes van vreedzaam naast elkaar leven," aldus h'et artikel. Het communistische blad richtte een nieuwe aanval op de politiek van Chroesjtsjef, die verraad zou hebben gepleegd aan het Marxistische Leninis me, dat hij zegt te vertegenwoordigen. Men neemt de Russische premier v al kwalijk dat hij zijn opvattingen tracht op te dringen aan de communistische Koningin weer naar Lech Koningin Juliana is vanmorgen om hflf negen per vliegtuig van de vlieg basis Soesterberg naar Lech in Oosten rijk vertrokken om zich bU haar gezin te voegen, dat daar een wintersportva kantie doorbrengt. De Koningin kwam, naar bekend, dinsdag naar Nederland om zich op de hoogte te stellen van de toedracht en d* gevolgen van de treinramp bij Harme len. Zij bezocht gisteren de ais chapelle ardente ingerichte Buurkerk in Utrecht en maakte een tocht langs de ziekenhui zen, waar de gewonden worden ver pleegd. Op het Damrak in Amsterdam is gistermiddag de 51-jarige mevrouw A M V. toen zij de rijweg overstak door een politie-auto aangereden. Mevrouw V. brak beide benen. Het aantal treinongelukken is ontstellend groot. Buiten ons land waren er in Italië enkele rampen kort na elkaar van welke er een vlak voor de kerst dagen meer dan 70 mensenle vens eiste. In de nacht van dins dag op woensdag botsten in het centrum van Londen twee goe derentreinen op elkaar. Het on geluk gebeurde over een grote noord-zuid lopende verkeers weg. Vijftien wagons ontspoor den. Drie stortten op de vijftien meter lager gelegen weg en ver sperden deze geheel. Verschil lende geparkeerde auto's wer den verpletterd. Er zouden veertien gewonden zijn. partijen van andere landen, zulks onder het voorwendsel van algehele en alge mene ontwapening. Beweerd wordt voorts dat Chroesjtsjef de vreedzame overgang naar het socialisme buiten alle proporties heeft opgeblazen. Tijdens de Hongaarse opstand zou de Russische pre mier persoonlijk bezoeken hebben ge bracht aan president Tito van Joego slavië. om te voorkomen, dat deze zijn sympathie zou betuigen met het Hon gaarse verzet tegen de Russische c heerslng. In zijn verzet tegen de overheersing door de Sowjetunie heeft Albanië vooral steun gezocht bij de leiders van commu nistisch China. Gisteren kreeg het nog een sympathiebetuiging van Mao Tse Toeng, waarin deze de Albanese leiders nieuwe successen in de strijd tegen het imperialisme en het hedendaagse revi sionisme toewenste. Of de Albanese toe nadering tot het Westen nu betekent, dat er ook verandering zal komen in de relatie met communistisch China, valt nog te bezien. Albanië blijft groot belang houden bij volledige steun in het ideolo gische conflict met Moskou. Wel is het voor de Albanese leiders van belang dat zy een tegenwicht zoeken om niet te zeer van de Chinese communisten afhankelijk te worden. Bovendien heeft Albanië er om econo mische redenen belang bij, dat het banden met het Westen aanknoopt, nu het in feite volkomen geïsoleerd dreigt te raken als gevolg van de breuk met het Kremlin. Er ls voor het Westen nog geen reden tot juiohen, voor Chroesjtsjef betekent de Albanese stap een nieuwe tegenslag, terwijl ook commnnistisch China deze nieuwe ontwikkeling mét lede ogen zal aanzien. Het is een Amerikaans gezicht foto's van verhuizende huizen be reiken ons herhaaldelijk uit de Verenigde Staten maar het is dit keer eens in onze eigen Zaanstreek gebeurd. Een uit 1743 stammend houten huis met een geuricht van 30.000 kg is gifteren in Koog aan de Zaan van zijn bouwplaats aan de Hoogstraat verrold naar de Zaanse Schans, waar een soort openluchtmuseum komt. Het huis passeert de (nog oudere en eveneens houten) molen „De Bleeke Dood". den ldeine groepjes Indonesiërs aan land zijn gegaan op verscheidene punten van Nederlands Nieuw-Guinea. Dit meldt AFP uit Bombay. Het betreft hier wellicht infiltratiepogingen van kort geleden. Te bevoegder plaatse vernam het ANP althans gisteravond dat daar niets bekend was van nieuwe infiltratiepogingen. Bevoegde Amerikaanse kringen ver klaren dat landingen van deze aard de laatste malen herhaaldelijk zijn voorge komen en dat de Nederlandse autoritei ten zonder overigens aan dit bericht bijzonder belang te hechten hebben melding gemaakt van gevangenneming van enkele Indonesiërs, die op deze bui tengewoon onherbergzame kust voet aan land hebben gezet. Inmiddels hebben Nederlandse diplo maten in de Verenigde Staten besprekin gen gevoerd. De vaste vertegenwoordi ger bU de Verenigde Naties, mr. C. W. A. Schünnann, had een gesprek met secretaris-generaal Oe Thant, en de am bassadeur le Washington, dr. J. H. van Royen, met onderminister Harlan Cleve land en de reizende ambassadeur, Ave- rell Harriman. Dit zou verband houden met Amerikaanse pogingen om tot een Nederlands-Indonesische conferentie bin nen het verband van de V.N. te komen „Toegegeven" President Sukarno heeft in een rede voor 15.000 scholieren en studenten in Djakarta gezegd, dat het van de Ne derlanders zal afhangen of het om Nieuw-Guinea tot bloedvergieten zal komen of niet. „Als wij druk uit oefenen", zo zei hij, „zullen de Neder landers toegeven. Wij zijn de zaak beu, wij vragen niet om onderhan delingen." Minister Subandrlo die op dezelfde bijeenkomst een rede hield, zei, dat al le middelen kunnen worden gebruikt om Nieuw-Guinea aan Nederland te ont rukken. Hij leverde heftige kritiek op hen die beweren dat Indonesië niet tot een gevecht zou kunnen overgaan, om dat de economische toestand van het land dat niet zou toelaten. De diplomaten te Djakarta blijven voorzichtig optimistisch en naar hun mening is Indonesië niet onwillig naar de conferentietafel te gaan. Nog steeds achten zij het merkwaardig, dat Sukarno niet spreekt over overdracht van „soe vereiniteit" mbar van „bestuur" (volgens de Indonesische opvatting echter bezit ten zij reeds de soevereiniteit Red.) Overigens zijn de diplomaten het erover eens dat Sukarno niet bluft met ziin oorlogsdreiging en dat de meerderheid van het volk achter hem staat. De premier van Malaya heeft ver klaard dat zijn land onzijdig zal blijven ln het geschil tussen Nederland en In donesië. Het zal niet toestaan, dat een deel van het land wordt gebruikt voor Voor vervolg zie pagina 9 QUKARNO HEEFT ZICH thans genoemd O „een stuk emotie, getemperd door in tellect". Gezien intussen de wijze waarop hij sinds jaar en dag emotioneel te werk gaat, zou men van zijn intellect een be perkte dunk kunnen krijgen. Het ware te wensen, dat hij aan zijn stellig grote intellect een andere dan slechts tempe rende en afremmende functie gaf. In plaats daarvan geeft hij aan zijn emotie bij voor keur de vrije loop. Een temperende functie. Daar zijn er ook in Nederland van mening, dat Sukarno zelf op dit ogenblik temperend op zijn volkt inwerkt. Sukarno", aldus Schurer in de Friese Koerier, „fungeert tot op he den. hoe vreemd het moge glinken, als veiligheidsklep. In zijn opgewonden rede voeringen en de daarop gevolgde toejui chingen ontlaadt zich het opgekropte ge voel der Indonesiërs, wier haat tegen Ne derland voor zulk een groot deel teleur gestelde liefde zou kunnen heten." In de bedreigingen, die Sukarno uit, be luistert Schurer meer smekingen dan be dreigingen, met zijn redevoeringen heeft Sukarno ook ten doel zijn volgelingen nog aan de praat te houden. Maar de ketel staat al op barsten. Het is een opvatting waartegen wel Iets is in te brengen. Er ontbreekt namelijk de erkenning in van het feit, dat, zo dan de ketel op barsten staat, Sukarno bij uit stek degene is geweest die het vuur er onder heeft opgestookt. Altijd weer heeft Sukarno de aandacht van zijn volk van de toestand in eigen land afgeleid naar Nieuw-Guinea. En dit. terwijl zijn eigen land toch wel enige aandacht behoefde. Energie die hij op eigen land had kunnen richten heeft Mj op Nieuw-Guinea afgereageerd. Hij is degene die zijn volk in het begeren naar Nieuw-Guinea zozeer is voorgegaan dat hij voor zich en de zijnen de terugweg wel uiterst moeilijk heeft gemaakt. Is dit iets wat Nederland in de overwe gingen bij de bepaling van zijn standpunt heeft te betrekken? He' maakt ln wezen de rechtmatigheid van de aanspraken van Sukarno op Nieuw-Guinea geen centime ter groter. Die rechtmatigheid was niet aanwezig en zij kan ook niet geacht wor den te ontstaan, nu Sukarno zich allengs in deze situatie heeft gewerkt. Moet Nederland nu zw'chten omdat de ketel op barsten staat? Zachtmoedigheid is een christelijke deugd, wij menen, dat inzake Nieuw-Guinea Nederland blijken heeft gegeven van zijn onbaatzuchtige ge zindheid. Moet dat betekenen dat toege geven wordt aan Sukarno's baatzucht? Wij geloven er niets van. Het ware beter, zo hij zijn emotie, com pleet met zijn intellect, anders besteedde. En ligt hier niet een nuttige taak voor wie thans bemiddelend werkzaam zijn. (jlttK) „Tom, er is een prachtige voetbalwed strijd op de tv. Moet je niet kijken bijna 950 mb breidde zich met wind kracht 9 tot 10 over het kanaal en de Noordzee uit. Ook in ons land stak een zuidwesterstorm op. De depressie ver wijdert zich nu in noordoostelijke rich ting naar de Noorse kust, maar een nieuwe depressie trekt al weer met grote snelheid de Oceaan over. Voordat deze op de Britse eilanden aankomt zul len de burometers stijgen en zal de wind langzaam afnemen uit richtingen tussen noordwest en zuidwest. De aangevoerde lucht is van polaire oorsprong, maar is boven zee nog zodanig verwarmd dat de temperaturen boven normaal blijven. Verder behoudt het weer over het al gemeen een buiïg karakter. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Storm tussen zuidwest en west, lang zaam afnemend. Overigens wisselende bewolking met plaatselijk enkele buien. Iets kouder. (Opgemaakt 11.15 uur) ZON EN MAAN Vrijdag: zon op 8.44, onder 16.52 uur, maan op 12.02, onder uur. Eerste kwartier 13 januari. rend ens langzaam dalend HOOGWATER SCHEVENINGEN 11 januari: 6.30 uur vjn.; 18.52 uur njn, 12 januari: 7.19 vm; 19.43 n.m. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Station Weers- ia Ten P- gesteldh 5 It es ik TTORT GELEDEN maakte een slaaf van de Imam van Yemen een diepe bui ging voor de onderkoning van Taiz. Hij stak een hand onder zijn gewaad en haal de uit de zilveren schede van zijn dolk een brief, die hij de onderkoning overhan digde. „Het is onze wens", aldus de brief, „dat gij zonder uit stel overgaat tot herstel en restauratie van de heilige moskee van Ma'ad Ibn Jebal te Jenal. De brief was door de re gerende Imam Ahmed on dertekend en eindigde met de woorden: „zo zij het", de term, die het woord van de Imam tot wet maakt iy het afgelegen kleine koninkrijk in de bergen. Yemen heeft geen arche ologische dienst met geleer de professoren en geen spe- cialLsten en het beschikt niet over buitenlandse adviseurs, noch over een organisatie, maar enkele uren nadat het bevel van de Imam was ont vangen waren ln lompen ge hulde Arabische werklieden al druk bezig met het op knappen van de moskee. Als kalief (heer der gelo vigen) van Yemen is de Imam verantwoordelijk voor het behoud van de weinige Islamitische relieken, die het land bezit. De belangrijkste van deze is de moskee te Jenal, die 1333 jaar geleden werd ge bouwd, toen een zendeling van de profeet Mohammed Yemen bekeerde tot diens godsdienst. Het is een van de weinige reeds tijdens het leven van de profeet gebouwde mos keeën. die nog bestaan. Zij werd zelfs gebouwd voor de koran werd geschreven. Nice Kift.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1