Als er gevochten moet worden moet het Westen het zelf doen Min. Beerman opende nieuwe „Schutsluis de „Met Laotianen wint men geen oorlog Zes jaar voor schot op vrouw Vier jaar gevraagd voor mislukte roofoverval Vrije zaterdag ambtenaren Pensioengrens voor weduwen 40 jaar? 9 DINSDAG 9 MEI 1961 (Van onze speciale verslaggever) LAOS, mei. Zal het bloedige Franse offer van Dien Bien Phu ook nog zijn laatste betekenis verliezen? Toen generaal Henri Navarre, de Franse opperbevelhebber in Indo-China, eind 1953 de Franse generale staf moest adviseren over het krijgsplan tegen de met toenemende gevechtskracht aanvallende Vietminh had hij twee keuzen: hij kon het militair voor de hand liggende doen door zijn strijdkrachten in de gemakkelijk verdedig bare vlaktedelta rond het zo belangrijke Hanoi te concentreren; of hij kon proberen Laos te verdedigen in de kwetsbare borgstelling van Dien Bien Phu. Het eerste bekende dat Laos zou worden opgeofferd aan de commu nisten, die in het voor- en najaar van '53 grote delen van Laos hadden bezet en die bij Thakhek het Laotiaanse koninkrijk al middendoor hadden geknepen. Frankrijk had Laos de pleohitlgste be loften voor de verdedfigmg van zijn juist verkregen onafhankelijkheid gege ven. Hat koos de onmogelijke stelling van Dien Bien Phu, waar duizenden Franse asldaten zijn gevallen en waar zoals Ge- nève zou leren, heel Noord-Vietnam aan de communisten verloren ging. Maar Frankrijk redde daarmee Laos van een overheersing door de communistische marionetten-regering van Prins Soupha- nouvong, die begin 1953 door de Viet- manhtroepen van Ho Chi Ming aan het hoofd van de rebellenstaat Path et Laa (staat Laos) was gesteld. Bescheiden prijs De Geneefse conferentie van 1961, waarbij Noord-Vietnam definitief aan de communisten verloren ging, braoht Frankrijk de bescheiden prijs voor het enorme offer: Laos bleef het communis me onthouden. Met uitzondering nochtans van de twee noordelijkste provincies, Phong Saly en Houa Phans (Sam Neua), beide liggend op de flanken van de nu communistische vesting Dien Bien Phu, juist over de grens in de volksrepubliek Noord-Viet nam. In die twee bergprovincies bleef het koekkoeksjong Pathet Lao in het bezit van wapens en macht, terwijl de in zijn jeugd in Parijs door hert Marxisme bekoorde prins Souphanouvong meer vanuit hert schilderachtige communisti sche gezelschap rond Ho Ohi Ming te Hanoi dan uit zijn eigen residentie Phong Saly de Pathet Lao-acrties dirigeerde. Aangezien beide provincies te zamen over honderden kilometers tegen Noord- Vietnam leunen, terwijl Phong Saly bo vendien nog een 150 km lange gemeen schappelijke grens met rood China heeft, was de luchtsluis die hert neutrale Laos had moet vormen tussen de vrije starten Thailand, Vietnam en Cambodja virulente communistische besmettings haard in hot noorden dus al aanvang af lek, temeer omdat de water scheiding tussen de provincies Xieng Khouang en Khammouane en de tuit van de trechter Noord-Vietnam geringe mate onoverkomelijk is geble ken. dart de Vietminhs. daar hun beruch te Ho Ohi Ming-rondiweg door Laos voo: wapens en rebellen, bestemd om ook de welvarende rijstschuur Zuid-Vietnam van binnen uit te hollen, met de regel maat van de klok kunnen gebruiken. zelfsprekendheden, dat wait Vientiane wil heit bergland van Savannak, in daden wordt omgezet. In de bergen ziet de gevreesde Viet er, gezien door het vergrootglas van het heilig ontzag, nu eenmaal nog veel onaantastbaarder uit dan de -heren ministers in Vientiane ach ter hun schrijftafel wel menen. De waarde, die Laos als buffer voor Zuid-Vietnam heeft, is dan ook slechts betrekkelijk. Voor het welvarende Thailand is dat anders, hoewel niemand gelooft, dat zodra de communisten de tijd gekomen achten, ze niet ook op gro te schaal over de Mekon-g zouden kun- en infiltreren. Het is dan ook j-k toen hert 'koos voor het opnemen Passanten Vrijwel geen week gaat er voorbij zon der dat er in de donkere nachten, don plaatselijke trawanten goed beschermde kleine groepen infiLtranrten langs de sluipwegen in de bergdistricten van oos telijk Khammouane en Savannakhet langs een keten van onderduikadressen trekt om de weinig verliezen lydendi terreurgroepen in het fel anti-commu nistische Zuid-Vietnam te versterken. Tevergeefs dringt ZuidVietnam er hier praktisch iedere week op aan de dollar, soldaatjes van het koninklijk leger tegeo de Ho-corridor in het geweer te bren gen. Maar hert behoort niet tot de van- Eis van tien maanden tegen ex-PTT-nian De rechtbank te Amsterdam heeft de 41-jarige voormalige PTT-besteller H. J. van V. uit Amsterdam veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf met af trek. waarvan vier maanden voorwaar delijk met een proeftijd van drie jaar en ondertoezichtstelling. De officier van justitie had tien maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en onder toezichtstelling geëist. Verdachte had in 1960 uit een aantal brieven geld, voornamelijk buitenlands, gehaald. Hij was er mee begonnen toen hij een keer een open brief in handen kreeg en daarin Engelse ponden zag zit ten. In alle gevallen betrof het brieven gericht aan een Amsterdamse handelaar (in pornografische geschriften), dachte schatte het bedrag dat hij uit de brieven had gestolen op ongeveer 2000 gulden. Duitse dieven in Venlo gepakt (Van onze correspondent) Door de waakzaamheid van twee sui veillerende agenten en de medewerking van een ingezetene, konden vijf Duitsers in Venlo worden gearresteerd die de laatste weken in Venlo en Blerick lange reeks van diefstallen hebben ge pleegd. Zij hebben inmiddels bekend uit geparkeerde auto's, waarvan zij het lin nen dak opensneden, allerlei goederen te hebben ontvreemd Voorts hebben zij toegegeven uit ten minste zes geparkeer de auto's benzine te hebben gestolen. Het zijn B. W„ J. W., K. I., G. E. en K. N., allen in de leeftijd van 18 tot 21 Jaar oud en afkomstig uit St.-Hubert in Duitsland. De gearresteerden bezochten vanaf april regelmatig ons land, doch de autr waarin zij reden, liep al die tijd uitslui tend op in ons land uit geparkeerde auto's gestolen benzinel De Deense boeren (behalve die van de Bond van kleine boeren) zijn gisteren een staking begonnen om hogere staats subsidies te krijgen. Zij lieten onder meer de melk in de sloten lopen. Volgens een Indonesische woord voerder zullen het Nederlandse bewind in Nieuw-Guinea on de Franse positii in Algerije besproken worden op eei wereldconferentie van neutralistische staten, die over enige tijd zal worden Stiiouden. 'oosheid, waar getuige de sporen van Europees bloed die men in de gelaats trekken van veie Laortianen bespeurt, en het gebrek aan vrijwel iedere vorm van een economisch produktie-apparaat, de Fransen in de zestig jaren van hun over heersing zich meer aan de stijl van volk en land hebben aangepast, dan anders om. De Laotiaanse meisjes die in schoon heid en gratie zelfs die van Thailand in de schaduw stellen, maken hert wel be grijpelijk, maar dat begrip groeit niet uit tot een aanvaardbaar excuus. Een Franse diplomaat in Vientiane haalde vermoeid zijn schouders op. „Nakaarten is mijn sterkste kant niet", zei hij. Ik ben er ten slotte ook niet persoonlijk voor verantwoorde lijk. Wat voor mij de vraag is, is of wij hier in dit land nog eens de hand schoen op moeten nemen, die de com munisten ons voor de voeten gooien. In Malakka hebben 300.000 Britten vijf jaar nodig gehad om niet veel meer dan 10.000 communistische gue rrillastrijders er onder te krijgen. Hier zit je in een land dat een honderden kilometers lange bergachtige grens met het communistische achterland heeft, die je met geen enkel militair apparaat kunt controleren. Je kunt alleen maar gissen wat en wie worden aangevoerd over die grens waar het naar toe gaat. Je merkt het de vraag, of Frank-pas als de aanval komt. De inlichtin """"(pen die je krijgt van de bevolking de handschoen bij Dien Bien Phu voor alles werd geleid door de gedachte aan bufferstaat, bestemd opi de commu- nisitische besmettingszone te omarmen. Insiders zijn van oordeel, dart de ovar- weging veel meer is geweest, dat het niet-nakomen van bij herhaling gege- pleohbige verzekeringen voor de be scherming van Laos' onafhankel ij-kheid onmiddellijk de bodem zou hebben ge slagen uit het voorzichtige vertrouwen het fragile staketsel van de toen nieu- Franse unie bij andere jonge staten, in die unie hun lot met dat van Frankrijk zouden willen verbinden. Beantwoorde liefde Toen Frankrijk in 1953 Laos de onaf hankelijkheid sohonk en vertrok had het Laos in feite niet anders achtergelaten om zijp bestaan als staat te rechtvaar digen dan een goed gevoed nationaal be wustzijn dat vooral door afkeer van ae omringende volken werd bepaald, en een dun vhes van gezag belichaamd in de Luang Prabengse vorst Sisavang- vong. Onder dat vlies bleef de onderlin ge naijver tussen de prinsen van chamipassak irt^het zuiden en de prinsen van het noorden vrijwel ongehinderd zichtbaar. Een land van liefde en zonge- Genezaal Sing van de Laotiaanse reger\gsgezinde troepen en zijn wapen\ilstands-delegatie wach ten fot\?n smal bruggetje over de riu:er^\? Nam Lik is gerepa reerd. keren terug van hun onderhandelingen met de rebellen van de Pathet Lao in het dorp Him Heup aan de overzijde van de rivier, 50 mijl ten noorden van Vientiane. Het is allemaal wel een beetje primitief zijn volstrekt onbruikbaar niet eens omdat ze niet willen. Zuid-Koreanen kon je militair om fn boodschap sturen. Maar Laotia- :n zijn geen mensen om een oorlog ee te winnen. Doodgelukkig met een ooi uniform, de koning te rijk met het bijbehorend salaris, maar geen jongens om de trekker over te halen, behalve om hun geweer schoon te maken. Ten slotte zijn het gelovige Boeddhisten en die doden nu eenmaal geen andere Boeddhisten. Toen de pa rachutistenkapitein Kong Le hier vo rig jaar zijn staatsgreep deed, was zijn motief dat hij er genoeg van had dat de ene Laotiaan op de andere bleef schieten. „Ik heb nog nooit een vreem deling zien vallen, riep hij op een van zijn propagandatochten. Als het Westen hier de handschoen opneemt om Laos voor het communis te behoeden, zal het inderdaad zelf moeten vechten. Ik twijfel er aan of de Assemblee Nationale, het Lager huis en zelfs het Congres, dat een erg ïnlokkelijke missie zullen vinden". Op myn vraag, of lk zyn betoog, zo moest vatten, dat Laos dan desnoods aar aan de communisten moest worden overgelaten, zei hU fel, dat als de Ame rikanen in december generaal Phoumi Nosavan niet hadden geholpen, Kong Le de neutralistische minister-president vanna Phouma uit Vientiane te ver drijven, we de neutralisering van Laos, lie nu als een stuk worst aan een stok p niet te behappen afstand voor teus wordt gehouden, gracieus hadden ,U bent beter In het nakaarten dan U zelf veronderstelde", bracht ik in het midden. HU lachte waarderend. Nachtmerrie c vrees", zei hij verontschuldigend, we ons in een van die posities be vinden. die de nachtmerrie van iedere goede diplomaat, militair en schaker is. De situatie, waarin het initiatief en de vrije keus geheel aan je tegenspeler is. We kunnen dit land uiteraard niet aan de communisten uitleveren, al was het alleen al omdat dan de val van Zuid- Vietnam nog slechts een kwestie van tijd zou zijn. terwijl dan de vooruit zichten voor Cambodja en Thailand niet veel beter zouden zijn. We kunnen het niet. En als iemand dat weet zijn het de Russen. Ze weten dat ze ons hier tot oorlog kunnen dwingen, waarbij w< alle opzichten in het nadeel zijn. en we als zij hem wenselijk achten, toch moeten accepteren. Dat betekent, dat enorme prijs kunnen bedingen, om oorlog niet te laten doorgaan. Tenslotte moeten ze aan hun krachtmeting met het Kennedy-bewind nog beginnen". HU Het zUn ogen dwalen over de w(jde droge roodbruine bedding van de Mc kong, waarin trage karbouwen graas den op een paar groene plekken. Ver- weg, vlak onder de Thailandse oever wa de machtige grensrivier Ingeschrompeld tot ccn onaanzienlijke sloot. „Er is oud Laotiaans spreekwoord", zei hU op staand, „dat zegt: als het water rüst ten de vissen mieren cn als het wi valt, vreten de mieren de vis. Laten dan maar bidden dat de regens vroeg komen dit jaar, voor de P.L. zover is op gedrongen. dat er geen wapenstilstand meer nodig is". De Rotterdamse rechtbank heeft van morgen de 38-jarige wasser-kelner J. R. uit Rotterdam wegens een poging tot moord op zijn ex-echtgenote veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar met aftrek, en terbeschikkingstelling van de regering. In het vonnis werd overwogen dat R. reeds eerder voor een dergelUk feit was veroordeeld en daarbU even eens ter beschikking van de regering was gesteld. Er was aoht jaar gevangenisstraf met terbeschikkingstelling tegen hem geëist, omdat hij in oktober j.l. in een café op zijn voormalige vrouw had gescho ten. Zij was onder de tapkast wegge vlucht en werd niet gewond. Maar twee andere personen, bezoekers van de bar, werden vrij ernstig geraakt door ko gels. De officier van justitie had R. in zijn requisitoir een buitengewoon gevaarlijk an genoemd. Monument voor Van Eechoud Op 27 mei 16 uur zal te Horst in Lim burg een gedenkteken worden onthuld voor de grote Nieuw-Guinea-pionier de heer J. P. K. Eechoud die 7 september 1958 in Hollandia overleed. Het initiatief was indertijd genomen door de heren R. M. van Griethuysen, voormang commissaris van politie in Nederlands Nieuw-Guinea en anderen. Aan de Maastrichtse beeldhouwer Sul- tiens was opdracht gegeven het monu ment te vervaardigen. Van Eechoud werd in 1904 te Horst geboren, waar men thans een straat i hem genoemd heeft. Voor de oorlog derscheidde hij zich als leider en ganisator van expedities en in 1938 stichtte hij de eerste bestuurspost de Wisselmeren. In de oorlog handhaaf de hij zich lange tijd aan de Idenburgh- rivier en nam daarna op vele wijzen deel aan de strijd op Nieuw-Guinea o.a. door de operatie-Bulldozer en de Ame- rikanse landing te Hollandia. De procureur-generaal bij het Am sterdamse gerechtshof heeft tegen de 36-jarige A. M. J. K. uit Velsen, on danks diens pertinente ontkenning, terzake van een mislukte diefstal met geweldpleging op de nu 76-jarige we duwe I. Levasier-Onderdelinden in haar woning te IJmuiden in de nacht van 28 op 29 juni 1960, bevestiging van het Haarlemse rechtbankvonnis: vier jaar met aftrek, geëist. De ver dachte, die twee keer terzake van diefstal is veroordeeld, heeft van be gin af ontkend dat hij deze roofover val heeft gepleegd. De weduwe vertelde dat toen zij de bewuste nacht wakker werd er een man voor haar bed stond die zei„Ik moet je geld. Beneden staan nog drie kerels Ik heb een revolver. Kom er uit of word je liever gewurgd?'' De onverlaat had haar vast gegrepen bij haar keel. De vrouw, die zei: „Ik heb geen geld", greèp haar bril, die de man haar eohter ui hand sloeg. Zij waren toen naar beneden gegaan waar de man ui' de zitkamer tas had weggenomen. De weduwe wilde via de niet afgesloten voordeur om hulp roepen, doch zij was gevallen en opnieuw bij haar keel gegrepen De vrouw, eige naresse van een touringcarbedrijf, kende verdachte, die tot 18 juni bedrijfsleider was van een taxibedrijf. Met wagens daarvan liet zy zich wel rijden en zij be taalde deze ritten dan later aan verdach Model-observatiehuis 99 Vandaag opende minister Beer man in Doorn een splinternieuw ob- servabiehuis voor jongens in de leer plichtige leeftijd, uitgaande van de stichting „De Schutsluis". Het is een soort model-tehuis, dat de naam „in richting" eigenlijk niet meer ver dient, omdat het bestaat uit zeven normale gezinswoningen, een bijzon der mooie school, een pensoneelswo- ning en een in het geheel weinig op vallend hoofdgebouw. Al deze ge bouwen staan aan een gewone straat, de Schapendrift. Dit complex, dat ongeveer een mil joen gulden heeft gekost, is gebouwd met 70 pet overheidssteun en het ill wel een model-inriahting als een m ment voor de enorme wijzigingen, welke zich op het gebied van kinderbescher ming hebben voltrokken sinds 1940 In „De Schutsluis" is plaats voo jongens van 614 jaar, die aanpassinge moeilijkheden vertonen. Zij worden hier geobserveerd gedurende 3 tot 6 maan den en via rapporten wordt dan gead viseerd, naar welk behandelingstehuis het kind dient te worden overgebracht. Voor de oorlog kende men dit soort tehuizen niet of nauwelijks. In de logsjaren nog werden kinderen bene den 14 jaar, wanneer zij tot vergrijpen waren gekomen, voorlopig in een Huis van Bewaring tussen volwassen mannen, opgeborgen. Het bestuur van de vereniging Pro Juventute Gooiland wilde toen iets doen althans voor schooljongens dit lot te verbeteren en het stichtte in 1943 in Loosdrecht het observatiehuis De Sohut- sluis, waar 40 jongens in een oud kam- peerhuis voor meisjes werden onderge bracht. Het huis voldeed in geen enkel op zicht aan de toen nog gestelde eisen stevig gesloten poorten en getra liede ramen., strafcellen en isoleerka- lers. Toch waagde men het er op. KENTERING Langzamerhand is men echter, zoals bekend, de kinderbescherming in vele opzichten anders gaan zien. Men „pakt geen boefjes meer van de straat", om ze voor de kinderrechter te brengen, men tracht „probleemkinderen tijdig op te vangen en te leiden, zo nodig door heropvoeding in inrichtingen of pleeg gezinnen". Men is tot de erkenning gekomen, dat onaangepastheid leidt tot struike lingen en dat men die misstappen niet met straf, maar met heropvoeding moet vervolgen. Ook wordt er veel meer sa mengewerkt met de gezinnen, er "s voortdurend contact door middel van maatschappelijk werk en mét het kind wordt, indien het nodig is, ook het ge zin her-opgevoed. De Loosdreohtse behuizing was nog een van de oude stempel, onvol doende, donker, ouderwets, kortom, soort pakhuis voor kinderen. Intussen echter kwamen er allang geen jongens meer in de Huizen van Bewaring terecht en kwam het obscr- vatiehuis ook los uit zijn isolement: de huizen werden niet meer gesloten, maar openheid werd het principe. Ook ging men er zich op toeleggen," langs medisoh-wetensohappelijke weg de moeilijkheden van de probleemkinde ren te onderzoeken en de oorzaken op te sporen. Daarbij past zeker geen ou derwetse inriohtingshuisvesting. Ook de overheid heeft dit ingezien en daarom volop medewerking verleend aan het totstandkomen van dit obser vatiehuis dat voor alle gezindten is en dat nu kan dienen als model voor verdere bouw en opzet van dergelijke kindertehuizen. Sinds 1953 is De Sohutsluis geen on derdeel meer van Pro Juventute, maar een eigen stichting. Sinds die tijd heeft het stichtingsbestuur, tezamen met de directeur de heer J. van Vliet, sterk ge ijverd voor een nieuw tehuis, dat het oude in Loosdreaht kon vervangen. En dat was wel hard nodig, want al vol deed het in 1943 niet aan de eisen die voor een „huis van bewaring" werden gesteld, tien jaar later voldeed het be paald niet meer aan de moderne woon- Zo is dan nu op een prachtig bos- terrein van 12 ha groot dit kleine groepje moderne huizen verschenen. De Schutsluis heeft nu gelegenheid voor huisvesting van 48 jongens woningen. Zij wonen dus in groepen van 12 met twee leidsters. Op het terrein wonen voorts nog twee ge-huw de hoofdleiders en natuurlijk de direc teur en zijn familie. De woningen zijn zo huiselijk moge lijk. maar modern en kleurrijk ingericht en de school is een juweel, compleet met gymnastieklokaal, waarop menige dorps-hoofdonderwijzer jaloers kan zijn. De school bevat ook een flink lokaal voor handenarbeid en het onderwijs wordt natuurlijk individueel gegeven, want ook de resultaten van onderwijs, handenarbeid en zelfs het knutselen „thuis" zijn factoren voor de observ Overigens hoorden wy by ons bezoek aan De Schutsluis opnieuw de klacht over het gebrek aan behandelingstehui- zen en goede pleeggezinnen, waardoor de kbideren soms langer dan nodig is in dit doorgangsbuis moeten blyven, lat is erg, want hier worden zU al- geobserveerd, er wordt pas iets is aan hun moellykheden gedaan, neer zy in het soort tehuis dat voor hen nodig is, zyn geplaatst voor kortere of langere tyd. Maar alle inrichtingen zijn overvol, de wachtlijsten lang. En pleeggezinnen men altijd weer moeizaam zoeken... De kinderen, die in De Schutsluis te recht komen worden daar geplaatst door Raden voor de Kinderbescherming of Voogdijraden, een enkele maal ook geneeskundige diensten. Dikwijls zijn net kinaeren uit a-sociale of gebroken gezinnen, soms ook belhamels, die de ouders tot wanhoop brengen. Maar al tijd is er een oorzaak voor hun ge stoordheid, het kan aan de omstandig heden thuis liggen, aan verwaarlozing of over-afaectie, aan eenzaamheid, maar ook aan psychische tekorten of verkeerd gerichte mentaliteit. Om dit uit te zoeken zijn de observa- tiehuizen er en het is juist, dat kinde ren die aanpassingsmoeilijkheden ver tonen niet in een somber gebouw, maar in zo normaal mogelijke, lichte huizen worden ondergebracht tijdens dit onder - Daarom zal ook de overheid dit min of meer preventieve werk blijven steu nen: de nieuwe Schutsluis in Doorn is er een voorbeeld van. te. Zij heeft hem die nacht niet pertinent herkend, maar de overvaller vertoonde volgens haar wel byzonder veel overeen komst met K's postuur Verdachte noem de haar „oma". Bij de achterdeur van de woning was iet groene zeep een ruit ingedrukt en de zeep werd aangetroffen op o.m. de kleding, en het bedJegoed van de vrouw, samenstelling daarvan stemde over- met de zeep, die gevonden werd in de woning van verdachtes moeder, waar deze verklaarde de bewuste nacht te hebben geslapen. „Zijn moeder was af wezig. Voorts was in deze woning een schroevedraaier, eigendom van verdacn- te, aangetroffen, die precies paste in de sporen van net geforceerde raam. De doorslaande aanwijzing voor het bewijs, dat verdauh'e d- overval had ge pleegd. vond de procureur-generaal de in de woning var. ae weduwe gevondeo brillekoker, die identiek was met het model dat verdachte toegaf te bezitten. >en sorteerproei met deze koker had speurhond tot vij' maal toe zonder aarzelen verdachte aangewezen. De raadsman, mr H Luijken. zei dat het misdrijf was gepleegd vanuit de wo ning van verdachtes moeder. De brille- koker is inderdaad van verdachte, doch de vraag is „Wie heef', die in de woning van de weduwe gebracht?" Hij verzocht het hof, zo dit niei tot een vrijspraak kon komen, de zaak terug te verwijzen naar de rechter-commissaris om alle mo gelijkheden te laten onderzoeken. Het verzoek van verdach'e tot zijn onmid dellijke invrijheidsstelling wee6 't hof af. Kind stak breipen in neus: overleden Toen dezer dagen te Amsterdam de 11-Jarige Jacqueline Engelenburg zat te breien, peuterde zij met t breipennen in haar neus Zij duwde dej gf pen zover naar binnen dat de hersenen v; (Vervolg van pagina 1) Men mag ook aannemen dat de ge meenten en provincies, die op dit mo ment reeds de rijksregeling volgen (om de week een vrije zaterdag), eveneens op 1 juli de vijfdaagse werkweek vol ledig zullen invoeren als dat voor het rijkspersoneel wordt goedgevonden. Voorts lijkt het niet onwaarschijnlijk dat minister Toxopeus de schorsing van de raadsbesluiten van Rotterdam. Den Haag, Rijswijk, Amsterdam en het be sluit van de provincie Noordholland wel ongedaan zal maken, indien die lagere organen eveneens besluiten de nieuwe rijksregeling (aangenomen dat die er komt) te volgen. De Algemene Bond van Ambtenaren, aangesloten bU hel NVV, heeft gister- avond protestvergaderingen belegd In Rotterdam (2500 aanwezigen), Den Haag (1000 aanwezigen) en Amsterdam (even eens 1000 aanwezigen). De vergaderingen waren al uitgeschreven voordat het ad- vies van het Georganiseerd Overleg afkwam en gingen dooi omdat men de leden niet meer tUdlg van de nieuwo ontwikkeling op de hoogte kon stellen. Op die vergaderingen werd door hoofd bestuursleden een uiteenzetting gegeven over de gang van zaken in en rondom het oveiieg over de verkorting van de werkw.eek, waarbij veel kritiek werd ge leverd op het beleio van de regering in loonpolitieke zaken Me' name werd be zwaar gemaakt tegen de geringe bereid heid tot overleg van de regering met de centralen van overheidspersoneel. In een resolutie spraken de 4600 ambtenaren hun ontstemming uit over het ingrijpen van minister Toxopeus in het beleid van de gemeentebesturen. De vergaderingen hadden een rustig verloop. De bijeen komst in de Haagse Dierentuin werd bij gewoond door wethouder C. H. W. P. den Oever en door enkele leden van bracht waar een direct toegepaste opera tie helaas niet meer mocht baten. Zij is inmiddels overleden. Prins Bernhard opent fabriek te Diemen Prins Bernhard zal morgenochtend op het nieuwe industrieterrein van Diemen de Nederlandse accumulatorenfabriek Acifit openen, waar 124 mensen werken en die f 2,8 miljoen heeft gekost. Zij is gegroeid uit een eenmansfabriek van de heer K. Cyth en voert 35V« van de pro- duktie uit naar de Euromarkt. het Mid den-Oosten en Zuid-Amerika. voerde hier het woord. De christelijke en rooms-tcatiholieke bonden van overheidspersoneel namen niet aan de protestvergaderingen deeL De centralen hadden daaraan geen be- hoefte omdat het overleg, tot stand ge komen door bemiddeling van de Tweede Kamer (motie-Weijlers), nog niet is af- De aanbeveling van het georganiseerd overleg heeft uiteraard de volledige in- stemm.ng van de Christelijke centrale van overheids- en onderwijzend perso neel. Desgevraagd zeiden de heren J. ten Heuvelhof en L. van der Weide, de vertegenwoordigers van de centrale in het G.O., zeer content te zijn met het Kinderleeftijd tot 21 jaar (Van onze sociaal-econ. redactie) Krachtens de Algemene Weduwen- en Wezenwet krijgt een weduwe op het ogenblik een weduwenpensioen. iindaen zij bij het overlijden van haar echtgenoot nog geen 50 jaar was. Bovendien komt zij, afgezien van haar eigen leeftijd, voor pensioen in aanmerking, indien er kinderen zijn beneden de leeftijd van 18 jaar. Op het ogenblik bereidt een commissie van de Sociaal-Economische Raad een advies voor aan de regering over wenselijke wijzigingen in de Alge mene Weduwen- en Wezenwet. Zoals bekend ls de wet indertijd na een vluchtige behandeling door de Ka mer goedgekeurd met de toezegging van de regering, dat te zijner tijd wenselijk gebleken wijzigingen zullen worden voorgesteld. In de S E R.-commissie is op het ogen blik in het byzonder de leeftijdsgrens in discussie. Als nieuwe leeftijdsgrenzen zyn genoemd: 35. 40 en 45 jaar. In som mige kringen vraagt men zich echter af, of een leeftijdsgrens van 35 jaar wel zin heeft. Het aantal weduwen, dat buiten een weduwenpensioen zou vallen, wordt dan zo gering, dat een leeftijdsgrens wei nig zin meer heeft. Financieel zal dat niet zo erg veel uitmaken en bovendien wordt dan veel administratieve romps lomp voorkomen. Een grens van 45 jaar, 5 jaar lager dan de huidige leeftijdsgrens wordt nog aan de hoge kant geacht met name door de werknemersgroeperingen. De grens van 40 jaar IUkt aantrekke lijk, temeer omdat daarby van bepaalde zijde gesuggereerd is, dat dan gel|jktUdlg de leeftydsgrens voor het kind van 18 naar 21 Jaar gebracht dient te worden. Dus een weduwe zonder kinderen zou bu 40 jaar pensioen dienen te krUgen, en wanneer zU in het bezit is van kin deren komt zU ongeacht de eigen leeftyd in aanmerking voor pensioen tot het tyd- stip waarop de kinderen 21 Jaar worden. Mocht z|j zelf dan de 40-jarige leeftyd nog niet hebben berefkt dan vervalt haar pensioen weer.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 9