Jlicmuo £ciJtsri)c GTouraitl Commentaar Rede van De Gaulle gunstig ontvangen Adeldom verplicht buiten te blijven NIEUWS in één oogopslag- BON Een kunst apart Ambtenaren nog drie zaterdagen werken Shepard onderscheiden door Kennedy DINSDAG 9 MEI 1961 BUREAUS: Steenstraat 37 Directie. Redactie, Abonnementen-en Advertentie-afdeling Tel. 31441. ABONNEMENTEN: f 7.50 per kwartaal; f 2,55 per maand; f 0.59 per week. ADVERTENTIES: f 0,20 per millimeter. Familieberichten f 0,18 per millimeter. CHR1STELIJK-NATIONAAL DAGBLAD .Staotvaslicii Is gijfbltotn mgn herl ia tcgljeospoet" Tweeënveertigste jaargang no. 12169 „Met Laotianen wint men geen oorlog" Zie pagina 9 Zeer waarschijnlijk zal de regering het eenstemmige advies van het Georganiseerd overleg opvolgen en de volledige vijfdaagse werkweek voor het rijkspersoneel op 1 juli doen ingaan. In zijn rede voor radio en televisie heeft president De Gaulle gisteravond de plechtige verzekering gegeven, dat, hoe de struc tuur van Algerije ook zal worden, de daar wonende Fransen niet aan hun lot zullen worden overgelaten. Op de NAVO-conferentie in Oslo heeft minister Luns erop aan gedrongen tot een duidelijker uitspraak over de kwestie Berlijn te komen. Van Amerikaanse zijde is verzekerd, dat de V.S. op dit punt een krachtige houding zullen handhaven. Op de conferentie van Kongolese leiders in Coquilhatstad wordt een grondwet voor heel Kongo opgesteld. Daarover zal of een volksstemming worden gehouden of een behandeling volgen door het opnieuw bijeen te roepen parlement. Koningin Juliana heeft vanmiddag de televisie- en f.m.-zenders in de nieuwe toren te IJsselstein officieel in gebruik gesteld. Het is de hoogste zendmast van Europa, waarvan de spits tot een hoogte van 350 meter reikt. Minister Van Rooy heeft in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer zijn verontrusting uitgesproken over dè trek van Nederlandse arbeiders naar West-Duitsland. In Doorn heeft minister Beerman vandaag een nieuw obser vatiehuis voor jongens geopend, uitgaande van de stichting „De schutsluis". Het is geheel opgezet volgens de nieuwste inzichten op het punt van de kinderbescherming. beroemd in de jaren twintig en dertig, niet om wèt ze verkochten, maar om het hoe. Moderne mensen, ge wend aan de zelfbedienings winkel, weten daar zo niet van, proeven soms iets van die vroegere romantiek op de markt. Daarom waren er gisteren zoveel Amsterdam mers naar het Amstelveld gegaan, en daarom stonden er steeds zoveel mensen om deze vader en dochter heen, die hun (béste) polshorloges aan de man trachtten te brengen. Een kunst apart, zult u zeggen. En we beamen direct dat het niet ieders werk is. Wat zou gemakkelijker zijn: horloges verkopen aan een kritisoh marktpubliek, of wel, bijvoorbeeld een goed woord doen voor een goede krant? Voor dat laatste hoeft u geen hoge hoed op te zet ten, en geen sterke verhalen op te dissen. En als u soms een dochter hebt, die even enthousiast over deze krant Is als zoveel jongeren, laat zij dan gerust haar duit in het zakje doen (straat) (woonplaats) Betaling geschiedt per week/ maand/kwartaal/per giro. (Doorhalen wat niet van toepassing Is). Als bewijs van dankbaar heid uwerzijds, ontvang Ik graag het boek „lip-Parade" op onderstaand adres: VV^ANNEER vader en dochter op deze ma nier saanen optreden, trektt dat bekijks. En dat was nu precies de bedoe ling. Het gebeurde gisteren op het Amsterdamse Amstel veld. Daar werd weer de tra ditionele bevrijdingsmarkt gehouden. In de oorlog zijn daar vele standwerkers ver dwenen, en wie die markt bezoekt, zal niet met wee moed en bitterheid denken aan de jaren, dat onze Jood se landgenoten uit Amster dam, uit heel het land ver dreven werden? De standwerkers waren Vrouw die kinderen uit raam wierp is niet toerekenbaar Een 37 jaar oude vrouw In Glasgow, die vijf kleuters uit een raam op de derde etage gegooid heeft, is gisteren ontoerekenbaar verklaard. Een psychiater verklaarde voor de rechtbank dat miss Jean Waddell de kleuters naar haar woning gelokt had en ze uit het raam gegooid had omdat zij liever opgehangen wilde worden dan naar een zwakzinnigeninrichting terug te keren. Een van de kinderen, een meisje van vier jaar, is aan de gevolgen overleden, de overigen liepen verwondingen op. Het hof bepaalde dat miss Waddell voor onbepaalde tijd ter beschikking van de justitie zal blijven. IN een bij kaïns verbij sterende om mekeer in hun gedachtenwereld hebben tal van Franse kolonisten in Algerije gisteren de rede van De Gaulle begroet ais geruststellend en menselijk. Men was vooral onder de indruk van de zinsnede, waarin hij de Fransen in Algerije „Frankrijks kinderen" noemde, van zijn bevesti ging van hun bijdrage tot de over winning in de tweede wereldoorlog en zijn belofte, dat hij de Fransen overzee in geen geval aan htm lot zou overlaten. Het dreigement dat hij als de me dewerking van de Algerijnse nationa listen uitblijft een souverein Alge rije zal stichten zonder de opstande lingen, werd eveneens van harte toe gejuicht „Dat had hij veel eerder moeten zeggen", was de mening van de meeste Europeanen, wier oordeel werd gevraagd. WONDEREN VAN GENEZING! GROTE ZAAL STADSGEHOORZAAL LEIDEN i donderdag 11 mei 8 uur Dr. PH. N. GREEN, U.S.A. VRIJ TOEGANG1 IEDEREEN IS WELKOM (Van onze sociaal-economische redactie) DE aanbeveling van de Centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken, om per 1 juli aanstaande volledig de vijfdaagse werkweek in te voeren voor het rijkspersoneel, zal naar alle waarschijn lijkheid wel door de regering worden opgevolgd, zo is de algemene ver wachting in Den Haag. De werktijd zal dan maximaal 45 uren bedragen. Opmerkelijk is in ieder geval dat het adivies (waarvan wij gisteren reeds in, een deel van onze edities melding maakten) unaniem is opgesteld door de commissie, waarin ook regeringsverte genwoordigers zitting hebben. Minister Toxopeus woonde bovendien zelf de vergadering bij. Het initiatief tot het doen van dit nieuwe advies over de verkorbinig van de werkweek is uitgegaan van de sa menwerkende centralen van overheids personeel. Het kabinet zal zioh vrijdag morgen over het advies beraden. Vrij dagmiddag zal minister Toxopeus de be- slissing van de regering kenbaar maken Aangenomen mag worden dat deze beslissing nog wei mede afhankelijk zal zijn van het resultaat der besprekingen over de werktijdverkorting in de bouw nijverheid, die morgen wordt gevoerd tussen partijen in de bouw, het bestuur van de Stichting van de Arbeid, het College van Rijksbemiddelaars en een delegatie uit de ministerraad. Kan de bouw begin juni de 45-urige werkweek invoeren (en die verwachting bestaat), dan zal ongetwijfeld ook hét rijksperso neel per 1 juli de kortere werkweek krijgen. Het bedrijfsleven is dan immers voldoende voorgegaan met de verkorting van de werktijd. Neemt de regering het unanieme ad vies van het G.O. over dan krijgt het rijkspersoneel dus nog deze zomer vol- ledig de vijfdaagse werkweek, Inplaats van op 1 mei 1962 Aangezien er thans reeds om de week een vrije zaterdag (Advertentie) Overweldigende stortvloed van geschenken Morgen op de GEZINSBEURS voor iedere bezoeker! (geopend vanaf 10 uur 's morgens) Profiteer van deze fantastische buiten kansen, U ter kennismaking aangeboden door de organisatoren van dit „anders dan anders festijn": GRATIS complete Skin-up beauty set voor elke 100e bet bez. GRATIS geschenk ter waarde van 5.voor elke 5e bet. bez. GRATIS naar keuze: kunstfoto van uzelf op briefkaartformaat óf verz. lepeltje of gebakvorkje met bloem motief voor alle overige bet. be zoekers! Bovendien voor elke bet. bez. GRATIS entree tot de ballonrace op Hemelvaartsdag (Houtrust - H.B.S. ter rein). NED. GEZINSBEURS tm. 17 me en 19—23 i 23 uur). "'Entree-prijs 1.50 (kinderen half geld). wordt gegeven, betekent dit ln de prak. tijk dat het rijkspersoneel nog slechts drie zaterdagen behoeft te werken. Aangenomen mag worden dat ook de vijfdaagse werkweek voor het personeel van PTT, defensie, politie en dergelijke diensten, aanvankelijk gepland op 1 november, eerder zal kunnen worden ingevoerd. In sommige kringen gelooft men zelfs aan de mogelijkheid van in voering op zeer korte termijn bij deze diensten. Maar organisatorisch zal dat nog wel niet zo gemakkelijk liggen. (Zie vervolg op pag. 9) In de meeste cafés en restaurants bleef het üv-scherm duister uit vrees voor bom aanslagen. In de middenstad bevond zich een zware bezetting van politie en mili tairen. Vijftien minuten, voordat de ge neraal zou gaan spreken, ontplofte een plasticbom in het kantoor van een be kend advocaat in Algiers, Charles Gar- raud. De Gaulle drong aan op een op bouwend samengaan van Frankrijk en Algerije. Hij deed speciaal een beroep op de Fransen in Algerije mede te ken aan zulk een oplossing. Hij sprak een spoedig overleg met de nationalisten in Evian, maar noemde geen datum, gaf geen blijk van enige verandering in politiek ten aanzien van Algerije, verge leken met de tijd voor de jongste rebellie en liet uitkomen, dat hij de „voorlopige Algerijnse regering in Tunesië" niet als de enige bevoegde woordvoerder de Mohammedanen beschouwt. Hij sprak opnieuw van diverse stemmingen. Mocht blijken, dat er met de leiders van de Mohammedanen overeenstem ming bereikt kan worden over de toe komst van Algerije, dan zullen met spoed de Algerijnen bij het bestuur van hun land worden ingeschakeld, opdat on danks alles het nieuwe Algerije toch opgebouwd kan worden Zou echter de Algerijnse bevolking besluiten geheel met Frankrijk te breken, dan zou Frank rijk haar niets in de weg leggen, maar het zou in geen geval zijn eigen kinderen Ln de steek laten. ,iknil Bolletje/* V\\UIIM l»//// in de zilveren rol Grote vreugde bij de leerlingen van de Jordanhill-school Glasgow, Schotland: de leraren zijn gaan staken (tegen te lage salarissen en het aanstellen v onbevoegde leerkrachten) en i dat ook een zorg zal zijn, deze jongens niet. In Glasgow staken 5000 onderwijzers en krijgen 130.000 kinderen dus een onv wachte vakantie. En dat i examentijd. IAmerika's president John F. Kennedy (r.) eert Amerika's eerste i „ruimtevaarder"Alan B. Shepard. Op het Witte Huis in Washington speldde de president Shepard gisteren de N AAS A-medaille op de revers. DE eerste Amerikaanse ruimte vaarder, kapitein-luitenamt ter zee Shepard, is gisteren met zijn vtouw en zijn ouders enthousiast be groet op de luchtbasis Andrews bij Washington, waarna het gezelschap met drie helikopters naar het Witte Huis werd gebracht voor een ont vangst door president en mevrouw Kennedy en vice-president Johnson. Matiging gebruik baksteen nodig Er zal rekening moeten worden ge houden met een vertraagde afgifte rijksgoedkeuring voor objecten rin een relatief grote hoeveelheid baksteen verwerkt wordt. Dit heeft het ministerie van volkshuisvesting en bouwnijverheid medegedeeld, na dat de minister van dit departement gisteren een gesprek heeft gevoerd met vertegenwoordigers van de Raad van bestuur bouwbedrijf en van de vereniging De Nederlandse baksteen industrie over de baksteenvoorzie ning. v Daarbij is gesproken over de moei lijkheden, d<ie zijn ontstaan doordait de groei van de bouwnijvertieid in de laat ste jaren de vraag naar metselbaksteen aanzienlijk heeft doen toenemen. Deze moeilijkheden manifesteren zich vooral in langer wordende leventijden, waardoor in bepaalde gevallen stagnatie in de bouw voorkomt. De conclusie van de bespreking is, dat rekening moet worden gehouden met een tekort aan metseübaksteen de naaste toekoms-t. Dit mag geen delige gevolgen hebben voor de woning bouw. Om een verdere stagnatie in de bouw te voorkomen, ^al daarom bij de bouwwerken in de andere sectoren van het bouwprogramma gestreefd moeten worden naar het voorkomen van overmatig gebruik van baksteen. De president hield een toespraak, waarin hij zijn lof uitsprak voor de zeven Amerikaanse astronauten, die alle aanwezig waren. Tevens speldde hij Shepard de eremedaille van het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart op, wat hij bijna had vergeten, maar zijn vrouw herin nerde hem er bijtijds aan. Shepard sprak een dankwoord en wee: op, dat het eerbetoon eigenlijk ook de honderden anderen die aan hc teproject hebben gewerkt, geldt. Na de ontvangst op het Witte Huis gaf Shepard in Washington een perscon ferentie. die door radio en televisie werd uitgezonden. Shepard vertelde zich bijzonder pret tig te hebben gevoeld en dat de voor bereidingen veel zwaarder waren ge weest dan de tocht zelf. Hij verzekerde desgevraagd dat de tocht eerder had kunnen worden gemaakt dan die van Gagarin, maar dat programma „ordelijk" had willen afwer- President Kennedy die later met She- ard naar de jaarvergadering van Amerikaanse vereniging van radio roepers ging. sprak over de openbaar heid die betracht was bij de lancering. „De kern van een vrije communicatie in vrije wereld is. dat men zowel zijn mislukkingen als zijn successen aan de wereld bekend moet maken", aldus de president. Minister Ru^k heeft in Oslo, waa de NAVO-conferentie bijwoont, ook de ruimtevaart gesproken. Hij verklaar de dat Amerika nog dit jaar een beman de raket in een baan om de aarde hoopt te brengen. De 45-jarige landbouwer M. Muyzers uit Venray is gisteren met een tractor gekanteld en om het leven gekomen. Hii een vrouw en vijf kinderen achter. )e 69-jarige G. A. E. Loos ls gisteren op het kruispunt Oudenoord-Otterstraat Utrecht met zijn fiets onder vrachtauto gekomen en enkele uri ter overleden. ZON EN MAAN Zon op 4.55, onder 2( onder 15.08. JJET SCHIJNT DAN ZO te zijn dat met ingang van 1 juli alle ambtenaren de vrije zaterdag zullen hebben, onver schillig of ze in rijksdienst dan wel in gemeentedienst zijn, onverschillig ook of ze in een streek wonen waar de vijfdaag se werkweek al vrij algemeen is inge voerd dan wel in een agrarische omge ving waar zelfs op zondag het noodza kelijke werk moet door gaan. En het schijnt dat diensten als de P.T.T., de po litie en ook defensie zich hierbij zullen aansluiten, zodat dus in deze sectoren de datum van ingang vervroegd wordt van 1 november (zoals plan was) naar 1 mei. Men kan zich hierover verheugen, want deze ontwikkeling naar meer vrije tijd, meer gelegenheid tot rust enerzijds en meer gelegenheid tot ontplooiing van ac tiviteiten die nu eens liggen in de sfeer van werken-om-den-brode, deze ontwik keling is een sociaal goed waarvoor men slechts dankbaar mag zijn. Dankbaar dat onze samenleving, voort gestuwd naar welvaart door economische en technische impulsen, dit sociale goed kan verwerkelijken. Echter, legt men deze laatste maatsta ven aan deze ambtenaren-sectoren, dan is de blijdschap toch niet onverdeeld, want er is toch wel enige reden om zich af te vragen of deze zeer snelle werweekver- korting economisch verantwoord en tech nisch mogelijk is. Vooral in de sectoren die rechtstreeks dienst-aan-het-publiek zijn, blijkt men dikwijls overstelpt te zijn met werk. Laat eens op het stadhuis een paspoort verlengen, ga eens naar de dienst volks huisvesting, probeer eens op een belas tingkantoor uw penningen te gaan be talen men kan er rustig enige uren voor uittrekken. De politie kan het werk niet aan, de service die de P.T.T. ver schaft is ten enenmale onvoldoende. En defensie tobt al lang met een tekort aan beroepspersoneel een van de oorzaken dat de diensttijd niet kan worden ver kort. Overziet men dit alles dan is er wel reden voor enige ongerustheid. Daar staat natuurlijk dit tegenover: het tekort aan ambtenaren en een tekort dat nog groter dreigt te worden als het be drijfsleven wel en de overheidssector niet zou overgaan tot de vijfdaagse werkweek. Een factor die zo belangrijk is dat, los van alle ideële motieven, de overheid uit tactische overwegingen wel moet over gaan tot het invoeren van de vijfdaagse. En dan kan men strijden over het tijd stip waarop het is een strijd die wei nig zin heeft want het is slechts een ver plaatsen van de moeilijkheden. Wel dient een andere overweging te gaan meetellen: in de bouwnijverheid gaat men het thans zoeken in een produktiever maken van sommige tot dusverre niet zo produktieve uren ligt er in de ambte- narensector ook niet een dergelijke mo gelijkheid? Is het vooral in de dienst verlenende sectoren niet mogelijk eens na te gaan of men door verschuivingen in arbeidstijd bijvoorbeeld beter tot het doel kan geraken? Daarmee zou iedereen zeer gebaat kunnen zijn. (nrrx) Tendens: stijgend HET WEER IN EUROPA getrokken. Het gebied met krachtige tot harde wind heeft zich daarbij i omgeving voortgezet zodat het tamelijk buiige weer zich handhaafde. Intussen is boven de Britse eilanden daarvan de luchtdruk gaan stijgen. Een afzonderlijk hogedrukgebied met het centrum bij de ingang van het Kanaal is daardoor sterk in omvang toegeno men. Vooral aan zijn noordflank. Er zit evenwel nog weinig vaart in de ver plaatsing van dit hogedrukgebied. Ons land bevindt zich morgen dan ook in een noordwestelijke tot noordelijke i ming met opklaringen, maar ook enkele buien. De buien worden minder talrijk Rapporten hedenmorgen zeven uur maar waarschijnlijk intensiever, omAat de wind in kracht afneemt. In de polaire lucht kan nachtvorst voorkomen. Het is echter nog hoogst onwaarschijnlijk dat in ons land de komende nacht de wind al zo ver is afgenomen, dat er gevaar voor nachtvorst aanwezig is. De Bilt verwacht tot morgenavond: Opklaringen, maar ook enkele ver spreid voorkomende buien. Geleidelijk matig afnemende wind tussen noordwest en noord. Koudere nacht, morgen over dag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. NTHONY WEDGWOOD Labourafgevaardigde te be- waagde gisteren een poging Benn, de Britse „peer" zetten. Zoals bekend heeft om de zaal van het Lager- teerpn wil Pil dank is Hcteren het Huis voriSe maand uit- huis binnen te komen om binnenkomen te beletten?" gemaakt dat Benn niet lan- zijn verkiezingscertificaat te aldus vroeg Benn de cerbe- niet geslaagd in zijn eerste gCr een van zjjn leden ls, kunnen aanbieden. Een por- poging om de Lagerhuis- nadat hij door het overlijden tier, die zei instructies var zetel, waarvoor hij bij een van zijn vader „peer" is ge- de „speaker" gekregen tussentijdse verkiezing /orden en dat hij van deze hebben, versperde hem ech -ideldom niet kan afzien. ter de weg. Benn was verge- Bristol vorige week de meer- „Mister" Benn officieel zeld van Herbert Bowden, derheid verkreeg, in feite als burggraaf Stansgat* van de Labourpartij. Op een andere tribune zat Malcolm Saint Clair, de door die in zijn traditionele Benn in Bristol verslagen conservatieve kandidaat, die een verkiezingshof verzocht heeft om Benn onverkiesbaar avondkleding midden in de boogvormige deuropening „Inderdaad, Sir", antwoor- te verklaren de de functionaris rustig. huiszetel en hem, Saint Clair, Enkele minuten later be- deze zetel toe te wijzen. Nice Berlijn Frankfoi jw\êl iales 13 10 0.4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 1