STADSNIEUWS KNOOP 1936 FIhma F. VAN LANSCHOT WOENSDAG 3 JUNI 1936 TWEEDE BLAD PAG. 6 Stichting Leidsche Borgstellingsfonds Zevende jaarverslag Dit zevende jaarverslag van de Stichting Leidsch Borgstellingsfonds doet den lezer zien, dat liet fonds niet alleen op krach tige wijze mede helpt den woeker in het volkscredietwezen te bestrijden, maar ook het financieel evenwicht in de gezinnen van de economisch zwakkeren bevordert. Door het Dag. Bestuur werden 660 (v.j. 559) schriftelijke aanvragen voor een borg stelling behandeld. -23 oativragen waren aan het eind van het .verslagjaar nog in onderzoek. 577 (v.j. 4S9) aanvragen voor een borgstel ling tot een gezamenlijk bedrag van f 46-469 (v.j. f41442) werden ingewilligd, verdeeld als volgt: Het grootste aantal aanvragers bestond ook nu weer uit fabrieks- en vakarbeiders. Tan einde een geldlecning mogelijk te maken, werden alzoo vele gezinnen, die door omstandigheden als ziekte, gezinsver meerdering, groot kinderaantal, werkloos heid, verhuizing, aanschaffing van kleeding, beddegoed, ledikanten, vernieuwing van huisraad etc. op een bepaald tijdstip geld noodig hadden en credietwaardig waren, aan een borgstelling geholpen. Voor zoover dit met het doel der Stich ting overeenkwam, is een enkele maal aan kleine zelfstandigen een borgstelling ver- Het crisisborgstellingsSnds van de afdoe- ling Leiden van het Nationaal Crisiscomité verleende daarentegen aan meerderen, daar voor in aanmerking komende kleine zelf standigen, een borgstelling. Het Leidsche Borgstellingsfonds werkte in nauw contact met dit fonds. 60 (v.j. 70) van de schriftelijke aanvragen voor een borgstelling moesten worden afge wezen, omdat: le. de aanvrager niet credietwaardig was: 2e do reden waarvoor men een borgstelling noodig had, niet beantwoordde aan het doel der Stichting; 3e. de aanvrager geen ern stige pogingen had gedaan, om een borg te vinden. Het gemiddelde bedrag der in den loop van het jaar verleende borgstellingen be droeg f 80.54 (v.j. f87. Het gemiddeld bedrag der op 31 Decem ber 1934 nog uitstaande borgstellingen be droeg f42.21 (v. j. f44,25.) Door de personen, aan wie een borgstel ling is verleemd, wordt over het algemeen behoorlijk aan hunne verplichtingen vol daan. Het verlies op borgstellingen beliep in 1935 slechts f 110.50 (v.j. f72.—). Het Leidsch Borgstellingsfonds is aange sloten bij de Nederlandsche Vereeniging voor Volkscredietwezen en woekerbestrij ding. x Het doel van deze vereemging is te be vorderen: a. dat, waar hier te lande het niet-com- mercieele volks-credietwezen niet of op on voldoende wijze is georganiseerd, hierin ,voor zooveel noodig worde voorzien; b. dat een zoo doeltreffend mogelijke uit voering van de Geldschieterswet worde vci- kregen; c. dat overigens de woeker in al zijn vor men worde bestreden. Ieder, die meent, dat hij zelf of een an der in handen is gevallen van ean clan destiene woekeraar of een geldschieter, die de gestelde voorwaarden niet in acht neemt, kan zich wenden tot den secretaris van het Bestuur, Nieuwst ecg no. 4. Om het damkampioenschap der Rijnstreek Ife uitslagen der wedstrijden luiden als frolgt: lste klasse, 3e en 4e ronde: S. v. d. Wijn gaard—P. v. d. Stel 2—0; J. Kleer—T. Op tendrees 2—0; P v. MastrigtC. Gastelaars afgebn; T Optendrees—P v Mastrigt 0—2: P v d Stel—J Kleer 1—1; J. Klinkenberg— S v d Wijngaard afgebr.; C. Gastelaars- S. v. d. Reek 0—2. 2e klasse: J. HiflsmanA. Pronk 1—1; L de Haan—J. Hes 0—2, A Pronk—L d. Haan 1—1; J- Langezaal—J Huisman 0—2 ;(regl.). 3e klasse: T. v. Beelen—N J. .v v.Houten 0—2; S KorpershoekC v Rossum 02. Deze week worden geen afgebroken par tijen uitgespeeld. LEIDSCHE BELASTING OPHAALDIENST Bovengenoemde vereeniging hield haar jaarvergadering, die evenals vorige jaren slecht was bezocht. Te even acht uur openae de voorzitter, de heer J. H. Schuller, de ver gadering en verzocht den secretaris de no tulen T'e lezen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Uit het jaarverslag van den secretaris merken wij op, da 4'het ledental nog steeds toeneemt en reeds de vijfduizend Is gepasseerd. Uit het verslag van den kas sier bleek, das op het kantoor in totaal 94056 kwitanties waren klaargemaakt, en door de boden f 170.802,84 was geïnd. De groote werk loosheid vindt ook in het ontvangen bedrag haar terugslag. Bij de bestuursverkiezing werd de heer C. Snel van den Leidschen Bestuurdersbond gekozen in de vacature- J. J. van Stralen, terwijl herkozen werden de heeren J. G. Valkenburgh en P. J. Pont van de Ned. Vakcentrale. ZILVEREN JUBILEUM BRIGADIER RIJNHOUT Morgen hoopt de heer M. P. Rijnhout, bri gadier van politie, den dag te herdenken, dat hij voor 25 jaren in politiedienst trad. Mor- genoclutend te 9.30 uur zal brigadier Rijn hout door het Leidsch Polï'-ie-Muziekgezel. schap aan zijn woning Heerenstraat 115 een aubade worden gebracht, waarbij hein te vens namens het politiekorps een stoffelijk blijk van aandenken zal worden aange boden. BINNENBRANDJE Gistermiddag omstreeks kwart over twee is vermoedelijk tengevolge van het over koken van een pot mastiek oen brandje ont staan op een plaatsje, gelegen achter de woning v,an den 47-jarigen smid K. aan dei Maresingel nr. 36. Het vuur vond greti; voedsel in een nabijstaand schuurtje en een aangrenzende keuken en greep zoo fel om zich heen dat men reeds een grooten ui slaanden brand vreesde. Behulpzame buren begonnen al vast het huisraad op straat te zetten. De politic- brandweer onder leiding van inspecteur Couzy was wederom spoedig aanwezig en tas''té liet vuur zóó krachtig en snel met 2 stralen op de motorspuit aan, dat he't gevaar voor uitbreiding al gauw geweken was. Na een kwartier waren de vlammen geblusch». Behalve de keuken en het schuurtje van K. raak' e ook een schuurtje van den schilder H. L. B. in brand, waarbij oo-k eenig schil, dersspreedschap .verloren ging. Zilveren jubileum De heer II. .T. II. J. Hasebroek, filiaalhou der van de Vclo Waschmachine-Mij., Bree- straat lio, herdenkt lieden den dag waarop hij voor 25 jaar voor 't eerst als zoodanig optrad. Do lieer Hasebroek is van de zijde van de directie der Maatschapeij hartelijk gehuldigd en mocht ook op andere wijze ele blijken van belangstelling en waar deering in ontvangst nemen. WATERTEMPERATUUR Zweminrichting De Zijl 15 gr. C. BURGERLIJKE STAND GEBOREN'. Cornell», Zn v P Chr de Haas en C M Molenaar Petronella. dr v W Hamerling M Houpa Willem, zn v C Turenhout en Kühn Josep'.i. zvi v J de Roo on M M Wes- ilman lzattk, v A Lens en T v Wee ren Johannes Tli. Fr., zn v J J Hogervorst en C M v d Plutim Jacobu-3 Renier, zn v M Baart en M A Mooten Willem Fr., zn v W E Geuite en JJ Slegtenhorst Maria C-. dr v v A Ru W Rol i M C Montagje Rudolf ep J M Schouten MarUiss L L M Polders Jacob, en E v Aal3t Hubertus W., zn v W H Heemskerk en M v Velzen Johannes z-i v F Flllppo en G v Egmonfl Jan. zn Lit en M v d Scarier Jaantje E dr v r Goossen en J Mulder Bernardus'. zn v Rinser en A Grevenstuk Chrlstiaan W.. C W Korema.i en T. J Wildenboer Jo- n«vj. zn v P C Bik en H M Rozier. VEKLEDEN H J Phllippo zn 3 d. A Verheul—Binnendijk wede 84 jr 1 v d Rejj- 50 jr -PP ede 60 jr C v d Heuvel urnBouthoorn vr 3i jr UIT DEN OMTREK ALPHEN AAN DEN RIJN AANRIJDING In de Prins Hendrikstraat werd de melk agen van Van D. aangereden door een _uto uit Apeldoorn. De wagen sloeg om en de inhoud vloeide tot ontsteltenis van V ver den weg. De bestuurder F. zeg toe de schade te zullen vergoeden. ONTVREEMDING Door den heer S. M. werd bij de politie aangifte gedaan dat door zekere De J. uit zijn winkel een. heerenhorloge is ontvreemd. Op dat moment was M. volgen» zijn verkla ■ing zelf in den winkel. AUTOBOTSING Op den Steektenveg kwam een auto uit Lunteren, bestuurd door K. aldaar, in aan rijding met een tegenligger, waardoor de inzittenden uit de eerste auto. nl. drie kinderen, vrij ernstig verwoiid werdén. De auto werd zeer ernstig beschadigd. De po litie stelt een onderzoek in. ARMENPRAKTIJK Hedenavond komt in den Raad in behan deling het voorstel voor regeling van de genees- en verloskundige praktijk. Dr. van der Wind te Aarlanderveen heeft B. en W. bericht gezonden dat hij. voorkeur geeft aan een vast bedrag, waartegen B. en W. geen bezwaar maken. B. en W, stellen daartoe voor f 75 per jaar. JUBILEUM MEVROUW VAN ERK 1 en 2 Juni zijn voor den heer en mevr. Van Erk dagen van dankbaar herdenken geweest. Zooals alle lezers weten is mevr. Van Erk de beheerster van het gebouw van heJ Groene Kruis alhier. Dat de arbeid van mevr. Van Erk ge waardeerd wordt is gisteren wel heel duide lijk gebleken. Namens het bestuur van het Groene Kruis werd het woord gevoerd door den lieer D. Raaphorst, voorzitter. Voor de bijzondere wijze waarop alles beheerd wordt is het bestuur zeer erkentelijk. Groote accuratesse gepaard met voorko mendheid voor ieder en daarbij steeds voor loden en anderen gereed hulp te verleenen. Als blijk van deze waardeering bood het bestuur een fraaie bloemenmand aan, als ook' een enveloppe met inhoud. Niet alleen het bestuur, maar ook de doktoren toonden hun belangstelling. Dok toren van hier en omliggende gemeenten. Als we vermelden dat niet minder dan 2ë bloemstukken in de vertrekken waren op gesteld, dat ontvangen werden tientallen telegrammen en zeer veel brieven, dan kan men zich eenigermate een voorstelling ma ken van de huldiging. Gaarne voegen wij onze felicitatie bij de vele en hopen dat de heer en mevrouw Van Erk nog aele jaren ten bate van deze nut tige vereeniging die in den loop der jaren voor velen de zorgen heeft verlicht zullen mogen werkzaam zijn. EFFECTEN- EN INCASSOBANK N.V. In de vergadering van aandeelKotHers van de Effecten- en Incassobank N.V. alhier is de balans en verlies- en winstrekening over 1935 goedgekeurd. Aan provisie en interest werd een winst gemaakt van f 14.201.82 (v. j. f 14.662.78), de onkosten, waaronder salarissen, bedroegen f 10.83-4.43 v. j. f 11.013.10), waardoor een saldo overbleef van f 3367.39 (v. j. f 3649.6S) Besloten werd van de gemaakte win si. f 2000 (evenals vorig jaar) te bestemmen voor afschrijving op gehouwen. Het dividend werd vastgesteld op 3 pet. (als vorig jaar). BOSKOOP wegenplan Volgens het plan van Ged. Staten dezer provincie zal ook de verbinding Kruisweg- Benthuizen (Hoogeveensche weg) op het wegenplan gebracht worden als schakel in de doorgaande verbinding met Hillegersberg (Rotterdam), met de Rijnstreek -j HERKOZEN De heeren J. A. Hoofman en A. P. van Nes Pzn. zijn herkozen tot heemraad van den Vereenïgden Polder. AANRIJDING Zaterdagmiddag werd het 5-jarig zoontje van den heer Heij aan de Zuidkade door auto aangereden, doordat het ventje tegen de auto opliep. De toestand liet zich eerst niet zoo ernstig aanzien, doch in den loop van den volgenden dag moest het kind toch naar het Academisch ziekenhuis te Leiden worden overgebracht. wolfheze De hier ten bate van de stichting Wolfheze voor alleenstaande blinden gehouden collecte bracht f 50 op, HAZERSWOUDE PINKSTERCOLLECTE De Pinkstercollectte, gehouden in de Ned. Herv. Kerk ten ba' e v.an de Samenwerkende Zendingscorporatiën te Oegstgecst, heeft op gebracht f 112. EEN GROOTE VERBETERING De verbinding met Loete en Copierekade is ..j zooverre reeds to? Stand gekomen, dat door demping van het vrij diepe water, waaraan vele boom kweekers voor een groot gedeelte hebben bijgedragen, deze thans to oet en per rijwiel begaanbaar is gemaakt. De wacht is nu op een brug, die de plank, die nu aanwezig is, nog moet vervangen. De binnenweg „Hazerswoude via Loeit e Alphen" dtis een feit' geworden en zal ongetwijfeld ...or velen een groote verbetering zijn. Men zij er evenwel op bedacht: De Copierekade ia nog niet van een rijwielpad voorzien. HILLEGOM VERDACHT STERFGEVAL THANS OPGEHELDERD? In verband met het plotseling overlijden ran den 20-jarigen v. d. E. heeft de Justitie te Haarlem het lijk in beslag genomen en Dr. J. P. L. Hulst ui? Leiden opgedragen sectie te verrichten, daar de doodsoorzaak niet met zekerheid kon worden vastgesteld. Uit betrouwbare bron wordt ons thans medegedeeld, da? bij onderzoek is gebleken dat van een gewelddadige dood geen spraae is. Van de E. leed dikwijls aan zware hoold- oijnen, welke bij goede verwarming van het hoofd weken. Nu moest hij Vrijdag even in het huis van zijn broer, die in hot buiten land vertoefde, wezen, en daar hij hinder van hoofdpijn had is hij even op de divan gaan liggen en heeft zijn gummi regenjas over het hoofd getrokken voor verwarming. Door de rubberlucht schijnt hij bedwelm a geraak? te zijn en de gummi heeft de toevoer van versche lucht geheel afgesloten, waar door hij de verstikkingsdood is gestorven. Uit genomen proeven is gebleken dat d;t zeer wel mogelijk is. Het lijk is inmiddels rij gegeven. KATWIJK AAN ZEE AANRIJDING A. V. uit de Varkevisserstraat deed aan gifte dat hij is aangereden door een ge span van den melkhandelaar P., bestuurd door een li-jarige jongen. V. heeft zich bij deze aanrijding ernstig bezeerd, zoo, dat hij voorloopig zijn werkzaamheden net kan 'errichten. VOETBAL Katwijk I—Hilllinen I 4—7 2e Pinksterdag speelde Katwijk I een vriendschappelijke wedstrijd tegen Hilünen I uit Hillegom. De Hillegommcrs wonnen met 47. Verdere uitslagen Katwijk IRijnsburg- sche Boys I 5—2. Katwijk II—Hilünen II 64; Katwijk III—Quick Boys III 35. KOUDEKERK BURGERWACHT I Zaterdag 6 Juni a„s. des nam. 6—8 uur, zal de Burgerwacht alhier een schietoefe ning houden te Katwijk a. Zee. Voor de schutters, die deel nemen aan de schietoefe ning worden geweren afgegeven op Vrijdag middag van 5—7 uur ten Raadhuize. Wie na 7.30 uur qp de baan zich meldt, kan niet meer schieten, maar wordt be schouwd als belangstellende. Wie het kleine niet eert is het groote niet weert. hoeveel visch er uitgezet was en op welke plaatsen. Veel leerzame opmerkingen wer den gemaakt, waarmede de leden hun winst kunnen doen. De voorzitter dankte den spreker voor zijn causerie en sloot de vergadering met de beste wensohen voor „Advcndo". Koopt allen een Zomerpostzegel wij zijn tevreden. LEIDERDORP, VLEESCHKEURING In Mei werden aangegeven' voor nood- slachting 3 runderen (2 afgekeurd); 6 kal veren (4 afgek.); 6 schapen (afg.), 1 geit (afg.). Voor beclrijfselachting: 12 runderen, 19 varkens en 3 kalveren. RAADSAGENDA De Raad dezer gemeente zal vergaderen op Donderdag 4 Juni a.s. des vm. 10.15 u. 1 Notulen. 2 Ingekomen stukken en Me- dedeeüngen. 3 Voorstel te besluiten dat wij ziging van het uitbreidingsplan in voorbe reiding is; 4 Vaststelling rekening-courant overeenkomst. 5 Voorstel verlenging kas- geldleening; 6 voorstel niet invoering van de loonbijslagregeling. 7 Wijziging werkver schaffingsplan. 8 Vaststelling vergoedingen art. 101 L. O.-wet 1920: 9. Goedkeuring reke ning Burgerlijk Armbestuur. 10 Vaststelling kohier Straatbelasting. 11 Reclame Straat belasting. 11. Reclame Straatbelasting. ir Wijziging begrootingen 1935 en 1936; 13 Me dewerking aan de oprichting van een cul- tureele cursus. 14 Rondvraag LEI DSGHEND AM VERGADERING VAN INGELANDEN De gecombineerde Starrevaart- en Dam houderpolder te Stompwijk hield op 28 Mei zijn jaarvergadering (Ingelanden). De rekening 1935, welke slui? melt een nadeelig saldo van pl.m. f 3S0 en de begroo ting 1936 werden overeenkomstig de voor stellen van het 'bestuur vastgesteld. Door den secretaris werd uitvoerig toege licht, welke de oorzaken zijn van hei nadee- lig slo? der rekening 1935. De polderlastem voor 1936 werden bepaald op f 12 per H.A., dus f 1 lager dan vorig jaar. De voorzitter wenschte den heer W. B. Blonk, die een trouw bezoeker is van deze vergadering, in verband met zijn ernstige ziekte een spoedig algeheel herstel toe. Met algemeene stemmen werd ?ot voor zitter der Polders herkozen de heer L. C. van Santen. WIE WIL ER NAAR EEN KAMP? Het Comité „Jong Holland sn.ak? naar werk" verzoekt ons mede ie deelen dat jon gelui van 17—25 jaar, die in aanmerking wenschen te komen voor een acht-weeksche uitzending naar het werkkamp de Schaaps kooi op Rockanje, zich kunnen aanmelden bij den heer J. Quartel. Tedingerstraat 9. BURGERL. STAND VAN VEUR Bevallen: v. d. Wal geb. König, z.; de Ruij- ter geb. Drost, z.; van Oosten geb. van Bo- heemen, z. Ondertrouwd: G. A. Grunder en H. M. Chr. Seyger. Overleden: C. J. M. Remmerswaal, S j.; L. Duivesteijn, 55 j. LISSE HENGELAARSVEREEN. „ADVENDO" De Hengelaarsvereeniging „Advendo" al hier hield onder leiding van den voorzitter, den heer J. H. Baak, 'n loden vergadering in „De Vereeniging". Dc voorzitter sprak ter opening een kort welkomstwoord. Hierna ging men over tot bestuursverkiezing, waar van de uitslag was als volgt: A. Vanecvcld, voorzitter; A. Warmerdam^ secretaris; J. van Gameren, penningmeester; P. Veenman en J. Duynmeyer, commissarissen. Vervolgens werd het woord gegeven aan den heer Hallebosch uit Leiden, welke een interessante causerie hield en o. a. vertelde Zooals gewoonlijk werden op don avond a 2e Pinksterdag wederom dc jaar lij k- sc.he oefeningen gehouden met de brand bluschmiddelcn der gemeente. Bij de oefc ningen bleek, dat hot materiaal, waarover do Lissesohe brandweer beschikken mag, in goede conditie was. De oefeningen slaagden uitstekend. DAMMEN De uitslag der 12de ronde van dc borden edstrijden van P.D.L.V. luidt als volgt: le Klasse: W. MohlmannW. Dietcrman 20; S. van DuinG. v. d. Steld 2U; D. Algera—C. Blom 0—2; II. Baartman—A. Wijnhout 20; D. Vergunst—J. C. Hobo 1— 1; I. v. d. MeulenY. de Jong 0—2; J. Al geraG. Balkenende 02. 2e Klasse: P. G. BalkenendeS. Klein 2 0; Th. BoodenC. v. d. Leede 11; J. Lang broekB. Kuipers 02; S. AlgeraC. Boo gerd 20; Z. de JongM. Bloch 20; M. SminkH. C. Atbers 02; C. dc JongG. d. Voet 11. Afgebroken partijen: I. v. d. MeulenD Algera 2—0; D. Algera—G. Balkenende 0— 2; D. VergunstG. Balkenende 20; M. Smink—S. de Jong 0—2; G. van der Voet— M. Smink 11. VERTREK VAN DEN HEER J. DEKKER De heer J. Dekker, hoofd der Ned. Herv. school, welke een benoeming ontving naar Utrecht, zal%iet 1 September onze gemeen- lan verlaten. NOORDWIJK SLEUTELBEEN GEBROKEN Dinsdagmiddag kwam de 7-jarige A. v. R., die met eenige vrienden in een schuur aan de Piet Heinstraat op een boerenkar aan het spelen was, te vallen. Een ontbo den geneesheer constateerde een sleutel- beenbreuk. NOORDWIJK AAN ZEE AANRIJDING Op den Ouden Zeeweg, ter hoogte van den Koepel weg, werd Maandagmiddag een fiet sende jongen door een luxe auto aangereden. Hoewel de bestuurder den jongen reeds ge zien moes? hebben, keek hij toch om naai een stilstaande autobus, welke hij juist pas seerde, met het bovenvermelde gevolg. Daar omstanders zich met dit geval 'bemoeiden, stapte de chauffeur uit en informeerde of he? slachtoffer zich bezeerd had. Zich niet om de beschadigde fiets bekommerend, reed hij daarop weder weg. Het nummer van de auto is bekend. OUDEWETERING DAMMEN Hedenavond zal een gecombineerd tiental uit L.P.D.V. te Lisse een wedstrijd spelen tegen een tiental van „Kijk Uit". WINKELSLUITING Naar wij vernemen wordt alhier onder de winkeliers een actie op touw gezet togen de bepalingen der gemeentelijke verordening, waarbij is bepaald, dat gedurende den zo mertijd de winkels des avonds eerst ge sloten behoeven te worden om 9 uur. Zoo als bekend beeft de Raad van Alkemadi destijds gebruik gemaakt van zijn bevoegd heid om in verband met het landelijk ka rakter der gemeente het sluitingsuur mei een uur te verlengen. Nu echter dé bevolking er meer cn meer toe schijnt over te gaan om den wettelijken tijd te volgen acht men in winkelierskrin gen den tijd gekomen om het sluitingsuur op 8 uur te stellen. In hoeverre deze actie de instemming van belanghebbenden heefl verworven, konden wij nog niet nagaan. Het schijnt echter wel vast te slaan, dat een adres aan den Raad zal worden gezonden. RIJNSBURG OM DE OPENBARE SCHOOL Behandeling voor Gedep. Staten De Raad van Rijmsburg heeft om redenen van bezuiniging besloten de eenige open bare lagere school, welke de gemeente "be zit, op te heffen. De tegen dit besluit dooi den heer S. van der Kraak en andere: gebrachte bezwaren zijn gistermiddag in openbare vergadering van dc Gedeputeerde Staten van Zuid-IIolland behandeld. Rapporteur was de heer T h. Houkels. die mededeeling deed van de binnengeko men bezwaren en hun motiveering. De meening van den hoofd-inspecjcur van het lager onderwijs, die opheffing onder de huidige omstandigheden ongewenscht acht werd gereleveerd. Eerst moet volgens den hoofd-inspecteur het resultaat van de werk zaamheden van de concentratie-commissie, die o.a. de mogelijkheid van samenvoeging der twee Hervormde scholen overweegt, worden afgewacht. De heer Sanders, secretaris van de Noordwijksche afdeeling van bet Ned. On derwijzers Genootschap, lichtte de bezw van de ouders toe. Spr. zeide de meening van den hoofd-ins'pectcur te onderschrijv Opheffing van de school zou alleen bespa ring van het salaris van een hoofd der school beteekencn. Als de kinderen i toekomst naar Katwijk moeten gaan, is het noodig, dat ze twaalf maal per week afstand van 4 K.M. over een gevaarlijke weg moeten afleggen. Tijdverlies, om ge-: wenschle sl ij tn cv van schoeisel cn moeilijk heden met de maaltijden zullen van de op heffing het gevolg zijn. Dit is een verkeer de bezuiniging; besparing op de kosten, welke dc school met zich brengt, is moge lijk, maar wordt niet betracht. De heer A. J. van Gerrcvi n k, burge meester van Oegstgecst, zeide namens bet gemeentebestuur, da? opheffing van de Rijns burger openbare school voor Oegs geest de noodzakelijkheid met zich brengen zat, een nieuwe openbare lagere school tc bouwen, aangezien de bestaande niet voor uitbrei ding vatbaar is, cn uit de te bouwen 36 arbeiderswoningen 60 kinderen ?c verwach ten zijn. Namens de uit drie leden bestaande min derheid in den Raad van Rijnsburg sprak het lid G. van Duin (Christ, arb. partij) die betoogde, dat bezuiniging niet het ware mo?ief tot opheffing is. De kerkelijke groe- peeringen, die in de gemeente Rijnsburg de meerderheid hebben, willen door de oohef- fing de bijzondere scholen bcvorderenl Mr. Th. G. Donder, namens de raads- meerderheid sprekende, 'betoogde, dat dc tegenstanders zich ten onrechte beroepen op het ministerieel schrijven van 27 Dec. '431. Men mag met zeggen, da? bezuiniging niet de ware reden is. Dc gemeente be spaart salarissen en exploitatievergoeding aan bijzondere scholen. Bovendien zijn de kosten per leerling niet dalende, zooals door tegenstanders is bevoogd, maar stijgende (in 1934 ruim f 12 en in 1935 ruim f 14). Ophef fing zou dus reeds f 5000 's jaars bezuinigen Niet s'erk is het gebezigde argument der groote gehechtheid aan het openbaar onder wijs; evenmin dat van dc gevaarlijkheid der dagelijks af te leggen weg. Wat de bezwaren van de gemeende Oegst. geest betreft: Ivan men'werkelijk van Rijns- burg eischen, dat ze nala,at een gewichtig besluit 1e nemen, alleen om het belang van naburige gemeente te on'Jzien? Spr. meende van niet. Hij besloot zijn betoog met aan het college goedkeuring van 't raadsbesluit 4e verzoeken De heeren V,an G er re vink en San ders repliceerden, waarna Mr. Donders dupliceerde. De beslissing van Ged. Staten volg? later. SASSENHEIM „CRESCENDO NAAR CONCOURS Ongetwijfeld heeft een zeer groot gedeelte an dc burgerij van Sassenheim met span ning uitgezien naar de uitslag van het con cours te Tuindorp Watergraafsmeer, waar aan het Chr. Fanfarekorps „Crescendo dit jaar zou deelnemen» Reeds een 6-tal jaren lang is „Crescendo" in de hoogste afdeeling lanfare bekroond met oen eerste prijs in de concert-wedstrijd voortdurend met een lioog aantal punten Zou „Crescendo", en met haar de pittige directeur, de heer W. J. Smolders uit Lei den, ook dit jaar in staat zijn de roemrijke traditie te handhaven? Inderdaad hebben beiden ons niet teleur gesteld. In de concert wedstrijd werd deel genomen wederom in de superieure afdee- ling fanfare, welk optreden werd bekroond met een eerste prijs met 408 punten van de maximum 420, terwijl in de eerewedstrijd werd beslag gelegd op de eerste eereprijs. Daar „Crescendo" hiermede verreweg het hoogste aantal punten behaalde over het ge heel concours, werd haar als extra prijs toegekend de legpenning, aangeboden door den Burgemeester van Amsterdam, Dr. W. de Vlugt. Ten overvloede werd de prestatie van den directeur beloond met liet toekennen van den dirccteursprijs, en liet moet voor den heer Smolders een groote voldoening zijn zijn jarenlange energie en toewijding daar mede te zien erkend. Directeur en korps hadden het zich met het spelen van de moeilijke suite „Scène; pittoresques" van J. Massenet lang niet gemakkelijk gemaakt. De uitvoering daarvan werd door de jury genoemd „het succes nummer van den dag". „Crescendo" heeft wederom bewezen dat Sassenheim terecht trotsch kan zijn op deze vereeniging en zoowel directeur als vereeni ging worden met. de behaalde lauweren van harte gefeliciteerd. WOUBRUGGE DRUKTE OP HET WATER Do opening van den vischtijd gaf Maan dag hier een groote drukte. Reeds vóór dag ,en dauw arriveerden do auto's en groepen 'wielrijders om toch maar zeker te zijn een riscfiboot machtig te worden. Het weer, een binnenwind, het ideaal voor de hengelaars, was gunstig en moer dan 200 vischbooten verspreidden zich al spoedig over het Paddo gat, de Wijde A en het Brasemermeer. Even later kwamen ook de watersportliefhebbers n groot getal, zoodat 'het geheel op onze mooie wateren een gezellige drukte gaf. AFSCHEID VAN DEN HEER H. DE BOER In redband met het a.s. vertrek van den heer H. de Boer, hoofd der Chr. school al hier, heeft een voorloopig comité dc oud leerlingen der school uitgenoodigd tot een samenkomst in het gebouw „Immanucl" op Vrijdag a.s., des nam. acht uur. EEN ZWAAR JAAR VOOR DE VEEHANDEL De toekomst lijkt iets beter dan ze was De Zuid-Hollandsche Bond van veehandelaren bijeen In de Sociëteit van de Diergaarde te Rot terdam kwam de Zuid-Hollandsche Bond van Veehandelaren in jaarvergadering bijeen, De voorzitter, de beer C. P. Alkemade te Rotterdam, opende de vergadering, nadat ■hij eerst door den eere-voorzitter, den lieer M. de Haa s, met enkele woorden bij de vergadering wa§ ingeleid, als nieuwe voor zitter. Den aanwezigen werd het welkom toe geroepen, o.a. den heer v. d. Akker van de Vereen, voor Dierenbescherming. De voorzitter meent dat er enkele symp tomen van verbetering zich vertoonen. Maar het is nog donker. Doch we hopen op beter cn gaan daarom met goeden moed dit jaar in. Aan het jaarverslag van dfen secretaris, den lieer H. I. Sterner te Rotterdam ontleenen we het volgende: Veel aangenaams kan niet medegedeeld worden, want 1935 is voor allen geweest niets dan tegenslag in zaken. Velen zijn aan de armoede toe. Niets was loonend. Dg handel was ten doode opgeschreven. De moed het optimisme der veehandelaars moet be wonderd worden nu alles tegenloopt. Export is er haast niet geweest, wat met toeslag van de regeering over de grens ging, had geen invloed op de markt. De prijzen bleven abnormaal laag. Zoolang de koopkracht van de consument niet verbetert, zoolang zal de toestand van de veehandel ook slecht blijven. Verschillende vergaderingen zijn gehou den. Van oen plan om een bond van jonge veehandelaren op te richten is nog niets gekomen; de moed is er uit. Met een sanee ringsplan voor de veehandel konden onze adhaesie niet betuigen. Met de R.T.M zijn gunstige tarieven bedongen. Met de grossiers is een regeling getroffen omtrent schadevergoeding bij slachtvee. Een Kerstveetentoonstelling is in 1935 niet gehouden nu de gemeente Rotterdam niet tijdig meewerkte. Vol goede moed ho pen we op een Kerstveetentoonstelling In hef bestuur ziin eenige veranderingen gekomen. De voorzitter, de heer M. den Hol lander, werd 65 jaar en vroeg ontslag. In zijn plaats werd Me hoer C. P. Alkemade kozen. Het financieel overzicht geeft een batig Wielrijders ,vopeen ZWEEFZADEL J&>éuitliet dutlfi.Vraaqk Uw rijwielhandelaar (Adv.) RADIO DISTRIBUTIE Prograir. Keulen: 11.20 ParUs R; 12.20 Keulen; pl.i 13.15 Brussel VI; pl.m 13.35 Keulen: 1-1.50 Pa rijs R; 17.20 Brussel Fr; 17.50 Parijs R; 18.20 Keulen; 20 05 Londen Ri 21.05" Leipzig; pl.m 22.15 Brussel VI; 22.30 Wcenen of dlv;; 23.10, Programma 4; S Bru-3sel VI; 9.30 Gram.muz., GRD: 10.35 Londen R; 12.05 Droitwlch; 14.20 Lenden R; 15.10 Droitwich: 18 20 Diversen; 18.50 Londen R; 19.30 Sportpraatje door dea heer J. G A. Janssen (journalist): 20 Droitwj 21.50 London Reg of dlv; 22.20 Droitwlch. DONDERDAG 4 Juni gramma 3: 8.Keulen, 8.45 diversen, 10.05 Keulen, 11.20 Partis R-, 13.05 Brussel VI., 14,20 Londen 'R., 16.20 Keulen, 17 15 Brussel VI., 18.50 Keulen, plm. 21.20 Rome of diversen. rogram.-na 4: 8.— Brussel VI.. 9.50 Partls 10.35 Londen Reg. 11.25 Droitwich, 16.10 Parü3 R,. 17.2c Droitwich. 18.20 diversen, 18.50 Droitwich. 19.15 Londen R.. 20.20 Droitwich, 21.50 Londen R, 22.20 Droitwich. 22 40 Londen R Agenda De avond- nacht en Zondagsdienst der apotheken wordt van Dinsdag 2 tot cn met Zondag 7 Juni a.s. waargenomen door do apotheken: G. H. Blanken Hoogewoerd 171 tel. 502; D. J. v Driestim, Mare 110. tel. 406; C. van Zijp, Wilhelminapark 8, Oegst- geest, telef. 274. ANNO 1799 's-Hertogenbosch Alle Bankzaken saldo aan van f 329.74, waarin is begrepen een voordeelig saldo.van do vorige Kerst veetentoonstelling van f 100, zoodat. de af deeling een saldo heeft van f 174.74 oven 1935. Het tekort van einde 1934 groot 90.S2 is dus veranderd in een batig saldo van f 83.92. i De begrooting over 1936 sluit met eert eindcijfer van 2055. In het bestuur werden herkozen de hee ren M. den Hollander, M. Molenaar Pz. en II. I. Sterner. Uit de mededeelingen. van. de Marktcom-. missies bleek, dat medewerking is verleend om in Gouda een' tentoonstelling tc houden op 26 en 27 Aug. a.s. Hiervoor werd mede werking der leden gevraagd en ook van het bestuur. Te Leiden is de markt zeer verbe terd. Ook te Rotterdam is de medewerking van den directeur zeer goed te noemen. Uit do vergadering werd echter aanmerking go maakt over de vaste staanplaatsen op do Maandagmarkt, die wel eens door onbevoeg den ingenomen worden. Gevraagd zal wor den om in de eerste uren meer toezicht. Als lid van het Hoofdbestuur werd aan gewezen de heer C. P. Alkemade. Besproken werd de beschrijvingsbrief voor de te Groningen te houden jaarvergadering van de Nederlandsche Bond. O.m. werd besloten om er op aan te drin gen, dat maatregelen genomen worden het benaderdslachtvee uit de vrije markt te hou- ;n, om de markt niet te bederven. Verschillende maatregelen worden aange prezen. Ook de devaluatie kwam hier ter (De vergadering duurt voort). Overtedingen wet op uitverkoopen De Haagsche kantonrechter behandelde weer eenige overtredingszaken ten opzichte van de wet op uitverkoopen te Amsterdam. De koopman R. K. stond terecht voor een overtreding van genoemde wet. Hij heeft een zaak in de Boekhorststraat overgenomen tij dens de liquidatie van den winkel en is kalm doorgegaan met het aankondigen van een „opheffings-uitverkoop". Dit is echter verboden. Conform den eisch (f 35.boete, subs. 20 dagen) werd vonnis gewezen. Tegen den winkelier E. van der K. eischte het o.m. eveneens f 35.subs. 20 dagen. Hij heeft artikelen uitgestald, voorzien van „zeer opvallende prijsaanduidingen" .terwijl het pand bovendien nog voorzien was van het bordje „te huur". Conform den eisch werd vonnis gewezen. Voor den kantonrechter verschenen ook nog de directeur van de N.V. Singer Maat- schapDij, de gemachtigde van D. B. winke lier en N.V. directeur van het warenhuis. Allen ziuden ieder op zijn manier den indruk hebben gewekt van een tijdelijke voordeelige aanbieding in verband met b ij- zondere omstandigheden in het v/inkelbedrijf. Volgens het arrest van den Hoogen Raad van 4 Mei j.l. vallen de hierboven genoemde gp\ allen buiten de wet op de uitverkoopen en opruimingen. De „bijzondere omstandig heden", waarvan artikel 2, tweede lid spreekt, zijn volgens dit arrest, te vinden in artikel 6 van de wet op re uitve '%oooen en opruimingen (overdracht, verpiua sing en verbouwing). Nu hier niet gesproken kan worcen van „bijzondere omstandigheden", waren verdachten nia+ -plicht een uitver koop-vergunning aan te vragen aan de Ka noer van Koophandel, weshalve de ambte naar van het O.M. ontslag van rechtsvervol- g'r.g tegen deze drie verdachten vroeg. Da kantonrechte"* sloot zich hierbij aan. De kantonrechter Mr. Ferguscn heeft he den schriftelijk vonnis gewezen in de zaak tegen a S. .tegen wien het O.M. f 1300.— boete hed geëischt, .vager» overtreding van da Ictorijwet 1905. De kantonrechter heeft aitgemaakt, dat hier niet van certificaten in dan zin van artikel 2 ten derde van de loterywet 1905 kan worden gesproken. Verdachte heeft niets anders gedaan dan het aanbieden van stukken, die aantoonen, dat een koop, op crediet, van een lot is afgesloten. De kantonrechter ontsloeg verdachte van alle rechtsvervolging.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1936 | | pagina 6