LEYDSE Woensdagfe Courant. PORTUGAL VRANKRYK A®. 1715. N®. 144 WESTINDIEN. KL'RASSAU den 9 O&obcr. Van de Kaïaquefe Kuft heeft men ty- ding, dat een of twceSpaanfe Oeilogfcheepen, nevens 2 Batken, na een gevegt van uuten op geroeide Kuif genomen hadden de ZeeuwTe Hoekei gevoerdliy Geuit Heymati 3 op welk getugt al le onze daai omtrent leggende Batken hctwaaids zyn gekomen zedetd zouden deze Ootlogfcheepen weder van die Kuft gewecken zyn. Te La- guayfa lagen de Spaanfc Scheepen van de Kaprs. Francisco Tontero en Kuis Coloimbra, naai Vera Crux moerende werwaards van daar reedt twee Scheepen vertrokken zyn ook legt te Totto Cabalho het Spaans Schip van Kapt. Francisco Sevilla, naar Laguayta gaande. Den 11 det gépalTeerde Maand is vcorby deze Haven gezeild Schipper Aient Moov. ïliet zyn geatriveerd Pieter Nodyn van Amltcidam de Sara Galey Jan Bettant, en meer andere Barken van de omleggende Eylanden. Voor j dagen is naar Amilecdam vertrokken de Viftotia Matten Hempel en lieeden gaat derwaards onder zeyl Kapt. Jan Berrant 3 als tfede Frans Thyfle en fietéi Baas naar Zeeland. Men hoord hier omtrent van geen kwade Schcepen. SPANJE N. MADRID den 9 November. Dezer dagen heeft zich de Groor-Btit- tar.nife Ambafiadeur de Kollonel Stanhope naar hetKafteel van Balfain fcègeeven en aldaar aan de Marquis Grimaldi Secretaris van Staat, we géns de Koning van Groot-Brittannien zyn Meefter gen otific eert, dat de Engelfe N atie met groot ongenoegen zag dar de Koning van Span- jen volharde in het weder eyfehen van Gibraltar dar zyn Btirtannife Majt. wenftc men geen Piojcften daar omtrent meer kwam te fotmec- ,,'ten, maar dat zyn Katholyke Majt. volgens hetTraftaat van Uvtiegt „deze Plaats aan de Engelfe Natie volkomen cedeerde en daar van voor altyd voor hem en zyne Nakomelingen afftondi dar hy nog ot- „dre had om te vragen de geheele Souyerainiteyt over de Ingezetenen van gemelde Stad en het geringe Territoir daar van dependeerende dat zyn Kathol, Majt. van zyn kant mede maintineeide het Traftaat van de Affiento den handel op de Zuyd-Zeecd de Weftindiën 3 en „eindelyk dat zyn hooge Principaal een klaar en precies antwoord ver- wagtede op al her voorgemelde men heeft over deeze zaaken albc- teyts verfcheyde Conferentien aan het Hof gehouden, maar men verze kerd dat daar omtrent nog niets beflooten ia 3 en volgens de meefte ge- dagten zal daai mede gewagt worden tot de te iug-komfte van de Ex- prefiens welke door dit Hof naar Parys en Kametyk gezonden zyn. Men continueerd met het klaat maken van vetfeheide Ootlogfcheepen in on ze Havens in de Middelandc Zee, en men heefi eenige nieuwe op Stapel gebragt in de ZCe-Steeden in de Ptoviutien van Biscaycn en Guïpuscoa, I T A L I E N. ROMEN den 9 November. De nieuwe Groot-Hertog van Toscanen JAN GASTON heeft aan de Paus kennilTe gegeeven van 't overlyden van zyn Vader Cofmus de Medicis de jdc van die Naam 3 als meede van het aanvaarden van de Regeering aldaardoch men verzekerd dat we gens den nieuwen Groot-Hertog tot dat eynde noch een plegtige Am- ballade herwaaids zal gezonden worden. Niet tegengaande de Paus zig in volkomen gezondheid bevind, heeft hy egtei deze week om het kwa de Weêr by geen publique Funftien geaffilieerd. Men heeft tyding dat (i£s Paus Neeven te Lóretto met veel diftinftie zyn ontfangen geworden. Den Ambalfadeur vanVenetien Haat in 'l kort zyn publique Intreedein deze Stad te doen. De Kardinaalen Legaaten geven zich veel moeiten om in haate Bedieningen gecontinueert te wordenj dog egter word vaft- gefield dat eenige te tug zullen worden geroepen. Als die van dc Duytfe Natie vootleede Dondetdag in baat Kerk de Naamdag van den Keyzer vierde heeft men geremarqueerd dar aldaar geen Spaanfe ofte Franfië Kardinaalen tegenwoordig zyn geweeft, als de Kardinaal Cenfuegos den Dienfi verrigtede: deze laafigenoemde Kardinaal word onder de Geleer den en Hovelingen voor een verftandig en groot Politicq aangezien. Men verwagt hier de Kardinaal van Althan uyt zyn Ondcrkoningfchap te Napels men geeft voor dat hy herwaards zal komen tot vettigtinge van zyn paiticuüere zaaken 5 maat andere meenen dat eenig geheym daar onder verborgen is. De Broeder van de Heer Bernini vermaard Hiftoiiefchry ver, is dezer dagen overleden. De Opzienders van het Con- Vent der Capucynen different hebbende met de Gardiaan, hebben zich voor de Voeten van zyn H. geworpen om haar demiffie te verzoeken 3 doch de Paus heeft hier op noch geen finaale tezolutie genomen. Men zegt dat de Koning van Sardinian zyn Miniflet de Graaf Gubeinatis van hier te rug wil ontbieden op pretext dat hy het accomodeme.it met dit Hof niet kan maken, dog men mcend dat daar andere reedenen toe zyn. De Kardinaal Salerno had dezer dagen een lange Audiëntie by de Paus, zoo men verzekerd over de zaaken van China 5 dog Pas/juin zegt dat het haar in China -weynig JeheeU war omtrent hunne differenten te Teamen uyteefyro- kinword. Het Sacro Collegio heeft zederd eenige dagen een Decreet ge- pubheeert in faveur van de Geeftelyke fraudatieb omtrent het doen det Miffen en andere H. Weiken. Den Abt Tancin heeft op her ontfangen tenor ExpreiTe var, Parys by de Secretaris van Staat geweeft en zoo tnen wil aan hem de Lyft overgegeven van alle de Kerkelyke Benefitien die de Koning van Vrankryk onlangs vergeven hcefr: men zegt dat ge melde Abt tegens het aanftaande Vootjaar naai Parys keercnzal. LISBON den 13 November. Op den 31 der voorleede Maand heeft de Koninginne «an de Hof-Dames de eerfte Audiëntie gegeeven zederd haar Majts. Kraambedde, en is ook vervolgens in de Ketk van Sr. Ro- chus geweeft. Den 4 dezer Maand Feeft van St. Carlos Boromeo des Keyzers Naamdag heeft het Hof in pragtig Gala verfcheenen. De In fanten Don Francisco en Don Antonio hebben zig te Aloochete met de jagt wezen vermaaken. Van den 15 tot den 25 van de voorige Maand, heeft men hier des avonds ten 8 uuren een Comeer aan den Hemel ge zien welke zich de eene tyd omtient 3 fpaonen lang en fomtyds wat gtootet vertoonden. Men ziet hiet een omfjandig Relaas van het Ger- vegt dat in Galilea tufTchen de Inwoonders van*t Gebcrgre"fliabot, met die van Nazateth ter ootzaake van de oneenigheden tufTchen de Ara- biets van't gemelde Gebergte en Stad is voorgevallen, behelzende vooi- namentlyk dat de Ataoiërg m-t een gioote magt afgekomen dc Stad Nazareth belegerd, en die na 9 bloedige Stoimen oveimecfterd, dezelve geplunderd en voor een groot gedeelte geruineeid hadden veele van dc Inwoonders waren uyt de Stad in het Kloofter van St. Francisciis van Sta, Gtuta gevlugt 3 waatom de Atabieten het zelve bclegeiden en na zulks 12 dagen geduurd had, vonden zich de Geeftelykcn nevens de daar in gevlugte Burgers en de Militie genoodzaakt het zelvé te veila- ten, en naar St. Akria te vlugten; dog de Atabie/s hadden het kort daaa na ook weder geabandonneetd en zig naar 't Gebergte te tug begeven, PARTS den 26 November. Gifteren heeft de Koning den RoUw aan genomen over de Këurvorft van Keulen, zyn oud-Oom. De Maiquisdë Billy is aangefteld tot Stalmeefter van de Graaf van Clermont Ftince van den Bloede. Men zal het Cours van de Koninginne weder met Boo- men beplanten alwaar de Hettoginne van Orleans de eerfte Boom zal ftellen. De Matquis van Harcoutt, Broeder van den Hë'tog dief Naant, heeft de onder-Luytenants-plaats in de Gendarmerie verkreegen welke de Graaf Plato gehad heeft. De Gtaaf van Clermont is van Chantiliy aan 't Hof te rug gekomen alwaar hy zig eenige tyd met den Heitog van Bourbon is wezen vermaaken. De Marquis van Teligiu, die zed-id eenige Jaaren Gouverneur van gemelde Ptins geweeft is heeft aan de Hettoginne zyn Moeder en den Hertog zyn Broeder permlffie verzegt om zig te rerireeren de Koning heeft hem, in conftdetatie van dc goe de opvoeding welke hy aan de Graaf van Clermont gegeven heeft, met een renfioen begiftigt. Het getugt als of den Abt Wiriema» onder-Pre- ceptor van zyn Majt. ordre zouw gehad hebben om zich te retiiecrcn, word onwaar bevonden. De Heer HoratioWalpole, Minifter llenipoten- tiaris van den Koning van Groot-Brittannien alhier, heeft een ExptcfTc naar Londen afgevaardigt. Het Bisdom van Laon is gegeeven aan den Abt dë la Fate Broeder van de Kapt. van de Garde des Hettogs van Orleans 3 en de Abdye van de eeiftgenoemde aan den Abt de Villeneu- ve, welke tot Biflchop van Matfeille genomineert was. De Hr. Paris dë oudfte ftaat zyn plaats als Bewaarder van het Tttfor af aan de Heer de Montmartel zyn Broeder die zyn Bediening als Trefauiiet van dë Bruggens en Wegen heeft verkogt aan de HCer duTunquis. Voorleedë Maandag heeft de Heer d'Aguefleau, oudfte Zoön van de Canceliér, en een dei Advocaten genetaal van 't Parlement, een Difcoitrs in de gtoo- te Kamer gedaan, aangaande de Bediening van een Advocaat *t welk ten hoogfte wierd gepreezen de Heet de Novion, Fielldent a Moitict beantwoorde het zelve met veel toejuiching. Den ij dezer zyn de Au- dientien begonnen. Dezer dagen is Brand geweeft in de Stal van de Ab dye van Royaumont, waar van de Biflchop van BayeuxTittllair is daar is veel fchade gefchled zynde onder andere 12 Paarden om 't leeven geraakt, zoo dat gemeldeBiflchop andere heeft moeten huuren om naai deze Stad te keeren. Het getugt wil dat de Etf-Prins en Frincefle van Modena, met permiffie van den Heitog diet Naam, een keer hetwaatd» zullen komen doen zoo dra de Etf-PrincefTe uyt het Kraambedde zal gekomen zyn men verzekerd dat voot haar in'c Paleys Roya.I gedefti- neetd is het groot Appartement van wylen de Kardinaal du Bois. De Vrouw van een Herbergier in de Voorftad St. Germain is in de Kraam gekomen van vyf Zoonen 3 en Mademoifelle Fera, Huysvrouw van ëen Procurer» van 'tChatelet, heeft drie Zoonen terWacreld gebragt, welke alle in het leeven zyn. De Frarfle Cororr.cdianten zullen te Verfaülcs voortaan maar eens om de veertien dagen voor den Koning fpeelen zyn Majt. fchynd meer genegenheid te hebben voor de Jtaliaanlc Com- medianten die in 't vervolg tweemaal ter week fpeeler. zullen. Van Rennes word gefchreveti, dat men die verbrande Stad wederom had be ginnen op te bouwen, en dat den Intendant op den tg dezer Maand met groote Flegtigheid de eerfte Steen had gelegt. Door ordre van den Her tog van Orleans heeft men een byeenkomft gehouden van de berugtftë Doftoten en Medicynmeeftcis om te overleggen wat middelen men zouw konnen in 't wetk ftellen om de voortgang van de Kindeipokjent te ftuywn, waar door zederd eenige tyd zoo veel Menleken zyn wegge rukt. Men ontmoet nog veel zwaatigheid om de Finantien des Konings te herftellen als die waren ten tyde van den ovëtleden Heer Colbert. De ongemeene Feftynen en Bals welke Don Louis d'Acunha, Ambafl'a deur en Plenipotentiatis van den Koning van Portugal, zederd 3 dagen gegeeven heeft in confideratie der geboorte van den vierden Infant, zyn by uytnementheid pragtig geweeft. Eergifteten wierd den Abt d'Oliver in de Franffe Acdademie ontfangen in plaats van den overlecden Heer' de la Chapelle hy deed een zeer welfpreekende O'tatie waar op den Abt de Choify Deeken Van de Aeeademie, geantwoord heeft. Die zelve dag verklaarde de Aeeademie dat de Hr. de Chalamont de Visclede den Autheur was van de Stukken in de Welfpteekenrheid cn de Poëfie, wel ke de Prys van dit Jaar behaald hebben en deed hem vervolgens de z Goude Medailles over geeven. Gepafieerde Viydag motgen ren S' uluca wierd de publique Koets die van hier naar Vlaandeitn tyd in een klein Bofchje tufTchen Roye en Petoime, geattaquireeit door agt Struykrovers te Paard welke haar Aanflag begonnen met een Man te dooden die de Katofië te Paard volgde 3 waar op een Jongman welke in de Koets zar, geweldig begon te Tchteeuwen de Schelmen deeden vervolgens alle u:e in de Karos vraten daar uyt gaan bevoelden en ramen haar alles af *t geen gevolgd wierd door het forceeren der Koffers van de Koets en het daar uyt neemen van al 't Geld en vetdet alle de Koopmanichap- pen 5 zoo dat bet verlies op meer als !o duyzend Livres begroot wotd ondër andere hebben zy ook eenige Wiflelbrieven genomen doch-men heeft bereids zotg gedragen dat de betalingen.niet gedaan zullen wor den toen deze Guiten alles wat de Faflagiers bv zich hadden, en in de Koets was, haddemgenomen wer.fchten zy haar goede reys, en zeydeo dat zy op haat gezondheid zouden gaan dtinken. De Rekeningen vart de Comp. der Indiën met deKoning, die zoo men zegt van 3 Milliard* en 700 Millioencn watcn, zyn dc Kaniet dei Rekeningen gepafleeit.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 1