Leidse vakscholen krijgen nop- en stopcursus een Prachtig vioolspel van Theo Olof Tekeningen uit het Leids prentenkabinet in Gent NIEUWE LEIDSCHE COURANT NAUWKEURIG WERKJE Wat is toch eigenlijk dat noppen en stoppen? (Van een onzer verslaggevers) Zoals wU reeds hebben bericht, zal binnenkort in Leiden een „nop> en stop- cursus" geopend worden, waar by enkele vakscholen zullen worden ingeschakeld. Wat is dat, „noppen" en „stoppen"? Is dat iets nieuws? Is het iets ouds? En, indien dit laatste het geval is, waarom begint men dan eerst thans met een dergelyke cursus in een stad, die groot geworden is in de textiel? Ik wist dat zelf allemaal niet zo precies, en ben daarom maar eens naar de heer W. Schrandt gestapt. De heer Schrandt, die directeur is van de N.V. Koninklijke Nederlandsche Fabrieken van Wollen Dekens, v.h. J. C. Zaalberg Zoon, zoals de volledige naam van deze bekende industrie luidt. ..Noppen en stoppen", aldus de heer Schrandt. „is een onderdeel van de wol- len-stoffenindustrie. en het betreft het veredelen van dè geweven lappen stof. die nog niet afgewerkt zijn. Kijk, in het kort komt onze industrie hier op neer: onze ruwe wol gaat aller eerst naar onze eigen spinnerijen de wol tot garen wordt ge sponnen. Vroeger deden we dat hier. maar er waren niet voldoende geschool de arbeidskrachten te krijgen, zodat wat dit onderdeel betreft, moesten 1 huizen. Die garens worden hier in onze eigen weverijen in Leiden verweven tot lappen ongeveer 50 meter. Wanneer lap uit de weverij komt, is hij nog lang niet klaar om verkocht te worden. Niet alleen dat hij onder meer nog gevold moet worden, (d-i. een behandeling de stof. waarbij onder toevoeging zeep of een bepaalde kleisoort, voller- aarde geheten, door speciale mechanische methoden de wolhaartjes tot een viltige laag worden verwerkt, die de draden het weefsel bedekt), maar daarvóór moet eerst de lap stof gezuiverd worden a A d allerlei ongerechtigheden. Hier hebt u ïn lap. die zo van de weverij komt". Het was niet veel fraais, wat ik zag. en ruw aanvoelende stof. Hier en daar gaatjes, verdikkingen en verschijnselen, die men bij een dameskous „ladd< w noemen. Nee, hier was nog lang geen net costume van te maken, zag ik wel. ,,Die ruigte", vertelde de heer Schrand: verder, „gaat er na de diverse bewerkin gen af, en al die grote en kleine weef- foutjes zijn karweitjes voor de nop- er itopmeisjes. Kijk. hier is een draad ge- iroken, ginds zit een knoop in de draad r4en daar loopt een dubbele draad. Dat 'e moet allemaal verwijderd worden. Nu de meisjes kijken, die fJdeze dingen in het reine brengen". Op de nop- en stopafdeling waren een twintig meisjes bezig. Elke binnenkomen de lap werd bekeken en bjj de fouten gemerkt met krijtstrepen. Het opsporen Is de lap van allerlei mogelijke krijt tekeningen voorzien, dan gaat hij 1 de meisjes, die het euvel verhelpen. ..Dat is een nauwkeurig werkje". - h telde de heer Schrandt. .,en daarom kun je daar niet iedereen voor gebruiken' Is de lap gecorrigeerd genopt en stapt dus dat gaat hij naar de leidster deze afdeling, mejuffrouw Kok, die in Tilburg is opgeleid en aldaar haar di ploma heeft gehaald. Zij onderwerpt de itof aan een laatste inspectie. iu toe worden de meisjes opgeleid fabriek", aldus de heer Schrandt. Na een jaar kunnen ze het. Maar als ze iraks de cursus volgen, zijn ze in een - ïalf jaar klaar". Vroeger gingen de stoffen altijd naar Tilburg om genopt en gestopt te worden, waardoor duizenden en duizenden gul- dens per week buiten Leiden verdiend Jwerden, in plaats van hier. Daarom heb- Krantz en wij de opleiding maar zelf hand genomen. Maar ideaal is dit I latuurlijk niet, en daarom zij wij erg .g, 'erheugd dat wethouder Van Schaik de ;a westie van een cursus heeft willen be- tuderen timuleren. de totstandkoming PUZZLE PROMINENTEN 1. Fam. De Vries, Drieplassenweg 14, Katwijk aan Zee; 2. mej. G. C. Joh. Punt, Groenhovenstraat 12, Lei den; 3. C. O. Helmus, Piet Heinstraat 30, Alphen aan den Rijn. Noppen en stoppen is een kunst, waar iedere vrouw ook later wat aan heeft. Niet alleen als ze als huisvrouw allerlei kledingstukken te repareren krijgt, maar zij kan ohk nog altijd terecht bij stoppa ge-inrichtingen. Want noppen en stoppen is eigenlijk niets anders dan onzichtbaar stoppen"- Ten slotte vertelde de heer Schrandt nog. dat over een half jaar de nop- en stopafdeling, die nu nog in een te kleine ruimte is ondergebracht, wordt overge plaatst naar de lokaliteiten, waar thans nog de R.K. ambachtsschool zit. Ruime, lichte lokalen, met een aparte ingang en moderne sanitaire installatie. ..Over een paar jaar hoop ik tweemaal zoveel nopsters en stopsters te hebben als nu- We kunnen ze best gebruiken" aldus de heer Schrandt- Stromen bier bij de Haagse Schouw Op het drukke kruispunt by de Haagse Schouw is gistermiddag tussen vijf en zes uur het verkeer vrij ernstig gestag neerd geweest. Daar is namelijk een aan hangwagen van een vrachtauto door nog onbekende oorzaak gekanteld, midden op het kruispunt en deze aanhangwagen geladen met flessen bier. Na drie kwartier waren de scherven mitsgaders de nog hele flessen plus de gekantelde wagen weggeruimd, zodat het verkeer weer ongehinderd voortgang kon hebben. Christen-vrouwenbond In een enigszins stemmig versierde zaal kwam de afdeling Leiden van de Chris ten vrouwenbond bijeen in een Kerst- wijdingsavond. De presidente hield haar openingswoord een meditatie, w; in ze de betekenis van het Kerstfeest onderstreepte. In ons hart is de bede, dat we allen mogen en kunnen zeggen, dat de Zaligmaker heden ook voor is geboren, zo besloot zy dit korte woord van overdenking. Hierna werd de kerstliturgie va; N.C.V.B. beurtelings gelezen door de pre sidente en „gezegd" door mevr. Ingen Schenau. Een en ander werd afge wisseld door gemeenschappelijke zang van Kerstliederen. Na de payze werd Kerstverhaal verteld en een koortje zong enkele liederen. Kerstviering Zondagsschool De Zondagsschool „Laat de kindekens tot Mij komen" houdt Maandagavond om die Oosterkenk haar Kerstfeest- viering. Agenda voor Leiden Vrijdag Pieterskerkhof 4a, 912 en 210 Vereniging voor nazorg openbare b.l.o.- school, tentoonstelling van smyrnawerk en wollen sjaals. Ons Centrum, Hooigracht 84, 8 uur: politieke jongeren contact-raad, Jar Hes uit Naarden over: Waarom inter- politiek overleg tussen de jongeren? Snouck-Hurgronjehuis, 8 uur: K. en O. mr dr M. J. van der Flier over: Hoe leefde men in Rome ten tijde van Kei zer Augustus? Marekerk, 8 uur: Bijzonder Kerkewerk, Kerstspel „De Ster van Bethlehem" door de Leidse oecumenische spelgroep o.l. Musica, orgel: J. Hier wordt genopt en gestopt Foto N. Oud-Leiden, prof. dr r: Parade van bouw- •t lichtbeelden. Alg. Ned. Invaliden- gemeen- H. Zondervan, Hogerwerf. Lakenhal, 8 ui E. H. ter Kuile kundige ideeën, Burcht, 8 uui Bond, artistieke feestavond Oegstgeest, 2 en 7 i teraad, begroting 1953. Zaterdag Pieterskerkhof 4a. 912 en 210 uur: Vereniging voor nazorg openbare b.l.o.- school. tentoonstelling van smyrnawerk en wollen sjaals. Snouck-Hurgronjehuis, half 3: Smal filmliga. filmvoorstelling voor kinderen der leden. Stadsgehoorzaal, half 8: T. en D., fees telijke jubileumavond. Jacobizaal Burcht, 8 uur: ouderavond Ewout-Joppenszgroep- Oegstgeest: Rhijngeesterstraatweg 58, 35 uur: receptie 40-jarig jubileum G. W. Proper. Maandag Stadhuis, 2 uur: gemeenteraad. Vlies, 2 uur: Ned. vereniging van huis vrouwen, Kerstmiddag. Doelen, half 10 en 2 uur: jeugdkaim- pioensohapppen L.S.B. Vlies, 8 uur: foto-flits-show. Lisse, Bloemlust, half 5: opening bloemententoonstelling. Nachtdienst apotheken Apotheek Van Driesum, Mare 110, tel 20406, en de Zuiderapotheek, Lammen schansweg 4, tel. 23553. Demping Mare gegund B. en W- hebben de demping van de Mare opgedragen aan de laagste inschrij- firma L. P. v. d. Geer alhier, die het werk zal uitvoeren voor f 168 870. In dit bedrag zijn. behalve de demping, begre pen het slopen van de brug bij de Harte- brugkerk, "van de St Nicolaasbrug. het aanleggen van een riolering in het te dempen gedeelte, het aanbrengen van een klinkerbestrating op puinfundering en het aanleggen van een trottoir aan weerszijden van de Mare. Japanse pagode in tuin van Volkenkunde Burgerlijke stand van Leiden Geboren: Frederica E d v Th J de Zwart en F C Peperkamp; Hendrika M d van Weeren en A Montagne; Wilhel- i d v A J Blansjaar en W Azier; Maria G K d v B Janssen en J Pelt; Eli sabeth G d v J Duindam en H Haasnoot; Dirk J C z v G van Duijn en C J M AndersonJean M z v C C Akkerman en A Holleman; Cornelia M d v H de Groot en J C Verhoog. Overleden: E M la Lau huisvr v Bak- huyzen 73 jr; J H van Duijl zoon 3 jr; N Ouwerkerk wed v Ouwerkerk 66 jr; G B Kempen wedn 77 jr; W Daalmeijer dochter 3 jr. Ondertrouwd: J J Sierat en S van der Reijden; A Schneider en G Hülters; G B Th Ouwerling en C E van den Berg; P der Blom en R Huijgens; J S van der Heide en M C van Weeren; A Zelden- thuis en A C B van Vegten; W A Huis- en C Zitvast J Klingen en C Dijk huizen; H H J de Graaf en M Th van der Veer; Th J Meijer en A P Hogervorst; C Pannekoek en A van der Stoel; W G van der Linden en J A Neuteboom; F P de Vries en T Switzer; T Guldemeester en D G van Venetien; J Benink en C P van der Star; J Boot en W J ter Laak; G L Mens Fiers Smeding en E Timmers; H van der Schaft en L A Mens; C F F Schwarz en J H de Boer. In de tuin van het rijksmuseum voor volkenkunde is kortgeleden een IVi me ter hoge bronzen pagode opgericht. Zo'n pagode komt in Japan bij elke Boeddhis tische tempel voor- De pagode is de Chi nees-Japanse opvating van de Indische stoepa. waarin een relikwie var Boeddha of een der grote volgelingen wordt bewaard In Japan zijn ze vaak van hout ge bouwd, doch ook stenen en bronzen, zo als deze, komen voor. De overstekende daken stellen de hemelen voor. Op ver schillende panelen zyn. in reliëf, voor stellingen van godheden aangebracht. In Japan wordt de pagode geacht ge luk in haar nabijheid te verspreiden er slechte invloeden af te wenden. Zij is zc opgesteld, dat men er van de afdeling VRIJDAG 19 DECEMBER 1952 Philips-directeur in Mexico in arrest Drie Nederlandse employé's van het Philips-bedrijf in Mexico, onder wie L. R., de „president van het Mexi- se bedrijf", zijn gisteren gearres teerd, en wel op grond van een feit dat reeds lang geleden gepleegd zou zijn en verband schijnt te houden met electri- 6che installaties, zo meldt A.P. China en Japan uit een goed gezicht op heeft. Een nieuwe opstelling van de bonte Chinese schimmen verdient voorts de bij zondere aandacht. Zij zijn opgesteld met indirecte verlichting, zodat zijin kleuren uitkomen tegen een schuin geplaatst scherm, juist zoals dat bij opvoeringen van schimmenspelen in China gebruike lijk was. Leids Propaganda-avond van drankweer-comité Drankgebruik kan fatale gevolgen voor de gezinnen hebben Het Leids dankweer-comité hield gisteren in de Jacobazaal van de Burcht een grote propaganda-avond. Een propaganda-woord werd gesproken door de heer W. K. Rysdorp, algemeen secretaris van de Nederlandse geheelonthoudersbond. Als men vraagt, hoe men in bet alge meen tegenover de fabricatie en d koop van sterke drank staat, zo ze krijgt men dikwijls een antwoord, uit blijkt dat men er niet tegen is. Niet, omdat men de caféhouder of drank fabrikant niet brodeloos wil maken. Maar waarom dan wel? Omdat het ge bruik van sterke drank zo goed is voor het gezin? Dit zou zelfs de felste drinker niet durven beweren, want de drank werkt verwoestend in een gezin. Het drankgebruik kan fatale gevolgen hebben en als we die niet kennen, moeten we maar eens gaan praten met de directeur van een consultatiebureau, aldus spr. De sterke drank bezit een element, waaraan men zioh niet kan ont worstelen, namelijk de alcohol. Aan de hand van enkele voorbeelden tekende spr. de verwoestende gevolgen, die het misbruik van alcohol op de ge zinnen heeft. Sterke nadruk legde hij op de verantwoordelijkheid, die allen heb ben ten opzichte van het sociale euvel van de drankmisbruik. Fel trok spr. van leer tegen de onverantwoordelijke reclame, die door de drankhandel wordt gemaakt. Wij zijn niet fanatiek, maar we leven Jaarlijkse expositie van Ars in de Lakenhal Luctor Ponse aan de vleugel Het derde concert in dit seizoen van de Leidse Kunstkring „Voor „Allen" bracht ons het optreden van de bekende violist Theo Olof, concertmees ter van het Residentie-Orkest, die op de vleugel werd begeleid door Luctor Ponse. Reeds eerder hadden wij de gelegenheid in deze rubrieken vast te stellen, dat Theo Olof tot onze uitnemendste violisten behoort en zijn optreden van gisteravond heeft ons in die mening slechts kunnen sterken. Oioi's grote muzikaliteit, zyn uitzon derlijk gerijpte techniek en stijlgevoel zullen hem stellig een grote toekomst verzekeren als solist. Hij had daarbij het geluk een accompagnateur van bijzon dere kwaliteit gevonden te hebben in Luctor Ponse, wiens verfijnd en«tegelijk brillant spel zich steeds in gepaste be scheidenheid tot een dienende rol wist te beperken. Olof's spel wordt gekenmerkt door een schier feilloze trefzekerheid, en ander zijds door een zeer genuanceerde streek- techniek; zijn vibrato is zeer snel, het geen aan de toon vaak een zeker brio geeft, vooral in de snellere delen. Zijn aandacht is sterk gericht op het détail, misschien iets minder op de grote lijnen. Het enige bezwaar, dat wij naast al deze kwaliteiten bespeuren, is o.i. een zekere nervositeit, een zekere onrust in de toonvorming, ten gevolge snelle vibrato en van een zeker gebrek forsheid in de streek. Met stukken van gedragen karakter, zoals de langzame delen van Bach's prachtige sonate in E, schaadt een en ander enigs- ns het effect. Ook in Beethovens beroemde Kreut- zersonate, met de voor de violist uiterst delicate inzet met dubbelgrepen zonder begeleiding, waren de snelle hoekdelen beter dan het sublieme mid dendeel; doch in die hoekdelen wist Olof dan ook aan zijn spel een waarlyk grootse allure te geven. Het hoogtepunt bereikte hij evenwel in zijn vertolking Debussy's sonate in g, de zwanen zang van de Franse meester en tevens zijn geniaalste werken. In de bouw vindt men sporen van Franck's invloed, (de verwantschap der thema's in de diverse delen), al is Debussy's idioom hier ver verwijderd van dat van de Maitre angélique. Olof en Ponse speelden dit werk met overgave en sterke affiniteit. Een ergerlijke interruptie werd tus sen het tweede en derde deel en ook later nog enige malen veroorzaakt door overluidruchtige stemmen in de gangen. Dat zoiets mogelijk is in onze Gehoor zaal wekt bevreemding. Dat de kunste naars, voor wie innerlijke concentratie tot het uiterste een eerste voorwaarde is, hierdoor geschokt moesten worden, zal niemand verwonderen. Toch wisten zy zich door de omstan digheden heen te slaan en het pro gramma op schitterende wijze te vol tooien. Szymanowsky's Fontaine d'Aré- thuse, Kreisler's Tambourin. Chinois en Saint-Saëns' capriccio op. 52 5 behoren tot het uitgebreide repertoire der vio- listische virtuositeit. Zij vinden hun be lang voornamelijk in de mogelijkheden, die zij de violist verschaffen zijn tech nisch meesterschap te tonen. Olof greep deze mogelijkheden aan om ons van zyn schitterende violistiekte overtuigen, zo dit al niet overbodig was. Vooral Szymanowsky vormde in dit op zicht een hoogtepunt. Geen wonder dat hem en zijn accompagnateur een bijzon der hartelijke ovatie ten deel viel. Dat Olof zich na deze bijzondere inspanning en na de hinderlijke storing niet meer in staat vóelde tot de gebruikelijke toegift, zal ieder begrijpen. J. van der Veen Kerstlied van een vrek In de foyer'brachten gisteravond leer- lingen van de meisjesschool voor U.L.O aan de Breestraat een bewerking Charles Dickens' Christmas Carol ten tonele. De bewerking was van Ab der Linden en de leiding berustte bij de heer P. van Dam, één van de leerkrach- Gelukkig tekenveel jongeren In de Lakenhal werd gistermiddag de jaarlijkse tentoonstelling van leden van het schildersgenootschap Ars Aemula Naturae geopend. De tentoonstellingen van Ars behoren tot de beste Leidse tradities en het mag gelukkig worden genoemd, dat er ieder jaar weer jongere kunstenaars onder de exposanten zijn. Dat immers betekent 'n zich steeds weer vernieu wen en het behoedt voor verstarring. Bovendien waarborgt het enthousiasme bij de studie en Ars is teken- en .schilder-academie, .al is het dat niet in de zin van de officiële scholen van die naam. Terecht kon de burgemeester in zijn openingswoord zeggen, dat Ars in een behoefte voorziet: Het werk, dat in de Lakenhal te zien is, getuigt er van. ter ondanks die precieusheid in een sfeer, die boeit. Van Van Looys ingang Het viel niet mee op het kleine toneel tje van de foyer te manoeuvreren, er waren aardige oplossingen gevonden. Ook het uitbeelden van de diverse figu ren was voor de meisjes geen gemakke- lijke taak. De moeilijke rol van Scrooge werd aardig vertolkt door Marie Dirkse, die overigens beter was als gierigaard dan als bekeerde. De avond was georganiseerd als ouder avond en de volle foyer heeft uitbundig het gebodene genoten. De tentoonstelling in de Lakenhal ge tuigt er tevens van, dat er hard gewerkt is in het afgelopen jaar. De kwaliteit van het geëxposeerde mag er zijn en de jury moet nogal streng geweest zijn. Alle exposanten uitvoerig bespreken zou ons te ver voeren; er zijn er bovendien velen onder, die de Leidenaars reeds van de vooraf gegane tentoonstellingen kennen. De namen van Lukas Verkoren, Piet Herfst, mevr. Oosterholt en Giselle van Essen-Kuster zijn in Leiden bekend genoeg. Zij handhaven hun kwaliteit op deze tentoonstelling op een zeer geluk kige wijze. Mej. Bake, N. Spijker. P. J. J. van Weerlee, G. v. d. Post, J. B. Vol kers, wie heeft hen al niet eerder op een tentoonstelling gezien? En hun werk geapprecieerd? Nieuweling voor Ars was Jan Akker mans, die in Leiden reeds exposeerde bij het Leids Kunst Centrum. Van hem hangen er drie kleurige doekjes, waar van „Wasgoed" het geestigst, de land schapjes bij Nistelrode en Zevenhoven het sterkst zijn. Het zelfportret van Van den Berg kon den we niet bewonderen, zijn lathyrus weL Tussen het stilleven met de kope ren pot van Bergman en zijn hortensia's is een groot verschil in opvatting. Het stilleven van C. Ekeris (op board), waa >•- in dezelfde harde blauwe kleur ver werkt is als in het stilleven van Berg man, is minder sterk dan laatstgenoemd Mej. Filippo is geen onbekende meer op de Are-tentoonstellingen; zij is het best in het kleine, illustratieve werk, zoals in de gelegenheidsgrafiekjes, die hier van haar hangen. B. Haver toont zich in zijn stilleven met flessen goede leerling van Ars. J. Jongkind, de nieuwe voorzitter kan heel goed met de techniek van de aquarel overweg, sfeervolle binnenplaatsje vonden wij wel het beste. de Boerhaavezalen kan men dit ech ter niet zeggen, daar werkt deze zin jor het detail destructief. Mevr. Trapman-Brouwer zond slechts één aquarel in: „Taggia na de processie". Prettig, maar wat traditioneel werk. Piet 'an Wees leverde een goede en originele .Keulse pot". En van Han Werz konden wij tot ons genoegen constateren, dat hij ,op gang" schijnt te komen. Het stilleventje met de half geschilde appel en de citroen beviel ons tenmin ste zéér goed. Na dit alles kunnen wij de verleiding de de toch niet weerstaan aanvang genoemde schilders die werken te noemen, die ons bijzonder hebben ge troffen. Dat zijn dan de „boomstudies" van mej. Bake, de decoratieve „honden" van Giselle van Essen-Kuster (het kon een ontwerp voor een wandtapijt zijn!) het portret van de heer N. A. C. van Piet Herfst, de „Bomen aan de bosrand" van Spijker en het grote stilleven van Ver koren. Ook het grote stilleven met fles van Van Weerlee beviel ons om zijn evenwichtigheid In zijn openingswoord wees de burge meester op de goede jurering, die hier heeft plaats gehad. Door de mazen van het net, dat zij hebben uitgezet, zijn ook heel wat amateurs gekropen. Dat zij tus sen de „beroeps-schilders" op deze ten toonstelling geenszins uit de toon vallen, bewijst weer eens temeer, dat men de grens amateur-beroeps tegenwoordig niet meer nauwkeurig trekken kan en mig. Voorzitter J. Jongkind dankte de bur gemeester voor zijn openingswoord en de heer PHinck voor zijn gastvrijheid in de Lakenhal, nu en alle vorige malen. Wat Ars betreft, daar gaat het nog niet „best", zo zei de voorzitter, maar wél „goed". Deze tentoonstelling is van dat „goede" het sprekende bewijs. C. Th. R. Een typisch illustratief talent is mevr. Lechner-Oosterman. Haar dorpshoek bij avond, knap op het karton neergezet, kon een illustratie zijn bij eeif Kerstver haal; langs het slootje met wilgen en fluitekruid aan de kant kan zonder meer de kleine Johannes van Van Ecden of Erik van Godfried Bomans lopen. Dat J. Mertens, wiens abstracte wer ken wij nog dezer dagen op de najaars tentoonstelling van het Leids Kunst Cen trum hebben gezien, óók een krijtteke ning als „Saturnus" kan inzenden, zul len wel weinigen vermoed hebben. Mühlstaff is een precieus stillevenschil der; zijn kannetjes en potjes staan ech- Ferd'nand wil het ook eens PT oberen Tentoonstelling in het museum voor schone kunsten In het sinds een jaar weer geheel gerestaureerde museum voor schone kunsten te Gent is op het ogenblik in een drietal ruime zalen een collectie tekeningen ge ëxposeerd, die deel uitmaakt van het bezit van het prentenkabinet der rijksuniver siteit te Leiden. De tentoonstelling wordt gehouden in het kader van de culturele uitwisseling Leiden-Gent. By de opening was namens het comité de Leidse wet houder van onderwijs en culturele zaken, de heer J. C. van Schaik, aanwezig. Burgemeester Clays van Gent sprak i reikt. Spr. kwam daarbij tot de conclusie, de openingsrede, waarin hij op het dat er belangrijke winst is behaald. Er punt als burgemeester af te treden de is een prettige verstandhouding gekomen voorlopige rekening opmaakte, van wat tussen de bevolkingen van beide steden in bet besef, dat we in verantwoordelijk heid staan ten opzichte ran onze mede mens. Wij propageren ook een drink gewoonte, maar dan een gezonde, die tegenover onze kinderen verantwoord is, zo eindigde de heer Rijsdorp. De heer E. Timan vertoond* ter af wisseling enkel» goede films. (Advertentie) N KERST SURPRISE i de uitwisseling is be- Kerstgerechten en -ver sieringen Geslaagde demonstratie in het Volkshuis De tentoonstelling van kerstversierin gen en kerstgerechten in het Volkshuis, georganiseerd door de commissie voor huishoudelijke en gezinsvoorlichting te Leiden, is gisteren een succes geworden. Zoals men weet. werken hierin samen de Ned. vereniging van huisvrouwen, de Ned Christen-vrouwenbond, de Ned. Katho lieke vrouwenbeweging, de -vrouwen bond van de V.V.D. en de vrouwenbond het N.V.V. en was er een openbare kookles aan verbonden. De toegang was gratis en het bezoek des middags en des avonds heeft de 500 verre overtroffen In de beide benedenkamers van het Volkshuis waren kersttafels aangericht, keurig versierd, met brandende lichtjes en gerechten op de bqrdjes Mevr. Man- ders en mevr. Razoux-Schultz demon streerden het maken van de versierin gen. mevr. Creyghton-Eldering het ma ken van bijzondere kerstgerechten. Zo werd o-a. getoond en verteld, hoe men harde Weners met glazuur of chocolade- crème maakt, hoe men ..boomstammen" versiert, zandkoekjes bakt. tomatensoep fabriceert, Brussels-lof-sla klaar maakt, borstplaat in kerstvormen giet en sinaas appelen opmaakt met allerlei vruchtjes. De kookdemonstratie werd gedeeltelijk in de kamers, gedeeltelijk in de keuken gehouden. Het resultaat was een groot aantal opgaven voor de cursussen. zijn heel wat waardevolle contac ten gelegd. In zijn antwoord wees wethouder Van Schaik er op, dat het prettig en goed geweest op dit niveau te kunnen uitwis selen. Op dit terrein is immers nooit wijdering mogelijk, waar dit op politiek en economisch gebied toch bijna steeds als een dreiging op de achtergrond blijft staan. Spr. dacht in dit verband Benelux, zo opgewekt begroet en thans voorwerp van strubbelingen. Hier, in kunst, heeft men echter vertrouwen vriendschap gekweekt. Onder de aanwezigen waren o.m. consuls van Nederland en Frankrijk vertegenwoordigers van de universiteit Gent. ruim 60 tekeningen zijn door de het Gentse museum ge kozen uit de verzameling, die in haar ge heel ter beschikking werd gesteld. Zy vertegenwoordigen onze beste Neder landse kunstenaars uit de Gouden Eeuw. Avercamp is er, Bloemaert, Ter Borch, Van Goyen, Jordaens, Jan Lievens, Dirck Maes, Ostade, Rembrandt, Jan Steen, de beide Van de Veldes zijn er en naast hen enkele „buitenlanders" als Hans Baldung Grien, Gasper Netscher en Barend van Orley. De tekeningen zijn grotendeels af komstig uit een verzameling van N. C. de Gijselaar, wiens interieur, in 1852 door Jac. L. Cornet getekend, mede op de toonstelling aanwezig is. De expositie blijft geopend tot Januari 1953. Zilveren jubileum van directrice meisjes-H.B.S. De directrice van de Meisjes-H.B.S. mej. J. L. van Hoorn recipieert morgen middag om half 4 in de school aan de Garenmarkt t.g.v. haar 25-j. jubileum. Ons Doel verdeelde woningen De woningbouwvereniging Ons Doel ls gisteravond in de Burcht bijeen ge weest onder voorzitterschap van dc heer AL H. Noteboom. Hoofdpunt van de agen da was de verdeling van do woningen van bouwcomplex X aan het Haagweg- kwartier. Het elfde bouwplan, de 264 woningen naby de Kanaalweg, komt over 400 dagen klaar, zo zeide de voorzitter. Hij memoreerde, dat Ons Doel altijd de baby is geweest onder de Leidse woning, bouwverenigingen. Zij kwam uit de oor log met 339 woningen. Als bouwplan XI is voltooid, heeft zij er 1058, een dus wel zeer verheugend? groei. In November '51 werd met de bouw van complex X begonnen. In den brede zette de voorzitter de wordingsgeschiede nis van dit plan uiteen. Bij de toewij zing ging 15 procent naar Rijk en ge meente. Van de 238 woningen en winkels gingen er 32 weg aan die 15 procent. 25 aan geldschieters en 30 aan militairen uit plan XI. Wanneer we de winkels nog aftrekken, bleven er in totaal 143 over. Met de vereniging Eensgezindheid werd overeengekomen, dat 9 leden van Ons Doel naar die vereniging konden over gaan. Na gewezen te hebben op het feit. dat de huren van nieuwbouw 145 procent liggen boven die van 1940. waardoor de verhoudingen wel erg scheefgetrokken worden, besprak de heer Noteboom de huren van bouwplan X Een derde-etage woning komt, met toeslagen mee. doch zonder water en licht op 8.85 per week; grootste woningen moeten f 11,30 doen. Ouden van dagen zullen voor hun woningen f 5.15 huur moeten neer tel- Er zijn nogal wat afschrijvingen van leden gekomen, die de hoge huur niet konden betalen. Ook voor de categorie ouden van dagen moest de vereniging daarom dringende gevallen van het bu- huisvesting overnemen. De groep gezinnen zonder kinderen en die met één kind zijn in dit plan nogal in de verdrukking gekomen. Sinds Augustus '51 konden geen nieuwe leden meer wor den ingeschreven. De vergadering be sprak tot slot nog woningbouwplan XI. waarvan Ons Doel een aanzienlijk per centage krijgt toegewezen. Woonwagenbewoners vrij na eis van 8 jaar Moord in Oosterhout werd niet bewezen Dq Bredase rechtbank heeft gisteren de twee woonwagenbewoners J. B. en S. J. vrijgesproken van de beschuldiging van moord op de 87-jarige Oosterhouter Adnaan Broders. die op 24 Augustus van dit jaar in het Wilhelminakanaal te Oos terhout is verdronken. Op 4 December was tegen de beide verdachten 8 laar gevangenisstraf geëist. De rechtbank achtte de aanklacht echter niet bewezen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 3