Debat in Noordwijk over de bejaardenzorg ACTIEVE BEZORGER Rijkspersoneel per 1 juli vrije zaterdag Over de achtergrond van het jeugdwerk Volleybalteam DES (dames) gehuldigd "Ij MEUWE LEIDSCHE COURAKT 11 DU.SDAG 9 MEI 1961 Bewijs IN HET Verenigingsgebouw werd gisteren een „ouderwetse" debatavond gehouden tussen de heren C. Benschop, voorzitter van de christelijke j besturenbond en raadslid voor de anti-revolutionaire partij, en de heer F. 1 Rippen, oud-raadslid voor de partij van de arbeid en voorzitter van de j landelijke algemene bond van bejaarden. Aanleiding tot dit debat was een schriftelijke gedachten wisseling tussen deze heren in de plaatselijke pers, over de zorg voor bejaarden in Nederland. Wethouder J. de Geus was aangezocht als „neutrale" voorzitter op te treden. De eerste spreker was de heer Rippen. Hij sprak er zijn voldoening over uit dat een dergelijke bijeenkomst mogelijk i was. Nooit is er zoveel gesproken en ge- I schreven over de bejaarden, als juist nu heden, nu zij het eigenlijk beter hebben dan ooit le voren. De grondlegger van de bejaardenzorg noemde spreker ds. A. S. Talma, die dit deed in zijn invaliditeitswet van 1913. In 1 die tijd waren de tegenstellingen op de j spits gedreven tussen de voorstanders j van premievrij staatpensioen en die van de verzekeringsgedachte. De SDAP en de j Vrijzinnig Democraten waren geporteerd I voor het eerste en de christelijke par tijen voor het tweede. De tweede gedachte behield de over- hand en na veel strijd werd een begin gemaakt met sociale verzekering. In I principe werd hierbij vastgelegd dat oud en invalide niet betekenden dat men afhankelijk was van liefdadigheid of ar- I menzorg, maar dat men rechten kon la- I ten gelden. Helaas Helaas is het tot na de oorlog hierbij i gebleven. Daarna kreeg men eerst de noodwet-Drees en toen de AO.W. De grote vraag is nu of wij, gezien de toe nemende welvaart, genoegen kunnen ne- men met deze uitkering, die weliswaar verhoogd is van 1428 tot 1794 voor gehuwden, maar toch nog onvoldoende is. I Naar sprekers mening is dit eerste niet j het geval. Deskundigen hebben becijferd j dat voor een minimum bestaan, ongeveer het dubbele nodig is. I Uitvoerig ging de heer Rippen in op de j verhouding tussen de loonsverhogingen van hen die werken en de A.O.W. uit- kering. De uitkeringen kunnen gemak- j kelijk worden verhogd, er zijn uit de I premieheffing grote reserves gekweekt, j waaruit zelfs andere uitkeringen gefi- I nancierd worden (de weduwen en we- zen uitkering). Waarom zou bijvoorbeeld de schatkist niet kunnen suppleren, wat toch ook gebeurt bij de werkloosheids wet! De heer Rippen had ook bezwaar tegen het feit dat voor diverse be drijven geen verplichte pensioen bijdrage is vastgesteld en hij kwam tot de conclusie dat de A.O.W.-ult- kering aanzienlijk dient te worden verhoogd. In de schriftelijke discussie had de heer Benschop betoogd, veel waardering te hebben voor de sociale politiek van dit kabinet, en daarbij bleef hij. Er wordt wel eens gezegd dat de anti-r«volutio- nairen weinig sociaal gevoel hebben, doch hetgeen door diverse kabinetten met j medewerking van de A R. tot stand ge komen is, bewijst wel het tegendeel. De I heer Benschop gaf een opsomming GRATIS üBb kon on srhotol tegen inlevering van vi|f gele kroonkurken van Atenken koffiemelk Vraagt Uw melkhandelaar MENKEN KOFFIEMELK is ook verkrijgbaar via de afnemers van de Leidse Melkinrichting N.V. oe Landbouw Auto uit de bocht: 5 doden en vele gewonden Op de grote weg van Vcnlo naar Duis burg is zondagmiddag ter hoogte van het Duitse plaatsje Niekerk een ernstig ver keersongeluk gebeurd, dat aan vyf men sen het leven heeft gekost. Een Belgische personenauto vloog in een wegkromming uit de bocht en botste tegen een uit tegenovergestelde richting- komende Duitse personenauto. Een ach terop komende vrachtwagen kon niet meer tijdig remmen en reed even later op de beide auto's in, waardoor een e me ravage ontstond. Drie Belgische ingenieurs uit Brussel, Marcinelle en Charleroi die op weg wa ren naar een tentoonstelling in Duitsland, waren op slag dood. evenals een Duits echtpaar in de Duitse wagen. Het totaal aantal zwaar gewonden be draagt vijf. Ook de inzittenden van d« vrachwagen, die van de weg kantelde, warden gewond. Mozaïek in nieuwbouw ministerie o.k. en w. Naar wij vernemen heeft het Ministe rie van O. K. en W. de Haagse kunstenaar Piet van Gilst opdracht gegeven het vloernmozaïek in de hall van het nieuwe O. K. en W.-gebouw aan te brengen. Oorspronkelijk was deze opdracht ver leend aan de kunstenaar Frans Vollmer, die onlangs door een scooterongeval het leven is gekomen. Het mozaïek moet eind augustus, begin september worden opgeleverd. Als bewijs voor de sociale politiek van het huidige kabinet, stelde de heer Ben schop, dat de toeslagen op de uitkerin gen van de oude wet, in de jaren 1947— 1957, 90% hadden bedragen en in de ja- 1958 tot heden 100%! Ook wordt gewerkt aan een regeling voor tegemoet koming in de kosten van verpleeghuizen, •van ook de bejaarden zullen profi- Ook noemde de heer Benschop de kwestie van de kortingen op de pen- ten, die door het huidige kabinet verlaagd zijn van 2 tot 14/10 percent,' voor vele gepensioneerden een aan zienlijke verbetering betekent. De kwestie van de verhogingen van de uitkeringen krachtens de A.O.W., is niet gemakkelijk. De heer Roolvink, zeide in de Kamer dat het zeer royaal bezien is, terecht. De heer Rippen ontkent dit wijst op de percentages. De heer Ben schop meende dat het gelijk aan de kant staatssecretaris Roolvink is, want de verhoging van de A.O.W.-uitkering komt geheel ten goede aan de gepensioneer den, maar van de loonsverhoging der werkenden wordt weer veel ongedaan gemaakt door verhoging van premiebeta- "ng en hogere belastingen De heer Benschop was overigens van mening dat een inkomen van ongeveer 35,per week krachtens de A.O.W. te laag is. De vraag is, echter: hoe moeten we dit opvangen? Wat de heer Rippen beoogt is geen absolute verbetering, daar er dan diverse moeilijkheden ontstaan. Het is toch niet de bedoeling dat de ge pensioneerden meer zouden gaan ontvangen dan zij die werken! Door het systeem van volksverzekering dat gevolgd is bij de A.O.W., is het ver band tussen premie en uitkering op de achtergrond geraakt. De opzet van de AO.W. is te zijn een bodempensioen, met het bedrijfspensioen eventueel als aan vulling. Daaromhad het bedrijfspensioen verplicht gesteld moeten worden, maar helaas was in allerlei kringen, ook in die van de arbeiders, hiervoor weinig be langstelling. De pensionering is geen zaak van de bejaarden, maar juist van de jongeren, die het besef moeten hebben niet alleen nu voor hun gezin te moeten zorgen, maar oog moeten hebben voor de toe komst, in casu voor de tijd dat zij aar him pensioen toe zijn. Bijslag We leven momenteel in een overgangs tijd en daarom bepleitte spreker een bijslagregeling aan de bedrijfspensioens- fondsen. Dan ondervangt men het be zwaar dat men onevenredige uitkerin gen zou ontvangen en dan behoeft men voor aanvullende uitkeringen ook zijn hand niet op te houden bij Sociale Za- Resumerend stelde de heer Benschop dat het zittende kabinet de toets der ver gelijking met andere kabinetten glans rijk kon doorstaan. De moeilijkheden die er zijn, zijn geenszins de schuld van deze regering, maar worden veroorzaakt door de structuur en de geringe deelneming aan de bestaande pensioenfondsen. Na de pauze werd een groot aantal schriftelijk gestelde vragen door de he ren Benschop en Rippen beantwoord. Visserijgolfjes Vangsten om de Noord laten nog te wensen over bijster goed bleken, was het toch in elk geval verheugend dat de gevangen ma krelen wat groter van stuk waren. De vangsten Hepen ditmaal van 60 tot 200 manden makreel, haring en koolvis per etmaaL De KW 4 Golfstroom deed een trek van één pakje. In IJmuiden werden maandagmorgeh aangevoerd 7223 kisten vis. waarvan 645 schelvis, 105 radio. 430 wijting, 75 kool- vis, 355 haring, 180 kleine haring, 2900 makreel, 740 schol, 40 tarbot, 545 varia. 2185 stuks kabeljauw, 37.500 toilo tong. Vijf trawlers, vijf loggers en tien kot ters verzorgden de eerste beurt. Zij zorgden voor 645 schelvis, 105 radio, 300 wijtinig. 345 gul en kabeljauw, 77 kool- vis 380 haring, 355 kleine haring, 2900 makreel, 229 diversen, 130 schol, 12.500 kilo tong. 1800 stuks kabeljauw en 5 tarbot. Voor de tweede beurt losten 49 log gers en kotters van de kleine vaart 125 wijting. 81 gul en kabeljauw, 317 diver sen, 610 schol, 25.000 kilo tong, 352 stuks kabeljauw en 36 tarbot De KW 8 Deining had 700 kisten. 40 wijting. 50 schelvis, 45 gul kabeljauw. 30 haring. 510 makreel, 20 varia, 5 radio, 220 stuks kabeljauw. De KW 123 Robert William zorgde voor U5 bisten, waarvan 35 wijting. 25 Unaniem advies G.O. (Van onze soc.-econ. redactie) De Centrale Commissie voor georgani seerd overleg in ambtenarenzaken heeft gisteren besloten de regering te ad viseren over te gaan tot volledige invoe ring van de kortere werkweek voorhet rijkspersoneel per 1 juli aanstaan- de. De regering zal nog deze week over het advies een beslissing nemen. In welingelichte kringen verwacht men die beslissing vrijdag. Volgt de regering het advies van de commissie op, dan krijgt het rijkspersoneel dun nog deze zomer elke week een vrije zaterdag. Aangezien de lagere organen in de praktijk de rijksregelingen voor het overheidsperso neel kunnen volgen, mag verwacht wor- den dat ook het personeel in dienst van provincies en gemeenten per 1 juli vol ledig de vrije zaterdag zullen Krijgen Uiteraard moet hierover echter nog in de diverse overlegorganen worden gespro ken. Eveneens mag worden aangenomen dat de schorsingsbesluiten betreffende de regelingen in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Rijswijk tegen die datum zullen worden ingetrokken. Naar bekend kwam de centrale missie in december overeen de regering te adviseren tot invoering van de kor tere werkweek per 1 mei 1962. Tot die datum zou als overgangsmaatregel veertien dagen een vrije zaterdag s rijkspersoneel worden verstrekt. Uitzon deringen daargelaten zouden de gemeen ten deze regel kunnen volgen. De com- missie kwam hedenmorgen echter tol een nieuw advies, gezien de snelle ont wikkeling van de werktijdverkorting het bedrijfsleven. makreel, 20 varia en 130 stuks kabel jauw. Andere belangrijke schepen wa de VL 110 Michiel Jan met 925 kis ten, de IJM 26 's-Gravenhage met 770 kisten en de SCH 135 Cornelia Maria met 950 kisten. De markt Er gebeurde weinig schokkends op prijzengebied. De schelvis bleef laag en dat had tót gevolg dat er voor de aan voerende schepen weinig eer te behalen want vam de makreel, die meren deels klein is, houdt men beslist niet Bonken liepen maandagmorgen wel •tot vijftig gulden, maar zij vormden slechts een klein percentage van de to tale hoeveelheid makreel, die in de laag ste kwaliteit tot 7 kwam. Kabeljauw ook goedkoop; voor kisten kwam niet boven de 100. Schol daaren tegen blijft prijshoudend. Daarmee is echter alleen de kustvloot gebaat. Hoe de prijzen de besommingen be- irevioeden, bleek direct al bij de VL 110, die het eerst aan de beurt was. een aardig scheepje vis loste en toch nog geen tienduizend gulden haalde. Ook de KW 8 Deining haalde de tienduizend gulden niet. De KW 156 kwam er 10.400 maar net overheen. Voor vandaag Vandaag komt de KW 121 Brittenburg aan de markt met 800 kisten. Aüdere Katwijkers zijn de KW 104 met 70 kis ten, de KW 152 met 55 kisten en de KW 135 met 650 kisten. Al binnen vooi vandaag waren gisteren de SCH 171 met kisten, de VL 153 met 800 kisten, en de IJM 211 met 420 kisten. Urker gestrand Gisteren is een Urker kotter bij Korn- w'erderzand aan de grond gelopen. Twee andere Urker schepen hebben de pechvogel vlotge trokken. Proefvaart KW 139 Dè voor rekening van de n.v. visserij maatschappij Orion op de soheepsbouw- werf De Industrie te Alphen aan den Rijn gebouwde KW 139 (Bellatrix) zal volgen de week woensdag 17 mei de officiële proefvaart maken op de Nieuwe Water weg; ook de overdracht heeft dan plaats. Morgen vertrekt het schip van de Al- phense werf. Maandag heeft de proef vaart voor de motorenfabriek De Indus trie plaats en dinsdag de technische proefvaart voor de Scheepvaartinspectie. VOORHOUT V.V.V.-bijeenkomst Morgen zullen door de V.V.V. Voor hout de prijzen worden uitgereikt aan ■innaars van de gelegde mozaïeken. Ook zullen lantaarnplaatjes van de mo zaïeken worden vertoond door de heer M. Hoek, bestuurslid van de V.V.V. Plaats van samenkomst: café-restaurant „Boehaave", aanvang uur. 't BRILLENCENTRUM Speciaalzaak BOSPLEIN 8 KATWIJK TEL. 3807 ALPHEN AAN DEN RIJN Wilhelminavereniging houdt weer driedaags feest op ijsclubveld De algemene jaarvergadering van dr AIphen.se Wilhelmina-vereniglng werr! maandagavond onder leiding van df heer P. Groenhart in hotel „Toor" ge houden. Ongetwijfeld een belangrijk be sluit heeft het bestuur genomen door af te zien van het organiseren van fes tiviteiten langs de straten en op pleinen. In -dit opzicht biedt Alphen aan den Rijn thans te weinig geschikte mogelijkheden. De W.V. keert voor haar feestelijkhe den terug naar het ijsolubterrein waar mede tot veler voldoening „de oude gang" wordt hersteld. Er komt daar op 10. 11 en 12 augustus as. een groots lunapark, er wordt een cabare-tprogTam- ma gegeven en overwogen wordt de traditionele volksspelen in ere te her stellen. Op het programma staan voorts een wielerwedstrijd, een viswedstrijd voor de jeugd te organiseren door „Ons Genoegen" (die dit jaar het 35- iarie bestaan herdenkt), een voetbalwed strijd men is in bespreking met UVS (profs) en „Quick Boys", Katwijk (ama teurs) en het staat zo goed als vast. dat het driedaagse feest, na enige jaren onderbreking van de traditie, be sloten zal worden met een grandioos vuurwerk. Het bestuur heeft voorts in overwe ging genomen een paardesport- en een bromf-ietswedsbryd te organiseren. Het behoeft geen betoog, dat voor het welslagen van het geheel de medewer king wordt vereist van de gehele bur gerij. Dat het bestuur van de W.Vondanks vele teleurstellingen, vol goede moed blijft, moet worden gewaardeerd, te meer als men de lange reeks van tegen slagen hoort opsommen, die grote finan ciële nadelen met zich brachten. Het bestuur heeft er enkele ervan in herinnering gebracht: de bromfietswed strijd leverde slechts één deelnemer op; schade bijna 70; de winteravond vorig jaar in „Avifauna" heeft honderden gul dens gekost, die van dit voorjaar meer dan 1100. Kon de penningmeester, de heer H A. Korthals, per einde 1960 de financiële touwtjes in gunstige ain toch nog elkaar knopen (een batig saldo NIEUWVEEN Huisvuil In verband met Hemelvaartsdag zal het huisvuil woensdag worden opge haald. KATWIJK AAN ZEE Begrafenis van de heer A. Wassenaar Onder grote belangstelling werd gister middag op de nieuwe begraafplaats de heer A. Wassenaar teraardebesteld, verleden week ten gevolge van een keersongeval overleed. Nadat in de Oran jezaal een rouwdienst was gehouden, sprak in de aula de wijkpredikant, ds. D. Bouman Deze herdacht de overledene stond stil bij de periode, waarin de heer Wassenaar deel uitmaakte van het college van notabelen en diakenen van de Her vormde Gemeente, in welke functie hij zich heeft leren kennen als een toege wijd werker in dienst van de Koning der Kerk. Er werd gezongen psalm 68.2. Aan de groeve werd het woord gevoerd door de heer Van der Walle. hoofdbe stuurslid van de vakorganisatie waa de heer Wassenaar jaren de plaatselijke afdeling (kuipersbond) als voorzitter heeft gediend. Namens de patroons sprak de heer A de .Tong van de rederijvereni ging v.h. A. den Duik en de bedrijfslei- ran Van den Vijvers conservenfabrie- ken te Rijnsburg. Ook waren aanwezig de bedrijfsleider, de heer C. de Wal, en enkele commissa- n van de coöneratieve verbruiksver- eniging hier ter plaatse waaraan de heer Wassenaar een reeks van jaren als be stuurslid verbonden is geweest. Verkeerde fot« Helaas plaatsten we gisteren per abuis de verkeerde foto van de nationale sloep- wedstrijden, die zaterdag in Den Haag werden gehouden. De genlaatste foto was niet die van de Katwijkse ploeg. Hoog en laag water Woensdag 10 mei: hoog water 11.53 uur, laag water 7.11 en 20.08 uur. KATWIIK Hoofdbestuurslid In de algemene ledenvergadering, terdag te Utrecht gehouden, van Koninklijke Nederlandse Bond tot red ding van Drenkelingen werd de heer D. C. O Boekhoven gekozen tot hoofd bestuurslid. De heer Boekhoven zal de functie van penningmeester vervullen. KATWIJK AAN ZEE DE NIEUWE LEIDSCHE COURANT vraagt voor een wijk te KATWIjK AAN ZEE (Noord) een Boven 18 jaar. uim ƒ1000). momenteel is er weer een >elangrijk nadelig saldo. De heer Kc>rt- ia-ls slaakte voorts de verzuchting, dat le betaling van het Lidmaatschap (slechts f2.50 per jaar) zo buitengewoon stroef gaat. Maandenlang heeft men eraan moe- werken om de contributie van zes honderd leden binnen te krijgen. Met algemene instemming van de ver gaderi-ng werd de heer B. Lam, wegen: zijn uitzonderlijke verdiensten, gedu rende 44 jaren als bestuurslid aan de W.V. betoond, tot ere-lid van de W.V. benoemd. In het afgelopen jaar hebben drie be stuursleden bedankt, namelijk de heren M. A. H. Starrenburg (penningmeester), J. OWens (sedert 1924 bestuurslid) en L. G. Frijters, die echter als adviseur het bestuur blijft. Besloten werd in de vacatures niet te voorzien. De voor zitter sprak aan het adres van de ge noemde heren woorden van dank. in zonderheid jegens de heer J. Ottens. De periodiek aftredende bestuursleden, de henen J. van Bnimmen, P. Koren, ir. M. Kroes en G. Moeke werden bij accla- e herkozen. Ouderavond in ALPHEN In een zaal van de Salvatorikerk heeft de oudervereniging voor de Ge reformeerde jongens- en meisjesclubs gisteravond de jaarvergadering ge houden. Het was een bijeenkomst waarin op openhartige wijze van ge dachten werd gewisseld. De voorzitter, de heer Jac. van Noort, opende de avond. De secretaris, de heer N. Oosterom, verhaalde uitvoerig, hoe on geveer vijf jaar geleden op aandrang van de kerkeraad een oudercommissie werd gevormd, ter stimulering van het jeugdwerk. Deze commissie werd in het najaar van 1959 in een vereniging omgezet, die toch eigenlijk de steun van de gehele Gemeente zou moeten hebben. Er zijn binnen het ver band van de Geref. Kerk van Alphen aan den Rijn nu vier jongens- en drie meisjesclubs, die behoorlijk draaien. Er zouden echter veel meer leden kunnen zijn, maar laksheid van de ouders is er oorzaak van dat tal van jongeren ontbreken. de bedoeling voor vorming leidsters en leiders tou de aanstelling van een mentor te komen. Op uitnodi ging van de Alphense Hervormde jeugd verenigingen zal men van 17—24 juni een gezamenlijke jeugd-zomerweek hebben, 'waarbij men ook de buitenkerkelijke jeugd ihoopt te betrekken. Financiën Na de opsomming van allerlei activi teiten door de secretaris gaf de penning- meesteresse, mevr. Van Vliet-van Smir- ren, een financieel overzicht. Voriig jaar was de financiële toestand zorgelijk moest het boekjaar worden afgesloten met een tekort van f50. Thans zijn geen zorgen. De voorzitter, die van de instelling der Oudercommissie af enthousiast leiding gaf, was verplicht aftredend. In zijn plaats werd gekozen de heer W. W. Smltt, die voorlopig voor een jaar de benoeming aanvaardde. De heer Oosterom heeft hartelijke dank- In verband met het behalen van het i jes aan de Ambonstraat. Een driewerf kampioenschap van de tweede klasse af- hoera voor het kampioensteam besloot deling Leiden van de Ned. Volleyballbond .deze huldiging, waarna het lid, mej. Basie, Is DES 1 dames gisteravond In de sport- bloemen aanbood. I gehuldigd. De heer A. W. Cloo sprak Het zestal speelde vrij constant in de mens de vereniging DES het kam-1 samenstelling als op de foto genoemd, pioensteam toe. HU wees op de spanning. Hierbij ontbreekt echter een der steun- die er is geweest maar het kwam voor'pilaren. Map Goebel, die verhinderd was, elkaar. Het kampioenschap betekent pro- Puck Klaverstein was de reserve van motie naar de eerste klas en daarmee Is het team. het overwicht van de wouw ln de ver eniging toegenomen, want de heren han gen onderaan in de derde klas. Het grote enthousiasme var leidde tot het kampioenschap uitte de wens, dat zij met dezelfde de eerste klasse zullen gaan spelen. Zij zullen het daar niet gemakkelijk heb ben; harde training zal nodig zijn en de heer Cloo zei te hopen, dat ook de dames spoedig over een even goede trainer zul len beschikken als de heren. is overigens wel nodig, dat de ver eniging DES een toevloed krijgt van ve jonge leden en spreker hoopte, dat de successen van de dames mede tot resultaat zullen hebben dat velen gaan kennis maken met deze vereniging, die naandagavond oefent in de sportzaal de chr. nUverheidsschool voor meis- I Op de foto, staande van links naar i rechts: Puck Klaverstein, Ina Walraven. .Bep Post, Hilda Geel; daarvoor: Greet de dames.Cloo en Ranie van Donk (aanvoerster). spreker I HAZERSWOUDE Oranjevereniging De Oranjevereniging Hazerswoude (Rijndijk) hield gisteravond in het Pa rochiehuis aan de Groenendijk cei den vergadering. Uit het verslag va penningmeester bleek, dat de inkomsten hebben bedragen f 1109,10 en de uitga ven f 936.91. zodat een batig saldo f 172.19 in kas is. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende heren B. den Braver, Abr. Jongerbloed en Joh. Zwartjes herkozen. Gekozen werd do heer G. S. den Hol lander. Hierna volgde bespreking van het op 12 en 13 juli te houden Oranjefeest op het terrein van de heer Kasteleijn. Het ligt in de bedoeling vermakelijkheden te laten komen. De ledenwerfactie, die nog niet is ge ëindigd, heeft schitterende resultaten op geleverd. Het ledental is van 187 geste gen tot 382. Een drietal commissies werd ingesteld. Commissie volksspelen: J. Verdegaal. G. S. den Hollander, Abr Jongerbloed, H. Batelaan en A. H. Wes- seling. Commissie terrein: Van Benne- kom. Boers. Batelaan. Van Dorp en J. C. de Boer. Commissie kinderfeest: A. Spelt. A. Menken. P. Boer, Joh. Zwartjes. Mu ziek: B. den Braver. Kinderbescherming RIJNSATERWOUDE Huisvuil In %-erband met Hemelvaartsdag za) het huisvuvl woensdag worden opge haald. TER AAR Overzicht groenteveiling I Het zal de tuinders wel in hun porte- monee blijken dat de omzet van de vroe ge voorjaarsgroenten veel minder is dan het vorige jaar. Want de pryzen van deze artikelen hebben steeds veel lager gelegen, tot zelfs op de helft. Nu dienen zich weer andere produkten aan, waar van andijvie de hoofdschotel vormt. De aanvoer hiervan is groot en de handel regelmatig vlot te noemen, zodat de prys vrij stabiel op een behoorlük niveau ligt De kwaliteit is heel goed, doordat ze meest nog vrij jong wordt geoogst. Ook de sniibonen uit de kassen begin nen wat te komen, maar het is nog wel delicatesse-werk met dit produkt. De prijs beweegt zich rond de f 3 per kilo. wat goed kan worden genoemd. De ex port naar België is reeds begonnen al zijn de hoeveelheden nog niet groot, maar ook het binnenland doet goed mee. En dan de peulen uit de kassen, die blyven duur. De aanvoer is van beteke nis en de handel vlug. Ook dit artikel is alleen nog voor de betere beurs be stemd, want een kilo kost off de veiling toch altijd nog rond de f 4. Maar is er nog steeds volop sla cn hierin ïs de handel in de afgelopen week wat beter geworden. Niet dat het duur is. maar er is toch weer wat vraag De eerste gelichte sla is er ook we< de platte bakken leveren nu dit produkt volop. De kwaliteit is over het algemeen matig. Spinazie, nu van de volle grond, brengt eveneens een matige prijs op, de kwaliteit is over het algemeen heel goed. Postelein heeft het goed gedaan, de prijs bleef op peil cn kwaliteit was goed. Komkommers hebben eveneens een behoorlijke week achter de rug. Dat moet ook wel. want het heeft veel geld gekost om dit produkt te kunnen leve- Waspeen bewoog zich rond de 20 cent per kilo wat beslist niet best is te noe men, want ze overwintert. Bloemkool is in de loop van de weck steeds duurder geworden, zo zelfs dat men kort aan de sortering brengt een goede prijs op. Dat bospeen nog duur is, valt te begrijpen: de aanvoer is nog niet groot en de han del graag. En toch ziin -ie worteltjes nog Aardbeien brengen een matige prijs op, hoewel de kwaliteit toch goed is. Pre) heeft z n tijd gehad en rabarber is weer duurder geworden. woorden gesproken tot de heer Van Noort, met wie hU al die jaren sa menwerkte, voor wiens werk hU gro te waardering kreeg. Spr. bracht hem de erkentelUkheld van mede-be stuursleden cn oudervereniging over. Het was de bedoeling, dat ds. K. H. Schuring in deze vergadering een cause rie zou houden over het onderwerp „De zin van ons jeugdwerk". Vanwege het gevorderde uur werd her een slotwoord, dat vooral voor le.dsters en leiders een bemoedigend karakter droeg. Spreker ging hierbij uit van de verbondsverhou- ding. God zegt bij de doop: „Myn kind!" Wy weten echter ook, dat genade geen erfgoed ls Onderwijzen en doen onder- wijzen heeft God ook als middelen ge wild. En daar heb» ge dan ook de zin van het jeugdwerk. Het heeft vormende waarde voor de eeuwigheid Helaas moet geconstateerd worden, dat de ouders dit niet steeds beseffen, dat men het werk van de geestelyke opvoeding aan ande ren overlaat en dan vaak zelfs niet eens belangstelling heeft. Ds Schuring deed een dringend appèl op leidsters en leiders, ondanks het vele dat vaak ontmoedigt door te stoten naar de achtergronden van Jiet werk: jonge mensen trachten kiaar te maken voor de hemel. Verkiezing ambtsdragers Als ambtsdrager van de Gereformeer de Kerk van Alphen aan den Rijn zijn zondag gekozen: wijk Noord: ouderlingen Th. Booij en M. Stapper, diaken B. van Triest; wijk centrum: ouderlingen W. Huissoon, J. Raatgever en G. van Tuijl, diaken A. den Ouden; wyk Zuid: ouder lingen J. van Dongen; S. van Leeuwen, J. Vogel, C. van Zwieten; diaken Th. A van Leeuwen. BENTHUIZEN Zangvereniging „Hosanna" In verband met Hemelvaartsdag zijn de repetities van de christelijke gemengde zangvereniging „Hosanna", het meisjes koor en het kinderkoor „Klein-Hosanna" verschoven van donderdag naar vandaag, dezelfde uren. Oudste Inwoner Gisteren is de heer A. van Aalst, ge woond hebbende Dorpsstraat 135, ten grave gedragen. De heer Van Aalst was met zijn 91 jaren de oudste inwoner van Benthuizen. Ten gemeentehuize werd mevrouw F. van der Linden-Den Adel, Dorpsstraat 55, nu als oudste aangewe zen. Zij werd op 14 september 1873 ge boren. Achteraf bleek dit onjuist te zijn, want mevrouw N. Sonneveld-Voorwinden (geb. 21 augustus 1873), Dorpsstraat 133. is een drietal weken ouder. KOUDEKERK A. D. RIJN Duiven vlogen De postduivenvereniging Ons Genoe gen nam met 88 duiven deel aan een wed vlucht uit Vilvoorde. De uitslag: J. Com- pier 1-2-7-16-20-21; J. Hogenes 3-4; H. van Vegten 5-6-10-18; G. van Klaveren 8-12- 15; Gebr. De Wit 9-11-13-17-T9-22; C. P. de Keizer 14. Hazerswoude-Rijndiik Auto de Rijn in Gisteravond omstreeks half zeven reed een personenauto, bestuurd door v. d B. uit Alphen aan den RUn, over de Rijn dijk in de richting Alphen aan den Rijn. Ongeveer ter hoogte van het Zwaantje wilde de bestuurder een voor hem uit rijdende vrachtauto met aanhangwagen passeren. Terwijl hij hiermede bezig was, naderde uit de tegenovergestelde richting een andere auto. De bestuurder van eerstgenoemde auto remde, waar door de auto slipte, een halve slag om zijn as draaide cn achteruit de Rijn in reed. De bestuurder en zijn mede-inzitten den, de 21-jarige L. A. C. en de 15-jarige M. d. J. (beiden eveneens uit Alphen aan den Ryn, wisten met een nat pak dc wal te bereiken. De auto is, na door ccn schipper op de wal tc zijn gezet, met een kraanwagen naar Alphen aan den Rijn vervoerd. TFIMUWEN O.D.I. gaf goede turnuitvoering De turnvereniging O.D.I. gaf gister avond een uitvoering; meer dan honderd leden zetten hun beste beentje voor. Na de opmars klonk enthousiast liet O.D.I.- lied, waarna voorzitter II. W. van den Hoorn een kort welkomstwoord speak. HU sprak er <Un vreugde over uit. dat hU na enkele jaren onderbreking weer een uitvoering kon aankondigen. De leldera- moellUkhcden zUn nu achter de rug en de heer J. de Haan heeft thans de touw tjes ln zU" bekwame handen. Het programma begon met een leuk fantasie-spelletje, dat door de kleinsten werd uitgevoerd. Een grote groep jongens liet hierna wat „spring- en loopwerk" zien. Verder kwamen voor de pauze aan de beurt: meisjes van 12 tot 15 jaar (ring- oefeningen), meisjes van 9 tot 12 jaar (ritmische oefeningen), dames (brugoefe- ningen), meisjes van 9 tot 12 jaar (hoog springen met plank Barri Overdevest haalde 1.55 meter) en oefeningen op de lange mat door de keurploeg. Nadat in de pauze ccn verloting was gehouden, begonnen de meisjes van 15 tot 17 jaar de tweede helft van het pro gramma met een vrije oefening. Hierna kwamen aan de beurt: de keurgroep (da mes) met ringoefeningen. meisjes van 12 tot 15 jaar (kastspringen). dames (hoepel oefeningen), jongens (estafette-oefenin gen). en paardspringen voor vyf groepen dit programma-onderdeel duurde naar onze mening wat te lang. Na afloop sprak de heer De Haan zijn waardering uit over de prestaties van zyn assistenten en de leden. De heer Van den Hoorn dankte op zUn beurt de heer De Haan weer, die een envelop met in houd kreeg. Tlnl en Ida de Koning kre gen een geschenk voor hun trouwe hulp. Met vertrouwen kan O.D.I. aan de oefenstof voor de volgende uitvoering gaan werken. Nieuwe leden ^ook gehuw de dames) zyn nog welkom.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 11