Dal gaal zijn neus voorbij KRONIEK Probleem mede-eigendom moet worden opgelost Een kanttekening Het hapert aan slagkracht van de vakbeweging "cotton-stretch" ANKLETS 2.BO PeeksCloppenburg goed advies voor moeder- dag *ga naar de drogist Een woord voor vandaag Bezoekers van kerkedag kunnen door DDR reizen R.k. bisschoppen zouden Kennedy tegenwerken Paus leert Engels Of s ONZERZIJDS EUROPA HELPT AFRIKA QPNIEUW heeft een aantal leden van het Europees parlement een reis ge maakt naar enkele vroegere koloniale landen In Afrika. Ditmaal betrof het acht voormalige Franse gebieden, vroeger dikwijls aangeduid met de ver zamelnaam Frans West-Afrika, thans echter een geheel van onafhankelijke staten. Doel van dit bezoek aan Ivoorkust, Dahomey, Togo, Senegal, Maure- tanië, Mali. Opper-Volta en Niger was een inzicht te krijgen ln de sociale en economische moeilijkheden van deze landen en na te gaan, welke mogelijk heden op grond van het E.E.G.-verdrag aanwezig xljn om aan dele problemen tegemoet te komen. Zoals men weet, zijn deze voormalige koloniale gebieden goamoclcerd met de Europese Gemeenschappelijke Markt, uit welke omstandigheid zowel voor de geassocieerde als de E.E.G.-landen bepaalde rechten en plichten voort vloeien. De associatie van de Afrikaanse gebieden aan de E.E.G. is echter vooral bedoeld om deze ontwikkelingslanden de gelegenheid te geven hun economie doeltreffender te ontplooien. Het Europese parlementaire reisgezelschap heeft zijn bevindingen in drie rapporten neergelegd. Deze rapporten komen deze week in het parlement ter sprake. De Franse liberaal A. Peyrefitte beschreef de sociale situatie. Het geboortecijfer ln de Afrikaanse landen is hoog en omdat de zuigelingen sterfte terugloopt neemt de bevolking snel toe. Het afnemen van de zuige lingensterfte wijst weliswaar op vooruitgang in de medische voorzieningen, maar in het algemeen Is de gezondheidstoestand slecht. Tuberculose, malaria, lepra en de ziekte van Bilharz eisen nog vele slachtoffers. De moeilijkheden zijn nog groter, omdat de bevolkingen zeer verspreid wonen en er slechts weinig geld en mankracht beschikbaar ls. De ontoereikende voeding van de bevolking is een voorwerp van zorg voor de medische In stanties, want aan de voeding ontbreken belangrijke bestanddelen, zoals eiwitten, vitaminen en jodium. TJOEWEL de laatste Jaren het onderwij* »ich aanzienlijk heeft uitgebreid, laat de kwaliteit van dit onderwijs nog veel te wensen over. De Afri kaanse landen kampen ook op dit terrein met een tekort aan voldoende opgeleid peraoneel. Wegens de grote verscheidenheid van de inheemse talen is het moeilijk, één daarvan voor het onderwijs te kiezen. Juist gebrek aan financiële middelen maakt het doorgaans onmogelijk, de scholen aan tc passen aan het milieu van de leerlingen en de behoefte van het land. Daarbij zijn de leerboekjes dikwijls nog zeer op het Franse verleden georiënteerd Een bepaalde oplossing geeft Opper-Volta. Het heeft plannen om aan hc traditionele lager onderwijs een korte cursus toe tc voegen voor de kinderen van twaalf tot veertien jaar, die tussen de leeftijd van zes en twaalf jaar geen onderwijs konden genieten. Voor een massale bestrijding van het analfa betisme ls een dergelijke opleiding wellicht een probaat middel, voor de vorming van een goede ondergrond, waarvan men bij een verdere administra- Gezien de ondergeschikte plaats van de vrouw in deze landen is het school bezoek van meisjes betrekkelijk laag. Schrijvend over de positie van de vrouw merkt Peyrefitte op, dat polygamie een verbreid verschijnsel ls, ook zelfs in overwegend christelijke streken. Gebleken is echter dat de econo mische ontwikkeling en de verhoging van de levensstandaard een verminde ring van de polygamie meebrengen. De werkgelegenheid is beslist onvoldoende. Overal heerst gebrek aan ge schoolde en half-geschoolde arbeidskrachten. De Afrikaanse arbeiders zijn grotendeels landbouwers, die dikwijls op nog zeer primitieve wijze werken. De vrij talrijke vakorganisaties beschikken sleohts over bescheiden middelen, maar geven steeds blijk van een belangwekkende activiteit ter verbetering van de levens- en arbeidsvoorwaarden van hun leden. Aan die sociale zekerheid blijft overigens nog veel te doen. Er bestaan vaak geen of onvoldoende regelingen voor het verlenen van steun bij ziekte, werk loosheid of ouderdom. Bovendien zijn de lonen In het algemeen vrij laag. Ook de huisvestingsvoorwaarden zijn in de meeste gevallen beslist onbevredi gend, vooral in de grote steden. WAT ERAAN te doen? Peyrefitte wijst een weg: een snelle economische ontwikkeling. Langs welke lijnen deze economische ontwikkeling zich zou kunnen voltrekken, geeft de Duitse christen-democraat Hugo Geiger weer in zijn rapport over de economische aspecten. HIJ toont aan, dat in de betrokken Afrikaanse landen de agrarische produktie nog het meest belang rijk Is, Het betreft hier vooral oliehoudende produkten. Onevenwichtigheden in de prijs van deze produkten, als gevolg van storingen op de wereldmarkt, zouden de economie van de Afrikaanse landen in de grootste moeilijkheden brengen. De E.E.G.-landen kunnen door beloften, steeds een bepaalde hoe veelheid van deze produkten af te nemen, en door andere op het evenwicht gerichte maatregelen dergelijke verstoringen trachten tegen te gaan. Momenteel is het vooral Frankrijk, als voormalige beheerder van deze ge bieden. dat dergelijke garanties heeft gesteld. Het is de vraag, of Frankrijk en de E.E.G. op de duur een dergelijk beleid kunnen volhouden. Meer zeker heid voor de ontwikkelingslanden zal ontstaan door het sluiten van grote internationale afspraken, ln de geest van de reeds bestaande suiker- en t a rw ©overeenkomsten. Tot nu toe is, aldus Geiger, ten gevolge van de associatie met de E.E.G. de export uit deze landen naar de andere E.E.G.-landen dan Frankrijk nauwe lijks toegenomen. Wel nam de interafrikaanse handel toe. De meeste van de bezochte Afrikaanse landen lijden, als gevolg van hun ongunstige econo mische positie, aan een tekort op de betalingsbalans. Voor de verbetering van de agrarische produktie en de industriële expansie is allereerst kapitaalvorming in de Afrikaanse landen noodzakelijk. Mogelijk heid hiertoe biedt het Europees ontwikkelingsfonds, maar tot heden heeft dit fonds nog slechts op trage en nogal bureaucratische wijze hulp verschaft. Wanneer volgend jaar een nieuwe associatie-overeenkomst met de Afrikaanse gebieden tot stand komt, zal ook de hulpverlening van Europa uit moeten worden herzien, aldus Geiger in zijn rapport. Tenslotte heeft de heer P. J. K a p t e y n, Nederlands socialistisch lid van het Europees parlement, een rapport gewijd aan de politieke samenwerking met de Afrikaanse geassocieerde landen. HU wU»t erop, dat geen van de Afrikaanse staten bereid is nieuwe bindingen te aanvaarden die hun vrij heden zouden beknotten. Discriminatie bij de hulpverlening acht hij onaan vaardbaar. Wel moeten naar de mening van de heer Kapteyn permanente contacten ge vormd door rechtstreekse vertegenwoordigers van de Afrikaanse staten bU de Europese organen cn omgekeerd. Weliswaar leeft in Afrika de gedachte aan een groot-Afrikaanse samenwerking sterk, maar vele leidende staats lieden achten het overwinnen van de economische moeilijkheden momentcel van groter belang. Daarbij kunnen zij de associatie met de Euromarkt niet missen, zonder in hun economische en sociale ontwikkeling ernstig te worden geschaad. Dra. Boersma schrijft, dat in 1938 -1939 rond 3 pet. van het bruto-inko- men ingehouden werd voOr belasting en premies, in 1959 i6 dit percenta ge gestegen tot 15 pet. Het huidige brutoloon van een ongeschoolde dat in 1959 rond 85 bedroeg, komt net to neer op 72 73, per week, dien de betrokken werknemer ge huwd is en zijn gézin twee kinderen telt. ,Jk durf nu eerlijk gezegd", al dus de heer Boersma, ,,niet meer uit te rekenen, hoe „groot" de sta tistische netto ivelvaartsstljging ten opzichte van 1938-1939 heeft bedra gen. Bovenstaande cijfers spreken duidelijke taal." Drs. Boersma wijst er op, dat nog niet alle sociale zekerheden zijn bereikt en nog niet alle bron nen om premie te betalen zijn op gedroogd. Bovenstaande verhouding zal in de toekomst dus nog verder verslechteren, zelfs al worden pro gressieve belastingtarieven van tijd tot tijd herzien. Uit de statistiek van het C.B.S., die an 1959 dateert, memoreert de heer Boersma ook het feit, dat ongeveer 18 pet. van het aantal arbeiders werk zaam in de industrie met niet meer dan 70 per week schoon naar huls gingen. Sindsdien heeft de gedifferenti eerde loonvorming wel enige reële ver betering gebracht, maar de tendens van de na-oorlogse ontwikkeling kon hiermee niet weggenomen worden. „Niet alleen gedurende een ze kere periode na 1945, maar ook thans hapert er nog Iets aan wat wij noemen het streven naar een redelijke verdeling van de wel vaart. „Er moet op de een of an dere manier iets haperen", aldus de heer Boersma, „aan de slag- RUIMTESUCCES Van de commentaren die de dagbladen gegeven hebben op do »ucce*volle ruimte reis van de Amerikaan Alan B. Shcpard la ten wc er hieronder een drietal volgen. D e Telegraaf besluit zijn beschouwing ale volgt: „Hoewel het politieke karakter van de wedloop moeilijk kan worden ontkend, nug wel eens de nadruk worden aelegd op het onderscheid in niaatschappijvorm, dat juist bij deie ruimtevaart nog eei bet volle licht ii gekomen. De Rusiisrhe ruimtereis heeft in geheimtinnighcid plaatsgevonden en io_. geval van e-n mislukking, nimmer bekend gemaakt iljn. Het is geenaain» uitgesloten uitlokte reis heeft plaats gev, i de rolle openbaarheid genomen. Uat was moedig, want ern mislukking sou, gezien de bestaande verhoudingen, «eer ernstige ge\ olgen hebben gehad. Maar volledige openbaarheid is onvcrhi kelijk verhonden met de democratische we reld. Dat op grond van due overweging de openbaarheid van de eerste tot de laatste minuut is gehandhaafd verdient een i luut." schrijft gewichtloosheid kon de Shepard. die gelukkig geen ogenblik president Kennedy gedacht heeft, is daarom een man geworden met een historische trek. Op aljn ervaringen wordt verder gebouwd. De koppigheid waarmee Amerika een project heeft doorgeaet waaraan na Ga garin* wereldomspannende vlucht geen eer meer te behalen viel, kan tevens een aanwijaing zijn, dat dit land nu een eigen, heelal-koers gaal volgen. Dok al zou het waar zijn dat Kennedy enslotto slechts toestemming tot deze lucht gaf om het elan van aljn a ten niet aan to tasten. Na twee jai voorbereiding en persoonlijke toewijding het p.yehologiach niet meer mogelijk vlucht af te gelasten sonder mnita.il brokken te maken. Cape Canaveral nerveuze uitbarsting dicht nabij. De Mercury-capsule heeft nu gevlogen. Alle moeite ie niet voor niets geweest. De vlucht van Shepard heeft Amerika uit een dwang positie bevrijd. Niemand moe' verbaasd aijn als er nu een lange pauae komt.1' Het Algemeen Handelsbl schrijft o.m.: „Doordat de Amerikanen veel meer besteden voor levensgenietingen flj in deie wedloop ten achter geraakt. Zij lijn ook op andere wijze in het nadeel, melijk door de grenaeloze openhartigheid van hun publiciteit. Niets kon verborgen blijven, wat het ruimtcvaart-progi aangaat. Elke fase van de reis self, ook liet gesprek tussi controlestation werd weergegeven. Al had men het gewild, dan zou men niets geheim hebben kunnen houden, went de loslippig heid en de begeerte naar nieuws zijn bij na liekelijkc bijverschijnselen geworden van de Amerikaanse democratie. Kennedy had gelijk, toen hij zei, dat on der dese omstandigheden een mislukking fatale gevolgen tou hebben gehad. Maar schuilt ookj I Drs. Boersma in C.N.V.-orgaan (Van onze sociaal-economische redactie) Beroepingswerk NEDERLANDS HERVORMD Beroepen te Drachten: G. Jukema té Nijverdal. Kort geleden hebben wU naar aanleiding van dc Statistiek over 1959 der lonen in de nUverheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek reeds de vraag gesteld, of do positie van de Nederlandse arbeider na dc oorlog werkelijk wel zo veel verbeterd is. Wij wezen er op, dat het nog de vraag is of de nettolonen van de ongeschoolde arbeiders thans wel hoger z(jn dan voor de oorlog, indien wc de koopkracht van het geld daarbU verdisconteren en tevens letten Mussel, op de gestegen loonbelasting en de gestegen post sociale verzeke ringspremies. Drs. J. Boersma, economisch medewerker van het Christelijk Na tionaal Vakverbond, haakt thans in een artikel in Evangelie en Maatschappij, het kaderorgaan van het C.N.V., eveneens in op ge noemde statistiek van het Centraal Bureau kracht van de vakbeweging, waarvan men soms zegt, dat ze alles voor het zeggen heeft." Zelffinanciering en streven, het werkne mersaandeel ln het nationaal Inkomen op te voeren. Een groter deel van do stijgende welvaart (lees nationaal In komen) zal aan de werknemers in di recte of indirecte vorm moeten toe vloeien. Met name dient meer aandacht tc worden besteed aan het oplossen van het vraagstuk van do mede-eigendom." Het betoog in het jaarverslag van d- Herstcibank ten spijt, is dc heer Boer sma van mening, dat dc methode van zelffinanciering tot kapltaalverspllling kan en ook zal leiden. Het optimale nut van de produkticfactor kapitaal wordt stellig dichter benaderd vla kapitaalmarkt. Al te gemakkelijk wordt de werkgelegenheid er bij gesleept, wanneer men de zelffinanciering verde digt. Hij blijft er bij, dat de vakbewe ging op dit punt zich al te gauw ge wonnen heeft gegeven tot nu toe. Meer vrijheid Met betrekking tot de vrijere loon vorming merkt de heer Boersma nog op. dat de gebeurtenissen van de laat ste tijd opnieuw uitwijzen, dat een ge zonde welvaartsverdeling slechts ge baat is bij een grote mate van vrij-: heid voor ondernemers zowel als voor werknemers. Deze welvaartsverdeling wordt geschaad door onbegrijpelijke gedetailleerde overheidsinmenging. Het is te hopen, dat het overheersen van het (waanidenkbeeld van het stringen te prijsbeleid haar langste tijd heeft Séhad. Pas dan is op langere termijn e kans op een gezonde inkomensver deling en loonvorming aanwezig. Dit is noodzakelijk, want in sociaal opzicht js er voor de vakbeweging bepaald geen reden voor zelfgenoegzaamheid, aldus drs. Boersma. Paren-Verkoop sportieve kleuren Speciaal verlaagde J.M. prijs schoenmaat 35. [!!i!!!i!!i!!ii!iiitt!!i!!i!!j PER 2 PAAR IlSiiUiiiiüil!!!!!!!!!!!!!!! per paar IJ®. Veine ttlj/lng per maat. GEREFORMEERDE KERKEN Tweetal te Rotterdam-Charlols, vac. IJ Feenstra: W. Baas te Amsterdam- Slotermeer en G. Heijerman uit Nijverdal. Tweetal te Utrecht-O., vac. G. Laar man: J. Goumare te Hilversum Wilschut te Zeist. CHRIST. GEREF. KERKEN Tweetal te Alphen a.d. Rijn: M. Baan te Dodrecht en J. C. van Ravenswaaij te Scheveningen. Beroepen te Zutphen: T. Brienen te Franeker; A. Rebel te *ga zéker eens per week! Het afscheid van Christus is een afscheid met zegenende handen. Terwijl Hij zich losmaakt van de aarde en de afstand tussen Hem en Zijn jongeren steeds groter wordt lijkt het, of Zijn handen zich zegenend uitstrekken over de gehele wereld. Nog weinige minuten en de discipelen zijn alleen. Maar dit zullen zij hun verdere leven niet meer vergeten: hun Heer is zegenend ten hemel gevaren. De aarde, waarop de vloek rust door eigen schuld van de mens, is een gezegende aarde en Hij houdt haar omklemd, vanuit de hemel. Vaak lijkt het niet veel daarop. Maar dat betekent niet, dat het niet zo is. Als mensen elkaar afslachten en het bloed over de aarde stroomt, als mensen elkaar het bestaan tot een hel maken, dan is daarmee het feit van die zegenende handen van Christus niet ongedaan gemaakt. Dan proberen de mensen die handen weg te duwen en is het, of zij de vloek verkiezen boven de zegen. „En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde." Een laatste herinnering aan een geliefde en een zeker teken dat, ondanks alles, de aarde gezegend is en niet gevloekt. God wenst niet, dat Zijn schepping ondergaat ln de zelfvernietiging, maar komt tot haar doel: de erkenning van Hem, Die de aarde redde van de vloek! De Oostduitse regering is niet van plan Westduitse bezoekers van de Kirchentag, die via het Oost- zonegebied per trein of auto naar West-Berlijn rijden moeilijkheden in de weg te leggen, zoals dit ge schiedde toen de organisaties van ontheemden onlangs samenkom sten in Berlijn organiseerden. Dit heeft de staatssecretaris voor kerkelijke aangelegenheden Hans Seigewasser bekendgemaakt een Interview met een redacteur van een Duits kerkblad van Würt- temberg. tr Vgt niet ,n de bedoeling", zei Hans Seigewasser, „van de regering van de D.D.R. om de Westduitse bezoekers van de kerkedag de reis door de D.D.R. moeiliik te maken. De kerkedag is geen bijeenkomst van ontheemde vluchte lingen." Maar wel liet b|j duidelijk bl|)ken dat de gelovigen uit z|jn eigen gebied met heel wat minder egards zullen behandeld worden dan de gelovigen uit hét Westen. De Oostduitse ambtenaren kunnen geen enkele hulp garanderen duitsers die de kerkedag willen bezoeken. Maar de HJn zal niemand verboden worden, Wat deze bedreiging Inhoudt Is nog niet zeker. Het kan zijn dat dé gelovigen geen vakantie zullen kunnen opnemen In de periode van de kerkedag, die van 19—23 lull wordt gehouden. Het kan ook zijn dat communistische ambtenaren hen op andere manieren zullen pogen te binden aan het verblijf in hun woon plaats zodat zij niet ln staat zullen zijn n naar Bénjjjn te komen. Niet gemeenschappelijk Seigewasser deelde ook mede dat geen vergunning gegeven zal worden om gemeenschappelijke Oost- en Westduitse samenkomsten te beleggen ln Oostduitse kerken. De diensten ln Oostduitse kerken zullen niet verbo den worden, maar om gezamenlijke samenkomsten tegen te gaan zal aan alle bestaande verkeersbepalingen stipt de hand worden gehouden. Het Geen steun van eigen kerk zegt „Look" In het tijdschrift „Loók" heeft de correspondent Fletcher Knebel, die verbonden is aan het bureau te Washington vandaag verklaard, dat president Kennedy en zijn voornaamste adviseurs ervan over tuigd zijn, dat de rooms-katholieke geestelijkheid Kennedy tegen werkt en probeert hem de voet dwars te zetten. Volgens Knebel denkt Kennedy, dat ..dc geestelijkheid met uitzondering van cardinanl Gushing cn drie Of vier bis schoppen" ofwel tegen hem is óf geen gevoel men' sident. Kennedy zou verontrust zijn over de s van dc bisschoppen, dat aan paro chiale (bijzondere) scholen, subsidies ■de zij nu Kennedy ucoueii gezega. Het tijdschrift merkt op, dat hiertegen- /er lof van de zijde van protestanten staat en weet mede te delen, dat een vooraanstaande groep van leidende an ti-katholieke protestanten „buitenge woon ingenomen" is met do president en dat een vooraanstaand bestrijder van het rooms-kathollcisme heeft gezegd: ..Kennedy zal met gemak worden her kozen met protestantse stemmen". dit standpunt nooit ingenomen en nu doen ze het tegenover mij", zou vojgens .jLook" hebben gezegd. Wat dit aangaat i* het dus een groot geschenk der geleerden aan Kennedy, dal' hun proef slaagde. Hij zou niet alleen in de wereld, doeh ook door aljn eigen teleur gestelde volk heftig aljn gekritiseerd, indien het mis gelopen zou zijn. Hij kon zich dat niet meer veroorloven. Na de mislukte in vasie ill Cuba zijn het juist de Amerikaanse bladen geweest, die in geuren en kleuren de verantwoordelijkheid van Kennedy daar voor hebben vastgesteld. In Laos waren de door de V.S. gesteunde troepen in het de fensief gedrongen Er was nog weinig, waar op de jonge president zich kon beroemen. i dus gelukkig, dat dat duchtzaamheid loop. Het Men miljoen dollar, sullen nog ont; en aanzien van deze wed- ury-expcrimenl kostte 400 En dc komende proeven Jglijk veel meer vereisen.. Het ia waar dat zij technische en weten schappelijke waardo hebben. Doch alt men hoort, dat een reis naar de maan honderd i grote mogend-i maal zoveel zal kosten dan de tocht van „D, kort. rlufht v.n Sh.p.'rd h„ll lok-r.h-M. dio to ...r wordt ,-to.t.l n..r h."-h-pord. m.o ilrh lort, ,1. wat „rt wwh.pprl.jk. b«kk„i, TW«.«*- rr-l.olk, .onuntn ,rd..n .00 kooorn wordro ie nood van miljoenen mensen op «ar- i verlichten". opleggen. Nu werd de in-1 irhten en de be- druk versterkt, dat de Amerikanen ermtigj' sturing voortzetten. De pratende astronaut' aen zichzelf twijfelen. I, Leert paus Johannes apostolische deleguat, selijke documenten Engels met een Iers ac- aartsbisschop Roncalii werkt, zoals de laatste cent? „Niets van aan", wilde Engels leren. Ik zegt zijn leermeester, de heb hem anderhalf jaar in Ierland geboren pries- les gegeven en het ging ter Thomas Ryan. heel goed. Toen hij uu.,c, „Hij heeft in werke- paus geworden was en fo, bevindt, wordt ver- lijkheid een Italiaans ac- vernam, dat ik ook op scheidene malen per cent. Het is niet waar het Vaticaan was. besloot week les genomen, dat ik hem een Iers ac hij bij zijn oude leraar cent bijbreng." opnieuw les te nemen." De rooms-katholieken Ryan, die in de V.S.vragen zich af, hoe de het gouden jubileum van 79-jarige paus erin een oude Vriend, bis- slaagt bij zijn drukke eegevierd en op de t< rugreis naar Rome is, heeft het weekeinde doorgebracht in Cleve land. daar vertelde hij dat hij de paus nog al tijd Engelse les qceft. „De lessen van de paus zijn feitelijk In Turkije begonnen", vertelde Ry- schop Willinger, heeft werkzaamheden ook nog ste Engelse toespraak in maanden het geval geweest, maar als de paus zich In zijn zomer verblijf, Castel Gandol- De paus leest het Engels goed en verstaat het, maar hij spreekt het niet graag met vreemdelingen. Kórt ge leden heeft hij zijn eer- lessen te ne- „Iiij is een man, die het openbaar gehouden bij de viering van dè verjaardag van het Ro- college. Het was „hij bezit een geweldige paar geijkte zinnen, die xvilskracht en energie, hij tegenover pelgrims Hij maakt tijd voor al- gebruikt, zoals Js this les. De lessen vinden i. „Ik was daarheen ge- min of meer met tu«- stuurd om me bij dc senpozen plaats als de zover te brengen, dat hij apostolische delegatie te paus aan een nieuwe - Istanboel te voegen. De encycliek of andere pau- ,,Het feit bestaat", schrijft Knebel, ,dat Kennedy en zijn naaste politieke adviseurs, zowel rooms-katholieke als protestantse, van mening zijn, dat de rooms-katholieké bisschoppen zijn kan didatuur nooit hebben goedgekeurd en het tijdstip om in het openbaar hun misnoegen te uiten over het feit dut hij niet om hun goedkeuring vroeg zo heb ben gekozen dat hun optreden de presi dent zoveel mogelijk moeilijkheden moet veroorzaken." Feiten Volgens Knebel voert Kennedy in pri- vegesprekken de volgende feiten aan om 2ljn mening té staven: De verklaring van 200 rooms-katho- lleke bisschoppen vlak voordat hij zijn kandidatuur had bekend gemaakt, waar in bezwaar werd gemaakt iegen het be steden van gelden uit de openbare kas om „kunstmatige geboortebeperking in economisch onderontwikkelde landen1, te bevorderen. Een artikel in het orgaan van het Vaticaan gedurende de campagne, waar- In werd betoogd dat de geestelijkheid U-ii* recht en de plicht heeft tussen ZÜs A* komen hl politieke aangele- „v"n rooms-katholieken, uf; ig02*. niVge morele vraagstuk- ken in het geding zijn" eerbiedige volg zaamheid te verwachten. Het verschijnen van vier Amerikaan- -e te n' ne®en aartsblschoppen tuf?i.!?.l!!£h?£2€n op. het podium, toen Eisenhower tijdens de campagne het woord voerde. Tenslotte een gedurende pagne op Porto Rico v lijk schrijven, waarin werd verboden, voor g„uvB, Munoz Marin te stemmen. verspreid herdei j -dé Portoricanen werd verboden, voor gouverneur Louis Laat het Noorden SSK in de steek? Dat de SSK, de gereformeerde kerk- pouwactie nog niet aan de zeven mll- Iim!U°hi!>'i llgt hoofdzakelijk aan de drie noordelijke provincies die in de actie verre achter blijven bij de rest van het land Deze tendens blijkt uit de jongste publicatie van de SSK waaruit blijkt dat Noord-Brabant en Limburg zelfs het be te. v#n 1 P^oont van het inkomen heeft overschreden en al 104 procent getal"80 hebben van het streef- Groningen daarentegen is zelf nog niet eens aan de helft van het streefbedrag cn heeft pas 43 procent bijeengebracht 6f ongeveer 300.000 gulden. Drente heeft Vandaar begint het te klimmen. Ir. Overijssel is 72 procent van het streef-, bedrag toegezegd, in Utrecht 76 procent1 en in Noord-. Zuid-Holland en Zeeland j leder 79 procent. Nog anderhalf miljoen gulden is nodig om de actie te doen! slagen. ziet er dus naar uit dat opnieuw aan de grens tussen Oost- en West-Berlijn de Oostduitse politie westelijke gelo vigen zal tegenhouden evenals tij dens de synodezittingen. Opnieuw stelde Seigewasser dat de keuze van Berlijn als plaats waar de kerkedag zal worden gehouden bewust of onbewust een politieke keuze is ge weest „De D.D.R. kan daarom haar burgers niet toestaan naar Berlijn te komen." Op de vraag of de Oostduitse kerkbladen over deze kerkedag zullen mogén schrijven, of alleen maar over de bijeenkomsten in OostberlIJnse kerken, antwoordde de staatssecretaris: „Wij kunnen nog niet zeggen wat we in juli gaan doen". Het feit dat enige tijd geleden drie kerkbladen verboden werden enkel en alleen omdat er in vermeld stond dat Berlijn gekozen was als plaats waar de tiende kerkedag zou worden gehouden, verdedigde Seigewasser met de opmer king: „De kerkbladen konden we met deze mededeling niet laten verbreiden, omdat de regering van de D.D.R. niet achter deze kerkedag staat. Wij zagen daarin een provocatie." Ongepoetste schoenen, afkeurende blikken, slechte indruk weg zelfvertrouwen! U kunt zich geen ongepoetste schoenen veroor loven. D&arom Erdal: in 1 minuut een mooiere glans, die langer blyft. De beroemde Erdal-pefikaan geeft goede raad Begin de dag met de Ei superglans i I-minuut: 1 minuut!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 2