STADSNIEUWS FIRMA F. VAN LANSCHOT M. S. DE JONG N.V. WOENSDAG 7 DECEMBER 1938 TWEEDE BLAD PAG. 6 De maaswijdte voor vischnetten En de minimum-maten van sommige vischsoorten Adres van de Kamer van Koophandel De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland heeft een adres verzonden aan de Ministers van Economische Zaken, Buitenlandsche Zaken en Justitie, waarin zij zegt met bezorgdheid kennis genomen to hebben van het ingediende wetsontwerp inhoudende goedkeuring van het op 23 Maart 1937 te Londen gesloten verdrag no pens het vaststellen van een maaswijdte voor vischnetten en van minimum-maten op sommige vischsoorten. Uit de Memorie van Toelichting op dit wetsontwerp blijkt, dat het bedoelde ver drag circa l1/) jaar na het afsluiten nog slechts geratificeerd is door Zweden en De nemarken, zoodat België, Groot-Brittannie en Noord-krland, Duitschland, Frankrijk Icrsche Vrijstaat, Noorwegen, Polen en IJs land nog niet tot goedkeuring van dit ver drag zijn overgegaan. Voorts herinnert de Kamer aan het Crisis Zeevischbesluit 1936. krachtens hetwelk op 1 Januari 1937 in werking is getreden de bepaling, dat de maaswijdte der netten ten minste 7 cm. moet bedragen, zulks in over eenstemming met de maaswijdte in net Verdrag bepaald. Voor Nederland zal het Verdrag er derhalve op neerkomen, dat bovendien verboden wordt visch beneden een bepaalde maat aan te voeren, wat in de praktijk zal leiden tot een pufaanvoerver- bod, De Kamer van Koophandel is te dezen evenwel van oordeel, dat een dergelijk aanvoervorbod de betrokken visschers in haar district gevestigd, met name de visschers te Katwijk, ernstig in hun be langen zal schaden. De haringree ders laten in den winter, wanneer nfcit meer op haring gevischt kan worden, hun schepen trawlen. Dit trawlen levert meestentijds geen voor- doel, maar veeleer verlies op. Het voor komt evenwel, dat aan het personeel ontslag zou moeten worden aangezegd en dit aan den steun zou vervallen. De bemanning verdient dien tijd een schraal weekloon, dat eventueel aange vuld wordt met de opbrengst van de puf. Zonder deze aanvulling zouden de man nen een loon ontvangen beneden de steimnonmen, hetgeen een vergrooting van de werkloosheid met de daaraan verbonden gevolgen met zich zou bren gen, Voorts hebben verschillende schippers hun laatste spaarpenningen en die hun ner familie besteed om een trawlogger te koopen, teneinde met hun familie aan de werkloosheid te ontkomen. Voor dezen zullen de gevolgen fataal zijn. Deze zullen den financieelen ondergang niet kunnen ontkomen. De voordeelen van een dergelijk pufaan- voerverbod acht de Kamer daarente gen zeer problematiek. Het moet ernstig in twijfel worden getrok ken, of het voorgestelde middel inderdaad tot het beoogde doel, nl. vergrooting van den vischstand, zal bijdragen. In de, praktijk wordt aan boord der trawl- sehepen eerst de marktwaardige visch ver werkt, gesorteerd en opgeborgen. Vervolgens moet het net weer over boord worden gezet. Eerst daarna komt er gelegenheid het dek van de groote hoeveelheden ondermaatsche visch enz. te reinigen. Inmiddels is deze on dermaatsche visch, die ook in het trawlnet veel heeft geleden, reeds dood. Wanneer er maatregelen moetea worden genomen, dan zal naar de meening der Ka mer de oplossing elders gezocht moten wor den, b.n. in het verbod om te visschen in gebieden gedurende den tijd, waarin zich de jonge visch aldaar ophoudt. Daarnaast zou de oplossing gevonden kun nen worden in een regeling, waarbij de aan breng van de puf gelimiteerd wordt tot de verhouding van marktwaardige visch. De Kamer hoopt dat de minister in en ander aanleiding zal vinden het genoem de wetsontwerp in te trekken, althans in gewijzigden vorm ter goedkeuring aan de Kamers der Staten-Generaal voor te leggen, Van het Stadhuis HAVENGELD B. en W. van Leiden herinneren belang hebbenden aan de gelegenheid het haven geld 1939 bij wijze van abonnement a uit te voldoen. Het kantoor van den Markt- en Haven dienst (Waaggebouw) is daartoe geopend iodcren werkdag, behalve Vrijdag en Zater dag, van 1012 en 14.3016.30 uur. Over gelegd moeten worden geldig? meetbrieven. Meetbrieven afgegeven vóór 1 October 1927 zijn sedert 1937 ongeldig. Houders van het abonnement 193S die vóór 15 Januari 1939 van die gelegenheid geen gebruik hebhen gemaakt, zullen onherroepelijk het z. g. „reis"-tarief verschuldigd zijn, tenzij hij het binnenvaren aan een der havenkant ren alsnog het abonnement wordt ljetaald. A .v. d. SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRIJEN. Secretaris. Film-avond Chr. Militair Tehuis Gisteravond is in het Chr. Militair Te huis aan den Morschwcg een filmavond gehouden. De heer P. v. d. Meer vertoonde enkele reclamefilms van de Stedelijke Lichtfabrieken alhier, aangevuld met tweetal films van anderen aard. In de pau ze deelde V orzitter, de heer C. Mulder mede d;" i roede geefster in alle kalen dcrblaai' r n 1935 een cent had hew als het s -N'ocolaascadcau voor het Te huis. Hij hoopte, dat dit voorbeeld navol ging zou vinden. Een uit eigen krachten gevormd orkest luisterde den avond op muziek. Uniformiteit in de electriciteitstarieven Kamer van Koophandel adresseert In een adres aan den Minister van Wa terstaat doet de Kamer van Koophandel een beroep op dezen bewindsman, om nu de nieuwe Electrjciteitswet hem zooveel groo- tere macht geelt dan voorheen, inzonder heid ten aanzien van de verhouding tus- schen de electriciteitsleveirende Gemeente en de alleen distribueerende Gemeenten, te. willen bevorderen, dat ten aanzien van de electriciteitstarieven zoowel voor industrie als voor ander gebruik, in de toekomst la gere en gelijkmatiger tarieven zullen wor den geheven. Bij een onderzoek is de Kamer gebleken, dat er een groot en volkomen ongemoti veerd onderscheid tusschen die tarieven bestaat, waardoor de. concurrentie-mogelijk- heden op ontoelaatbare wijze worden be- invloed. De Kamer is ook van meening, dat de belangrijke winst op de verkoop van ekictriciteit in de toekomst niet meer gemo tiveerd is. Goedkoop schoeisel voor gesteunden Aan het college van B. en W. dezer Ge meente is het volgend adres gezonden: Geven eerbiedig te kennen: de besturen •an Christelijken Besturenbond, den R. K. Volksbond en den Leidschen bestuurders- bond; dat bij Raadsbesluit van 20 December 1937 werd besloten voorloopig voor een jaar goedkoope schoenreparatie te verstrekken aan de gesteunden van de Crisis-steunver- leening en Maatschappelijk Hulpbetoon; dat uit een door ons ingesteld onderzoek is gebleken, dat deze schoeiseldienst in een behoefte voorziet; dat deze schoeiseldienst door de werkloo- zen op zeer hoogen prijs wordt gesteld; dat door een zeer groot aantal personen van dezen dienst gebruik wordt gemaakt, welk aantal stellig hooger zou zijn, indien deze dienst niet aan een bepaald aantal repara- es was gebonden- dat adressanten U daarom beleefd doch dringend verzoeken dezen dienst voort te zetten en zoo mogelijk eenige uitbreiding te doen ondergaan. De nieuwe V.V.S.L. almanak verschenen In de bekende lichtbil&uwe band met zil ver-opdruk is ter drukkerij van EduardIJdo alhier verschenen de nieuwe almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke studenten, een boekwerk dat ruim 450 pagina's bevat en op die pagina's een schat van gegevens omtrent het leven der Academie, de burger- lijkiei samenleving, in zooverre de studenten daarmede (n.l. met die gegavens) gediend kunnen zijn, alsmede tal van bijzonderhe den uit het leven der Vereeniging (en haar tallooze onderafdeelingen, clubs, kringen en commissies) zelve. Het boek bevat tal van geestige teekenin- gen en grappige illustraties, die het tot een plezier maken het door te bladeren. Op die manier wordt aan de officieelste mededee- lingen nog een prettige tint gegeven. In hoe verre de Mixed Pickles de roos treffen is oor een buitenstaander altijd moeilijk te 'beoordelen. Het mengelwerk bevat weer vele aardige bijdragen, waarin men meer malen ontluikende talenten meent te be speuren. Het is voor d Leiden der V. V. S. L. weer een almanak om met trots in de reeds lange rij te zetten, waar zij echter niet rus- lig zal blijven staan, omdat zij wel tot de meest geraadpleegde boeken zal behooren. Er heeft zich weer een geval van kinder- erlamming voorgedaan, ditmaal bij een 5-jarig meisje in de Acaciastraat. Het kind is naar het Acad .Ziekenhuis gebracht. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland heeft aan den Minister van Justitie in een adres verzocht de behande ling van het wetsontwerp inzake inning van onbetwiste kleine vorderingen aldus te bespoedigen, dat binnen afzienbaren tijd het oordeel van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal daaromtrent vernomen kan worden, terwijl de Kamer de hoop uit spreekt, dat ten aanzien van schijnakten een betere oplossing zal kunnen worden gevonden, omdat de voorgestelde wijziging, naar het oordeel der Kamer niet in voldoen de mate tot een bevredigend resultaat zal leiden, zooals zij nader uiteenzet, DE LAATSTE PARIJSCHE TREIN De Kamer van Koophandel heeft aan de directie der Ned. Spoorwegen verzocht den zgn. laatsten trein uit Parijs op verzoek in Leiden te doen stoppen, omdat reizigers met dezen trein Leiden niet meer per ticin kun nen bereiken. Als andere oplossing, stelt de Kamer voor dat de electrische trein die te in Den Haag arriveert en daar zijn eindstation heeft tot Leiden zal doorrijden. ANNO 1799 's-Hertogenbosch ALLE Bankzaken VERZOEK OM ZICH TE MELDEN Gistermorgen te kwart voor elf is op de Witte Singel, hoek Hugo de Grootstraat de aannemer Th. G. B. aangereden door een slagersknecht. B. werd aan de knie gewond De slagersknecht, die 20 k 22 jaar oud is en op een rood tmnsportrijwiel reed, wordt verzocht zich op het politiebureau, afd. re cherche te melden. UIT DEN OMTREK ALFEN a.d. RIJN AUTOBOTSING Op den smallen en kronkelenden Kort- steektervveg heeft gister weer eens een auto botsing plaats gehad. Uit de richting Zwammerdam kwam een vrachtauto, bestuurd door A. P. uit Woer den, van tegenovergestelde zijde een luxe auto, bestuurd door v. d. K. uit Aarlander- veen. Beide auto's reden met een behoorlijke vaart en kregen pas in de bocht elkaar in 't zicht. Een aanrijding was toen onvermij delijk. Hienbij werd de luxe auto zwaar be schadigd, de ander licht. De bestuurders bleven ongedeerd. De politie maakte proces verbaal op. PAARD OP HOL GESLAGEN Op den Rijksstraatweg bij Gouwsluis is gistermiddag het paard van W. v. d. S., dat oor een driewieldekar liep, op hol gesla gen. In dolle rrti ging het beest er vandoor. Gelukkig was er juist niet veel verkeer, een bakfiets, beladen met groenten, van J. H. R. uit Boskoop, móest het ontgel den. Deze kreeg een klap van de slingeren- agen en werd zoo goed als geheel ver nield, tenvijl een belangrijke hoeveelheid groente verloren ging. Het hollende paard werd op den Steektenveg tot stilstand ge bracht, waardoor erger werd voobkomen. WEEKDIENST Chr. Geref. Kerk van Reedestraat: Donder dag 7 uur Ds. Groen, van Rotterdam. VERTOONING ZENDINGSFILM In de Geref. Kerk Raadhuisstraat zal a.s. Vrijdagavond om half 8 de Sumatra-Zen- dingsfilm vertoond worden en toegelicht door den heer Ydens uit Oegstgeest. HILLEGOM UITVOERING VAN WERKEN DOOR PARTICULIEREN MET TOESLAG VAN DE OVERHEID B. en W. van Hillegom vestigen de aan dacht van belanghebbenden op het navol gende: Door het Rijk en de Gemeente wor den krachtige pogingen gedaan om de werkloosheid op de meesst effectieve wijze te bestrijden. Een der middelen is het uitvoeren en doen uitvoeren van werken in werkver schaffing. Daarom wordt vooral een beroep de Bloembollenkweekers in deze Ge meente gedaan om in hun bedrijven zoo veel mogelijk extra-werkzaamheden te la ten verrichten. In de eerste plaats wordt daardoor medegewerkt aan de werldoos- heidbestrijding. In de tweede plaats kan daardoor geprofiteerd worden van den toe slag op de arbeidsloonen^ die door de Overheid aan hen, die werkverschaffings objecten doen uitvoeren wordt verstrekt. Zoo kunnen in het algemeen bij het uit voeren van werken in werkverschaffing de navolgende subsidiepercentages worden ontvangen. Voor 2 Meter diep delven 75 k 80 voor 21/2 M. diep delven maximaal 90%, voor egaliseeren na omspuiten maximaal 60 voor baggerwerkzaamheden minstens 70 en voor af zanden en opzanden circa 70 Zij. die voornemens zijn om bovenbedoel de werkzaamheden te doen uitvoeren en nadere inlichtingen wenschen omtrent de wij15e van aanvragen en andere bijzonder heden kunnen zich wenden tot den heer A. H. van Baal, Hoofd der Gemeentelijke Arbeidsbeurs in deze Gemeente. B. en W. vertrouwen dat velen zich om trent een en ander nader zullen laten voor lichten en bereid zullen worden gevonden om de werkloosheidsbestrijding mede ter hand te nemen. KATWIJK AAN ZEE BAZAR De bazar van de padvindsters, onder lei ding van mej. Elly Groen gehouden, heelt opgebracht de som van f 54. Dit geld is be stemd 'uoor arme gezinnen. A.-R. KIES VER. NED. EN ORANJE De A.-R. Kiesvereen. houdt Vrijdag 9 Dec, 's avonds om S uur, in Irene haar ledenvere gadering. Er is een belangrijke agenda, o.a. CandidaatsteJling voor de Prov. Staten en behandeling van de Gemeentebegrooting door C. van Tongeren. KOUDEKERK a.d. RIJN NED. HERV. GEMEENTE Donderdag 8 Dec. des avonds van 79 zal in de Consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk, de herstemming plaats hebben voor een kerkvoogd tusschen de heeren G. J. Corts en Jac. van Veen en voor een notabel tusschen de heeden H. van Driel en W. II. van der Bijl. Bij de verkiezing voor een diaken in de Ned. Herv. Kerk, ter voorziening in de va cature Jac. Vonk die tot Kerkvoogd is be noemd, is gekozen de heer W. J. Jongeneel. MARTHA-STICHTINGS-AVOND Vrijdag 9 Dec. a. s. des avonds om half acht zal in de Voorzaal der Ned. Herv. Kerk een Martha-Stichtingsavond gehou den worden, waarin de vertooning van een film der stichting zal plaats hebben met medewerking van een jongensfluitclub. COLLECTE JODENVERVOLGING De Nationale inzameling ten bate van de slachtoffers der Jodenvervolging heeft al hier met inbegrip van de gehouden collecte in de Ned. Herv. Kerk in totaal opgebracht f 95.25. LISSE Gemeenteraad De Raad dezer gemeente vergaderde Dins dagmiddag onder leiding van den heer Jhr. Mr. F. J. C. M. Rijckevorsel. Tegenwoordig waren alle leden. Allereerst waren er eenige „hamerpunten". n.l. het verzoek tot eervol ontslag van oud- burgem. van Wijnbergen als ambtenaar van den Burg. Stand. In zijn plaats werd be noemd Burg. van Rijckevorsel, die tevens op •voordracht van B. en W. werd benoemd als Commissaris voor de N. V. Electriciteitsbe- drijf in de vac. van Wijnbergen. Het verzoek van den heer Adr v. d. Vlugt tot aanleg van een riool in de Akervoorder- laan werd gerenvoyeerd naar het coll. van B. en W. Voorts kwam in behandeling het verzoek <van de heeren Gebr. Do es wij ik om voorschot ten voor den bouw van landarbeidex-shuisjes in het buurtschap Halfweg. B. en W. stellen voor om op dit verzoek afwijzend te beschikken omdat deze stich ting in strijd is met het uitbreidingsplan len aanzien van de landelijke bebouwing. Uit de besprekingen blijkt, dat de Raads leden de bepalingen van 't uitbreidingsplan te streng vinden. Zij zullen een voortgaande uitbreiding van de Gemeente belemmeren en bewerken, dat men zich elders zal gaan vestigen De Voorzitter zegt, dat hiervoor aige- rneene herziening noodig is, hetgeen momen teel niet mogelijk is. B. en W. hebben open oog voor de belangen der ingezetenen. Weth. Warmerdam vindt de wijze van ver strekking van plaatsjes ingevolge de landar- beiderswet sympathiek. Als de gegadigden willen bouwen op de daarvoor bestemde ge meentegronden kunnen zij direct op de volle medewerking van het College rekenen. De heer R o m ij n wil, een commissie benoe men die de verschillende bezwaren onder de oogen ziet, hetgeen de heer Segers geen gemakkelijke taait noemde Weth. Warmerdam bespreekt de tot standkoming van liet plan. Spr. gevoelt voor herziening, omdat het plan z.i. niet in het kader van een plattelandsgemeente past doch meer in den stijl is van een stadsplan. De afstandsbepalingen zijn in strijd met de bedrijven in Lissc en werken funest ten op zichte van de ontwikkeling der bedrijven in deze gemeente. Dezen afstand moeten wij te vugbrengen, doch spr. wil gaarne het advies inwinnen van den ontwerper. Het verzoek van de heeren Doeswijk werd afgewezen. Goedgekeurd werd het verzoek van den heer J. W. Lefeber voor de verlenging van de Zwanendreef. B. en W. hebben tegen den aanleg van de straat geen bezwaar. De aan leg van de rioleering zal evenwel moeten voldoen aan de eischen welke gesteld zul len worden wanneer het centraal riolerings stelsel in werking zal worden gebracht. De Konijnen- en Pluimvee-vereeniging zag rich een gilt van gemeentewege toegewezen van f 15 -voor de a.s. Jubileumtentoon stelling. ONEERLIJKE JONGEN Door de politie is aangehouden de 25-ja- rige fabrieksarbeider J.N., die ten nadeele van een zijner medearbeiders een por'e- monnaie en een belastingplaatje heeft o vreemd. Na verhoor is hij heengezonden. BURGERLIJKE STAND BEVALLEEN: A v d Linden—DIstelvelt d A Schreinemaeher«Poortman d. ONDERTROUWD: P J Smln 29 J en M H Matze 26 J. OVERLEDEN: M Ouwerkerk m 63 J B LEIDERDORP Het woningbouwvraagstuk Aan de orde kwam nu het vraagstuk van bouw van woningen door de beide plaatse lijke woningbouwverenigingen. Uit de toelichting van B. en W. bleek, dat de R.K. Woningbouwvereen. „Gezinsbelang" m het Buurtschap de Engel, 32 woningen wil bouwen. Dit is afwijkend van hetgeen in de 'vorige vergadering is besloten, waarbij een proefaanbesteding van IS en 37 wonin gen zou worden gehouden. De Voorzitter verklaarde, dat er tussclientijds moeilijk heden waren gekomen, omdat de vereeni ging de grond geheel moest koopen en deze kosten dus zouden drukken op IS woningen. Besloten werd daarom, lot den bouw van 32 woningen. B. en W. stellen voor de gevraag de voorschotten te verleenen tegen dezelfde voorwaarden die de gemeente worden opge legd met het leenen van geld hetzij van par ticulieren hetzij van het Rijk. De vereeniging „Volksbelang" heeft een principe besluit gevraagd tot het bouwen van 12 woningen, waarvan de huurprijs niet meer zal bedragen dan f 3.75 per week. B. n W. stellen zich op het standpunt ook deze ereeniging de gelegenheid te moeten geven om tot dezen bouw over te gaan. De heer Boot vraagt of dit een pleister is op de wonde van „Volksbelang" omdat de bouw zoolang is tegengehouden. Spr. ge voelt voor den bouw van Gezinsbelang. De Voorzitter zegt, dat „Volksbelang" niet meer heeft gevraagd. De heer K i n g m a zegt, dat het hem be vreemdt dat slechts de bouw van 12 wonin gen is gevraagd omdat hij vernomen heeft, dat het bestuur plannen had voor den bouw van IS woningen. Voorts is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat op een betere grond zal worden gebouwd. De gedelegeerden van het Gemeentebestuur hebben echter van deze plannen niets vernomen. De neer Tibboel verheugt zich dat al lereerst de bewoners van de onbewoonbaar verklaarde woningen in de nieuwe gen zullen komen. Hij had toch gaarne ge zien, dat er een proefaanbesteding was ge houden voor den bouw van 18 en 37 wo ningen. Voorts hoopt hij, dat er uitsluitend lassers in zullen komen en dat er geen import in wordt toegelaten. De heer R o m ,ij n zegt, dat men zich niet kon houden aan de proefaanbesteding aan gezien deze te duur zou worden Men bouwt in De Engel goede en goedkoope woningen die waarborgen bieden voor een goede ex ploitatie. De heer Segers dringt aan op nalevin; rlpr voorwaarden ten aanzien van de be zetting der huizen en omtrent de onbewoon baar verklaarde woningen. Vervolgens deelt spr. mede, dat de bouw van 12 wo ningen door Volksbelang een bestuursbe sluit is en dat men zich niet kan storen aan wat men hoort van een bestuurslid af zonderlijk. Tenslotte wordt besloten beide voorstel len goed te keuren, zoodat er binnenkort te Lisse weer 44 arbeiderswoningen zullen verrijzen. B. en W. boden hierop aan verschillende bedrijfs- en gemeenterekeningen en -begroo tingen. Tot leden van de commissie tot nazien der gemeenterekening 1937 werden benoemd de heeren B. Boot, W. A. Lefeber en J. Kingma. De beer Segers sprak zijn blijdschap uit over het feit, dat de gemeente-rekening over 1937 sloot met een voordeclig saldo f 9000. Dit noemde spr. een bloembollenstreek. NV NEDERLANDSGH-OOSTFRIESCHF HYPOTHEEKBANK Emmapletn 1 - Tel. 190 GRONINGEN Administreert vermogens (huizen, hypotheken e.d.) en regelt belas ting- en transferaangelegenheden in Duitschland. J. W. A. Lefeber omtrent de tewerkstel ling, deelde de voorzitter mede, dat de uit voering van particuliere werken wordt be vorderd. Zij verkeeren reeds in een verge orderd stadium van voorbereiding. Met do werkzaamheden op de tuinen van graaf van Lynden kan worden aangevangen, waarbij toezicht van de Ned. Heidemaatschappij niet noodzakelijk is doch vermoedelijk wel de andere voorwaarden, zoodat gewerkt zal wor den voor een uurloon van 32 ct. Weth. Warmerdam zegt, dat het ad vies is vastgesteld, doch dat spr. de stille hoop heeft, dat het werk zal worden uitge voerd met een ander loon dan dat van de Rijkswerkverschaffing. Het meerdere loon komt dan voor rekening van den werkgever. Spr. kan nog niets definitiefs mededeelen, doch verwacht, dat er oen loon zal worden gegeven, hetwelk uitdrukt de waardeering voor den arbeid. Weth. Tromp deed mededeeling over do saneering van den Stationsweg. Hieruit bleek, dat verschillende conferenties en on derhandelingen zijn gehouden. Een zestal eigenaren ging met de voorstellen accoord, doch een achttal bleek onwillig. Dezen zal een termijn worden gesteld. Mocht men dan niet op Ingaan, dan verkrijgen B. en W. uiteindelijk het recht tot onteigening over te gaan, desnoods bij procedure. Rondvraag De heer Segers heeft vernomen, dat er in Lisse een vaste bioscoop zou komen ln de bovenzaal van „De Witte Zwaan". AfgG- zien van het feit dat spr. tegenstander is i-an een bioscoop, meent hij toch te moeten waarschuwen voor een bioscoop aldaar, om dat deze zaak zich zi. hiervoor niet eigent. De Voorz. zegt hierover advies te hebben ingewonnen bij den gemeente-opzich ter en den opperbrandmeester. Dit rapport is aanleiding geweest dat op het verzoek af wijzend werd beschikt. De heer Knetsch vroeg naar een circu laire omtrent de steunuitkeering aan inwo nende zoons en hoe detze hier wordt toege past.. Volgens spreker hebben zij recht op f 1.50, terwijl, naar hij vernomen heeft, de tijdsduur hier van 1 Dec. tot 1 Mei is vast gesteld. De heer Fnetsch zegt, dat deze toe slag bedoeld is om voor imvoneinde zoons iets te kunnen doen. Hij noemt f 1.50 Zon- dagsgeld niet veel en veel te weinig voor jongens van 20 jaar en ouder. Weth. Tromp verklaarde, dat 50 pet. van de burgerjongens dit niet zuilen heb ben per week en zelfs nog geen i 1. Spr. acht biet voldoende. Hiermede kan de heer Knetsch zich niet vereenigen. Hij dringt aan op de volle uitkeering van f 1.50. De heer T i b b o 1 wil dit punt in over weging geven aan B. en W. Hij acht een toeslag voor inwonende zoons van f 1 ook te laag De Voorzitter zegt toe dit punt nader tei zullen bezien in B. en W. Met nog eenige andere vragen vroeg de heer Knetsch ten slotte waarom hier geen collecte is gehouden voor de Joodsche vluchtelingen. De Voorzitter zeide een schrij ven te hebben ontvangen van het Centraal Comité van de jeugdverenigingen. Een zelf de schrijven is gronden aan de jeugdvere nigingen. Wanneer deze waren gekomen miett een aanvraag zou hij in een collecte onmiddellijk hebben toegestemd. De heer Knetsch meent, dat de Burge meester hiertoe lvct initiatief had kunnen nemen. Hij vraagt alsnog een oplossing te vinden. B. en W. zullen zidh hierovar nog nader beraden. Gemeentelijk Radiodistributiebedrijf WOENSDAG 7 DECEMBER igramma 3: 8.00 Keulen: 9.20 Dlveraenj 10.0-0 Partjs Radio; 10.40 Radio PTT Nord of div.; 12.20 Brussel VI; 2.20 R. Danmark of dlv; 2.4o'Radio PTT Nord of dlv; 3.20 Keulen; 4.20 Londen Reg: 6.20 Brussel Fr; 6.20 Droltwlch; 6.40 Keulen; 8.20 Brussel Fr; 8.35 London Reg; 9.35 Keulen; 10.20 Brussel VI; 10.30 Weenen of diversen Programma 4: 8 Brussel VI; 9.20 GRD of dtv; 10.35 Londen Reg; 12.10 Droltwlch; 2 Brussel Fr; 2.2o Londen Reg; 4.20 Dorltwich: 6.20 Lon den Reg; 7.00 Droltwlch; 8.05 London Reg; 8.35 Droitwich DONDERDAG 8 DECEMBER Programma 3: 8.00 Keulen, 9.50 Radio PTT Nord o fdlversen, 11.20 ParUs Radio, 12.30 Brus- !l (VI.), 2.20 Radio Danmark of diversen, 2.35 arijs Radio, 3.20 Londen Reg., 5.20 Brussel (VI.), 6.30 Keulen, 8.20 Brussel (Fr.), 8.50 ParUs Radio of diversen. igramma 4: 8.00 Brussel, 9.20 diversen, 1-9.35 Londen Reg., 12.05 Droltwlch, 3.20 Londen; Reg., 3.20 Keulen of diversen, 3.35 Droltwlch. 5.05 Radio PTT Nord of diversen. 5.20 Drolt wlch, 6.40 Brussel (Fr.), 7.20 Droltwlch. Agenda De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 3 tot en met Vrijdag 9 December a.s. waarge nomen door de ajiotheek C. B. Duyster, N. Rijn 18. telef. 523. Te Oegstgeest: Oegstgeestsche Apotheek, Wilhelminapark 8. telef. 274. KLEERMAKER 's-GRAVENHAGE AMSTERDAM L Houtstraat 20 Heerengracht 440 CHR. HISTORISCHE UNIE Dinsdagavond trad voor een goed bezette vergadering der Chr. Hist. Unie als spreker op de heer Mr. van M a 1 s u m. Adj. Secr. van de Kamer van Koophandel van Rot terdam, welke handelde over T onderwerp: „Protectie of vrijhandel, gezien vanuit Chr. Historisch standpunt". De heer Van Mal- sum gaf als deskundige een historisch overzicht. Na de Fransche overheersching hadden we een periode van protectie ge volgd door een periode van vrijhandel, wel ke. thans weer zoo goed als voorbij is, het geen spreker duidelijk maakte. Deze perio de is er thans meer een van ordening te noemen. De Regeeringsmaatregelen, zooals die thans getroffen worden, werden door spreker in groote lijnen behandeld, waarbij vanzelf de tariefsmachtigingswet ter spra ke kwam. De verhouding tusschen Regee ring een Volksvertegenwoordiging stelde spreker in een duidelijjt licht. Spreker was van meening dat tegenover het A. R. standpunt wel bezwaren kunnen worden ingebracht. Het standpunt van oud-minister de Geer werd door spreker be handeld en verkieselijker geacht dan het standpunt van den heer Schouten. Naar snr.'s meening wordt den heer De Geer ten onrechte het verwijt gemaakt dat de vrij heid der Volksvertegenwoordiging, mede doro zijn voorstel, in deze materie aan ban den is gelegd. Men is bang dat men nu te ver gaat in protectionistische richting. Men is in ons land bang voor een protec tionistische politiek. Zoowel het protectionistische standpunt als het standpunt van den vrijhandel werd door spreker behandeld en vanuit Christ. Hist, licht bezien. Het gaat thans echter meer om de orde- ningsgedachte. Het probleem is verlegd. Een en ander werd door spr. duidelijk aan getoond. Spr. is voorstander van ordening zoowel op sociaal als op economisch ter rein. Er is naar sprekers overtuiging gei betere weg dan die van ordening. Spr. wil zich niet ontveinzen dat aan alle maatre gelen bezwaren kleven. Men heeft echter in al deze dingen de zaken nuchter onder de oogen te zien. Wij als Christelijk Historischen vragen ons af: wat is in de gegeven omstandighe den het beste. We willen daarvan geenszins een dogma maken, doch daar, waar noodig ordening scheppen. BURGERWACHT De Burgenvacht houdt een openbare ver- 'Medegedeeld werd, dat tot hulpkeurmees- gadering tot herd nkine van het 20-jarig i» benoemd de he r L. P. de Roy uit PREDIKBEURTEN LISSE bestaan op Donderdag 15 December in Irene ar IX e Donderdagavond 7 uur: Ned. Herv. Gem, Voorts werd medegedeeld, dat B erW.(Rehoboth) Ds Eerhard van Hillegom, Bij- ooi nemens zijn het plantsoen in het Vier- bellezing; idern Geref. Gem. Ds. Ligtenberg; COLLECTE JOODSCHE VLUCHTELINGEN De collecte voor de Joodsche vluchtelin gen heeft f 180.51 opgebracht. LEI DSCHEND AM EIRRVEII.I.7G HET V.'APE.V VAN VElIl Aangevoerd: 2215-9 Kippeneieren 4.905. 3239 Heneleren 3.-50—4. 925 eendeneieren 3.05 3 per 100 stuks. kant te vernieuwen en te moderaiseeren. Zij zijn in onderhandelingen getreden met de di rectie der N.Z.H.T.M. om het tramhuisje te vernieuwen en moderaiseeren. Er zal oen wachtlokaal komeD bijna geheel van glas. De werkverruiming! Ten aanzien van de vraag van den heer idem Oud-Geref. Gem. Leesdienst. >EGSTGFJEST GESTOLEN AUTO GEVONDEN In den avond van 4 December j.l. trof de politie op den Rijksweg nabij Postbrug op een der parkeerplaatsen een onbeheerde auto aan. Aangezien er geen eigenaar was te bespeuren, is de auto naar het politie bureau opgehaald en gestald. Een uitge breid en nauwkeurig onderzoek bracht ten slotte opheldering. Gebleken is dat de auto in den nacht van 3 op 4 December door tot nog toe onbekende personen is ontvreemd te Rotterdam van de N.V. Intern. Fruit Maat schappij aldaar. De auto is daarna overge dragen aan de Rotterdamsche recherche. RIJNSBURG GEVRAAGD Tegen 1 Januari: EEN NET MEISJE de winkel, ook genegen in de huishouding behulpzaam te zijn, v.g.g.v., zich aan te mel den na 8 uur bij Mathöt's Winkel-Combi natie Rijnsburg. SASSENHEIM De begrooting in den Raad Onder presidium van burgemeester J. P. Gouverneur kwam gistermiddag de ge meenteraad hijeen. Afwezig was met kennis geving de heer A. Verkley. Ala lid van het burgerlijk armbestuur werd gekozen de heer C. M. Barnhorn, we: eens het bedanken van den heer C. D, vai Goeverden. Van de besturen der school m. d. Bijbel) Visserschool en Ned. Herv. school was een -vj verzoek binnengekomen de toeslag per kind] ai te brengen van f 8 op f 8.60. Daar dit volgem1 if ministerieel besluit mogelijk bleek, is dit| Ja verzoek ingewilligd, J te Het voorstel van B. en W. om te komen tot een vaste regeling L z. het loon van het fro losse personeel en de arbeidstijd, werd tot so nadere behandeling uitgesteld, om het voor-; id. stel der r.k. fractie, om deze te brengen opitf per week en 48 uren, nader te onder-tei zoeken. op Vervolgens wordt de begrooting in behan- f deling genomen. Een gewettigden hoop op be-1 terschap is, aldus de voorzitter, in dit re stuk lot uitdrukking gekomen. Lichtpunten voor Sassenheim zijn de opheffing van 't em- vc bargo op narcissen in Amerika en de toe- kl komstige industrie. De heer H. v. Zonneveld, als eerste to spreker bij de algemeen© beschouwingen, bracht als nestor van den Raad dank aan B. y en W. voor het beleid van het afgeloopcn j jaar. Ook spr. wijst op den wederinvoer van ft. Narcissen in Amerika en hij hoopt dat het mogelijk zal zijn de credietverleenine der klein-kweekers langzamerhand te liquidee ren. Spr. vraagt of met de Geref., Herv. of c= Chr. Geref. Diaconieën eveneens gunstige overeenkomsten werden gesloten, naar aan- ïl leiding van de zinsnede in de nota: „Met het R.K. Parochiaal Armbestuur van St. Pan- cratius werd een gunstig werkende overeen-18C komst gesloten". Spr. meent hieruit te moe- C* ten lezen dat he.t R.K. Armbestuur zijn za- Ee ken via de kas van 'het Burg. Armbestuur! doet en vraagt waarom deze uitzondering: J01 is. Spreker vindt de uitgaven der gemeen-! ï"1 te te hoog in verhouding tot de inkomsten.! 5e De belastingen kunnen niet worden opgo-jf voerd. In de toekomst zal alle voorzichtig- heid betracht moeten worden. Wij kunnen dus onder geen beding eenige schuld aan-j gaan vooreenig luxe bedrijf,waaraan eenige Be risico verbonden is (jachthaven). ïo De heer Bisschops deelt in de hulde m B. en W. en hoopt van nieuwe belastin gen verschoond te blijven. Waar zit de schuld? De heer K. v. Breda meent dat de inge zetenen van Sassenheim te weinig in kennis worden gesteld met gebeurtenissen in den Raad. Ifiervan gaf spr. oorspronkelijk f schuld aan de pers. Nu is het spr. echter g- bleken dat deze daaraan in het geheel geen schuld heeft, daar bij nadere informatifl heb gebleken is, dat de correspondenten niet] in het bezit komen van de raadsstukken., Spr. verzoekt B. en W. in het vervolg deze raadsstukken wel toe te willen zenden. oorts pleit spr. voor verbetering van eenige wegen en verlaging van het water- tarief voor alleenwonende personen. De heer Schrama is van meening dat de gemeenteraad moer bijecai moet worden geroepen, maant aan niet te spoedig de ere dietverleening kkinkweekers stop te zetten en vraagt zich af of B. en W. wel voldoende, uitzien naar w-erkverschaffingsobjecten, in welk verhand sdi\ wijst op de mogelijkheid ^an het bouwen van huizen voor gi-oote ge zinnen. Tevens dringt spr. er op aan objec-i ten te bewerkstelligen, waar „loonende" ar- heid verricht kan worden, om zijn verlang-! lijstje te beëindigen met u: i-yg te vragen in: het m vs ter ie ..casver'ies' >.Y:00 ni3 gasvee) lies lijkt spr. te veel. De heer D a n n ij s vraagt eveneens of dat f „gaskk" al eens uitgekiend en vraagt verbetering der Kooilaan. wnnr de men- sehen Der kano hun huis moeien bereiken. I v De heer Vogelaar zegt dat het geen nuf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1938 | | pagina 6