STADSNIEUWS FIRMA F. VAN LANSCHOT WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1936 TWEEDE BLAD PAG. P Leidsche Aquarium en Terrarium- vereeniging „De Natuurvriend" Maandelijksche vergadering. Bovengenoemde vereeniging liield gister avond haar maandelijksche ledenvergade ring. Na een kort huishoudelijk gedeelte waarin het ontwerp Huish. Reglement met algemee- ne stemmen ongewijzigd aangenomen en de contributie voor werklooze leden op 12Vfc cent per maand gesteld werd, was de ver gadering gewijd aan de bespreking van di verse kweek van visschen. Uitvoerig werd de kweek van Copeina Arnoldiï (spuitzalm) besproken. Deze visschen die in Para in Brazilië voorkomen en als aquariumvisch uitmuntend geschikt zijn hebben een slank en iets seamgedrukt lichaam. De kleur is Olijfbruin naar de buikpartij in zilverwit overgaand. De vinnen zijn roodachtig bruin. Deze visch legt zijn eieren uit of bui ten het water. Na 4 a 10 seconden glijdt het kweekpaar in het water terug. Een en ander herhaalt zich tot 10 a 12 maaL In totaal zijn dan 150 200 eieren ge legd. Zij liggen dicht bij elkaar en be dekken ongeveer de oppervlakte van een gulden. Het mannetje neemt nu de broedzorg op zich om de eieren voor verdrogen te bewaren. Hij besprenkelt deze eieren met water door slagen met de kop of met de staartvinnen. Dit geschiedt ongeveer iedere 20 a.30 min. De overige tijd houdt het mannetje zich in een andere hoek van het aquarium op om niet de aandacht op de eieren te ves tigen. Na 1 dag reeds komen de eieren uit en na 2 a 3 dagen glijden de jonge vis schen in hun levenselement doch hangen nog 30 uur aan de planten. De bespreking werd met groote aandacht gevolgd. Hierna werd de in Sept. uit te schrijven kweekwedstrijd met als hoofdprijs een wisselbeker behandeld. Vele leden ga ven zich voor deze wedstrijd met meer dere nesten op. Nadat eenige vischbestel- lingen gedaan waren sloot de voorzitter te circa half elf dez6 leerzame vergadering. Zij nog vermeld dat tijdens een kleine Jiauze een aantal visscheu gratis onder de eden werden verloot. Buurtvereen. „Eensgezindheid" Welgeslaagde uitgaansdag -o Helaas onder niet al te gunstige weers omstandigheden, hoewel de vroolijkheid daaronder niet geleden heeft, is gister het jaarlijksch uitstapje gemaakt met de kin deren van leden van bovengenoemde ver eeniging en volwassenen. Een aardig ge zicht was het een negental touring-cars de „buurt" te zien binnen komen. Er lieerschte een groote drukte, want velen waren, gewekt door het hoorngeschal, een kijkje komen nemen naar de uittocht van de 240 kinderen en 150 volwassenen, welke zich hadden doen inschrijven om deze uit gaansdag mede te maken. In de beste stemming werd de tocht aan vaard. Eerst, werd Soesterberg bezocht, waar de kinderen werden onthaald op snoep en limonade en waar allen gelegen heid hadden om te genieten van hei en bosch. Ook genoot men van de bezienswaar digheden, o.a. het vliegkamp Soesterberg. Vervolgens werd de tocht voortgezet naar Hilversum, waar de volwassenen de studio gebouwen van de A.V.R.O. en de N.C.R.V. hebben bezichtigd,, terwijl de kinderen met hun leiders en leidsters het mooie stad-' huis lrebben bezocht. Ook hier werden weer allerlei versnaperingen uitgedeeld, terwijl een winkelier, welke onbekend wenscht te blijven, voor de dames een doosje, gevuld niet chocolade, beschikbaar stelde. Daarna ging men door Amsterdam en Haarlem naar Groenendaal, alwaar eenigen tijd werd vertoefd, om vervolgens de terug tocht te aanvaarden naar Leiden. Bij aan komst in de straten van het bouwcomplex Eensgezindheid was reeds veel publiek aanwezig. Alles :s ia de beste orde vcrlonpsn, en 'dat is voor een pront doel te danken aan de geleiders(sters) en de keurige regeling door de Leidjche motorpolitie, waarvoor hier een woord van dank op zijn plaats is. Enkele leden van de E.H.B.O., die mede 'gingen, hebben gelukkig geen dienst be- hoev ente doen. Het is een mooie dag ge weest. Heeft U iets verloren? Misschien is het hier bi] In de maand Juli tot en met. 4 Augustus zijn gevonden: een gummi bagageriem, een halsketting, een wieldop, een taschje, por- temonnaies, zilvergeld, drie rozenkransen, een zadeltaschje, handschoenen, sleutels, kinderkleertjes, drie dameshoeden, een paar nruine kinderschoentjes, een triptiek van K.N.A.C., een huishoudboek, eenige bank biljetten, een blauw manteltje», een pakje, inh. een lapje katoen, vier gymnastiek schoenen, een zwarte gummi regenjas, een pakje inh. een blauw gummibroekje, drie ceintuurs, een rood achterlicht van een auto, een gouden damesarmbandhorloge, een spuit, een étui inh. potlooden, penhou der enz., een armband met rooden steen, een gekleurd vulpotlood, een zak inh. een kampeertent, een muts, een koperen dop. een wit schortje, een nummerbord van een auto, een pet, een badpak en handdoek, een zwart lederen motorjas, een bril met hoor non randen zonder glazen, een eiken roer van een jacht, een koperen gewicht, een hondenriem, een pak inh. een deken, 2 por tefeuilles, een broche, een rood vossenbont, een colbertjas, een blauwe ratiné jongens jas, een bruine kaplaars, vreemde muntbil jetten, een teekening, een doublé dames armbandhorloge, een kettingslot, een groote schroevendraaier, een blauwe regenjas, een armband, een leefnet, een leesboek, een zil veren armband, een padvindersriem, een bruine actetasch zonder inhoud, een verm. gouden armband, een kinderbril. Gevonden in het Postkantoor: een wan delstok, een actetasch zonder inhoud. Gevonden in de Electrische Tram (stads- lijn): drie damesha-ndschoenen, vijf paar handschoenen, 1 paar schoenen, 2 para- pluies, lasdraad, een boek, een dameshoed. Terug te bekomen en inlichtingen te ver krijgen eiken werkdag van 1—3 uur n.m. KAMER VAN KOOPHANDEL Wijziging 3 Aug. No. 6513. Beleggings Com pagnie Kosmos. Leiden, Schelpenkade 49, beleggingen. De zaak is verplaatst naar Voorburg, Oost einde 23. i Aug. No. 301. Bleekerij P. J. Dingjan Jr. v.h. fa J. Knoors. Leiden, L. Rijndijk 17. Overl. F..: P. J. Dingjan, dd. 22 Juli 1936. 4 Aug. No. 851. L. Questroo. Leiden, Nieuwe Rijn 51. Lijstenmakerij. N. E.: Wed. M. Questroo-van Schravendijk Leiden. 4 Aug. No. 797. Café Restaurant Bam berger. Leidon, Lammermarkt 1-3-5. Bijv. uitgeoef. bedr.: tevens hotel. Wijz. handelen in: Hotel Café en Restaurant „Bamberger". 4 Aug. No. 4566. M. de Hollander. Kat wijk a. Zee, Voorstraat 76. Bijv. uitgeoef. bedr.: tevens drogisterij, ver plegingsartikelen. 4 Aug. No. 3777. Naamlooze Vennoot schap „Verbeek's Handelmaatschappij (Ver beek Trading Compagny)". Leiden, Haag- weg 33. Wijz. uitgeoef. bedr.: De afdeeling handel in schrijfmachines, kantoormachines en on derdeden daarvan is dd 30 Juli 1936 opge heven. Uittr. adj. dir.: B. Nap. 4 Aug. No. 6596. Jachtwerf „De Leede". Warmond. N. E.: C. J. M. J. Machen, Warmond. Nieuwe inschrijving 3 Aug. No. 6795. Stoomwasscherij „Nieuw Leven". Woubrug- ge. Wijk B. 170. E.: H. Rosmolen, Woubugge. Waterpolo Gisteravond speelde De Zijl III een vriend- chappelijKe polo-wedstrijd tegen K. J. M. V. I. om een door de laatste vereeniging be schikbaar gestelde medaille. De rust kwam met blanken stand, het einde met 4—0 voor De ZijL ARM GEBROKEN Gistel-middag is het vijf-jarig meisje A. d. K. in de Waldeck Pyrmontstraat spe lendenvijs van een muurtje gevallen. Het kind brak de rechter-onderarm cn is dooi den E.H.D. naar het Academisch Zieken huis gebracht. BURGERLIJKE STAND OVERLEDEN: C. J. Verbiest m. 74 Jr L. GroenHoede-mans vr. 59 Jr E. S. V. d. Zeeuw d. Berg wede. 85 jr. WATERTEMPERATUUR Zweminrichting De Zijl 17 graden Ct UIT DEN OMTREK ALPHEN a.d. RIJN DE LANDDAG VAN DE B.V.L. Bijzonder groot is de belangstelling voor den landdag uit alle deelen van de Rijn streek. Dit is ook te begrijpen, eenerzijds als belangstelling voor de B.V.L. maar ander zijds ook doordat het ijverig comité zich zóó beijvert om een programma aan te bieden, dat dit de toets der critiek volko- kan doorstaan. Men houdt die 21 en 22 Aug. voor de B.V.L. vrij. Zoo zijn er die wijziging brachten in hun vacantie-plan. Anderen hadden plan een reis naar Duitscliland tc maken, maar gaven er de oorkeur aan die dagen in Alphen te zijn. Zoo moet het! De landdag kan slagen, maar dan moet ieder medewerken! Betreffende de ballonopstijging kunnen we nog niededeelen, dat gister toestemming werd verleend aan een filmoperateur om de tocht mee te maken, zoodat de B.V.L.-eis ook uit de lucht zullen worden gefilmd. ORANJESCHOOL Gister is de tweede groep jongens van de Oranjeschool teruggekeerd van hun zes- daagsch vacantie-verblijf te Katwijk aan Zee. Opgetogen zijn de jongens over al het genotene. Het weer heeft hun geen last eroorzaakt, althans niet in die mate, dat e er over klagen. Integendeel! Ze hebben onder leiding van het hoofd der school goede dagen gehad. Van de meisjes vertrok gister de eerste groep onder leiding van mej. G. Bëlgraver, natuurlijk met de beste wenschen van ouders voor gunstig weer en veel genoe gen. BLOEMPJESDAG Dinsdag werd ten bate van de t.b.c.-he- strijding, n.l. comité „Santos", een bloemp- jesdag gehouden, die opbracht 160,38. UITSTAPJE De Ned. Herv. J.V. op Geref. Grondslag „De Heere i9 onze Banier" maakte gister een uitstapje naar Arnhem en Nijmegen, 't Was een prettige dag voor de jongelingen, dag van ontspanning in mooie omge ving, zoo echt als vrienden onder elkaar. BOSKOOP 25-JARIG JUBILEUM Zaterdag j.l. mocht de heer G. van Gooswil- ligen onder vele blijken van belangstelling den dag herdenken, waarop by vóór 25 jaar in gemeentedienst trad. Vele felicitaties gewerden den jubilaris van de burgerij.' De Ned. Chr. Bond van Pers. in Publ. Dienet bood hem onder een hartelijke toespraak een geschenk aan. De Burgemeester, die hem ook persoonlijk aan huis kwam complimenteeren, overhandig de hem een geschenk onder couvert. Het was een vreugdevolle dag, die den heer v. G. nog lang zal heugen. deze aanrijding nog allesbehalve gunstig is. Er is nog steeds geen bezoek bij hem toegelaten. De heer v. d. B. is de uiterlijke eekenen van de botsing weer kwijt. VERBETERING Nu eenige dagen geleden met den bouw der huizen op het terrein van de vroegere openbare bewaarschool is begonnen, is thans van gemeentewege ook een aanvang gemaakt met het verleggen van den weg: Kerkstraat—Achterweg—Van Egmondsiraal Men krijgt nu een overzicht van de ver betering die daar ter plaatse is tot stand gekomen: uitzicht in de Kerkstraat, idem op den Achterweg, idem in de v. Egmonrt- straat, met een vluchtheuvel voor de wan delaars op dit soms zeer drukke kruispunt. KATWIJK AAN ZEE PROPAGANDA-AVOND EDERLANDSCHE BLINDENBOND Gisteravond werd in do Oranjezaal een propaganda-avond gehouden van den Ne- deriandschen Blindenbond. De heer Den Dikken sprak, bij verhinde ring van den burgemeester, een kort wel komstwoord. Het blindenvraagstuk is moei lijk. Spr. vraagt geen medelijden, maar be grijpen. De heer Van Driest, pianist, van Utrecht, speelde enkele muziekstukken. Mevrouw VerloopKruijt zong enkele liederen. De heer Van der Berg. spreker en declar mator, van Oosterbeek, droeg enkele go- dichten voor en hield daarna een korte rede. Vroeger werd de blinde, aldus spr., als overtollig beschouwd. Het Christendom heeft echter de opvattingen gekerstend. Wie heeft er gezondigd? vroeg men Christus sprak het schoone woord: noch deze, noch zijne ouders, doch deze is blind opdat de werken Gods in hem openbaar worden. Dt blinde mensch wil zijn zelfrespect hervin den. De onvoldoende opleiding van velen is vaak oorzaak van veel ellende. Ook de blinde heeft immers een taak. Veertig jaar bestaat de Ned. Blindenbond, die gezegend werk doet onder d? blinden. Spreker wijst op de nalatigheid van de Regecring in deze, vraagtt sympathie en besloot met het woord van Paulus: Draagt elkanders lasten. Tenslotte werd een propaganda-film ver toond: „Wat wij willen'. OUDHEIDSKAMER De Katijksche Oudheidskamer mag zich in een groote belangstelling, zoowel van badgasten als van plaatsgenooten verheu gen. Nog dagelijks bieden ingezetenen be langrijke voorwerpen van historische waar de aan. Zoo is het klavier van het orgel, afkomstig uit de Oude Kerk, door den heer N v Beelen geschonken. BENOEMING HOOFD CHR. U.L.O. Behoudens dispensatie van den Minister .an Onderijs heeft het bestuur van de Chr. u-l.o.-school in de Voorstraat in de plaats an den heer W. B. Hofman, die op 1 Jan. u.s. met pensioen gaat, tot hoofd dier school benoemd den heer F. W. A. Eiker- out, thans eerste onderwijzer aan die school. HILLEGOM SLAGADER DOORGESNEDEN De schilder G. K. had gistermiddag het ongeluk zijn polsslagader door te snijden, terwijl hij werkzaamheden verrichtte aan de bollenschuur van den heer v. K. aan de Van Tetsstraat. Door de sterke wind sloeg een raam dicht, waardoor hij de glas scherven in zijn pols kreeg, met het boven gemeld gevolg. Leden van de E.H.B.O. ver leenden de eerste hulp, waarna K. naar de Mariastichting werd vervoerd. Later op den middag kon hij weer huiswaarts keeren. KATWIJK AAN DE RIJN ERNSTIGE GEVOLGEN Meldden we dezer dagen de ernstige bot sing tusschen twee wielrijders, den heer C. v. d. B. uit Katwijk en J. van KI. uit Rijns burg, wc moeten thans helaas melden dat de toestand van J, yan KL als gevolg yan C. M„ wegens het plegen van onzedelijke handelingen met minderjarige meisjes. Ver dachte, die een volledige bekentenis heeft, afgelegd, is na verhoor en proces-verbaal voorloopig weder op vrije voeten gesteld. LISSE KOUDEKERK BENOEMD Onze plaatsgenoot de heer W. Batelaan is benoemd tot 5de machinist bij de Curasao- sche Scheepvaartmaatschappij. LEIDSCHENDAM GEMEENTEREKENING STOMPWIJK W. van Stompwijk deelen mede, dat met 14 Augustus ter Secretarie ter inzage ligt de gemeenterekeninng 1935, als mede de rekeningen van het Gas- en Electri- citeitsbedryf over hetzelfde tydvak. MOTORBOOT GERAMD Zaterdagavond trachtte de heer Dekker uit Den Haag met zijn motorboot den Vliet over te steken, waarbij hij waarschijnlijk geen acht gaf, dat uit de richting Voorschoten kwam een motorboot van den heer Zaalberg uit Amsterdam. De boot van D. werd door de boot van Z. geramd en tegen den basalt- steenen oever geworpen, waarna zij direct zonk. De heer D. en de nog drie inzittenden wisten zich via het zeildoeken tentdak te redden. DOOR BEROERTE GETROFFEN Zaterdagochtend kreeg de 50-jarige F. Boutsma, die aan het perceel Prinses Juliana weg 5 zijn wekelyksche gift in ontvangst kwam nemen, een beroerte, waardoor hij kwam te vallen op den stoepsteen en eenige verwondingen opliep aan het gezicht. Dr. Van der Stoel uit Voorschoten verleende de eerste hulp, waarna de Rijks- en Gemeentepolitie den man op een brancard hebben gelegd en binnengebracht in 't lokaal van de Veursche Eierenveiling, waar Dr. Reyers de verdere hulp verleende. Na door Dr. Reyers te zijn behandeld, heeft de man na een paar uur zijn reis naar zijn logement in Den Haag voortgezet. In de Loolaan te Voorburg heeft zich echter het geval herhaald, waarna hij op last vs Voorburgsche politie per ziekenauto naa gemeente-ziekenhuis in Den Haag is overge bracht, waar hij slechts enkele weken geleden uit was ontslagen. RIETVINKPOLDER Het bestuur van den polder „Rietvink" te Veur maakt bekend, dat voor belanghebbenden vanaf heden tot en met 25 Aug a.s. op den Z. O. Binnensingel te Den Haag ter inzage ligt de door Ged. Staten goedgekeurde Keur en Politieverordening. INBRAAK BIJ SCHOOLHOOFD Door middel van braak heeft „men" zich toegang verschaft tot de naast de school gelegen woning van den heer Kool, hoofd der openbare lagere school, aan den West- vlietweg. Alles is doorzocht en overhoop gehaald. Daar de familie Kool elders ver toeft kon nog niet worden vastgesteld wat vermist wordt. Rijk^- en gemeentepolitie leiden het onderzoek. DIEFSTAL VAN TEGELS Ten nadeele van het Woningbureau Vro- nesteyn te Voorburg, is uit de Tedinger- straat, alhier, een partij betonnen straat tegels ontvreemd. De gemeentepolitie stelt een onderzoek in. KWAM ER GOED AF Maandagmiddag had aan den Westvliet weg een aanrijding plaats tusschen een auto (welke is doorgereden, doch wiens nummer bekend is) en den 12-jarlgen wiel rijder R. wonende aan den Achterweg. Het ongeluk ontstond, doordat de auto geen voorrang verleende, waardoor de jongen beklemd raakte tusschen een geparkeerde bakfiets en de auto. De jongen werd in den graskant geworpen, doch bekwam geen let sel. De bakfiets, zoowel als het pers< rijwiel werden vernield. De gemeentepolitie stelt een onderzoek in. ONTUCHT De rijks- en gemeentepolitie hebben ge arresteerd een 73-jarigen inwoner, zekeren ANNO 1799 's-Hertogenbosch Alle Bankzaken (Adv.) RADIO- D>3TRIBUTIE 12.20 Keulen, plji. 13-15 Brussel VI.13.30 Keu len. 14.50 Par Lis R-, 16.20 Keulen. 20.20 Brussel Fr.. 23.20 Weeenen of diversen. Programma IV: 8.-— Brussel VI., 8.20 diversen. 10.35 Londen K.. 14.20 Droltwich, 15.35 Londen R.. 17 35 Droltwich. 18 20 diversen, 18.59 Drolt- ieh, 21.20 Ween enof Straatsburg, 22.40 Lon den Reg. DONDERDAG 6 AUGUSTUS: Programma III: 8.— Keulen. 11.20 Parijs R.. 13.05 Brussel VI., 14.20 Keulen. 20.25 Wecnen of sel Fr.. 22.50 Boedapest of div. Program.na IV: 8— Brussel VI.. 9.0 Far «8 R.. en W. dezer gemeente hebben aan den Raad betreffende bovenvermeld onderwerp het navolgende prae-advics toegezonden. Ter voorkoming, wering, of beteugeling an besmettelijke ziekten in scholen en kinderbewaarplaatsen acht de commissie beheer voor den Schoolartsendienst „Hillegom en Omstreken" het wenschelijk een verordening vast te stellen. Bedoelde verordening heeft in hoofd zaak betrekking op de besmettelijke ziekten, waarvoor geen wettelijke regeling is getroffen, zooals mazelen, kinkhoest, waterpokken, bof, roode •hond, besmettelijke haar- en huid ziekten en tuberculose van de adem halingsorganen. Verder is zij van toe passing op het onderwijzend perso neel en de leerlingen van de scho len in deze gemeente, met dien ver stande, dat de verordening niet geldt in gevallen, waarin „de Wet tot be scherming van leerlingen tegen de ge volgen van besmettelijke ziekten van personeel van inrichtingen voor on derwijs" voorziet. Kosten zijn er voor de gemeente niet aan verbonden, omdat de schoolarts voorname lijk met de uitvoering zal worden belast. Het hierbij aangeboden ontwerp is samen gesteld door de Algemeene Vereeniging voor Sociale Geneeskunde, terwijl er door de commissie van beheer enkele wijzigingen in zijn aangebracht. Door den gemeente raad van Hillegom is een gelijkluidende verordening vastgesteld, waarvan Gedep. Staten dezer provincie de mededeeling jn afschrift hebben bericht. Aangezien het de commissie van beheer an groot belang voorkomt, dat de veror dening in alle bij den dienst aangesloten gemeenten van kracht wordt, stellen B. en W. den Raad voor, haar ook voor gemeente Lisse vast te stellen. WATERLEVERING Door de Waterleidingcommissie wordt B. W. dezer gemeente medegedeeld, dat er zich nog al eens moeilijkheden voor doen met betrekking tot de vaststelling van de waterabonnementen wegens tus- schentijdsche verlaging van de huurwaar den der perceelen. Ook treft de onbillijkheid, dat voor per ceelen, die een lagere huurwaarde hebben, door het verhuren van een of meer kamers, het houden van winkel of kantoor daarin, lager abonnement voor water wordt be taald Zelfs zijn er perceelen, waarvoor, tenge- olge van kinderaftrek, in het geheel geen personeeie belasting wordt geheven. Ten einde in deze leemten te voorzien, stelt bovengenoemde commissie voor artikel 3 der verordening, houdende de tarieven, met bepalingen voor waterlevering aan te rullen. Het college van B. en W. kan zich hier mede geheel vereenigen. Tevens stelt vorenbedoelde commis sie voor, om de meterhuur voor Vz meters gerekend, als te zijn ingegaan den len Juli 1936 gelijk te stellen met die der meters, nl. op f 0.15 per maand. Thans bedraagt deze huur f 0.20 per maand. De aankoopsprijs van beide soorten meters is tegen woordig gelijk, terwijl de aansluitin gen eveneens gelijk zijn, waardoor zij niet goed meer uit elkander te houden zijn. Momenteel zijn 182 V* meters geplaatst, zoodat de opbrengst der meterhuren met een bedrag van 182 maal f 0.60, is f 109.20 per jaar zal verminderen. Aangezien hiertegen uit exploitatie-oog punt geen bezwaar bestaat, hebben B. en W. den Raad voorgesteld art. 6 der veror dening dienovereenkomstig te wijzigen. PERSONALIA Voor de Vereeniging van modevakscho len en industrie-onderwijs slaagden voor het diploma Lingerie: Nel Kaptein, S. Groe newoud, A. van Opzeeland, Jo Pol, Gr. Dui venvoorden, C. van Velzen, J. Langelaan en G. Hage; voor het diploma Costumière slaagden: Tr. Dames, J. van Gerven en A. van Gerven. Voor het examen Engelsch L. O. is ge slaagd mej. G. M. F. Dankelman INKWARTIERING Wij vernemen dat een gedeelte van het regiment grenadiers te 's-Gravenhage in den loop van 6 Augustus zal aankomen voor een nacht worden ingekwartierd bij de ingezetenen en den anderen dag wedop- om zal vertrekken. Het aantal dat in deze gemeente zal worden ingekwartierd be draagt 225 man en eenige paarden. DE KON. MIL. KABEL TE LISSE! Naar wij uit goede bron vernemen, zal ter gelegenheid van het verblijf in de/.e meente van een gedeelte van het regiment grenadiers door de Kon. Militaire Kapel op Donderdagavond een concert worden gege ven onder leiding van den kapitein direc teur C. L. W'alther Boer. Vermoedelijk zal dit concert gegeven worden op het par keerterrein van de „Hobaho". Deze kapel behoort tot een der beste orkesten van Europa. Wij vertrouwen dat er van de zijde van het publiek veel belangstelling zal wor den getoond voor dit buitengewone concert. VOORSCHOTEN ARBEIDSBEMIDDELING Bij het correspondentschap der arbeids bemiddeling alhier staan als werkzoeken den 96 personen ingeschreven. 19 timmerlieden, 15 metselaars, 14 opper lieden, 8 grondwerkers, 2 schilders, 66 land en tuinarbeiders, 13 losarbeiders, 2 loodgie- Agenda DIENST DER APOTHEKEN De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 3 tot en met Zondag 9 Aug. a.s. waargenomen door de apotheken: M. Boekwijt, Vischmarkt 4, tel. 552 en C. van Zijp, Wilhelminapark 8, Oegst- geest, telef. 274. een Nederlandsche en een Ned.-Indische marine haalt de Regeering de woorden van Minister Colijn aan, dat de marine een staatsmarine is. Behalve slechter, zou een splitsing ook duurder zijn. Met de instelling van een staatsmobili- satieraad is ook ten aanzien van de ma rine een aanvang gemaakt. Ook de Regeering acht meer vlagvertoon in de Ned.-Indische wateren noodig. Reeds wordt in dien geest gehandeld. 10.35 Droit\ :h, 18.20 don R., 22.i len R.. 17.05 Drolt- Ivorsen, 18.50 Droltwich, 21.05 Lon l Droltwich. ters, 1 taludwerker, 1 rietdekker, 2 straat- makers, 8 chauffeurs, 2 betonwerkers, 1 houtbewerker, 4 monteurs, 2 electriciens, 5 kantoorbedienden, 3 schippers. 1 smid, 1 surveillant, 1 letterzetter, 1 loopknecht, 1 bakker, 1 spinmeester, 1 bouwkundig op zichter, 1 meubelstoffeerder, 2 winkelbe dienden, 4 fabrieksarbeiders, 4 scheepma kers, 1 zadelmaker, 2 radio technikers, 1 erpleegster, 2 huishoudsters, 2 dienstboden, 1 instrumentmaker, 1 slager. Door den agent der arbeidsbemiddeling wordt dagelijks ten Raadhuize voor werk gevers cn werknemers zitting gehouden an des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur. DE DEFENSIE VAN NEDERL.-IND1E Naar aanpassing aan de sterk gewijzigde omstandigheden wordt gestreefd Bouw van drie kruisers ?j In de Memorie van Antwoord nopens de begrooting van het Departement der Marine wordt opgemerkt dat de regee ring de voorgestelde verhooging van militaire uitgaven slechts beschouwt als een eerste stap in de richting van een noodzakelijke maritiems weer macht. De sterk gewijzigde omstandigheden in aanmerking nemende, kan deze niet als voldoend© krachtig worden be schouwd, zoodat naar aanpassing moet worden gestreefd. Een positieve garantie dat in den oorlogs tijd de verbindingen tusschen de onder scheidene deelen van den archipel in stand kunnen worden gehouden, kan niet worden gegeven. De aanwezigheid echter van onze, op door het leger beveiligde vlootbasis steunende vloot, schept voor een eventueelen tegen stander groote onveiligheid ter zee. Een vij andelijke vloot die hier zou willen agéeren zal tot afdoende beveiligingsmaatregelen worden gedwongen en haar optreden zal zoo worden belemmerd, dat voor hjar een voortgezette blijvende actie binnen ons zee gebied een zeer riskante onderneming zal zijn. Intusschen dient rekening gehouden te worden met een geregeld verrassend optre den van vijandelijke lichtere strijdmiddelen raids van kruisers cn van verder licht materieel, die onze zeeverbindingen in ern stige mate kunnen verstoren. De taak van onze vloot zal zijn deze strijdkrachten op te sporen, aan te vallen en zoo mogelijk te vernietigen. Hierdoor blijkt dus dat met onderzee booten en andere lichte strijdkrachten een zoodanige onveiligheid ter zee kan worden geschapen dat een ongestoord, blijvend op- (reden voor den tegenstander kan worden bemoeilijkt, maar ook dat het openhouden van eigen zeeverbindingen alleen kan wor den gewaarborgd door krachtig bovenwater materieel. De Regeering hield dan ook reke ning bij haar gedachte omtrent de vlootsterkte, in 1940 te bereiken, met de aanwezigheid van drie kruisers. Dezelfde beschouwingen gelden ook voor de verbindingen over»zee en met het moe derland. Gezien de geografische omstandig heden is er alle kans dat zij kunnen wor den opengehouden, waardoor het econo misch leven en de voedselvoorziening be schermd zal zijn. De waarde van torpedo-motorbooten voor locale verdediging is de aandacht van het marinebestuur niet ontgaan. Een nieuwe boot is bij het marine-etablissement te Soerabaja in aanbouw. Dat op het rapport van de commissie-Kan nog niet beslist is. is het gevolg van de omstandigheid dat het opperbestuur een nader onderzoek noodig acht naar de kos ten van den vloot-aanbouw en exploitatie in een of andere samenstelling, zoomede van de luchtmacht en de mogelijkheid verschillende maatregelen inzake personeels voorziening. Anderzijds is het van de ontwikkeling van den finpncieelen toestand in de naaste toekomst afhankelijk in hoeverre op den duur in de exploitatie van een vloot- en luchtmacht van bepaalde samenstelling kan worden voorzien. De voorstellen van de Idenburg-commis- sie zijn nog bij het opperbestuur in be schouwing en hieromtrent is nog geen be slissing genomen. De Regecring heeft voorshands niet het voornemen om over te gaan tot doorvoering van het voorstel van de commissie-Idcn- burg om militie-plichtigen uit Nederland in deze gewesten te laten dienstdoen, ter ver vanging van inheemsche schepelingen. De vraag in hoeverre het capitulanten- stelsel hier te lande mogelijk kan worden toegepast, is nog in studie. Hiervan wordt geen verlichting van het raarine-personeel- vraagstuk verwacht. .Ten aanzien yan de bepleite splitsing in LAATSTE NIEUWS De wijzigingen in de steunuitkeeringen In verband met de Zaterdag jl. gepubli ceerde wijzigingen in de steunuitkeeringen, enz. heeft het bestuur van het r.k. Werklie denverbond heden aan den minister van Sociale Zaken het volgende telegram ge zonden: In verband met de voorgenomen wijziging in de steunverleening deelen wij u mede, dat ons verbondsbestuur, gegeven de omstandig heden, elke verlaging van den steun nood lottig acht en derhalve afwijst. Mocht Uwe Excellentie (de regeering) on danks ons standpunt de verantwoordelijk heid durven dragen op eenigerlei wijze tot verdere verlaging van steun aan groepen werkloozen over te gaan. waartoe afschaf fing van den huurtoeslag ongetwijfeld lei den zal, dan verzoeken wij allerdringendst: 1. zoodanigen maatregel te willen nemen, dat de afschaffing van den huurtoeslag niet ten laste van de werkloozen komt; 2. de steuupercentages. ook voor gezinnen met twee en drie kinderen, te verhoogen; 3. allen werkloozen goedkoope margarine te verstrekken; 4. den B-steun belangrijk te verhoogen; 5. voor alle werkverschaffingen, met rijks subsidie, kindertoeslag in te voeren op basis an 50 cent per week en per kind. Nog i i adres Het bestuur van het verbond van vakorga nisaties van hoofdarbeiders in Nederland heeft een adres gezonden aan den voorzitter an den raad van ministers cn den minister an Sociale Zaken, waarin verzocht wordt den door de opheffing van den huurtoeslag ontstanen onevenredigen druk door andere maatregelen op te heffen. Scheveningsche kustvisscherij ligt stil Door het slechte weer Door het ongunstige weer is de Scheve ningsche markt reeds drie dagen verstoken van aanvoer van vensohe visch uit zee. De schokkers kunnen met deze weersgesteldheid de visscherij niet uitoefenen, terwijl toch des zomers de vischhandelaren op den aanvoer door schokkers hoofdzakelijk zijn aange wezen. De kustvisscherij ligt dus thans ge heel stil. Hierdoor is een groot gebrek ont staan vooral aan schokkerschol, waarnaar steeds veel vraag is. Wel wordt van IJmuiden dagelijks visch doorgezonden, doch deze is voornamelijk rondvisch, o.a. sahelvisch en kabeljauw. De prijzen dezer fijnere vischsoorten, zoo als tong en tarbot, blijven zeer hoog. Doodelijk ongeluk te Teteringen Wielrijder door aato gegrepen Hedenmorgen zeven uur heeft op de Drie sprong te Teteringen, juist voor de kerk, een ernstig ongeluk plaats gehad, dat aan den wielrijder A. O o me n uit het gehucht Heusdenhout (N.-B.) het lev heeft gékost. Oomen wilde zich naar de kerk begeven en stak daartoe, komende van den Tilburg- schenweg, den rijweg over. Op dat oogen- blik naderde een vrachtauto. Oomen liet de wagen passeeren om daarna met de fiets het Kerkplein op te rijden. Van den ande ren kant was inmiddels een auto komen aanrijden, welke hij niet had opgemerkt. Oomen werd door deze auto gegrepen eb tegen den grond gesmakt De dood trad onmiddellijk in. De valuta-verhoudingen Een verklaring van den heer Labeyrie De „Agence Economique et Financiere" publiceert een verklaring, welke de heer La beyrie, gouverneur van de Bank van Frank rijk, gister ter gelegenheid van zijn bezoek aan mr. Trip, president van de Nederland sche Bank te Amsterdam, heeft afgelegd te genover den correspondent van dit blad. Voor het oogenblik, aldus de heer Labey rie, is niemand voornemens de eventueele modaliteiten eener algemeene sabilisatie ,,de jure" te onderzoeken, waarom een be spreking in diit stadium voorbarig zou zijn. Ik aarzel echter niet u mijn meening te be vestigen, nl. dat ik vurig wenscfh, dat wij weldra tot normaler economische toestanden in de wereld kunnen terugkeeren, door een werkelijke verbetering in liet ruilverkeer. Om daartoe te geraken, is naar mijn meening een internationale monetaire overeenkomst onontbeerlijk en ik ben van oordeel, dat deze overeenkomst van een stabilisatie dey valuta's vergezeld z.al moeten zijn. Maar in geen geval, zoo besloot de heer Labeyrie, overweegt Frankrijk, om op dit gebied ai- leen op te treden. Naar wij vernemen is het 672 d.w. groote zeemotorvrachtschip „Maraboe" van de N.V. Motorvrachtschip „Maraboe" te Rot terdam, behoudens inspectie, naar Engeland verkocht. Het schip, dat uitgerust is met een motor van 350 p.k., die het een snelheid geeft van 9 mijl, is in 1931 gebouwd on a werf van Gebr. Pot in Bolnes. Van Hr. Ms. gezant te Rio de Janeiro is telegrafisch bericht ontvangen, dat de Bra- ziliaansche regeering op 31 Juli jl. de loopige handelsovereenkomst met Neder land dd. 16 September 1931 heeft opgezegd. Onderhandelingen zijn gaande zoowel over een nieuwe overeenkomst alsook over de behandeling van de wederzijdsche invoer hangende deze onderhandelingen. KERKNIEUWS NED. HF.RV. KERK Beroepen: Te Middelharnis K. v. 3. Pol te Neder-Hardinxveld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1936 | | pagina 6