SCHILDER ZELF met LOSSE VERF A V.^B0R!LLEN t^SCHEPm Goed gekleed gaan -I- gemakkelijke betaling uit uw inkomenADR. V. 00Y jf. ^^STRflAT 39 LEIDEN Kerkelijk vooruitzicht ==^S!2#ReiLeN ch z GRATIS Westduitse controle op ronselarij pendelaars Larense winkelier vecht tegen machtig kartel DE NIEUWE LEIDSCHE Waar ieder kind Moeder blij mee kan maken! zomerschoentjes van 61MEUWE LEmSCHE COURANT DINSDAG 9 MEI 1961 Eerste lijst MT« n Mombu fi'rd 6 Vlleeï'ngen al T PI 8«I6 a Aden K*r»c v Pt Rloo n Oharleacx» owküst 1 Douala Pt Itovle BSV 6 p Texel "or 8 R dam Irsniracht 3 r Jaoobatad Kukoc iwo 1 NNO Martinique :md 5 v Delfzijl n Groningen liman 6 W2W Babang A Koeweit n Khnrlmufata Oldenbamevelt I NNW BAOHl 1 Bremcrhuen ZEILEN lordirn 8 ZZW Sable (aland EBON 8 ZZW Nicaragua ïjLttïf8?0»8 runchalT Pir- Oaracol n Tam pa UNDO ENG B rjlbodie 8 ZO Keelung rjllaadne 6 NNO Trlatan da rjlpondok 6 NNW Dlago Triton a R'dem WILLEM ROY8 6 NNO Sao ZUIDERKRUIS 8 N Dlego Sleepboten Elbe VV Rotterdam te Llaea Tweede lijst AOILA 8 ZO Marlagaacar Ardcas 8 ZW Barcolon: Aalcropo 8 O Kp Race Aamldlke 8 N Florc» Idljk B8 C CAI/TEX NAPELS O»Ilex Amsterdam I Caltox ElndhnvNn 8 Caltex Ieldcn88*Mo Cnltex Utrecht 8 Nf Sfêbe#kft7 #v ZLMllpIP*8fna« n r!)frw?la8BNn0B k"1dcere DBL/rA 8 zw St Cathnrlmnr Danhnl»P8 Halifax vorw" Dl do 8 Ctitharlna pt EENHOORN 8 NW Madeira Emmy B 8 p Oasqucia Eaao Amsterdam 8 V Pt Bal Ewo Nederland 8 NNW Llceat Easo rtnMcrilam 8 BUterlni Oulneekuat 8 Sail Thor HAARLEM I II..].. 8 I Hecuba 8 Lc Heeieum 8 Henrlca Thekla I Jtordngawaard^S p Moatagamon l wzw Ftmch.ll ert Broere 8 ZW n 8 Z Hongkong MADI60NLL0YD 8 ^uh'l(S°shalVC»'lBoinbflV »erw MontIerland 8 ZZW Kp Vcrdlact ji11j-i.. NAESS LI sa OuJeMterk 8 Hongkong^erw PARIS 8 N Borkum Pg Tliulln 8 Z Bul bon Plillldora 8 NO Vllln-no Pleler 8 8 p Tromohexd Pr*Fred°Winem f No'Twaf" Pr J W Frlao 8 v Ban Tolul p Sevllla Pr Maurlta 8 p Kp Race Ro3of Buisman"^A'dam kop en schotel tegen inlevering van vi|f gele kroonkurken van Menken koffiemelk Vraagt Uw melkhandelaar MENKEN KOFFIEMELK it ook verkrijgbaar via de afnemers van de Leidse Melkinrichting N. V. de Landbouw Markt- cn visscrijhericlilen mei andljvlt 380, snijbonen 29035S, postelein 10—16, rabarber 10—18, spinazie 8.50—30 komkommers (per 100 stuks) 3254, sla 7- 14.10, bospeen 03—71. KATWIJK AAN DEN RIJN, 8 mei Groenteveiling: waspeen AI 17.70—10.40, idem AU 5.20—12.70, BI 17.60—19.20 B1I 1.40 —2.90. Cl 2.30—6. CI1 1.50—2.10. sla 10—14, andijvie 4648, bloemkool 2634. bospeen 79—83. spinazie 16—28, postelein 48—19, prei All 11—21, Idem Bil 12—15. radijs 10—16, Peterselie 20—22, selderie 12. rabarber 9— 15. siaulen 2628. kroten 16—25, aardbeien (per doosje van 150 gram) 69. Aanvoer waspeen 47.000 kg. waarvan 34.000 kg voor export werd verkocht. RIJNSBURG, 8 mei Groenteveiling: per 100 kg: waspeen AI 82, idem All 29— 62. rabarber 0.30—10.60. prei 10—12 20; per 100 bos: uitjes 6.80—8.10. radijs 9.50—12.10. peterselie 10.90—19.70, selderij fl.50—9.70. TER AAR, 8 mei Groenteveiling: kas- snljboncn 300—330. Idem stek 220—270, peu len 310—450, Idem B 290, andijvi 4c0—52, Idem B 23—36, aplnazle 9—23, stoolsla 11— 18. postelein 4858. prei 10—11, rabarber 6—13. tomaten A 150—100, Idem C 160, uien 10—15 waspeen 19—20. komkommers stek 3238. aardappelen 3, auues per kg: sla I 9-12. Idem II 6—8. Idem - - - - A 62—97, klein B 39—51, it stek 11—13, komkommers B 41—51, Idem C 3140, Idem D 21—28. alles per stuk; bos- Trek naar Bondsrepubliek neemt een verontrustend karakter aan (Van onze parlcmentsredactie) De trek van Nederlandse arbeidskrachten naar West-Duitsland dreigt een verontrustend karakter aan te nemen. Dit geldt vooral voor de cate gorie pendelaars, die door ronselaars aan een arbeidsplaats in de Bonds republiek worden geholpen. Van Duitse zijde is men bereid op basis van gegevens der Nederlandse arbeidsbureaus de activiteiten van de ronselaars en de niet-bonafide onderaannemers te controleren en aan hun praktijken zoveel mogelijk paal ert perk te stellen. Dit deelt de minister van sociale za- betaald. De daartegenover staande volksgezondheid, dr. Ch. Rooy, mee in de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over de begroting van zijn departement. De bewindsman acht het opportuun verdere maatrege len tegen de hier te lande optredende ronselaars e.d. te overwegen zodra de regering beschikt over het aan de S.E.R. gevraagde advies met betrekking tot het pendelvraagstuk. De pendel naar Duitsland is vooral sedert eind december 1960 sterk toege nomen. Werkten volgens de Duitse ar beidsbureaus op 31 december '60 nog slechts 8709 Nederlandse pendelaars in de Bondsrepubliek (niet alleen In de grensgebieden), op 31 maart jaar werd reeds een aantal van 14.468 geregistreerd. Daarbij moet nog in aan merking worden genomen, dat de werke lijke arbeidspendel aanmerkelijk groter Is dan de arbeidsbureaus registreren. Deze instanties kunnen de aantallen ar beidskrachten, die verder Duitsland hl- gaan, slechts globaal ramen. Van de exact bekende grensponde- laars ad 6533 per 31 maart jl. werkte 40 pet in de bouwnijverheid en 3fl pet ln de metaalindustrie. Van het op grove ramingen berustende aantal pende laars naar overig Duitsland ad 6400 was 63 pet in de bouw- cn 15 pet in de me taalnijverheid werkzaam. De pendel neemt, volgens minister Van Rooy, namelijk toe als gevolg van de zeer hoge lonen die in de Bondsrepubliek worden BALATtOA 9 HMlirein vorw SSSWW S8 nSllK>r^cSe^bUr, erdIJk 8 Antwerpen J Mniistrleht 8 NO Madeira ALTON JONES 8 O Dxr cj l'albolont 8 Bahrein fflhvuapnc 9 Dar ffi Salaam Weltevreden 8*'""Sjeddth01^ Villi Hoehmer 8 N UurllnM Julderkruls 8 OZO Dlcg delen worden door de Nederlandse beider in vele gevallen minder zwaar gewogen. Aan het bedrijfsleven hier t< lande zijn tot dusverre geen mogelijk heden geboden om de voordelen van dc pendel naar Duitsland enigermate te verkleinen. Wel trachten de arbeids bureaus ln voorkomende gevallen de ar beiders zo objectief mogelijk voor t( lichten en dus ook duidelijk de nadelige kanten te belichten. Minister Van Rooy acht de pendel naar de Bondsrepubliek niet zonder meer een zuiver conjunctureel verschijn sel, dat met het terugvallen van de VISSERIJ# EN MARKTNIEUWS Visserij grm. tons 3.10—2.70. kim."tons 2.90—2.00. El. long kl tong II I 3.70—3.41 t.902.00. 1.70—1.52. r 50 kg: kl. griet 81. tongschar achelvl» 36—27, kl. schelvis I 60—27, kl. vit II 36—r - 45—30, mld. gul schelvis II 36—10, wijting gul 41-28. kl. gul 31—22. k ham 122 kl. hftke H 27. poontji 17—6, lommen 33. kl. koolvls 32, kl. rode poon I 40—34, kl. rode poon II 25—11; per 125 kg; gr. kabeljauw 15678, gr. koolvls zwart 96—85. gr. leng 82—78, gr hftkc 182. gr. wolf 65—62. Totale aan voer 7W0 kisten IJMU1DEN, 9 mei Besommingen: KW 121—10.900. KW 104—6000. KW 33—7300, KW 32—18.770. KW 75470. KW 156—6000, KW 113 -2920 KW 117—5040, WR 58—4870, TX 8— 4280, 'TX 16—4580. 1JM 206—4850, 1JM 308— 2200, IJM 211—6500, IJM 221—4550. IJMtHDEN. 9 mei Nagekomen besom ming van glitcren: VL 121—10.900. IJMU1DEN, 9 mei Prijzen per kg: heilbot 3.60—2. gr. tong 3.70—8.60. grm conjunctuur geheel zou verdwijnen. Hij wijst erop, dat aan weerszijden van belangrijk deel van de oostelijke grens een ongeveer gelijkgerichte industriële bedrijvigheid wordt aangetroffen. daaruit voortvloeiende pendel kan ln kere zin worden beschouwd als een gin van een nieuw structuurbeeld langs de grens. Wel is de minister van mening, dat een eventuele Inzinking van de con junctuur van het economisch leven tot inkrimping van de pendel naar Duits land zal leiden. Voor de president van de Amster damse rechtbank heeft gisteren eer kort geding gediend tussen de La rense kruidenier S. en de vereniging van fabrikanten en importeurs verbruiksartikelen (de FIVA), naar aanleiding van de boycot die dè ver eniging op de winkelier had toege past, nadat hij goederen beneden de vastgestelde verkoopprijs had ge leverd. Kruidenier S. eiste dat de vereniging deze boycot onmiddellijk zou opheffen, aangezien hij zich in geen enkel opzicht gebonden achtte aan de voorwaarden van de vereniging. Zijn raadsman, mr. P. J. Willems, betoogde dat S. door de aan koop en het betalen van de artikelen het eigendomsrecht daarover verwierf en dus met deze goederen mocht doen wat hij wilde, ..Evenals talrijke andere kruideniers heeft S. nooit een contract getekend, waarin hij verklaard de voor waarden van deze machtige combinatie na te komen", zo zei mr. Willems. De raadsman van de gedaagde mr. M. Muller, zei dat de Larense 1 hem voorgelegde contract ondertekent, zal de vereniging hem weer net zo veel leveren als hij wil. Wil S. zich daaren tegen niet bij onze voorwaarden neer leggen, dan zal hij andere artikelen moe ten gaan verkopen. Niemand die hem verplicht bij ons te kopen." Mr. Willems bracht daar echter tegen in, dat het onmogelijk is een zelfbedie ningszaak in stand te houden zonder de 244 merkartikelen van het kartel. Hij kwam tot de conclusie, dat de 4-• kartel vereniging de winstmarge richt op „het meest achterlijke kruideniersbe-1 JJnvoer kl#ln, htndeI koolvls zwart 9484. tong 3.10—2.90. kim. tong 3—2.10. kl. tong I 3—2.80, kl. tong II 1.74—1.68. tarbot 1 3— 2.30; per 50 kg. gr. griet 72. tongschar 94— 82. kl. schol II 72—32. schar 34—30. bot 15, verse haring 24—11. makreel 465. grm. schelvis 33—18. kim. schelvis 30—17, kleine schelvis I 36—16. kl. schelvis II 26—8. wij ting 27—8, gr. gul 41—31, mld. gul 36—29. kl. gul 32—17.80, kl. haai 27-20. kl. heek II 31 kl. wolf 40—35, poontjes 12—8, kl. koolvls zwart 36—35; per 125 kg: gr. ka beljauw 144—72. SM koolvls w" I kisten. SCHEVENINGEN. 9 mei VlssertJbe- rleht. Vanmorgen waren aan de markt de trawlloggers SCH 242 met 9900, SCH 162 II 1.90—1.95. tarbot I 260—2.80, tarbot II 1 2.10, heilbot 2.40—3.30: per 40 kg: kl. achol 25—26, grm. schelvis 15—17. middelschelvis 7—17, schelvis I 10.50—20. schelvis II 6.40— 15, wijting 6.40—13, mlddclkabeljauw 36-42. kabeljauw I 2836, kabeljauw H 22—26, ka beljauw III 9—17; per 100 kg: gr. kabeljauw 50—04, gr. koolvls 60—78, grote leng 86—58: 50 kg: verse haring 11, makreel 2.50—36. woensdagmorgen I mei Vlaserljberlcht. V. nog niet b- VLAARDINGEN. 9 i Te IJmulden kwamen met verse vis aan de markt de Vlaardlng.se trellers VL 110 met ƒ9500 en VL 121 met 11.200 besomming. Bo vendien voerden de schepen respectievelijk 40 en 25 kantjes gezouten makreel aan. Van morgen was in IJmulden aan de markt da treiler VL 153 met ca. 800 kisten verse vU. Markten LEIDEN, 9 mei Vette varkewmiarkt. Aanvoer 160 varkens. Noteringen (ln guldens per kg levend gewicht): zware varkons 1.68 1.72, lichte varkens 1.72—1.78. slagersvar- kens 1.79—1.82, zeugen 1.501.92. Handel matig. GRONINGEN 9 mei Graanbeurs. Rode en witte tarwe 20—32.80. wlntergerst 22.30 —25. prima kwaliteit 2525DO, zomergerst 22.3025. prima kwaliteit 25—25.50, witte haver 19—22, prima kwaliteit 23.30—24.55. groene erwten 22.85—28.35. prima kwaliteit 30.35—32.35. paardebonen 20—22.35, dulve- bonen f 25.35—38.35. Veemarkt. Aan- ivoer 6354 dieren. 930 ge- 281 weldelammc- itsn. Prijzen^ per^kg: 20 bokken of le koelen 3-3.40, 2.78—3, -_M lachtpaarden 2 60, 2.50, 2.30, vette kalveren 2.70—2.90, 2.50—2.70, 2 30—2.50. Prijzen koelen 1280, 1180, 980, varókoelen 0L •n ƒ920 720, 620, pinken ƒ660, notering. Graskalveren: aanvoer korter, han del kalm, prijzen als vorige week. Nuchtere kalveren: aanvoer Iets ruimer, handel leven dig, prijzen Iets hoger. Lopers en biggen: aanvoer kort, handel matig, pr(Jzen onge wijzigd. Slachtpaarden: aanvoer als vorige week. handel kalm, prijshoudend. Schapen en lammeren: aanvoer Iets meer, handel ta melijk. ruim prijshoudend. Weidelammeren aanvoer groter, handel goed, prijzen als vo rige week. Kalf- en melkkoeien: aanvoer handel kalm. prijzen Iets gedrukt. u'JL—andti1 sl*P®nd- .HET HUIS VAN VERTROUWEN DAT VERTROUWEN GEEFT' Ook voor: WONINGTEXTIEL DAMES-, HEREN- ELECTRO TECHNISCHE ARTIKELEN •n KINDERCONFECTIE HUISHOUDELIJKE- We Pe Tips om MOEDER te verwennen CHARMEUSE DAMES ONDERJURK met breed kant diverse modetintcn 5.45 NYLON DAMES ONDERJURK Rijke kantgarnering wit, geel 7.25 NAADLOZE NYLONS mode tinten 1.95 per 2 paar 3.45 GEBLOEMDE NYLON BABYDOLL iets apart 9.95 WOL DAMES TRUITJE Kort ingezet mouwtje 15.95 PRACHT ONTBIJTLAKEN frisse dessins 4.95 FANTASIE DAMESSCHORTJES löuke dessins 3.29 Groot sortiment Lastex DAMES BADPAKKEN uni en gebloemd vinaf 9.95 Vraagt voor direct AANKOMENDE WINKELBEDIENDE EN/OF JONCEN voor de expeditie. Aanmelden: Woninginrichting P. v. d. HORST 5 Meiplein 34 Leiden d. Horst heeft het ook :nvoordelig! VOOR HET HELE GEZIN een boeiende visie op de kerk Dit boek itaat in het mid delpunt van de belangitelling. De «chrjjver ii teer openhar tig aU hij na de hoge roeping van de kerk geschetst te hebben, ingaat op allerlei actuele vraagstukken. Dr. von Meyenfeldt consta teert een tij-kentering in het kerkeljjk leven met rijke be loften voor de komende een heid der kerk. Een inspire* rend boek. Gebonden f 8.90 Verkrijgbaar in de boekhandel kV. GEBR. ZOMER ft KEUNINQS UITOEVERSM1J - WAGENINGKH OOK MUURVERF IN ELKE KLEUR Hooigracht 64 Leiden 't SCHEELT U GULDENS!! MOEDERDAG 14 MEI Of maak moedar blij met naadloze nylons nylons met naad 495 45. „Natuurlijk, Spek," glimlachte Blek- kic. „Jij mag gerust aan de commissaris vertellen dat wij erachter gekomen zijn dat het Beekje in de dierentuin verstopt moet liggen. Je mag zelfs vertellen dat jij eerder op het idee gekomen bent dan ik." voegde hij eraan toe. „Nee. dat hoeft niet, Blek," antwoordde Spekkie. „Of schoon hot wel zo is denk ik, want ik was hier eerder dan jij. Maar ik ben tenslotte ook een enorm snelle fletser. Soms komt het me zelfs wel eens voor dat mijn benen nog sneller werken dan mijn hersenen. Maar ik dank je buitengewoon voor je bereid willigheid," zei hij deftig. „Je laat zien dat je een echte vriend bent." De jongens hadden het hek bereikt en klauterden erover. Ze liepen langs de spoorbaan en zochten hun fietsen op. Blek- kie wist een telcfooncal te staan en daar haastten ze zich heen. „Nu. doe jij het woord dan maar, Spek. zei Blekkie. toen ze ervoor afgestapt wa ren. „Weet Je het nummer van de com missaris? Of moet je het eerst nog opzoe ken? Dat is misschien wel het veiligst, an ders bel je dadelijk nog een wildvreemde uit zijn bed." Spekkie knikte en bladerde oven in dc gids. Dan liet hij een muntstukje in de Ïleuf vallen en draaide het nummer. Bles- ic. die zijn oor zo dicht mogelijk bij de hoorn hield, die Spekkie zegevierend tegen zijn oor aandrukte, hoorde even later een slaperige stem brommen: „Ja. met Bone bakker. Wat is er aan de hand?" ,0. met Spekkie, commissaris," ant woordde onze dikke vriend gejaagd. „Ik heb ontdekt waar het Beekje verborgen is. commissaris. En u moet onmiddellijk met Uw manschappen komen. Want ik heb be zwarende bewijsstukken op het toneel van i andermans misdaad achtergelaten." wat bedoel ie met die bewijsstukken? Draai er niet omheen? Waar is het schilderij?" „Het Is verborgen, commissaris Bone bakker." sprak Spekkie plechtig, „het is begraven, mag ik wel zeggen, in de die rentuin. onder het zand van het leeuwen- verblijf." ..W-wat?" hoorde Blekkie de politiechef hijgen. ,,H-hoe weet je dat, jongen?" „Hersenwerk, commissaris." antwoordde Spekkie eenvoudig. „Gelooft u me maar, het is zo, hoe verbluffend verrassend liet ook lijkt. Maar nu ben ik in dat leeuwen- hok geklommen en heb daar een schep en een gymschoen laten liggen. Twee gym schoenen. mac ik wel zeggen. En daarom moet u onmiddellijk hierheen komen. Met een stel agenten." 1 CINCINNATI - NEDERLAND N.V. fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN vraagt ln verband met de verdere uitbreiding van de produktie: voor de montage-afdelingen: machinemonteurs die, na een redelijke Inwerkperlode. met een grote mate van zelfstandigheid en bekwaamheid de door ons vervaardigde maohines moeten samenbouwen en afstellen, voornamelijk frees- en slijpmachines, voor de afdeling mechanische bewerkingen: frezers centerdraaiers rondslijpers coördinatenboorders/kotteraars sleeschavers Als U schriftelijk wilt solliciteren, richt dan Uw brieven aan de afdeling Personeelszaken, postbus 98 te Vlaardingen. Voor een persoonlijk gesprek willen wij U gaarne ontvangen op vrijdag 12 mei a.s. 's-avonde tussen 19.00 en 20.00 uur. U kunt zich melden bij de portier aan de zij-ingang van de fabriek. Voor een telefonische afspraak voor persoonlijk bezoek kunt U hellen 116270 Rotterdam(010) 7941 Vlaardingen (01898) 5489 Dordrecht (0185 0)('s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur). Doe aan mi] een teken ten goede In de boekhandel verkrijgbaar. Geb. t 8.W N.V. 0EBR. ZOMER* KEUNINQS UITGEVERSMIJ WAGENIN8EN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 13