STADSNIEUWS FIRMA F. VAN LANSCHOT WOENSDAG 6 JANUARI 1937 TWEEDE BLAD PAG. 6 v Van het Stadhuis OPHALEN HUISVUIL De Directeur van den Gem. Reinigings-en Ontsmettingsdienst brengt ter algomeene kennis, dat op Donderdag 7 Januari as. geen huisvuil zal worden opgehaald, opgehaald. De perceelen, waarvan dit gewoonlijk op Donderdag geschiedt, zullen nu worden be diend op Zaterdag 9 Januari as. De Directeur, J. H. DE JONG. Leiden, 6 Januari 1937. De postdienst op 7 Januari Op 7 Januari 1937, den dag van het hu welijk van H.K.H. de Prinses der Neder landen, zullen alle kantoren en stations voor den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst geopend aijn als op Zondag; ook de dienst uitvoering zal geregeld zijn als op Zondagen. Locale telegrammen zullen echter wor den behandeld als op werkdagen". Buurtvereen. „Eensgezindheid" Bovengenoemde vereeniging heeft gister avond het huwelijksfeest gevierd van Prin ses Juliana met Prins Bernhard. Desavonas ie omstreeks 7.30 uur had een groot aantal kinderen zich opgesteld in de Oosterstraat, ieder kind voorzien van een verlichte lam- Jiion, waarna met muziek van de Christe ijke Harmonie „Athaiia" een rondgang door de versierde straten van het woningcomplex Eensgezindheid werd gemaakt. Na afloop van deze rondgang werden door de Harmo nie op verschillende punten van de buur* Vaderlandsche liederen en vroolijke mar- schen ten gehoore gebracht. Te omstreeks 10 uur, toen het klokje van gehoorzaamheid had geslagen-, bedankte de voorzitter der Buurtvereen. Eensgezindheid alle buurtbewoners voor hun spontane me dewerking en nadat een driewerf hoera op het jonge Vorstelijk Paar was uitgebracht, ging ieder voldaan naar huis. Het bestuur der Buurtvereen. Eensgezind heid kan terug zien op een goed geslaagden avond. Vermeld zij nog, dat door het bestuur der Buurtvereen. Eensgezindheid in de week van 4 tot en met 9 Januari een Etalagewed strijd was uitgeschreven onder de winke liers van het woningcomplex Eensgezind heid, waarvan de uitslag is als volgt: lste prijs de heer J. J .Laman, Tromp straat 2 en 4; 2de prijs de heer Jac. de Groot, Tromp straat 6; 3de prijs de heer J. Voillbeda, Ruyterstr. 31; 4de prijs de heer G. van Slingerland, Trompstraat 18. De jury bestond uit de heeren Joh. Gey- tenbeek en W. Brouwer. Vele treinen stoppen in Leiden Van de zijde van de leiding van het station alhier deelt men ons mede, dat bij velen de meening heeft postgevat dat in Leiden slechts weinig of in 't geheel geen treinen stoppen op den huwelijksdag der Prinses. Deze meening is geheel onjuist. Ex stoppen veel meer treinen dan normaal. Op de drukke uren is er zelfs een vijf-minuton- dienst Verlichting van het Padvindersgebouw Men verzoekt ons de aandacht er op te vestigen, dat ook het gebouw van de Leeuw- kengroep der Ned. Padvinders aan den Stille Rijn een aardige verlichting heeft gekregen. SPOORWEGOVERGANG RIJNSBURGERWEG Op 7 Januari Hedenmorgen vond naar aanleiding van het door de Kamer aan den Mi nister van Waterstaat terzake gezonden schrijven op het Bureau der Kamer van Koophandel te Leiden een bespre king plaats tusschen het Bureau der Kamer en Ir L W. Gapel, waarnemend Rijksinspecteur van het Verkeer. Deze deelde mede, dat de Nederland- sche Spoorwegen ter plaatse inmiddels de noodige maatregelen reeds hebben getroffen om te voorkomen, dat het wegverkeer over den spoorwegover gang Rijnsburgerweg en andere over wegen op 7 Januari voor een groot ge deelte gestagneerd zou worden. De verkeerspolitie te Leiden en de Directie der N.Z.H.T.Mij. hebben eveneens alles ge daan om het tramverkeer en het verkeer naar en van Den Haag via Morschweg en Haagweg in goede banen te leiden. Teneinde voldoende tijd over te hou den om het wegverkweer over den spoorwegovergang Rijnsburgerweg te leiden, zullen de treinen komende uit de richting Den Haag door een speciale selninrichting bij aankomst station Leiden zóóver voor de spoorbaan ge stopt worden, dat de spoorboomen eerst gesloten zullen behoeven te worden als de trein in de richting Haarlem weer vertrekt Daarmede zal derhalve practisch hetzelfde resultaat bereikt worden, als door de Kamer van Koop handel werd nagestreefd, waardoor aan de bezwaren der Kamer op behoor lijke wijze wordt tegemoetgekomen. Tevens zijn alle mogelijke maatregelen getroffen om de boomen zoo laat mogelijk te kunnen sluiten. Het perso neel voor de bediening van de over wegen is bovendien nagenoeg overal verdubbeld. De Leidsche verkeerspolitie zal voorts spe ciaal toezicht bij de boomen houden om te voorkomen, dat het verkeer nog onder de spoorboomen door tracht te glippen, als deze reeds dalen en om het verkeer zoo noo- dig tot spoed aan te manen. Een bijzondere verlichting zal op 7 Ja nuari nog worden aangebracht bij den spoor wegovergang bij den Haagweg op de spoor lijn naar Alphen. De verkcerevork aldaar, welke herhaaldelijk omver wordt gereden, cal o.a. extra belicht worden. Bij het einde van het onderhoud dankte de Voorzitter der Kamer den heer "apol zeer voor zijn mededeplingen en voegde daaraan toe, dat de Spoorwegen dank ge bracht zal worden voor de doeltreffende medewerking. Geschenk der Leidsche Universiteit De Senaat der Rijksuniversiteit te Leiden heeft op 5 Januari als huwelijksgeschenk voor 'het Prinselijk Bruidspaar aangelxxlen een schilderij van de hand van den kunst schilder Henri van de Velde, voorstellende hot Universiteitsgebouw, -waarin H.K.H. Prinses Juliana gedurende haar studenten tijd colleges heeft gevolgd. Curatoren der Rijksuniversiteit te Leiden hebben hun schriftelijke gehukwensrhon aan H.M. de Koningin en HKH Prin- - ua doon afgeven. Huldiging Majoor M. van Mens Commandant der Leidsche Burgerwacht Ter gelegenheid van het feit, dat hij tien jaar aan de Leidsche Burger wacht als commandant was verbonden, is gisteravond majoor M. van Mens in café-restaurant „Zomerzorg" een spontane hulde bereid door de leden der Burgerwacht. Toen de commandalfc met zijn echtgenoote en dochter en enkele familieleden „Zomer zorg" binnenkwam stond de mobiele garde onder commando van den heer D. Gijsberti Hodenpijl in 't gelid en onder het roffelen der trommels schreden de gasten van dezen avond naar de voor hen aangewezen plaatsen. De voorzitter der Leidsche Burgerwacht, Mr F. J. J. Trapman, heette allen hartelijk welkom, speciaal den jubilaris met zijn fa milie. Verder heette spr. welkom den commis saris van oolitie, den heer R. Meijer, den vertegenwoordiger van de Haarlemsche Burgerwacht, de leden van de contact-com missie en den heer W. Sillevis, eerelid der Leidsche Burgerwacht Na een stukje muziek van „Orpheus" nam Mr Trapman weer het woord om bij ver hindering van den eere-voorzitter Mr P. A. Pijnacker Hordijk, overste v. Mens te hul digen. Spr. zeide, dat spontaan uit de leden der B. W. het verlangen naar voren was geko men om hun commandant bij zijn tienjarig jubileum een bewijs van hulde en erkente lijkheid te geven. Als huldeblijk voor zijn verdiensten bood spr. vervolgens den heer v. Mens, die een enthousiast philatelist is, een postzegel-album aan en een verzame ling zegels, welke naar by nauwkeurig onderzoek is gebleken, zióh nog niet in zijn collectie bevinden. Een hartelijk applaus en een „lang zal hij leven" volgde op deze toespraak, waarna overste van Mens zeide ten zeerste verrast te zijn door deze hulde. Wel had hij iets opgevangen en gehoord, dat er iets te ge beuren stond, doch wat dit moest zijn, was Ijem verborgen gehouden Spr. stond er versteld van zooals de leden hun commandant thans te pakken hebben gehad. Niettemin dankte hij allen hartelijk voor de welgemeende hulde en het aanden ken. hem geschonken. Nadat door den heer Steenbergen een woord van trouw en aanhankelijkheid aan zijn commandant was geuit, verkreeg over ste Koningsfeld het woord In deze tijden van beroering, waarin we niet weten waar we naar toe gaan, aldus spreker, is het heerlijk te weten een voor treffelijke, toegewijde Burgerwacht te bezit ten; een burgerwacht, waarop we kunnen vertrouwen. Het is bedroevend te moeten consta- teeren, dat in een plaats al6 Leiden betrekkelijk zoo weinigen zich bij de Burgerwacht hebben aangesloten. Ieder die iets voelt voor het Vorsten huis, voor Oranje behoort hier te staan, aangesloten te zijn bij de Bur gerwacht en zijn trouw te zweren aan commandant v. Mens. Op deze woorden brak een storm achtig applaus los en een donderend Wilhelmus volgde onmiddellijk daarop. Hierna sprak de ondervoorzitter, .Mr G. H. E. Nord Thomson, die deze gelegenheid gaarne aangreep om te wijzen op de bij zondere karaktereigenschappen van com mandant v. Mens. Vervolgens sprak de heer F. van der Mark, die er op wees, dat een 32-jarige ervaring hem geleerd had, dat de commandant niet alleen v. Mens heet maar ook mensch is en mensch zal blijven. Spr. hoopt, dat commandant v. Mens nog vele jaren het geloof in het Vorstenhuis zal beschermen en als de nood aan den man komt, weet spr., dat meerderen dan men denkt naast hem zullen staan en zich onder zijn commando zullen scharen. De commissaris van politie sloot de rij der sprekers. De heer Meyer herinnerde er aan, dat de Burgerwacht zich ter beschikking stelt van den burgemeester, wanneer zulks noodig is. Dit geschiedt middels den com missaris van politie. Als zoodanig heeft spr. verschillende malen met overste van Mens mogen confereeren. Mr Trapman sprak daarna een woord van dank tot allen, die aan dezen huldigings avond hun medewerking hadden verleend, in het bijzonder overste Koningsfeld en het muziekgezelschap Orpheus. Nadat wederom het Wilhelmus was ge zongen. sloot overste van Mens met een hartelijk dankwoord tot de aanwezigen voor de hem bereide hulde. BURGERLIJKE STAND BEVALLEN: G C RösbergrenJansen z; A A L Elzerman8chmitt z: E C Nieuwenhulzen— van Steenbergen z; J Gommansv d Klaauw s. M A van HeelBrokx d; E P VlasveldStassen z; L A PlanjerSchipper z; M C P GoddUn— Juffermans z. OVERLEDEN; C H van Esvan Wessum vr. 56 J; C de Mol man 54 J: M L Herruer m 65 J. ANNO 1799 's-Hertogenbosch Alle Bankzaken (AM UIT DEN OMTREK ALPHEN a.d. RIJN UITSTEKEND GESLAAGDE AUTO TOCHT VOOR DE OUDJES Gisteravond is de voorgenomen autotocht voor de ouden van dagen gehouden. Zoo hebben dan ook dezen volop kunnen genie ten van de aanblik, die onze plaats thans in de avonduren biedt. En op welk een wijze. Was het weer de voorgaande avonden niet mooi, thans twinkelden de sterren aan den hemel, en ook de wind was gaan lig gen. Dit alles was al oorzaak, dat duizen den menschen op de been waren. Toen dan ook ongeveer kwart over zeven de ruim veertig auto's, welwillend voor de auto tocht afgestaan, hun tocht begonnen, was de belangstelling buitengewoon groot En of er door de oudjes genoten is. Verschil lende straten werden meermalen doorgere den, opdat men alles zich toch maar goed in kon prenten. Medewerking werd ver leend door de Muziekvereen. „Crescendo", de Alphensche padvinders en de fleurige Oranje-Garde. De politie had handenvol werk om het verkeer in goede banen te leiden, daar het verkeer langs de Rijksstraatweg toch al zoo buitengewoon druk is. Echter bleek ook nu weer, dat men voldoende voor de moei lijke taak berekend is, zoodat deze avond zeer zeker een succes genoemd kan wor den. Het was bij tien uur toen de oude menschen, dankbaar en voldaan over het genotene weer naar huis werden gebracht. MEDEDEELING OVER DE OPTOCHT Het bestuur van de Chr. Besturenbond verzoekt ons mede te deelen, dat men be sloten heeft mede te doen aan de optocht op as. Donderdag. Het verzoekt de leden zooveel mogelijk hieraan deel te nemen, ge tooid met Oranje en met vlag of vaandel van hun afdeeling. De heeren Koren en Geerlof zullen de groep opstellen bij de Chr. H.B.S. De op tocht vertrekt om half drie. De leden wordt vriendelijk verzocht om kwart over 'wee aanwezig te willen zijn. ORANJE-AVOND CHR.-HIST. JONGERENGROEP Ter gelegenheid van het Vorstelijk Hu- welk hield de Jongerengroep Maandag avond een Oranje-avond in geb „Jonathan". De voorzitter, de heer A. Kroon, opent de vergadering met gebed en het lezen van een Schriftgedeelte, waarna hij in zijn ope ningswoord wijst op de groote beteekenis van het heugelijk feit van dit a.s. huwelijk. De heer J. Tuinman hield vervolgens een rede over: „Het Vorstenhuis". De avond werd afgewisseld door samen zang van Nationale liederen, voordrachten en solozang van mej. Kroon. De scheidende secretaresse, mej. G. Boot- werd dank gebracht voor haar vele werk. De heer Tuinman sloot doren mooien avond met dankgebed. HI1.LEGOM WIJDINGSSAMENKOMS^E De wijdingssamenkomsten in verdund met het vorstelijk huwelijk worden hedenavond half acht gehouden: Geref. Kerk Ds. Krabbe: Chr. Geref. Kerk Ds. Hendriksen; Ned Herv. Kerk Ds. Eerhard. GEM. ARBEIDSBEURS Bij de Gemeentelijke Arbeid^ -ton den in de afgeloopen week 772 nozen ingeschreven, tegen 771 over tijd vak van het vorige jaar. ERNSTIG ONGEVAL Gistermiddag geraakte in ue .i.iur van de firma Van B. de arbeider Str. met zijn rechterhand tusschen de messen van de machine, waarmede bollen vernietigd wor den. De pe-zen van zijn hand werden door gesneden. Na door Dr. Versluijs en leden der E.H.B.O. verbonden te zijn, werd hij naar de Mariastichting te Haarlem ver voerd. HAZERSWOUDE DE ORANJEVEREENIGING KRIJGT EEN VAANDEL Door de Chr. Oranje-Vereen, werd in het gymnastieklokaal der Chr. School een ver gadering gehouden, die zeer goed was be zocht. De voorzittof der Vereeniging, de heer B. Offringa sprak een openingswoord, waar bij op het doel van deze samenkomst werd gewezen, nl. het aanbieden van een vaandel door het Dames-Comité. De voorzitter gaf daarop het woord aan mevr. Warnaar, eere- Presidente van het Dames-Comitó, dat voor een vaandel had zorg gedragen. Het is mij, aldus begon spr. een aangename taak onze Chr. Oranje-Vereen, hedenavond haar vaan del te mogen aanbieden. Het is onbegrijpe lijk dat dit pas dezen avond kan gebeuren en de Vereeniging niet reeds lang in het be zit daarvan is gesteld. Elk der leden zal met mij overtuigd zijn dat voor matige contributie, steeds veel door de Oranje-Vereeniging werd gegeven bij ver jaardagen van de leden van het Voreten- huis. En dat niet alleen maar als zich blijde gebeurtenissen voordeden in ons volksleven, dan was ook de Vereen, paraat, om onder leiding van haar doortastenden voorzitter, uiting te geven aan de feestvreugde in ons hart door het organisecren van een licht- stoet. Spr. bood tenslotte het vaandel aan met de wensch, dat alle goede Hazerswouders van Protestantsch-Christelijke huize, zich om dit vaandel mogen scharen, door lid te worden van onze Chr. Oranje-Vereeniging. Met een woord van warme dank aan de eere-presidente en het Dames-Comité werd door den voorzitter het vaandel aanvaard, met de verzekering dat dit schitterend be wijs van medeleven, door het bestuur op zeer hooge-n prijs wordt gesteld. Door een 12-tal jonge meisjes in rood, wit en blauw gekleed en met Oranje versierd, werd daarop onder leiding van mevr. Heuzeveldt een vaandellied gezongen, waarop gemeen schappelijk door alle aanwezigen staande 2 coupletten van het Wilhelmus werden aangeheven. Ter afwisseling werd door den heer Jac. Hassefras Johzn. drie keer op verdienstelijke wijze een voordracht ten ge hoore gebracht, waarvoor hij met een dave rend applaus werd beloond. Door een Reci- teer-club werd „Het Vrouwtje van Stavoren" ten beste gegeven, waarbij de medewerken den zich uitnemend kweten van hun taak, zoodat dit stuk met groote belangstelling door de aanwezigen werd gevolgd. Op ver zoek werd door de vaandehvacht, onder lei ding van mevr. Heuzeveldt door de 12 jonge meisjes het Vaandellied nog eenmaal herhaald. Onder leiding van mej. Joh. Lindhout werd door een 12tal meisjes een zangrepetitie gehouden, die goed slaagde en een van de glanspunten was van dezen avond. Hierop volgde een keurig tableau, voorstellende het Vorstelijk Bruidspaar, waarbij door een tweetal dames, onder be geleiding van het orgel „Dat 's Heeren ze gen op U daal'", keurig werd gezongen. Ge meenschappelijk werd menig lied, met bege- sscoimss ■MAATSCHAPPIJ QPGECfCHT 1857 Alle BanKzokow A //pf/Zecteniatem leiding van het orgel door den heer J. H. Pels, docr alle aanwezigen meegezongen. Door Ds. P. L. Kiehl werd een slotwoord gesproken, en aan allo medewerkers van dezen avond dank gebracht, waarop, nadat gezongen was ,,'k Wil U o God' mijn dank betalen", Z.Eenv. voorging i: VERKOOP LIEFDADIGHEIDSZEGELS De opbrengst van den verkoop van wel- dadighedaspostzegels alhier bedroeg de som van f 155,89waarvan f 92,8iya op het dorp en f 63.08 aan den Rijndijk. Een prachtig resultaat voor het 4tal jonge dames in onze gemeente, die zich zoo bereidwillig voor dit liefdewerk gaven. KATWIJK aan de rijn HET ORANJEFEEST Gisteren heeft de bevolking alhier uiting gegeven aan haar vreugde over het a.s. huwelijk van onze Kroonprinses. Reeds des morgens werden de vlaggen, die met het regenachtige weer van de vorige dagen waren ingehaald, weer uitgestoken. Het viel ons op, dat er veel meer gevlagd wordt dan voorheen. Van bijna alle particuliere huizen wapperde de driekleur. Des namiddags verzamelden de kinderen van alle scholen zich op het Kerkplein. In don fleurigen optocht liep ook mee de Mondaccordeonvereeniging „Crescendo". On der groote belangstelling werd afgemar cheerd naar den driesprong Kerkstraat- Achterweg, waar de planting van den Ju- lianaboom zou plaats hebben. Onder de of- ficieele genoodigden merkten we o.a. op den burgemeester en den gem.-secretaris, Ir. de Bruijn, directeur van Gemeentewerken. Dr. J. Hueting, Ds. H. Meijering, den heer Matthijse, notaris, en vele raadsleden. Nadat do voorzitter der Oranjevereeniging, de heer A. Wassenaar, in een kort openings woord de genoodigden had welkom ge- heeten, werd, begeleid door „Crescendo", het eerste couplet van het Wilhelmus gezongen. Hierna had onder bijzondere belangstelling de planting plaats van den Julianaboom. Hiertoe waren aangewezen een Jongen en een meisje uit de hoogste klasse van iedere school. De schoolkinderen zongen een voor deze gelegenheid toepasselijk lied. het zg. „plantlied". Vervolgens hield de burgemeester, Mr. W. J. Woldringh v. d. Hoop, een toespraak. Spr. wees op de his torische beteekenis van hetgeen zoo juist had plaats gehad. Met het planton van de zen boom willen we uiting geven aan onze Oranjeliefde, die zoo diep wortelt in ons aller hart. Wij zijn blijde met het vorstelijk bruidspaar. Zooals wij hopen, dat deze boom voorspoedig zal groeien, zoo hopen wij ook, dat de Oranjeboom weer zal gaan bloeien. Als de kinderen later groot zijn, zullen ze nog wijzen op dezen boom en in de her innering terugroepen de blijde dagen, die wij thans beleven. Sdl eindigde met het verzoek een driewerf hoera uit te brengen op het bruidspaar, waaraan met groot enthousiasme werd voldaan De voorzitter der Oranjevereeniging sprak pog een slotwoord, waarbij hij dank bracht aan den burgemeester en ook aan den heer De Bruijn, directeur van Gemeentewerken, voor de betoonde medewerking. Hierna werd nog gezamenlijk gezongen het tweede couplet van het Wilhelmus. Vervolgens werden de kinderen weer op- eesteld en ging 't naar het Overrijn, waar in de aula van het St. Willibrorduscolleg* een filmvoorstelling gegeven werd betref fende ons Vorstenhuis De voorzitter der Oranjevereeniging sprak nog een kort openingswoord, waarbij hij dank bracht aan den rector van het Col lege voor het afstaan van de auto, die voor deze gelegenheid zoo bijzonder geschikt is. Ook werd dank gebracht voor de welwil lende medewerking van de Mondaccordeon vereeniging „Crescendo" (directeur dë heer Van 't Wouw). Hierna werd een aanvang gemaakt met de filmvoorstelling, waarvan door de kinderen bijzonder werd genoten. Ter afwisseling kreeen we „De Bodemsee" en „Het GardamoPr" met prachtige na- tuuronnamen, en tot slot een geestig teeken filmpje De heer D. Blansjaar, hoofd der Herv. School, dankte namens de kinderen het bestuur der Oranjevereeniging voor den heerlijken middag. Bij het naar huis gaan werden de kinderen nog getracteerd Hierna werden in de zaal van de Chr. J. V. een tweetal filmvoorstellingen gege ven voor de leden van de Oranievereeni- gino" Ook hiervoor bestond groote belang stelling. Des avonds werd er op het Kerknlein een lichtstoet samengesteld, waarbij de Harmo nie medewerking verleende. Na een op tocht door het dorp ging het naar het ge meentehuis aan den Zeeweg, waar van ge meentewege Bengaalsch vuur werd ontsto ken. Ook van Katwijk aan Zee kwam een fakkeloptocht naar het gemeentehuis. Het geheel werd een fantastisch schouwspel, waarvan duizenden hebben genoten. KATWIJK AAN ZEE De Feestviering „De Oranje-Vereeniging in actie" De eerste feestavond welke in de Zaal voor Prot. Belangen werd gehouden, is een groot succes geworden. De zaal was stamp vol niet oranjeklanten, die zeer zeker geen spijt zullen gehad hebben dezen avond te hebben bijgewoond. Onder de onnwezitren merkten wij op' Burgemera^er Mr W. ,T. Woldringh v. d. Hoon, de wethouders J. Dubbeldam en C Veltkamp. de gemeente secretaris de heer D. C. O. Boekhoven, te vens secretaris van'de Oranjevereeniging. Preciea om 8 uur werd deze Oranje-avond geopend door den voorzitter der Oranjever eeniging, den heer T, Volbeda, dio allen een hartelijk welkom toeroep. De burge meester hield nu een rede waarin hij er op wees, dat de groote gebeurtenissen van de laatste maanden hel nu toch wel ons zeer duidelijk hebben gemaakt, dat Oranje en Nederland niet te scheiden zijn. Wij ge voelen ons daarom één, wij leven met het Vorstelijk Paar mede, alsof er een van onze familie gaat trouwen! laten wij er van door drongen worden, dat Oranje onze beveili ging, onze rust en onze toekomst is. Spr. eindigde met: „leve het Koninklijk Huis" wat door allen werd meegeroepen, gevolgd door een „Hiep, hiep, hoera". Thans was het de beurt van het mond orgelorkest D. V. H. om zich te laten hoo- ren. Gespeeld werd het eerste couplet van het Wilhelmus wat door alle aanwezigen staande werd meegezongen. Aardig was- vervolgens hoe een 25-tal heeren een „vlaggenparado" hielden, waarna zij hun vlaggen neerplantten op het podium, dat hierdoor een echt feestelijk aanzien ver kreeg. Het glanspunt van dezen Oranje- avond was wel de opvoering van het zang spel: „Hollands Bruidspaar". Dit kleu rige zangspel vol van afwisseling wat decors en costuums betreft is prachtig om te zien en te hooren. Het geheel werd uitge voerd door het Katwijk»ch Christelijk Dames koor „Ixioft den Heer" en stond onder de voortreffelijke leiding van den heer Paul Pul uit den Haag, die tevens de proloog zong. De dames, die meewerkten waren mevr de Groot, mevr. Pul, Kaptein, Stavleu; de heeren Bos, v. Leeuwen, Pluimgraaff, Guijt, Vooijs, v. Egmond, Meijvogel, Liesveld en Wouda. Bij dit spel werd afwisselend ge zongen door het koor, solozang der elf Pro vinciën, en de Ned. Maagd Insulinde, ter wijl Paul Pul met zijn prachtig stemgeluid tusschen de nummers door declameerde. Het podium was voor dit zangspel prach tig gedecoreerd met onze Hollandsche drie kleur en de kleuren van het Lippe Huis, terwijl het was opgesierd met palmen en dennengroen, met op den achtergrond de portretten van de personen van ons Ko ninklijk Huis. Na de opvoering hiervan ver gastte D. V. H. de aanwezigen op de feest- marsch van Glas, waarna <nog enkele vroo lijke liederen ten gehoore werden gebracht. Eveneens liet het muziekensemble onder leiding van den heer L. Haasnoot zich niet onbetuigd. Beide orkesten hielden er dc stemming in. Bij ontstentenis van de voor zitster van het Bozarcomité, mevr. Wol dringh v. d. Hoop, werd bij monde van mevr. de Bruijn aan den voorzitter van de O. V. een enveloppe overhandigd, zijnde het batig saldo groot f850.21 van de ge houden bazar en de bonte avond. De voor zitter sprak hierna een humoristisch dank woord. Hij verzocht den Burgemeester om aan mevr. Woldringh v. d. Hcop, woorden van dank te willen overbrengen voor dit groote financieele succes. Het nieuwe vaan del werd aan de aanwezigen veroond. Dit lokte een dankbaar applaus uit. De voorzitter deed nu de mededeeling, dat, gezien het mooie fiinancieele resultaat van de gehouden bazaar, zeer spoedig ook een film cal vertoond worden van den trouwdag van het Vorstelijk Paar. Door Gebr. Miedema, uit Deventer, werd nu een Oranjefikn ver toond, gevolgd door een natuurfilm en een teekenfilmpje, 's Middags hadden deze films reeds gedraaid voor de schoolkinderen. De heer J. Volbeda sprak nog een kort en pakkend slotwoord, waarna nii^n s'aande het Wilhelmus zongen. Het feest In het dorp Daar reeds -bekend was gomnnfti dn» door twee muziekkorpsen, n.l. door «Je Katwijk- sche muziekvereen. U.N.I. en Valkenburgs Harmonie rondgangen door ons dorp zouden den worden gehouden, lieten de Katwijkers zioh door het minder prettige weer niet weerhouden om in groote getale naar de muziektent aan de Boulevard te gaan, waar de aftocht zou plaats nebben. Met een pittl ge marsch werd afgemarcheerd, waarna ieder korps in bepaalde dorpsgedeelten eenige vaderlandsohie liederen ten gehoore bracht. Den geheelen middag bleef het een ongewone drukte op straat. De stemming onder h-et publiek werd gedurende den mid dag steeds opgewekter. Men trok al zingen de voor de muziek de straten door en voorat de jeugd was hierbij goed vertegenwoordigd, 's Avonds vond wederom de opvoering plaats van het Zangspel. Na afloop hiervan werd een fakkeloptocht gehouden, opgeluisterd met muziek. Bij het Raadhuis werd een prachtig Bengaalsch vuur afgestoken. Ook een gouden waterval gaf een sprookjesach tig aanzien bij de donkere avondhemel. De politie zorgde weer dat alles hierbij keurig verliep. De dag werd besloten met het ont steken van een groot vreugdevuur op het strand. De duizenden welke de kou hadden getrotseerd om hiervan getuige te zijn, hnb- ben een schouwspel gezien om nooit meer te vergeten. BENOEMD Onze plaatsgenoot de heer C. Schaap is benoemd tot agent van politie te Hillegers- berg. GODSDIENSTOEFENING Hedenavond 7 uur zal in de Nieuwe Kerk een godsdiensoefening worden gehouden voor het Vorstelijk Huwelijk. Ds. Rutgers, Ds. Ras en Ds. Broeijer zullen in dezen dienst voorgaan. KOUDEKERK FEESTELIJKE BIJEENKOMST In de Geref. Kerk alhier had Maandag avond een feestelijke bijeenkomst plaats, georganiseerd door de Oranje-Vereeniging ter herdenking van het a.s. huwelijk van de Prinses en Prins Bernhard. Feestredenaar was de bekende Haagsche predikant Dr. L. D. T. Poot, die zijn rede den titel had gegeven van „Het Vorstelijk Bruidspaar in de morgenpoort des levens". Spr. begon met te herinneren aan den Oudejaarsavond, die ons de vergankelijk heid voor oogen stelt, en het nieuwe jaar, dat zijn poort voor ons opent, waarin ook het Bruidspaar nu staat Zoo wisselen de dingen in fel contrast met elkaar, maar juist bij rouw en vreug de in het Koninklijk Huis manifesteert zich de eenheid der natie, die zidh schaart om Oranje, 't Leed werd aanvaard uit God& hand, ook de vreugde moet door God ge heiligd worden. De traditie van haar ge slacht getrouw begeert ook Prinses Ju liana dien zegen Gods. We zien haar dan ook kort na de openbare bekendmaking van de verloving met haar aanstaande man- naar Gods Huis begeven, terwijl de kerkelijke inzegening reeds vastgesteld is. Na een uitwijding over de geslachten Oranje en Lippe, die reeds vroeger met elkaar in aanraking zijn geweest, wees spr op de traditie van het Huis van Oranje, die nog altijd in die van den Vader des Vaderlands Hij schilderde hem als de vri>h°idshold. die zich één toonde met onze vrijheidslievende voorvaderen uit de 15de eeuw, in den «triid te«ren willekeur en on derdrukking, maar ook als de apostel den vredes, dia samenhinding wenschte in volle vrijheid van overtuiging. Uitvoerig stond spr. stil bij den levens gang van den Prins, waarbij hij hem tel kens zelf aan het woord liet, De Prins RADIO DISTRIBUTIE 11.05 Londen Reg.; 12.50 Brussel VI.; 14.20 Droit,,, wlch; 14.50 Paris Radio; 15.20 Keulen; 18.45„. Weenen; 21.30 Boedapest of dlv.; 22.2-0 Brussel"0 VI.; 22.30 Brussel Fr.; 23.20 Paris Radio. VO< Programma 4: 8— Brussel VI.; 9.20 Diversenjhe 9.30 Gram. G.R.D.; 10.35^Droltwlch; 11.20 Lon-va sic DONDERDAG 7 JANUARI Programma III: S.Keulen of dlv. 9.30 Parlafc R.. 11.05 Londen R., 12.05 Paris R.. 13.05 Bruasel„, VI.. 14.20 Londen R.. 17.20 Keulen. 18.20 Londen*0 R.. 19.— diversen. 19.20 Brussel VI., 19.50 Ber-W( lün. 21.20 Rome, 22.05 Paris R.. vo Programma IV: 8.Brussel VI., 9.2o dlver«g( Agenda g° lie De avond-, na, oiidatrsdienst deraa apotheken wordt van Maandag 4 tot en<ü< met Donderdag 7 Jan. a.s. waargenomenzc, door de apotheken: J. C. Pelle, Kort Rapen. burg 12. tel. 594, en J. E. M. ten Dijl, Ha-Cii ven 18, tel. 85. ge Vrijdag 8 tot en met Zondag 10 Jan. a s.pé nemen waar de apotheken: G. H. Blanken^n Hoogewoerd 171, telef. 502. en D. J. vaaxj Driesum, Mare 110, telef. 406. pj Voor Oegstgeest worden deze dienstenjn waargenomen door mej. J. Doedens, tel. 274, Wilhelminapark 8. j,e heeft zijn ideaal tijdens zijn leven niet verbu wezenlij kt gezien. Hij was evenals Luthertui zijn tijd een eeuw vooruit. Beide grootevo mannen vonden het niet geraden iets te-fe< gen het geweten in te doen. Ook zijn nako-op melingen hebben zijn lichtend voorbeeldall gevolgd. Het is juist dit, de traditie,te Oranje, die ons volk tot een eenheid maal.tlir en ons ondanks verschil van gevoelen ver- i eent. gr Ten slotte wees spr. er op dat de kroonjie zwaar kan drukken. Onze Koningin, diejia als Christin met haar volk meeleeft, maaktyij een moeilijke tijd door. Zooveel te meer verfa. heugen we ons in haar vreugde. Spr. riepge dan ook allen op, om de grondslagen vanzi ons volksbestaan, die van vele kanten on-?o dermijnd dreigen te worden, te schragen enWJ te bevestigen. God zegone het huwelijk voor^v de beide betrokkenen, maar ook voor ons volk. L, De bijeenkomst werd opgeluisterd doorj(c zang van de beide zangvereenigingen enpf muziek van het fanfarekorps. LEIDSCHENDAM j'i Prachtavond Z- Chr. Oranjevereeniging Vele honderden hadden gevolg gegevenf, aan de uitnoodiging van de Chr. Oranje-L vereeniging „Juliana", tot bijwoning van de Feestavond op 4 Januari ter gelegenheid van het Vorstelijk Huwelijk. De bijeen komst vond plaats in het R.K. Patronaats- gebouw aan de Damlaan en medewerking*8 werd verleend door alle Hervormde en Ge reformeerde Vereenigingen- rc Deze avond is buitengewoon geslaagd; in elk opzicht. Om precies half 8 opende de-? Voorzitter, de heer Schwartz na gemeen- schappelijk gezane en Schriftlezing met ge- bed en hoewel het programma vlot werd]? afgewerkt, was het over 12 voor iemand ercl erg in had. Zoo boeide, wat te genieten viel.® Daarvan verslag te geven, is ondoenlijk,D Daarom noemen we na het openingswoord, slechts enkele dingen. Het begon met eenjF( tableau van de Geref. Meisjesveretniging eaL het eindigde met eein dito van de Chr. Werk P mansbond; mooie standen met historische' beteekenis. Het Lintenspel van de Herv,Ti Meisjesvoreeniging was subliem, het haper- de nooit en bracht de vergadering in ver*Zl rukking. B De wijze, waarop Mej. Moree zij ver-fe dient afzonderlijk genoemd te worden met metalen stem en volmaakte articulatiad( het geheele Wilhelmus opzegde, was voor-^- drachtkunst van hoog gehalte. Het maakte een diepe indruk. De Chr. Reciteercluib van de Prot. Chr, E Bond van Spoor- en Trampersoneel gaf® een paar mooie stukjes, waarbij hartelijk gelachen werd en waarbij, om van de heo-h ren te zwijgen, Mej. Schwartz „haar rol uit-k nemend speelde". u De Chr. Gymnastiekver. „Odilo" liet de h meisjes en jongens „werken", dat het een c< lust was en de bewondering opwekte vaa ci het publiek. G Als sprekers trade op de heeren T. Borst en K. Vink, die resp. de historische en po-d litieke beteekenis van Oranje in verleden ci en heden lieten zien en evenals de heer a Schulte Roodholt, die een boeiende toelich ting gaf op het „Wilhelmus" zoo terloops lie-, lc ten uitkomen, dat het Nederlandsche volk ei naast of boven Oranje geen enkele „leiding" o of leider duldt Het is en blijft „Oranje si Boven". 11 j Natuurlijk brak het enthousiasme telkens P uit in verzen van het Wilhelmus ook bi minder bekende en andere vaderlandsche liederen. a Iedereen was het met den voorzitter eens,n toen hij van de meewerkende vereenigingeitÉ in zijn dankwoord getuigde, dat zij op volleg kracht gewerkt en veel moois gepresteerde hadden. Hij dankte ook de predikanten van s de Ned. Herv. en de Geref. Kerk voor hun p aanwezigheid en sprak er zijn spijt over uit»g dat de Burgemeester wegens ziekte verhin4j derd was. 8V Nadat de heer Vink in dankgebed wasr voorgegaan werd deze welgeslaagde bijeen- n komst met het zingen van den Avondzang i, besloten. 1 j ZENDINGSTENTOONSTELLING J uitgaande p De Zendingstentoonstelling, van het Zendingsbureau der Geref. Kerken! v zal alhier gehouden worden op Vrijdag 15 h Januari in de Geref. Kerk, Damlaan 43. a Om 3 uur is er kindersamenkomst en om r 7 uur één voor volwassenen. i NOORDWIJK i B DE HUWELIJKSVIERING Gisteren had in onze gemeente de eigen- lijke viering van het huwelijk van H.K.H. t Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Beinhard plaats. Reeds geruimen tijd is men druk doende geweest straten en gevels met den-j negroen, vlaggen en wat dies meer zij te versieren, zoodat het geheele dorp een on- c gekend feestelijk aanzien heeft gekregen,' x waarhij het oranje natuurlijk den boven- 1 toon voert. In het bijzonder wiTTon wii hier r noemen het trefpunt Schoolstraat Hoofd- c straat en hot zg. 1 omhnk. 1 Des daags trok door de beide Noordwij- 1 ken een historische gecostumeerde optocht, J voorstellende het bezoek van Frederik V, 1 Koning van Bohemen, aan Noordwijk, ter '1 gelegenheid van een jachtpartij. De stoet wordt geopend door drie h'eratt»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1937 | | pagina 6