STADSNIEUWS Technisch Bureau SCHAART FIRMA F, VAN LANSCHOT M, S. DE JONG N.V, Ha, Ha een Telefanhen Prijzen vanaf f 94.- f 135.- WOENSDAG i DECEMBER 1937 TWEEDE BI.AD PAG. leidsche indologen-veree: Zevende lustrum Plechtige herdenking in de Academie Opening dsr lustrum-tentoonstelling De Leidsche Indologen-Vereeniging herdenkt vandaag, morgen en ovei"- morgen haar zevende lustrum. Van daag is liet de officieele dag. De fees ten der volgende dagen hebben een meer besloten karakter. Het lustrum is hedenmiddag geopend met een plechtige herdenking in het Groot Auditorium der Leidsche Universiteit, waar tal van autoriteiven van hun be langstelling blijik gaven. Ter inleiding werd een rede gehouden door den praeses der Indologen-Vereeniging, den heer N. Th. van de r V e e r, terwijl vervol- gene de heer L Larive, oud-gouverneur der Molukken, als praeses van het reünisten comité een herdenkingsrede uitsprak. Daar na was het woord aan den decaan van de Yereenigde faculteiten der rechten en lette ren, prof. dr. J. A. Wensinck, die sprak over: „De omiwikkelingsgang der Indische .wetenschappen", zulks ter opening van een tentoonstelling, die ter gelegenheid van het lustrum in het museum van Volkenkunde wordt gehouden van 215 Dec. Prof. Wen- sinck zette uitvoerig uiteen, dat de overbren ging in 1902 van de opleiding der aanstaan- .de bestuursambtenaren van Delft naar Lel den, niet alleen voor de bestuursambtenaren zelve, maar ook voor de universiteit van groote beteekenis is geweest. Spr. stond daarna stilbii de tentoonstelling, waardoor z.i. op gelukkige wijze uitdrukking wordt gegeven aan het feit, dat de Indologen- vereeniging ook studie-ve'reeniging is en dat een diepgaande studie van Indië voor een staatsambtenaar van de grootste beteekenis is, zegge voor Regeering en moederland in hun onderlinge verhouding. Daarna werd de tentoonstelling bezichtigd. De tentoonstelling Het is niet eenvoudig om ln een Kort be stek aan de hand van boeken en geschriften, een overzicht' te geven van iets dat bij uit stek abstract is: de ontwikkeling van een wetenschapsbeoefening. Daarom is het over zicht, dat op de tentoonstelling wordt gege- .ven, ook niet volledig. De term „Indische wetenschappen" is reeds eenigszins vaag, maar deze ie met opzet gekozen om in de gelegenheid te zijn ook de noodige aandacht te wijden aan die vakken van wetenschap die, zonder opgenomen te zijn in het studie- program der Indologen, toch nauw daarmee samenhangen. Bij het binnenkomen valt allereerst op het borstbeeld van Kern. Het indrukwekkend oeuvre van dezen taalgeleerde, zijn Versprei de Geschriften, ligt hier in zijn geheel uit gestald. Belangrijke handschriften op het gebied der Oostersche talen treft men in groot aantal op de expositie aan. Namen als die van Scaliger, die op het einde der 16e eeuw hoogleeraar werd, van zijn opvolgers Erpenlus. Raphelengius, Salmasius en Go- lius, de roem der Leidsche universiteit, ge ven 9ns een Inzicht in de hooae vlucht die Twee prikkels spelen bij het indrin gen in de Oostersche talen een groote rol: De Oost-Indische Compgjgnie had er belang bij, dat haar dienaren zich tegenover de inlanders verstaanbaar konden maken, maar daarbij kwam de nog sterkere prikkel: het streven om de heidenen te kerstenen. Men kan veilig zeggen, dat dit de stoot heeft gegeven tot een zeer zorgvuldige b«- studeering der taal, daar men de Bij bel zoo nauwkeurig mogelijk wilde vertalen. De eerste volledige Bijbelver taling ln het Maleisoh (1734) neemt hier dan ook een eere-plaats in. Het gaat niet aan een volledig verslag van al het tentoongestelde te geven, maar zeker mag niet onvermeld blijven, hoewel het van zelf spreekt, dat op de ventoonstelling ook m ruime mate vertegenwoordigd is het werk van Snouck Hurgronje en Vollen/hoven. Een aparte afdeeling is gereserveerd voor de geschiedenis der Indologen-vereenigmg zelf en van haar voorgangers, de Indologi- sche Vereeniging en het Indologisch Studen ten-corps te Delft. Vooral de insiders zullen hief aardige herinneringen aantreffen. Uit den aard der zaak wordt het jubileum door slechts weinige reünisten bijgewoond. Toch kunnen ook de oud-leden in Indië het feest van verre meemaken. De Phohi zorgt voor de uitzending der lustrum-viering. KAMER VAN KOOPHANDEL Wijziging 5632. 29 Nov. Naamlooze Ven nootschap Maatschappij van Onroerend Goed Bevea, Noordwijk, Hoofdstraat 44. N. Dir.: G. H. Krau, Noordwijk aan Zee. 116. N. Bouthoorn, Woubrugge, Wijlk 'A. 106, handel in kruidenierswaren en aan verwante artikelen. Bijv. uitgeoef. bedr.: vervaardigen van en handel in bladreuzel. 1463. Wed. R. W. H. Schreuder, Ter 'Aar, Korteraar D. 34, bakkerij. Uittr. E.: Wed. E. Schreuder-Erkel ens, d.d. 4 Oct. 1937. Wijz. handelsn. in: H. J. Schreuder. 3368 I. Tegelaar, Leiden, Lammer markt 29, melkslijter, tevens melksalon. Wijz. .handelsn. in: Wed, I. Tegelaar. N. E.: Wed. M. Tegelaar-Aukes, Leiden. 2065. A. van der Snoek, Alphen a, d. Rijn, v. Mandersloostraat 32, schilders- en behangersbedrijf De zaak is omgezet in een vennootschap onder firma onder den naam Firma A. van der Snoek (B. P.) Venn.: A. van der Snoek, J. H. van der Snoek en A. van der Snoek. 3257. P J Kermpers, Ter Aar, Jaagpad C 71, broodbakkerij. De zaak is omgezet in een vennootschap onder firma onder den naam: Firma P. J. Kempers en Zoon (B. P.) Venn.: P. J. Kemipers en L. J. Kempers Ter Aar. Bijv. uitgeoef. bedr.: handel in broodwaren en aanverw. artikelen. HEETE STIJFSEL OVER DE BEENEN Gistermiddag te 4.45 uur wilde in de stoomwasscherij van dë fa. De Goede aan de Heerensingel het 14-jarig fabrieksmeisje C. G. een emmer met. heeto stijfsel in de Mijf.selmarhino loipen g-ieed echter uit en viel, waarbij tie ijfccl gedeeltelijk op haar beenen terrecht kwam. Zij kreeg niet ernstige brandwonden en is door den E.H.D. baas mM&ir ,&e&er4i uis ^—1 Uitbreidingsplan van Leiden Bij Kon. besluit is ongegrond verklaard een beroep van de firma Gebr. Mulder te Leiden tegen het besluit van Ged. Staten van Zuid- Holland tot goedkeuring en een wijziging van het uitbreidingsplan van Leiden. Ten aanzien van de door de appellante aangevoerde bezwaren tegen de bestemming, welke aan haar terrein gegeven is, over weegt het Kon. besluit, dat deze bestemming uit een stedebouwkundig oogpunt aanvaard baar is omdat in een zich uitbreidende stad aan sport- en speelterreinen behoefte be staat, terwijl bij de geringe behoefte aan wo ningbouw ter plaatse niet gezegd kan wor den, dat de appellante onredelijk zou worden bezwaard te minder omdat, zoo ten bate van het thans uitgeoefende bedrijf behoefte mocht bestaan aan oprichting, vernieuwing of uit breiding van gebouwen, hieraan niets in den weg staat. De Leidsche Chr. Besturenbond krijgt een eigen gebouw Een huis op de Oude Singel aangekocht Naar wij vernemen heeft het Ghr. Nat. Vakverbond alhier aangekocht het per ceel Oude Singel 238, het voormalig huis van den heer G. L. M. Driessen, met de bedoeling dit huis in te richten als eigen getouw voor de Leidsahe Chr. Besturenbond. Op welke wijze dit gehouw in de toekomst zal worden geëxploiteerd staat nog niet va-st, maar het schijnt wel in die bedoeling te lig gen, dat hier de stempel-gelegenheid der verschillende vakorganisaties komt. De koopprijs van het huis bedraagt, naar wij vernemen, f 5000. Het huis moet natuurlijk een gx-ondige inwendige verbouwing onder De heer J. Baak Jzn. ontvangt eervol ontslag Zijn opvolger is de heer B. van Jnlsinga Bij Kon. Besluit is aan den heer J. Baak Jzn., inspecteur van het Lager Onderwijs in de inspectie Leiden, op zijn verzoek, wegens het bereiken van den pensioen gerechtigden leeftijd eervol ontslag verleen dl Als Pijn op volger is benoemd die heer B. v. Julsinga, thans inspecteur van het L. O. in de inspec tie Heerenxeen. Leidsche Spaarbank Bij de Leidsche Spaarbank is in de vorige maand (November 1937) ingelegd f 583.697,80 en terugbetaald f 371.253,42; 157 nieuwe in leggers zijn ingeschreven en 127 boekjes werden geheel uitbetaald. Het te goed der 19.000 inleggers, inclusief 1529 deelnemers aan den Afhaal dienst, be droeg eindfe Nov. 1927 f 9.356.229,88. In 5040 posten is in deze maand door den Afhaaldienst ontvangen f 15.163,25. N.V. KON. NED. GROFSMEDERIJ Emissie 4 pet. Obligatiën Naar wij vernemen is door houders van 5 pet. obligatiën tot zoodanig bedrag van het recht van voorkeur gebruik gemaakt, dat de toewijzing op de vrije inschrijving zeer gering zal zijn SCHOORSTEENBRAND Hedenmorgen te kwart over negen is in het perceel Pres. Steynshtraat 4a, bewoond door den heer V., een schoorsteenbrand ge- blusoht BURGERLIJKE STAND BEVALLEN: G A Rulgrhaver—Evers s NIevaartHoogkamer d EN: T v EgdomHogrendooi dngr, dr, 6 J. ANNO 1799 's-Hertogenbosch Alle Bankzaken UIT DEN OMTREK ALPHEN AAN DEN RIJN RIJWIELDIEFSTAL Door mej. v. H. uit de Stevinstraat werd aangifte gedaan van. de vermissing van een damesrijwiel dat eenigen tijd onbeheej had gestaan. TRAGISCH Door den heer S. verpleegde in het Ned. Herv. Tehuis alhier, zou. gisteren een be zoek gebracht worden aan familie te Utrecht. De reis naar Utrecht werd dooi hern per trein gemaakt. Van het station naar de woning nam hij een taxi. Hierin is hij door een beroerte getroffen waarbij de dood onmiddellijk is ingetreden- DIAMANTEN ECHTVEREENIGING Op 13 Dec. a.s. hopen onze plaaüvtenoo- ten, de heer D. van der Neut en Mej. P. van der NeutVierbergen den dag te her denken, dat zij 60 jaar geleden in het hu welijk traden. De bruidegom hoopt 24 Dec. a.s. zijn 84ste 'verjaardag te gedenken, de bruid de 18de Januari a.s. haar 81ste. Dc heer van der Neut stond jaren aan het hoofd van de in heel ons land bekende mastenmakerij. De zaak is nu in handen an zijn zoons. Voorts bekleedde hij tal van jaren vooraanstaande functies in het Gereformeerd kerkelijk leven In verband met de gezondheidstoestand van de bruid zal deze dag slechts in zeer intiemen kring gevierd worden.. WRAAKNEMING Voor den Haagschen Politierechter had zich onze plaatsgenoot D. te verantwoorden. Hij had tegen verschilende personen be weerd, dat een brandje, dat bij J. S. had ge woed, door S. zelf was aangestoken. O. liet verstek gaan De officier deelde mede, rlat het hier een wraakneming betrof, daar O. meende, dat S. hem bij de steunverleening had verraden. De Officier .vroeg 6 weken gevangenisstraf .xtH-G# bet senilis sveni..wdSUaa» KLEERMAKER s-GRAVENHAGE AMSTERDAM L. Houtstraat 26 Heerengracht 440 ORANJE-GARDE Door den Raad van Toezicht van de plaat selijke afdeeling der Oranje-Garde is tot voorzitter benoemd de heer J. J. C. la Fleur, die deze benoeming heeft- aange nomen- Het adres van den nieuwen voorzit ter is Stationsstraat 39. Groep 1. D. PosthumaD Brant 10, R. PostumaW. v d Roest afgebr,, J. Brunt G. v d Horst 01, F v OordC Brunt 01 Groep 2. C- DeelstraJ v Wijk 11 (2 partijen). J. KemperH. Verschuur 10, D VroomA Breedijk 10. Groep 4. H PienemanP H dë Smits 1—0. G C PosthumiaH Steehouwer 10, Th v Ees—J v Leeuwen 2—0 (2 partijen), H v HofwegenJ M Steehouwer 2—0 (2 part.). HAZERSWOUDE DE WERKLOOSHEID Bij het correspondentschap voor Arbeids bemiddeling staan als v. c -s icse/chre- ven 83'personen, waai -• "kkers. HILLEGOM PATRIMONIUM De plaatselijke afdeeling vergaderde in haar gebouw aan de v. d. Endelaan, onder voorzitterschap van don heer J. O. Vermeer. Na de gebruikelijke opening krijigit dc heer S. der Nederlanden gelegenheid om in te leiden het onderwerp: „Socialisme een ge vaar voor stoffelijke welvaart en persoonlij ke vrijheid". Inleider vraagt of het gevaar wel zoo groot is als verondersteld wordt, daar toch een heilstaat beloofd wordt. Mc-t voorbeelden toont hij het gevaar aan. Het socialisme wil door klassenstrijd tot over winning komen. Wij moeten echter zien op den komenden' Christus, Die Kan de over winning geven. Een geordende samenle- ling is voor ons land noodzakelijk. Op dit onderwerp volgde een uitvoerige bespreking. De heer L. van Dijk sloot de vergadering met dankgebed. CONCERT Ten bate van het fonds voor het stichten van een eigen Jeugdgebouw heeft de Herv Ghr. Vereenigingsgabouw gisteravond in de bijna geheel gevulde Ned. Herv. Kerk een concert georganiseerd, dat verzorgd wer 1 door de Herv. Zangvereenigingen, liet ge heel onder leiding van don heer S. P. Visser. Het mannenkoor „Soli Deo Gloria" is goed vooruitgegaan, over het algemeen werd er eeer zuiver gezongen, alleen bij de tenoren kwamen nogal eens onzuiverheden voor, vooral bij liet jubilate in „Vesper". Zepr fraai waren „Naar den Hemel" van S. P Visser en „Een vrouw" van Koop. De onopgesmukte eenvoudige zang van het Kinderkoor „Hosanna" was een genot, om te beluisteren, daarentegen was liet jeugdkoor dezer vereeniging niet zoo goed als dié vorige week. „Ruim Baan" en de „Bloemencantate" kunnen veel beter. Tiet gemengd koor „Zingt den Heer" zong zieer correct drie liederen, waarvan „I11 angst en nood" (harmonisatie J. S. Bach) en „Het Lam Gods" van Homilius het beste waren. De viool-soli van den heer Verbeek, met orgelbegeleiding van den heer Visser, kon den ons slechte matig bekoren; er gaat geen bezieling van zijn spel uit, al waardeeren wij zijn streven om dezen avond op te luis teren. De heer Visser zelve speelde op schitte rende wijze op het orgel het Fluitconcert van Rinck. De voorzitter der Centrale, de heer J. Ouwendijk, die ook den avond op de gebrui kelijke wijze opende, hield tusschen de num mers een toespraak, waarin hij de aanwezi gen opwekte hun moreelen en financieelen steun te verleenen om tot de stichting van een eigen gebouw te komen. Hij hoopte dat de aanwezigen de houding Davids zou aan nemen bij het plaatsen van den ark in een waardig gebouw en niet de houding van Michal. Ook Ds. Ghr. Eerhard, den den avond sloot, sprak in gelijken geest, daarbij alle meldiewerkenden zijn hartelijken dank betui gend voor het gepresteerde. Aan den uit gang wërd nog voor hetzelfde doel gecollec teerd. STAND DER WERKLOOSHEID Bij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs ston den per 29 November 409 werkloozen inge schreven, tegen 477 op dezelfde datum van het vorige jaar en 328 de vorige week. Het aantal gaat thans met sprongen omhoog. WEEKDIENST Woensdagavond zeven uur Chr. Geref. Kerk Ds Hendriksen. OPBRENGST COLLECTE De collecte die gehouden i© voor „Patri- monium's Practische Werk", heeft f 51,25 opgebracht, hetgeen gezien de omstandig heden, bevredigend genoemd kan worden. GEVONDEN Te bevragen aan het Politiebureau: haarstrik, belast ingmerk, rozenkrans, babywantje, diverse handschoenen, kinder handschoentje. ceintuur, 2 sleuteltjes, por- temonnaie met inhoud. Te bevragen Loosterweg II 18 motor- handschoen; Emmastraat 7, kinderhand schoentje; v. Vlietstraat 12 belastingmerk; Kracht 7 touw; Meerstraat 62, pakje mar garine; Leidschesrraat 32 boodschappen- tasch met inhoud. KOUDEKERK a.d. RIJN BENOEMING De heer H. van Dokkum, werkzaam op het laboratorium voor Bacteriologie en Tro pische Hygiëne van Prof. Dr. P. C Flu, is met ingang van 1 Dec. a.s. aangesteld als assistent Bacterioloog van Dr. B. J. W. Beunderste den Haag. HET CHRISTELIJK ONDERWIJS Woensdag 1 December des n.m. 4 uur zal in het lokaal achter de Gereformeerde Kerk een samenkomst plaats helbben in 't belang van het Christelijk Onderwijs. De heer P. van Nes Czn., hoofd-inspecteur van het L. O. te Den Haag hoopt alsdan te spre ken over: „De waarde onzer kinderen". Des avonds zeven uur hoopt Ds J. H. F. Remme van Amsterdam een opwekkende rede te houden. We wekken alle belang stellenden in het Christelijk Onderwijs op deze samenkomst bij te wonen. BURGERWACHT Den leden van dc Burgerwacht alhier wordt bekend gemaakt, dat de schietoefening i iw&glt inpla^ts yap' morgenavpnd ge wat een geluk De Sint wist zeker onze keus en nog wel met logger ontvangst, dan kunnen we meteen Vader uit Frankrijk hooren. en duurder DRIEPLASSENWEG TELEF. Til KATWIJK AAN ZEE houden zal worden op Vrijdagavond a.s. van half 9 toi' half 10 uur. Aan deze oefe ning zal tevens een St. Nicolaaswedstrijd u-bonden zijn. Tevens wordt verzocht, in verband met n door Kapitein Snijders te houden wa peninspectie, om zooveel mogelijk op te komen en de in bezit zijnde geweren dien avond ter inspectie mede te brengen. LEIDSGHENDAM ONGENOODE GASTEN Aan den Westvlietweg hebben ongenoode gasten zich toegang verschaft tot een pakhuis J. B. Vermist worden eenige tenten enkele andere zijn beschadigd. PUBLIEKE VEILING De uitslag van de publieke veiling van een bouwmanswoning aan de Kniplaan hoek Stompwijkscheweg luidt als volgt: Fare. 1 kooper A. Kooien uit Kethel f 8100, perc. 2 kooper H. van den Akker alhier f 4000, pere. 3 kooper P. van Boheemen alhier f 6400. Totale inzet f 18500. LEIDERDORP N.C.R.V.-FILM „IN STORMGETIJ" In de Geref. Kerk werd bovengenoemde film vertoond. Er was een groote schare be zoekers, niettegenstaande de toegangsprijs >gal vrij hoog was De heer J. Kroon, Theol. student alhier sprak een kort openingswoord. Hierna volg de eerst vertooning van twee voorfilms. In de eerste maakten wij kennis met eenige aangelegenheden van de N.C.R.V. De tweede was een fraai gekleurde natuuropname De hoofdfilm: „In Stoimgetij", werd met spanning gevolgd. Deze film vertoonde de levensgeschiedenis van een Katwijkschen jon gen. Jan Costers, die tegen den wil van zijn. ouders naar zee ging. Door kameraden mis leid werd overal waar het schip aan wal ging flink gefuifd. Na een zoo'n uitstapje weer aan boord komend kreeg hij een on geluk tengevolge waarvan hij in een Zie kenhuis werd opgenomen Hier kwam hij door de radio tot inkeer. Ds. J. J. Dijk sprak een slotwoord en ging daarna voor in dankgebed. LISSE VERMEERDERING WERKLOOSHEID Het aantal werkloozen is deze week aan zienlijk gestegen. Er zijn verscheidene per sonen bij die nog nimmer één dag zonder werk zijn geweest. PREDIKBEURTEN Oud-Geref. Gem.: Hedenavond 7 uur de heer Vijverberg, van Rhenen. Geref. Gem.: Morgenavond 7 uur Ds. Lig- tenherg. Ghr. Geref. Kerk: Morgenavond 7.30 uur Ds. Ponstein. NOORDWIJK B.V.L. houdt propaganda-avond Dinsdagavond hield de plaatselijke afd. der B.V.L. een propagandavergadering in het Hotel Royal De zaal was geheel gevuld. De voorzitter der plaatselijke landstorm commissie, burgemeester J. B. V. M. J. v. d. Mortel, heette alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder Generaal-Majoor Kies, Overste Bootz, Kolonel Eggink en Ka pitein Karres. Spr. herinnert aan het woord: „wie wind zaait zal storm oogsten", en aan een ander woord van Tactius afkomstig: „De grootste oproermakers zijn vaak de grootste laf aards". Hij wees op Spanje, waar weer bleek, dat revoluties niet op verandering zijn belust, maar op vernietiging van geluk en van de kerk. Deze kan naast hun extre mistische opvatting niet worden geduld. Ook geen onafhankelijke moraal. De B.V.L.ers moeten niet onderschatten at er in ons rustig landje zou kunnen ge beuren. Ondergronds zouden plannen kun nen worden gesmeed, waartegen men op zijn hoede dient te zijn. Men zij dus steeds paraat. De heer H L. Glinderman, uit' Utrecht, declameerde nu een gedicht. Vervolgens sprak Generaal Majoor K.N. I.L. b.d. Ch. Kiës. Spr. zcide, wanneer hij werd uitgenoodigd „.n voor een afd der B.V.L. te spreken, hij steeds daaraan gevolg gaf. Want dan weet hij te zullen komen temidden van men- schen, die hij oprechte vaderlanders kan noemen. Zij hebben zich vrijwillig verbon den de wettige regeering të steunen tegen aanslagen van links en van rechts en tot handhaving van het gezag. Er zijn er wel - die van vaderlandsliefde getuigen. „mur als 't er op aankomt, zijn er zoovele bezwaren: de zaken en de familie. Maar hier is het anders. Vóór 1931. toen Spr. uil' Indië kwam, ken de hij de B.V.L. niet., want in Indië is zoo iets onbekend en ook niet noodig in dezen 1. Nu wil hij van de gelegenheid ge bruik makpn om te spreken over dat andere deel van het Koninkrijk. Want daaromtrent heerschi' nog zooveel onkunde. En toch is daar zulk mooi werk gedaan door Neder landers. Wanneer de B.V.L.ers hun taak doen. is dat niet slechts voor de acht mil- lioen mensehen hier, maar ook voor de 62 millioen in de andere deelen van het Ko ninkrijk. <Hij vertelt mt-aver <ie ligging van Indie, de afstanden aldaar, de bevolking, de talen, de cultuurverschillen en de geschiedenis. De historie der 19de eeuw is eigenlijk afgeslo ten. Dat tijdvak was materialistisch. Dit mag onze voorouders niet al te zeer worden verweten. Dat hing samen met de normale opvattingen van dien tijd. Maar toen wer den er stemmen in Nederland gehoord, die later ook in andere landen weerklank von den. De ethische politiek werd ingeluid met onbaatzuchtigheid en humaniteit als richt snoer. Zij begint eigenlijk met Von Heutsz. Van zijn tijd dateert het begin van de daad werkelijke onderwerping van den geheelen archipel. Tot in het diepste binnenland is pen thans doorgedrongen. Er is in dertig jaren tijds veel welvaart gekomen. Er kwam ook rechts- en bezitsz.ekerheid. De genees kundige dienst bestrijdt de ernstige typisch tropische ziekten. Het onderwijs is ter hand genomen. De beste inlanders worden opge roepen om mee te helpen aan het cultureele werk en aan de regeering. Er is een volks raad, d.i. een semi-parlement, waari: verschillende volken der eilanden vertegen woordigd zijn. Zij spreken daar allen reet Nederlandsch en weten daarin hun be langen duidelijk ie maken. De B.V.L.-ers mogen er trotsch op zijn, dat zij de Ned. Regeering door den toegezeg den steun mede in staat stellen dit werk in stand te houden en voort te zetten. Overste Bootz dankte thans voor de ont vangen uitnoodiging en betuigde er zijn spijt over, dat hij nu de vergadering verlaten moet, daar hij elders werd verwacht. Hij spreekt waardeerende woorden tot den heer J. P. Goudriaan, den pl. leider, die hier goed werk doet. Met herinnering aan de jongste gebeurtenissen in Frankrijk, wekt hij op voort te gaan met het doen van zijn plioht. Tijdens de pauze, die nu wordt gehouden, ontvangen de leden een herinneringsplaat, voorstellende: „H.M. de Koningin op den landstormdag te Barneveld", naar een schil derij van Willy Sluiter. Daarna wordt de film „Je Maintiendrai" vertoond en daarna de verlovings- en huwe lijksfilm. De declamator krijgt nog eens het woord, En daarna ontvangen allen die daar recht op hebben, van den voorzitter een woord van dankzegging. En in verband met de laatst vertoonde film spreekt hij de wensch uit, dat dit jong geluk niet een ontijdig einde nemen tengevolge van het ongeval dat de Prins overkwam. De heer J. E. Kok krijgt nu gelegenheid voor te stellen Z.K.H. het volgende telegram te zenden: De B.V.L., afd. Noordwijk, in ver gadering bijeen, wenscht uw Koninklijke Hoogheid van harte beterschap en verpandt zijn trouw aan Vorstenhuis en Vaderland. Twee coupletten van het Wilhelmus werd gezongen. En dan is daar het einde van deze welgeslaagde avond. oegstgeest IJSCLUB „Oegstgeest" Gisteravond werd in café-restaurant „Zo- merlust", de algemeene vergadering gehou den van de IJsclub Oegstgeest. De voorzitter, de heer Reitsma, opende de vergadering en spreekt een woord van wel kom. Hij memoreert het overlijden van den heer Hoogendoorn, bestuurslid. Door op staan en een oogenblik van eerbiedige stil te, wordt dit verscheiden van een ijverig bestuurslid herdacht. De voorzitter spreekt daarom den wensoh uit, dat de IJsclub door een flinke winter eens goed tot haar recht moge komen. Zoolang de winter uit blijft moeten we echter trachten het lid maatschap van de club aantrekkelijk te ma ken. Het bestuur heeft gemeend in die rich ting iets te moeten doen door ditmaal de verloting zonder nieten te doen plaats heb ben en door muziek. Ook ie een eigen ij" baan noodig voor de vestiging waarvan reeds pogingen zijn gedaan, tot nog toe zon der resultaat. Thans is aan de orde het verslag van den penningmeester, den heer L. van Nieuw koop, waaruit blijkt, dat een saldo van f 833.20 aanwezig is. De secretaris brengt verslag uit over het afgeloopen vereenigingsjaar, dat uit den aard der zaak „sober" is, daar er geen ijs geweest is. Het blijkt dat het ledental on geveer stationair is gebleven. Er zijn drie bestuursvacatures, nl. Juffer mans, Kamsteeg en Hoogendoorn. Boven dien treden de heeren M. C. v. d. Burg en A. J. Bakker, periodiek af. De heer v. d. Burg werd herkozen en voor den heer Bak ker, die liever niet in aanmerking kwam, wordt de heer Kortman gekozen. In de drie vacatures wordt voorzien door de benoe ming van de heeren G. Lubbe Jzn., J. Schrij vers Jzn. en Mulder. De voorzitter richt eenige sympathieke woorden tot den heer Bakker, die om ge zondheidsredenen moest bedanken. Voorts complimenteert hij de heeren v. d. Burg en Van Nieuwkoop, die 15 jaar lang bestuurslid waren, hetgeen gepaard gaat met overhandiging van een stoffelijk bewijs van waardeering. Tot bode voor de IJsclub wordt benoemd de heer J. A. 'den Hollander, in plaats van den heer Lubbe die bedankt heeft. In de rondvraag komt aan de orde het hebben van een eigen ijsbaan. Het bestuur is dilligent geweest, maar is tot nog toe niet geslaagd in het vinden van een ge schikt terrein. Bovendien zouden de kosten eel te hoog worden. Het Bestuur ontvangt van de vergadering opdracht in deze materie verder actief te blijven en naai' 'bevind van zaken te han- fielSP- RADIO-DISTRIBUTIE WOENSDAG 1 DECEMBER Programma 3: 8 Keulen; 9.20 ParUs R; l, Diversen; 103.5 Parijs R; 11.20 Keulen; 12' Inriis R; 13.20 Brussel VI; 13.35 Keulen; 1 Radio PTT Nord; 15/35 ParUs R. of dlv.; ondon Reg: 16.35 Keulen; 17.20 Parijs R; 1 21.20 Parijs R; 22.50 I Divei Programm 10.35 Droitw wlch; 14,20 London Reg; 15.20 Droltwlch; 18:' London Reg; 19 Droltwlch Keulen: 12.29 Parijs R; 13 20 A1 'Radio PTT Nord; 15.05 ParllsR; 15.35 London, 17.20 Brussel VI; pl.m 18.50 Keulen; 19 30 BerlV (Hamburg); 20.20 Rome (of diversen) Programma 4: 8 Brussel VI; 9.20 Dlv» 10.25 Londen Reg; 12.20 Droltwlch; 14.20 Londu Reg; 15.35 Droltwlch; 18.40 Diversen; 19 Drol: Ich; 20.20 GRD; 22 Droltwlch sassenheim BIJZ. VRIJW. LANDSTORM Groote feestelijke propaganda-avond Groote belangstelling en groote geestdrift Gister is te Sassenheim onder zeer grool belangstelling het eerste lustrum geviei van de afdeeling Sassenheim der B.V.L. Bi langstelling was er niet alleen van het Sai semheimsohc publiek, maar ook van ve autoriteiten. 'Het K.S.A.-gebouw was feestelijk versier met vlaggen en reods hij liet binnentrede der zaal werd men aangenaam getroffe door de gezellige sfeer welke er heerscht lang voor de aanvang der vergadering. Der gezellige sfeer dreigde soms teloor te gaai doordat niet iedereen direct een zitplaat kon worden gegeven, hetgeen niet te wij te was aan de slechte organisatie van de plaa selijke commissie, doch een gevolg was va de enorme belangstelling, welke er voor dei feestavond bleek te bestaan. Toen de plaa selijke commissie echter de zaal betrad v. ren de meeste menschen van een plaat voorzien, hoewel verschillende aanwezig* zich met een staanplaats moesten tevrede stellen. Wie er waren I Onder de aanwezigen merkten we o; Burgemeester Gouverneur, Wethouder w Warnaar, Overste Boots, aangewezen Con mandant van bet gewest. Kapt. Karre secr. van het gewest, Kapitein Boulogm secr. van de Nat. Landstorm commissie ei vertegenwoordiger voor Z.Exc. Generaal I F. Duymaer van Twist, welke tot zijn i verhinderd was te konyen wegens drukk werkzaamheden, Genèraalmiajoor Zeemai de heer Royaards, voorz. van het gewes Generaal-majoor Kiës b.d. van het N.I.I Majoor van Schelven, Kapt. Schelling! Kapt. Hoebols, Kapt. Oksenaar, Luit. Bu quet, Kol. Eggink, Overste van Hooger huyze, Maj. Kruis, Luit. Jhr. Alting vo Geusau, oud-Burgemeester Fortuin, Ds. D. Kuiper, Pastoor de ITaap. Pater van Ki teren uit Brazilië, Ds. Verwaal van de Kas en tallooze andere belangstellenden. De voorzitter, Dr. P. Ie Grand, opend met een kort openingswoord en heette auti riteiten enz. welkom. Met leedwezen n vergadering kennis van de mededeeling di Generaal Duymaer van Twist, verhinder was te komen. Burgemeester Gouverneur, de Eerevoor van de afdeeling, spraik vervolgens een kor woord. Spr. gewaagde van de schok welke do het Nederlandsche volk is gegaan bij h vernemen van het ongeval, hetgeen Z.K.I Prins Bernhard is overkomen. Laten hopen en bidden, aldus Spr., dat dit alli geen verdere droevige gevolgen mag hebbf voor ons dierbaar Vorstenhuis. Een woord van erkentelijkheid werd gf richt tot de voorzitter Dr. P. Ie Gram die zulk een groote stuwkracht is voc de afdeeling der B.V.L. te Sassenheim. Het woord was vervolgens aan de fees redenaar van den avond den weleenv. het Pater Borromaeus de Greve Deze gevierde spreker hield een gloedvol! rede, voor een aandachtig gehoor, wel! woord niet naliet groote indruk te make op de vergadering. Spr. ging eerst na waarin de feestvreu? de zijn verklaring vond en constateerde, ds het blijven in wijsheid tot heil van andere de grondoorzaak moet zijn. Hierna hield Spr. zijn propagandarede ei bezag achtereenvolgens het instituut B.V.L. als le.: bron van schoon en van idea lisme; 2e.: als waarborg voor 's Lands vei ligheid en 3e.: als staving van saamhoorig heid In de loop van zijn redevoering, gree Spr. de gelegenheid aan af te rekenen me het Communisme en het Nationaal Socis lisme en een ernstige waarschuwing te doei hooren tegen de sociaal-democraten, we ons vertrouwen nog niet kunnen schei ken in verband met het verleden van dez partij. In het slot van zijn met geesttdrifl ui gesproken rede, gewaagde Spr. van he groote voorrecht, hetgeen God ons schenk in het bezit van het Oranjehuis. De heer Royaards installeerde Ds. I. d Bruyne, als lid van de plaatselijke com missie, na vooraf doel en karakter de B.V.L. te hebben uiteengezet. Ds. I. de Bruyne sprak een kort tot de feestvierende afdeeling en gewaagd van de trouw welke de B.V.L.-ers sier door hun steun te willen verleenen aan he wettig gezag en te beschermen de troon va het Vorstenhuis „Oranje". Z.Exc. Ch. Kiès, Generaal-majoor b.d. het N.I.L., hield een jubileumrede, omda hij voor de 25ste keer sprak voor de B.V.1 in het Zuid-Hollandsche gewest Spr. gaf een breede uiteenzetting van c beteekenis van de overzeesche gewestc van het Koninkrijk der Nederlanden stond daarbij in het bijzonder stil bij bezittingen in Ned. Oost Indië. Tenslotte gaf Spr. in korte trekken w hoe de Bestuursregeling in Oost-Indië is stand gekomen en deed zien dat Generaa van Heutz daarvan de grondlegger is gf Res. Luit. Kolonel J. P. Boots sprak zijl gelukwenschen uit tot de afdeeling Sassei heim, welke haar eerste lustrum vierde e richttte zich daarbij in het bijzonder totl d heeren De Bruyn, Vlasveld en Le Gran (B.V.L.). Vervolgens reikte hij de brevetiei uit aan de koning- en scherpschutters. Het woord werd tenslotte nog gevoer door Ds. A. Venvaal van de Kaag en T Generaal-majoor Zeeman, welke voor de aft Sassenheim geen onbekende is. In het bf gin van de avond werden door de jongejuff' Lieneke de Bruyn, meyr. Zeeman, bloemc aangeboden, omdat zij haar man steeds b zijn bezoeken te Sassenheim had vergezel? Kapitein Karres sprak eveneens de verga dering toe en na het doel van de B.V.L. h het kort uiteen gezet te hebben, sprak hr •n kort propagandnwoord. De voorzatter Dr. P. le Grand, sprak eel dankwoord tot allen die hadden mi verlet tot. het welslagen van den avond el .ichtte zieh in het bijzonder tot de Chl Mondharmonicaclub „Excelsior" welke zulk een voortreffelijke wijze door haar nri ziek de gezelligheid (had verhoogd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1937 | | pagina 6