STADSNIEUWS ESCOHPTO FIRMA f, van lanschot WOENSDAG 3 NOVEMBER 1937 TWEEDE BLAD PAG. 6 VAN KERKGEBOUW TOT ZWEMBASSIN De overdekte zweminrichting zoo goed als gereed Morgen officieele opening J~\E voormalige Sint Jo6ephkerk aan de Haarlemmerstraat, in onze herinnering een donker en doodsch gebouw, ia omgebouwd tot zweminrichting en is daannede niet alleen van bestemming maar ook van uiterlijk wel zeer veranderd. Wan neer men den modernen trapgevel aanziet, die thans op de Haarlemmer- straat verrijst', kan men moeilijk be grijpen, dat tusschen deze vier muren voor enkele jaren de roomeche geloo- vigen hun godsdienstige plichten kwa men vervullen. De doodsche indruk die het gebouw vroeger maakte is door den nieuwen keurigen en aan- trekkelijken vorm, door de nieuwe frissche kleur ook, geheel verdwenen. Reeds van verre trekt de gevel de aan dacht Ook inwendig voldoet het zwembad aan alle eischen die aan een dergelijke inrich ting kunnen worden gesteld. De aandacht richt zich natuurlijk allereerst op het cen trale punt van het gebouw, het bassin, de enorme badkuip, waarin de Leidenaars «hans ook des winters van de zwem sport kunnen genieten en waarvan vooral de zwemvereenigingen, welker leden geregeld in tranine moeten blijven, een dankbaar ge bruik zullen maken. Het bassin is 12 x 25 m groot. De betegelde bodem loopt glooiend af tot het diepste punt, dat meer dan 3^2 ni bedraagt'. De vier wedetrijdbanen zijn op den bodem door zwarte tegels aangegeven. Gren zend aan dit groote bassin is er een geheel apart kinderbassin, waarin de kleinste kin deren zonder gevaar kunnen rondspartelen. Het water in het bassin is absoluut kleur loos zoodat men de bodem even helder ziet als was er geen druppel water op. Het gebouw heeft aan één zijde een ga lerij, waarop een groot aantal kabines zijn gebouwd. Ook in een der lengtezijden van het bassin staan een groot aantal kabines opgesteld, zoodat in het geheel 120 personen tegelijk aan een uivkleedgelegenheid kunnen geholpen worden. Er zijn ook nog een flink aantal kasten, waar de kleeren opgeborgen kunnen worden, zoodat op de kabines zoo noodig het wisselsysteem kan worden toe gepast. Aan de andere lengtezijde van het bassin is een toeschouwersruimte. Aan de achter^ zijde van het gebouw bevinden zich allerlei idienstruimten, terwijl hier ook de zuiverings installatie staat opgesteld. Aan deze zijde komen ook de kuip- en douchebaden, die over enkele weken in gebruik kunnen wor den genomen en die dus van het eigenlijke bassin gescheiden zijn. Het spreekt vanzelf, tiat ook in de inrichting zelf een flink aan tel! douches zijn, want het is verplicht dat 'de zwemmers en zwemsters zich, alvorens Sn het bassin te gaan, flink afspoelen. De waterzuiveringsinstallatie De gedachte ligt voor de hand, dat het toch nooit bepaald frisch kan zijn, dat dagelijks ©en groot aantal men- schen in betzelfde bassin zwemmen en daarom is het misschien dienstig jeenige bijzonderheden ve vertellen over de waterzuiveringsinstallatie, waar over ir. Exteen, die haar ontworpen heeft, ons het een en ander mede deelde. Er is een bron geboord op een diepte van BO m en op die diepte is het water volkomen pterieL Het water ziet er als het hoven komt jechver allesbehalve aantrekkelijk uit en de geur die het verspreidt is evenmin erg aan genaam. Er heeft echter een reinigingspro ces plaats, nadat het water in het bassin is gepompt, met het gevolg dat het volkomen beider en kleurloos wordt. Het is dus dan nog volkomen steriel, maar als er menschen in gaan zwemmen duurt dat niet lang, want ieder bader of baadster (laat hij of zij er biet van schrikken) brengt een slordige twee millioen bacteriën mee. Tijdens de circulatie ,van het water wordt echter aan het water een desinfectans toegevoegd, die volkomen reuk- en kleurloos is, maar die niettemin iedere bacterie radicaal den nek omdraait ï>e circulatie van het water geschiedt met een capaciteit van 160.000 L. per uur, zoodat 'de totale hoeveelheid water per dag onge veer vier maal door het bassin gaat. On- 'danks de zuivering zou echter het water ten slotte toch een te hoog gehalte van keuken zout kunnen gaan bevatten, maar doordat geregeld van het gereinigde water aan het bassin wordt onttrokken, waarna dit voor andere doeleinden wordt gebruikt, terwijl frisch water aan het bassin wordt toege voegd, wordt ook dit zoutgehalte op het ge- jsvenschte peil gehouden. Aan de waterzuivering zijn in dit bassin Öus wel bijzonder hooge eischen g€ het is niet mogelijk, dat' daarmee de hand [wordt gelicht, want dagelijks wordt eenige malen rapport over den toestand van het [water uitgebracht en zeker eenmaal in de Veertien dagen wordt 'het water in het labo ratorium van ir. Exteen geanalyseerd. De temperatuur van het water wordt auto matisch op 22 k 23 graden gehouden. De officieele opening van de inrichting Reeft morgenavond plaats, waarbij de heer IJ. de Vries, voorzitter van do Kon. Ned Zwembond, het openingswoord uit zal spre iken. Een aantal van de beste Nederlandsche Zwemmers en zwemsters men leest in het Erogramma de beroemdste namen op dit ge- ied zullen zwemslagen demonstreeren. pn andere aantrekkelijke nummers uitvoe ren. Tenslotte wordt een polo-wedstrijd ge speeld tusschen H.Z. en P.C. en Z.I.A.N. Het verbod van gemengd zwemmen Ten opzichte van het verbod van ge mengd zwemmen, dat de Leidsche ge meenteraad vorige week heeft aangeno men, vernemen we nog, dac verschil lende verzoeken aan B. en W. zijn ge richt om voor de oefenavonden der zwemvereenigingen 't gemengd zwem men toe te laten, maar dat hierop nog geen beslissing is genomen. De direc tie der overdekte deelde ons mede, dat zij momenteel van het gemeentebe stuur alle medewerking ondervindt. De aangenomen verordening heeft verschil lende onzekerheden in het leven geroepen en ook verschillende practische moeilijkhe den, die binnenkort hun oplossing zullen moeten vindf-n, maar de directie wacht de beslissingen rustig af in de hoop, dat men de verordening op sommige punten soepel toe zal passen, opdat er van de dagelijks beschikbare tijd zoo weinig mogelijk verlo ren ga. ook al wordt het gesepareerd zwem men dan consequent doorgevoerd. Het Rijksherbarium Jaarverslag 1936/'37 Verschenen is het jaarverslag van den oogleeraar-Directeur van het Rijksherba rium over 1936/'37. Hieraan is het volgende ontleend. Hoewel door het College van Curatoren al het mogelijke werd gedaan om tegemoet te komen aan het nog steeds ernstige te kort aan personeel en middelen, kon dit jaarverslag nog niet van verlichting op dit gebied gewagen. Het Rijksherbarium werkt nog steeds met een aantal volontaire krach ten; ook het hoogere personeel is overbe last door den tijd, die het onderwijs vergt Dit had ten gevolge, dat niet in die mate als gewenscht is, aandacht kon worden be steed aan ter bewerking toegezonden col lecties, het verstrekken van doubletten en het gereedmaken van publicaties. Wat de middelen betreft, wordt vooral ernstig gevoeld de geringe bedragen be schikbaar voor de collecties, herbarium- doozen en publicaties. Het Leidsch Univer- siteits-Fonds werd wederom bereid gevon den een bedrag ter beschikking te stellen voor los personeel. Het Rijksherbarium werd in het verslag jaar bezocht door 55 personen, waarvan korteren of langeren tijd in de collecties of bibliotheek werkzaam waren. De verzorging en herrangschikking van de omvangrijke collectie carpologica en spi- ritusmatenaal, die het vorige Jaar begon nen werd, werd voortgezet (het hoogste nummer is thans 11770), maar kon nog niet tot een einde worden gebracht De bibliotheek nam toe met 22 boeken en 352 brochures; daarbij komen nog 523 over drukken in de bibliotheek van den Direc- Aanwinsten door schenking of aankoop: 35409 ex. (v. j. 10130). Dit groote verschil is allereerst een gevolg van een herschat ting van de collectie Weber-Van Bosse, die zeer belangrijk rijker blijkt te zijn dan eerst geschat werd en verder door enkele schen kingen van herbariummateriaal. Voortgegaan werd met het bijbouwen van rekken voor nieuwe doozen. Binnen korten tijd zal alle ruimte zijn volgebouwd. Een Christelijke School voor buitengewoon onderwijs De eerste stappen worden gedaan Op Vrijdag 26 Nov. a.s. te 8 uur zal in het gymnastieklokaal van de Chr. Kweek school aan de Paulus Bruynstraat een ver gadering worden gehouden, waarin de heer Hoogwerf, van Rotterdam, het doel van het Buitengewoon onderwijs (onderwijs aan zwakzinnige of achterlijke kinderen) voor belangstellende Schoolbestuursleden, school hoofden en verder personeel zal uiteenzet ten. Het Comité, dat deze vergadering belegt, meent, dat een dergelijke school ook voor onze omgeving van groot belang zou zijn. Vele kinderen op de Chr. Scholen, die het gewone onderwijs niet kunnen volgen, wachten op hulp en in vele klassen wordt het onderwijs geremd door de aanwezigheid van kinderen, die niet kunnen meekomen, ondanks de opofferende pogingen van het onderwijzend personeel. Een Chr. School voor B.O. zal zijn leer lingen uit een groote omgeving moeten trekken en daarom wil het Comité aan het doel en streven zoo breed mogelijke bekend heid geven. Het voorloopig Comité bestaat uit de vol gende personen: Voor de Vereeniging van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen de heeren A. dien Dikken, A. van Kapel, J. Kalsbeek en mej. F. J. Moene, voor de afd. Leiden e.o. van de Unie van Chr. Onderwij zeressen) de heeren J. Schouten Azn., H. den Besten, G. van Putten en mej. C. C. van Beek, terwijl voorts in het Comité zit ting hebben Drs. H. Schilp, inspecteur van Chr. Nat. Schoolonderwijs en de heer D. N. van Malsen, inspecteur van Chr. Volks onderwijs. Gouden Zaken-jubileum Zaadhandel W. Segaar Czn, De bekende zaadhandel van den heer W. Segaar Czn., Lange Driftsteeg 8, bestaat morgen vijftig jaar. Oprichter van de zaak was de heer C. Segaar, die tevoren een grondige opleiding had genoten in het kweekers- en tuinders- bedrijf, alsmede in de zaadteelt en zaad handel. De winkel was aanvankelijk geves tigd in het perceel Diepsteeg 14, maar reeds drie jaar na de opening werd het tegen woordig, veel ruimere pand, betrokken. In 1917 ging de zaak over op den heer W. Segaar, den tegenwoordigen eigenaar, die eenige jaren geleden, om gezondheidsrede nen op zijn beurt de zaken overdeed aan zijn zoon, den heer M. M. Segaar, die even eens een grondige opleiding in den zaad hand Jl ontving. In verband met den gezondheidstoestand van den lieer W. Segaar zal het jubileum zonder feestelijkheden voorbijgaan. Aquarium- en terrariumvereen. „Natuurgenot" Een leerzame avond Gisteravond hield bovengenoemde vereeni ging haar maandelijksche ledenvergadering. Nadat de voorz. de heer A. B. Donk. leden en introducées had verwelkomd en het huish. gedeelte was afgewerkt, kreeg de heer I. Kristensen het woord voor het houden van een beschouwing over het belangrijkste nieuws uit „Het Aquarium", „Die Wochen- schrift" en „Het Belg. Maandbl." Achtereen volgens behandelde spr. artikelen over de Griekschc landschildpad en Europeesche moerasschildpad, de kweek van een pas ge- importeerde zalmsoort, de kwikzilverzalm, de kweek van Poecellobrvcon eques en van het z.g. half snavelbekvischje om te beslui ten met een artikel over een eenvoudige bo demfilter. Vervolgens was het de secr. der vereeniging de heer M, Raatsie, die de aan- EDERL. -INDISCHE MAATSCHAPPIJ fLV. Opgericht 1857 Bankzaken Effectenzaken Open Bewaarneming Beleggingsadviezen Assurantiën AMSTERDAM Keizersgracht 573-575 't-GRAVENHAGE: Lange Vijverberg 13 wezigen gedurende een uur bezighield met een bespreking van de groote familie der Cyprimidae (Karperachtigen) daarbij een 4Ö-tal lantaarnplaatjes- vertoonende welke een aantal vertegenwoordigers weergaf van deze ruim 1400 soorten bevattende familie. Getoond werden de leden der familie die het meest geschikt gebleken zijn om in een aquarium te houden. i de pauze demonstreerde de heer Donk nog de wijze van toebereiding van een zeer geschikt droogvoer, terwijl de avond besloten werd met het gebruikelijke praatje over „Onze liefhebberij in de ko mende maand" hetwelk weer tal van nut tige wenken bevatte. Het was ongevi 11.30 uur toen do voorzitter deze gezellige vergadering sloot, VOETBAL L.P.S.V. I—U. V. V. Morgenmiddag te 3 uur speelt op het N. L.O.-terrein aan de Zoeterwoudsche Singel L. P. S.V. I tegen U.V.V, HJRGERLIJKE STAND BEVALLEN: M Ruitenbeekde "Wit d v d BogaardGoes x; J W KroezeRa' bergen d OVERLEDEN: C v d Heuvel, man. 47 j. C Hulzlnga, man. 32 J. M v d Hoeven—Fraai, ede 79 J. UIT DEN OMTREK ALPHEN a.d. RIJN ZANGVEREEN. „ZANGLUST" Naar wij vernemen, heeft men de Gem. Zangvereen. „Zanglust", die eenigen rijd opgeheven was, weer nieuw leven ingebla zen, zoodat men de repetities weer heeft kunnen hervatten. ALPHENSCHE SCHAAKCLUB De uitslagen van de gespeelde bordenwed strijden zijn als volgï: Groep I: F. v. Oort—A. Post (2 part.) Y2—V2 D. BruntW. v. d. Roest (2 part.l R. Posthutna—G. v. d. Horst afgebr. Jac. den HoedC. Brunt 01 J. BruntD. Posthuma y2y2 Groep II: W. F. den Hoed—J. v. Wijk (2 part.) 1—1 J. KempenD. Vroom 10 A. BreedijkH. Verschuur 0—1 0 e p III: J. den HoedD. van Nes 10 C. GoudbergC. Roggeveen y2y> Groep IV: G. PosvhumaP. H. de Smits 10 H. PienemanH. Stehouwer 2—0 A. den Ouden Jr.J. v. Leeuwen 10 G. PosthumaH. v. Hofwegen 01 H. PienemanJ. v. Leeuwen 10 A. den Ouden Sr.J. Stehouwer 10 A. den Ouden Jr.H. Stehouwer 10 Het derde tiental van de A.S.C. speelde zijn eerste competitiewedstrijd voor de Schaakbond voor Leiden en Omstreken te gen Taveno III ïe Leiden. De uitslag was als volgt: Taveno III A.S.C. III J. H. KriekP. L. Schuurmans 10 C. P. Sjardijn—J. v. d. Horst 1—0 G. v d WilleC Goudberg 01 J. v. LeeuwenC. J. v. Amsterdam 10 L. ZitmanH. Verhagen 01 J. PetietH. v. Hofwegen 01 H. HonsbeekA. den Ouden 01 L. v. PlaterinkG. C. Posthum.- 10 A. VermondTh. v. Ees 1—0 C. de Vroedt—D. B. van Nes 1—0 Uitslag 64 voor Taveno. HEROPENING SCHIETLOKAAL Naar men ons mededeelt, zal het schietlo- kaal aan de Verlengde Aarkade a.s. Vrijdag weer in gebruik worden genomen en zullen de schietoefeningen van de afd. Alphen a, 'd Rijn van de Bijz. Vrijwillige Landstorm Vrijdagavond a.s. weer aanvangen. Gerui- men tijd was het gebouw gesloven in ver band met de noodzakelijke reparaties. Zoo als bekend verkeerde het gebouw in zeer bouwvallige toestand en is het na overname door de gemeente van de schietvereeniging geheel gerestaureerd. Niet alleen van buiten l' de dakbedekking betreft zijn «belangrij ke verbeteringen aangebracht, doch ook van binnen ziet het er thans keurig uit. Tegen de wanden heeft men grootendeels een be timmering van asbestplaten aangebracht, de banen opnieuw gesteld, een speciale op bergruimte voor de geweren gemaakt, ter wijl wel één der belangrijkste verbeteringen is de aangebrachte gasverwarming. Ook aan het schilderwerk werd de noodige aandacht besteed. HAZERSWOUDE CHR. ARBEIDERSBOND De Ned. Chr. Arbeidersbond hield in de consistorie der Geref. Kerk een vergadering onder voorzitterschap van den heer A.Sikma Verschillende belangen voor de leden werden besproken, o.a. de spaarregeling van den minister, welke instelling door den voorzitter ten sterkste werd aanbevolen. De bestuursverkiezing bracht als resul taat dat het bestuur thans als volgt is sa mengesteld: A. Sikma, voorzitter, Jac. Hasse fras secretaris, M. v. d. Haven, penningm.. Jac. van Ofwegen, J. Bakhuizen, H. J. Vos, Nic. Overbeke. A.R. PROP. CLUB De Anti-Rev. Propaganda en Studieclub „Schrift en Historie" vergadert in plaats van Vrijdag op Donderdagavond 7.30 uur uur a.s. Door den heer D. de Vogel zal het onderwerp „Het vierde kabinet Colijn" in geleid worden. H.S.C. TEGEN OEGSTGEEST de competitie van den Schaakbond „Leiden en omstreken" werd gisteravond in het hotel „Het oude Raadhuis" een wed strijd gespeeld tusschen „H.S.C. I en Oegst- geest I" waarvan de uitslag was als volgt: Hazei'swoude I Oegstgeest I Joh. van VeenP. C. Segaar 10 G. BuysN. van der Linden 01 der ToornJ. Broekstra 10 J. P. CokJ. A. A. Muns afgebr. Jac. van Gorkum (res.)J. 0udegee6t 1—0 T. DorsmanH. Juffermans 01 CokA. A. Klinker 01 C. BuitenhuisA. Rotteveel 10 N. van den BoschA. Kieft afgebr. M. RavensbergJ. Brussee 10 Voorloopige uitslag 53 We kunnen hierbij wel mededeelen dat de afgebroken partij 4 wel door Oegstgeest zal worden gewonnen, terwijl partij 9 door Hazerswoude als gewonnen kan worden be schouwd, zoodat dan de uitslag wordt 64. Voorzeker een mooie presta^-wan „H.S.C.". HILLEGOM NED. BIJBELGENOOTSCHAP De afdeelipg van bovengenoemd Genoot schap heelt in do Ned. Herv. Kerk een sa menkomst gehouden. Deze vergadering stond onder leiding van Ds. Eerhard. Hij heette allen welkom, dn het bijzonder den Spreker van dezen avond, Ds. Kuiper, van Sassenheim. Vervolgens kreeg Ds. Kuiper gelegenheid om zijn rede uit te spreken. s op de onmisbaarheid van de wa terdragers in het Oosten en bracht dit in verband met het gelezen Schriftgedeelte: Jesaja 55. Het groote verschil is echter dat deze waterdrager God zelf is. De menschen geven veel uit voor aardsche dingen, doch men is niet gelukkig. God roept echter komt, koopt zonder geld. Ook het Ned. Bijbelge nootschap is een waterdrager. Deze brengt het Woord Gods rond. Het is een Evangelie. De arbeid van het Genootschap is: le.: Het begrijpen van het bevel van den Heere Christus; 2e.: Een diep mededoogen hebben met hen die Gods Woord niet ken- Wij begrijpen soms zelf niet hoe rijk wij met Gods Woord zijn. Wij moeten Gods Woord verbreiden alsof men duiven op oen marktplein loslaat Spr. wijst ook op het mooie van het Brailleschrift voor de blin den. Maar ook de zienden tasten als blin den in het rond, en juist hen moeten wij met Gods Woord bekend maken. Spr. be sluit met den wensch dat het werk van het Bijbelgenootschap zich steeds verder uit zal breiden, en dat het aller sympathie zal be houden. Ds. Eerhard noodigt allen uit om in de Kerkeraadskamer de verschillende Bijbels te bezichtigen die daar nxitgestald waren, zooals ze uitgegeven zijn in de di verse talen- STAND DER WERKLOOSHEID Bij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs ston den 1 Nov. 199 werkloozen ingeschreven, tegen 308 op dezelfde datum van het vorige jaar. KATWIJK AAN ZEE BENOEMD De tijdelijke agent van politie in onze ge meente P. van Duijn, is benoemd als algent van politie te Heemstede. CHR. MIDDENSTANDSVEREEN. De Winkelweekcommissie kwam gister avond bijeen. Als datum voor de te houden winkelweek werd vastgesteld 15 November, terwijl in Januari a.s. enkele gezellige avon den voor kinderen zullen belegd worden, die op de door de winkeliers uitgegeven bons toegankelijk zijn. De deelnemende winke- liei-s hebben 1 van hun weekomzet voor dit sympathieke doel beschikbaar gesteld. Het is te hopen, dat deze actie zal slagen. HARINGPRIJZEN Bij de haringafslag op het Prins Hendrik kanaal werden de volgende prijzen geno- teeixl: volle haring f 8.95S.2Q. ijle haring f 7.15. steurharing f 7.30—6.95. STAND DER WERKLOOSHEID Bij het bureau voor arbeidsbemiddeling stonden heden 188 personen als werkloos in geschreven. 220e EFFECTEN VEILING OP 23 NOVEMBER 1937 BROEKMAN's Commissiebank voor Incourante Fondsen N.V. Heerengracht 444 Amsterdam-C. RADIO-DISTRIBUTIE WOENSDAG 3 NOVEMBER ;raimma 3: 8 Keulen: 9.20 Diversen: 10.35 R: 12.05 London Reg; 13»20 Brussel VI; 14.20 Diversen; pl.m 14.35 Deutichl. of div.; 15.05 Paros R; 15.35 Londen Reg; 15.50 Keulen; 16.50 London Reg; 17.20 Parijs R; 18.20 Keulen; 20.2C of div KOUDEKERK BAZAR „DE LIEFDE STICHT" Vanmiddag half 3 uur, werd de bazar van de Vrouwenvereeniging „De Liefde Sticht" in de Ned. Herv. School geopend. Reeds bij het binnenkomen in de lokalen viel het op, dat de dames hier iets fijns tot stand hebben gebracht. De bazar werd door Ds. Odé op de gebrui kelijke wijze geopend. Hij bracht de Vrou wenvereeniging dank voor alles wat gebo den werd en hoopte, dat het eindresultaat de verwachtingen zal overtreffen. Terstond daarna zagen jve een gezellige drukte bij verschillende stands, wkarbij ook de gezellige zitjes weer niet ontbraken. Hedenavond zal de sluiting plaats hebben LISSE DE EERSTE VERTOONING VAN DE N.C.R.V.-FILM IN DE BLOEM BOLLENSTREEK Dinsdagavond had Lisse de eer om. de nieuwe N.C.R.V.-films „In Stormgetij" en „Hoe 't reilt en zeilt" voor het eerst in da Bloembollenstreek vertoond te zien. De zaal van „Rehoboth" was dicht bezet. De voorzitter van het plaatselijk N.C.R.V.- comité, de heer A. Nagtegaal, opende deze propagan da-avond Na een kort we'komstwoord werd het woord gevoerd door Ds. G. Tichelaar, Ned. Herv. pred. Spr. noemde het een aangename en gemakkelijke plicht thans het woo.d te voeren op dezen N.C.R.V.-dag. Had spr. vroe ger be/zware n in zijn ziekte heeft spr. weten te waardeeren wat de N.C.R.V. be- teekent voor hen die wegens ziekte of an derszins buiten het volle leven staan. Spr. kan nu met warmte spreken over den N. C. R. V.-arbeid. Aan één persoon heeft spr. een grooten hekel en dat is de k 1 a p 1 o o- per, aan hem, die wel profiteert van de Christelijke radio, maar niet er aan bij draagt. Spr. wekte op tot lidmaatschap der N.CR.V. Nu werden de beide films vertoond, waar in het mooie werk der N.CR.V. zoo duide lijk wordt uitgebeeld en het geestelijk ka rakter der Christelijke radio wordt weerge geven. Aan het slot van den avond werd gespro ken door Ds. A. Ponstein, Chr. Geref. pred. alhier. Spr. wees op de tragiek in de film, die wij eiken dag voor oogen zien, doch he laas niet met een zelfden afloop a's i film „In Stormgetij". Hét doel en de arbeid in geestelijk opzicht had niet beter kunnen worden weergegeven dan in deze film. Hier spreekt alles voor zichzelf. Het gaat om het geestelijk belangd en het geestelijk behoud dergenen die afdwalen. Spr. besloot meteen propagandistisch woord. Laten wij allen achter het bestuur blijven staan en van God den zegen verwachten. Deze avond is uitnemend ges'aagd. CHR. BESTURENBOND De Chr. Besturenbond zal morgenavond in Rehoboth een propaganda-vergadering houden met een tweetal sprekers. NOORDWIJK GESLAAGD Onze plaatsgenooten de heeren C. M. van der Lee en C. M. Zandvoori' slaagden te Den Haag voor het diploma machineschrij- vem OEGSTGEEST VEREENIGING VAN TUINBOUWLIEFHEBBERS Onder voorzitterschap van den heer Dr. K. Simon Thomas kwam de vereeniging van Tuinliefhebbers alhier in vergadering bijeen in het „Wivte Huis". De voorzitter gaf een nadere toelichting over den arbeid en de gemaakte vorderin gen den tuinaanleg en onderhoud betreffen de als ook inzake uitbreiding van het aan tal deelnemers. Hij betrok hierbij in het bij zonder de ondervonden medewerking van den heer Jonker die mei: zijn deskundige adviezen aan het welslagen zoo voortreffe lijk heeft bijgedragen. Na deze inleiding hield de heer Jonker een rede over „Een heel jaar in den tuin'. Voor velen was uit deze rede nog heel wat te leeren. Hierop werden door vele aanwezigen vragen gesteld die door den heer Jonker naar aller genoegen werden beantwoord. De uitreiking van diploma's en prijzen van de in het afgeloopen seizoen gehouden tuinkeuring nam geruimen tijd in beslag. Ruim 30 diploma's en vele prijzen werden uitgereikt. De jury heeft ditmaal zeker geen gemak kelijke taak gehad aangezien over 't geheel de tuinen in keurige orde en stijl werden bevonden. De vergadering werd door den voorzitter gesloten met een warm woord van dank voor aller medewerking. Spr. bracht ten slotte een welverdiende hulde aan den héér Jonker onder aanbie ding van een standaardwerk en een kist sigaren. ADRES TEGEN DE STRAATBELASTING Door den Verhuurdersbond voor Leiden en omstreken is een adres gericht aan den raad er gemeente, waarin verzocht wordt de de memorie van toelichting op de ge- meentebegrooting voorgestelde straatbelas ting niet in te voeren, omdat deze belasting een onbillijke werking heeft, doordat zij uit sluitend het huizenbezit aan belasting on derwerpt, terwijl alle overige bezittingen niet worden getroffen, welke onbillijkheid, volgens adressant nog meer in het oog springt, als men bedenkt, dat de grondbe lasting eveneens het onroerend goed als hef fingsobject kent. RIJNSBURG UNIECOLLECTE De opbrengst der Uniecollecte in onze ge meente is dit jaar f 205.28. PREDIKBEURTEN Hedenavond 7 uur: dankuur van 'het ge was in de Groote Keric der Ned. Herv. Gem., waarin de heer Van Heyst' hoopt voor te LOOP DER BEVOLKING Gevestigd: Rijna Heemskerk van Den Haag. Vertrokken: Alb. v. d. Mey naar Kat wijk a. d. Rijn; Jan Heemskerk naar Weet- HET BESTE ADRES VOOR RUND-, KALFS- EN VARKENSVLEESCH IS NOG STEEDS BIJ A. DRIEBERGEN BROUWERSTR. 64, RIJNSBURG. TEL. SASSENHEIM BEGRAFENIS J. PHILIPPO Dinsdagmiddag had onder groote belang stelling de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer J. Philippo, in leven directeur van N.V. Gebr. in Zonneveld en Philippo. Onder de belangstellenden merkten we op Burgemeester J. P. Gouverneur, Prof. Dr. E. van Slogteren van Lisse, G. Vlasveld Jr., voorzitter Alg. Vereen, voor Bloembollen cultuur afd. Sassenheim, H. van Zonneveld, voorzitter Vereeniging „De Narcis" M. Veld- huyzen van Zanten, voorzitter vereen. „De Hyacinth", J. Valkering, voorz. vereen. „De Tulp", D. Hogewoning Hz., lid van Dage- lijksch Bestuur van den Bond van Bloem bollenveilingen en voorts vele vooraanstaan de personen uit het Bloembollenbedrijf en tallooze andere belangstellenden. Op de begraafplaats was tevens aanwezig de directie en het geheele personeel van de N.V. Gebr. van Zonneveld en Philippo. Ds. P. D. Kuiper voerde aan de groeve 't eerst het woord. Spr. teekende den overledene als iemand van groote wilskracht. Zijn ziekbed was een teeken van zwakheid omdat men dag aan dag de krachten zag afnemen van deze mar kante en krachtige figuur. Zijn ziekbed was echter tevens een t'eeken van kracht, omdat de gestorvene mocht ge tuigen van de groote kracht welke hij putte uit de verwachting van de zaligheid, hem uit genade door het verzoenend sterven van Jezus Christus geschonken. De heer J. Vreeken, directeur van de N.V. Gebroeders van Zonneveld en Philippo, sprak namens de directie, het kantoorperso neel en het personeel van de verschillende kweekerijen- Spr. teekende den heer Philippo als een buitengewoon scherpzinnig man, met een groot rechtvaardigheidsgevoel, waarom hij dan ook zoovele vrienden telde onder zijn zakenrelaties. Wij hebben, aldus spr.. veel van hem geleerd en leerden nog dagelijks van hem. Wij zullen hem erg missen zullen hel' gemis ons pas ten volle realisee- ren, wanneer het leven weer zijn gewone gang zal gaan. Spr. richtte zich vervolgens tot het perso neel en wekte op den heer Philippo steeds als voorbeeld te nemen, welke altijd zulk een groote plichtsbevrachting voor zichzelve als eisch heeft gesteld. De heer M. Veldhnyzeri van Zanten, voer- I 4; 8.00 Brussel VI; 9.20 Diversen; 5 Droitwlch; 11.35 Londen Reg; 12.05 Drolt- h; 14.20 Londen Reg; 15.20 Droltwich: 18.2-3 ersen; pl.m 18.40 Londen Reg; 19.20 Dlver- 19.50 London Reg; 20.15 Droitwlch 12.05 Droitw 12.20 Parijs R;13.20 Brussel VI 15.35 London Reg; 17.20 Dlver- don Reg;"19.20 Brussel VI; pl.n Programma 4: 8 Brussel VI; 9 20 Diversen; 10.35 London Reg; 12.50 Droltwich: 13.35 Lon don Reg; 15.35 Droltwich; 18.20 Diversen; 18.40 Droltwich; 19.30 Sportpraatje door den heer J. G. A. Janssen (journalist); 20 Droitwlch; 20.20 GRD; 22 Brussel Fr; 22.20 Droltwich Agenda Donderdag, 4 Nov. Leidsche Schouwburg, 8 ur. Opvoering „Adam in Ballingschap" vanwege Chr. Letterkundige Kring De avond-, nacht en Zondagsdienst der apotheken wordt van Zaterdag 30 Oct. tot en met Vrijdag 5 Nov. a.s. waargenomen door de apotheken: G. H. Blanken Hoogewoerd 171, telef. 502; G. F. Reyst, Steenstraat 35, telef. 136 en J. Doedens, Wilhelminapark 8, Oegstgeest, telef. 274. ANNO 1799 's-Hertogenbosch Alle Bankzaken de het woord namens de vereeniging „Do Hyacinth". Hierna sprak Jhr. A. v. d. Poll van Heem stede, commissaris van de Landexploitatie- maatschappij „Noordwijkerhout". De heer E. G. Huising, een schoonzoon van den overledene, dankve alle aanwezigen! voor de betoonde belangstelling. Hiermede was deze droeve plechtigheid ten einde. AANRIJDING Gister reed de heer Ch. V. met zijn vracht auto achteruit in de Lindelaan. Doordat do bestuurder geen voldoende zicht' had, reed hij tegen een bakfiets van de firma Albert' Heyn. De bakfiets werd ernstig beschadigd» De politie maakte proces-verbaal op. VALKENBURG A.R. PROPAGANDACLUB Donderdagavond a.s. zal do Anti-Rev» Prop. Club „Groen van Prinsterer" haar ver gaderingen weer aanvangen. Behalve dat be6tuursveikiezing plaai's vindt zal door den heer Joh. Schoneveld een inleiding worden gehouden over Art. 14 van „Ons Program": VOORSCHOTEN GEREF. MANNEN VEREENIGING De Gereformeerde Mannen Vereeniging „Onderzoekt de Schriften" hoopt Donder dag 4 November te 8 uur te vergaderen ten! huize van den heer H. J. van der Pol. In* leiding door den heer II. Dijkstra over 't 2de gedeelte van Romeinen 9. VERKIEZING AMBTSDRAGERS Zondag zijn in de Gereformeerde Kerls bij de verkiezing voor ambtsdragers, geko zen voor ouderiing de heeren D. J» vart Culemborg, G. C. Verrips en T. N. Verwey, en voor diaken de heer T. de Groot VRIJE VEILING Op de'gisteren gehouden vrije veiling, werden geveild: Eieren f 5f 5,70; kuiken eieren f 90f 4,30 per honderd; konijnen f 0,65f 1.85, kippen f 0,60f 0,75, hanen f 0.60—f 0.85 en duiven f 0.10—f 0.14 pen stuk. GEVONDEN j Een bos sleutels. Inlichtingen bij de poli tie des voormiddags tusschen 9 en 10 uur* ARBEIDSBEMIDDELING Bij het agentschap der arbeidsbemidde ling alhier stonden op 30 October 1937 als werkzoekenden ingeschreven: 1 drukker, 8 timmerlieden, 7 metselaars, 9 opperlieden, 10 grondwerkers, 5 schil ders, 1 stucadoor, 1 taludwerker. 1 beton werker, 1 straatmaker, 1 schoer -naker, 2 loodgieters, 3 monteurs, 4 smeden, 3 scheepmakers. 1 spinmeester, 2 meubelstof feerders, 1 electricien, 1 radioteehniker, 1' broodbakker, 1 slager, 1 kok, 50 land- en tuinarbeiders, 1 stuurman, 1 venter (visch)| 7 chauffeurs, 1 kellner, 5 kantoorbedien den, 1 rijwielhersteller, 2 dienstboden, 1 loopknecht, 3 fabrieksarbeiders. Door den agent der arbeidsbemiddeling wordt zitting gehouden: voor werkgevers des voormiddags van 9.0012.00 uur ten ge meentehuize; voor werknemers des voor- middags van 9.009.15 uur in het Am bachtshuis, Voorstraat 14. LOOP DER BEVOLKING Ingekomen: D. A. Deelen, van Den Haag Burgem. Treubstraat 36; Mej. J. van der Meer, van Leiden, Rijndijk 58; J. P. A. He- tem, van Sehimmert. Rijndijk 281; W. do Bruin, van Rotterdam, Rijndijk 300, J. R< van Lierop, van Noordwijkerhout, Leid- scheweg 114; Mej. H. Solleveld van Utrecht' Burgem. Vernedeparlc 39; Mej. P. Been tjes, van Rotterdam. Veurscheweg 3; V. L» Pierlot, van Leiden. Bijdorpstraat 49; Mej» C. A. M. van Noort, van De Bilt, Veursche weg 3. Vertrokken: Mej. A L. Hoppener, Veur scheweg 3 naar Echt; L. J. Gieske, Oronjo kade 57. naar Haarlem: F. A. Kuneman, Leidscheweg 191 naar Woerden, H. Jan sen, Leidschewec 363 naar Arnhem; C. Kits Leidscheweg 345, naar Alphen aan de Rijn; J. J. Blokhuizen, Leidscheweg 566 naar Lei den; Mej. T. A. M. van Leeuwen. Veur scheweg 3 naar Nijmegen; J. F. Raaphorst Rijndijk 281 naar Meerssen: Wed. M. Huy- zer van der Lee. Oranjekade 21 naar Hei- loo; Mej. A. M. Swenker. Leidscheweg 121, naar Den Haag: Mej. W. A. van Es. Leid scheweg 363, naar Houten (U.): D. J Boef, Pauwenstraat 18. naar Uithoorn; F. S. K. J» Graaf van Randwijck, Oranjekade 47 naar Soest: D. Moltzer van Gulik, Voorstraat 16 naar Leiden; Mej. M. A. J. Belt, Bijdorp straat 3, Maasbree.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1937 | | pagina 6