Duytsknd en d'aangrcnzende Ryken. gen fchgen te hebben in het Jrlejrten tran Je Héér ^uhyzees vermaardrep,affectie Msahd éart Tetoan t ««ten te Salde albere'ds t Barken va# Advodaat, welke zyn Patcyè bediende bejegende hy gemelde AfivOcaai Kxdii el? Gtbraifas gekomen maat dooi haaie Rovers noch geen Pry. met ccnige Scheldwoorden én dteygdê hem boven dien Stokiiaagen te 'en opgcbragL Te Gibraltar wietden de Scheepen en Barken uyt Baiba- zullen geven, waar o.cr d£zen P.egtsgeleeide zich adtoflohds aardt 1 ar!»- ryen komende, ionrier Quarantaine te honden, ontladen. Den 19 Mey ment heeft beklaagd gehad, welke het zelve aanziende als eèii Po;in- was te Mm'nta gearriveerd het Brits Schip de WilliamRich. Boyleuyt que zaak, voorgevallen midden in het Paleis van 't Hof, gemélde Abt EngeTïffdj eyhde toen van daat noch geen Scheepen vertrokken. Schip, door de riöcnichr géneraal aauftonds ir. Feifoon heeft doen dagvaar per Hendr. Schclhorn,,die van Sr. Übcs fiaar Lubék móetendé, door ge- den. Mén gèèit voor dat op de Drukpers gebragt is een Declaratie des b ek van Vivrcs in Teflél gekomen,is, had Roelof Kofut Sehultfe, van Konings tot de vermindering der Geldlpecien dit gerugt is oorzaak dat St. Ubes naar Koppenhagen gaande, voör de Wal gelaaten om zyn reys een iegclyk voor zoo verre zyn vermogen ftrekt bétaald het geer. by té vervorderen en zoo men zegt abuden noch eenige andere Scheepén Schuldig is 4 om van de tegenwoordige verhooging noch te ptofiteeren van zyn gezelfchap, daar onder Hendrik Netfcher in Ouyns ingelopen cleeze vermindefing wórd te meer r.odig geóórdeeld, Om dat men in de, zyn. Te Rajonne is gearriveerd de Hoop Willem Gondetfè te Rouaan gemeene omgang geen Zilver Geld ziet handelen en men voor mee Marren Vyver en Klaas Vink en te Ceudres Willem Krop alle uyt de ais io StuyverS aan waarde moa fcoopen eer men een Gaude Piftoi»1' Maas te Nantes het Schip dé St.Andries uyt de Ooftzee in de Cioos- kan géwiflejt ktvgen en dan is men noch in vrees dat dezelve baai wyk Gerrir Blom en noch een Jichip, te Boutdeaux Pieter KKp en Teun. xegte gehalte niet heeft alzöó zeer veele met een vals Merk geteekenr Adriaanle alle van hier en dewyl daar een gerugt was d,.t eenige Al- zyn. De Hertog van Cbattrcs in qualiteyr als Grootmeefter der Orde' giérfe Rovers in Zee zworven waren vetfeheyde Scheepen en Barken van St. LazXius, zal deze dag een grooteVergadcring houden in 't Hos- onder voorgeeven van door éen Schip gejaagt te zyn op die Rivier te pitaal van St.Jacob, alwaar alle de Ridders var.,gemelde Orde zig moe rug gekomen. Te Rochel is gerftfiveetd hét Frans Schip van Kapt. Ja- teo bevinden, om het Feeft te vieren van de L. V. van Montcarmel. Het j qoés Breton van St. Valêry welke Kapt. bezigt dat hy uyt hgt Kanaal J'aalfe Arrelt vetbiedende hét dragen van Ir.dife Chitfen geeft aan de I gekomen zynde, 4 uurén aan Boord geweeft was van een Algietfe Ravet Dames veel rfiisnoegeh. Men heeft tyding vau Turin dat Madame J met Jo St. die hem gezegt had dat noch een van die groore én eéo Royal weder op niéuw is ingeffoit j dié gevoegd by haar hooge Jaaren van 30 St. in Zee watert ook zotiw te Rochel ryding zyn, dar gemelde word zeer voor haar Levén genéeft, De Gravinr.e van Sr. Maur en de MarquifTnne vah la Cartc, als meede veilcheyde andere rerfoonen van Rang hebben de Kinderpokjeïis. De differenten tuflehen de Marquis van Goesbriant en de Heer de Marrille zyn Schoonbroeder, zyn in der minne afgedaan door ri flchenlprsak van de Maatfchalken van Vrank- tyk in byzyii der Advocaaten Macé en de Blarue weke tegenwoor dig waren toen deze Heere» malkanderen zeer groffelyk met Scheld woorden beledigden't geen van gevolg geweeft zouw zyn, indien door de bovengem'. Maatfchaiken van dit Ryk deze middelweg nier was ge- Rover by eenVrffer onder 't Land was geweeft, van welke hy eenigeVrs- lynen cn andere kleinigheden genomen |lad. Zoo del gerug'ten waar zyn zouden in 't Conquer noch verfcheide Sdheepen leggen, en daar by ge komen tyn een Deens Schipwelkers Kapf. berigt dat éen ander Deens Schip met hem van St. Matten vertrokken door een Rover genomen was. Te Errlbden is gearriveerd Doede Roélofs uyt Noorwegen 3 nis me de te Bergen Jan Schroder, met zr vaten RobÖe-Spek uyt de Straat Da vids, mede brengende een Lyft van 2 a 3 Hollandfe Scheépenwelkerj Vangft flégt zouw zyn. In TefTel zyn verfcheide Scheepen binnen, daat vonden. Het Fenfioen dat de Koning aan de Heer Douja voor dezen j onder Schipper vande Velde met 8 VifTen 3 30 Quart. uyt Groenland i Intendant over de Moolens gegeven heeft, is maar alleenlyk van 6000 Liv. P. S. Het gerugt is groot dat voorleedc nagt op de plaats de Greve twee Perfoonen die 'er Zeer wel uyt zagen, met Japonfe Rokken, in haar öndctkleederen zyn opgehangen geworden en dat zy aldaar in een Koets waten gebragt na het volbrengen van de Executie zouden deLig- haamen weder afgefneeden én in gemelde Koets zyn gelegt geworden, zonder dat men wift waar dié Lyken gebleeven waren. BÓN den 19 July. De Baron van Flettértburg eeifte Minifter des Bif- fchops van Munfter heeft zyn affchevds-Audientie gehad by onzen Keurvorft, (die zich in gewenfehte gezondheid bevind) en is vervolgens naar Münftcr gekeerd daar tegen is de Keur-Keuile Minifter Baron van GlitrieS, van Keulen hier re rug gekomen. KEULEN den 20 July. Zondag is in de Domkérk alhier een 13 uurig dezelve was den 19 Juny uyt het Ys vertrokken, en den f'dfte van Land gezeild hebbende twee dagen te vooren verfcheide Schippers gefproken die niets gevangen hadden hy berigr varder dat op zyn vertrek alle de HollandC Scheepen maar omtrent 80 VifTen zouden bekomen het ben en dé 6r Hamburger, en zj Breemer Groenlandvaaiders niet meer als r8 a zo VifTenmaar dewyl alles onzeker is, zal men deswegen een na der Lyft moeten afwagten. De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 94 en r vierde. Bilbao 93. Kadix 119 en s agtfte. Sevilien ir8 en 3 vierde. Lisbon 4( en j agtfte. Venetien 83 en 1 vierde. Liyórno 90 en 1 h*|f. Genua 92 en 1 vierde. Londen 34 Sch. 11 en half. Parys opzigr 38 en.7 agtfte a drie vierde. Leipzig cour. 39en t agrfte St. Francfort cour. 28 Rvksd. Dito cburanf 27. Breflau 36 en 13 zeft. Si, Danfzig 278 P. gr. Hamburg sx en 11 zeft. St. Antwerpen 1 per C. Gent I én 1 agtfte, BrufTel 1 en 1 vierde. Zeeland 3 vierde. Roet. 3 zeft. De Agio van de Bank 4 en 1$ Gebed met ten toonftelling van 'r Venerabile ingefteld 't geen vervol I ,„ft L rA;,„ n r r ',v» w t r u ie c ur ,11. At- o„A»,» V»,L»„ n,„4» Aff U-„-r - Zeft" De AÖ,e" Va" de °- U C" W 66S' W- C" »l e" 1 gens in alle de andere Kerken mede ftaar tq gefchicden om den Hemel te danken voor de volkomen berftelüng van de Keurvorft van Keulen, NEDERLANDEN. 900. De Eng. Bank J 18 en 3 vierde, O. I. C. 134 cn I half, Z. 7,. 103, 's GRAVENHAGE den 22 July. De Heercn Staaten van Holland en Weft-Friefland zyn heden na gehoudene Befoignes weder vergaderd ge- MIDCELRÜRö den rr July. Petrus Reynierfen Thoren Direöeur weeft njten meend dat haar Edele Gtoot Mog. in 't laraft van deze week van de Lotery door haar Ed. Mog. de Heeren Staaten van Zeeland gé- voor eenige tyd zullen fcheiden. De Heeren Gedeputeerdrns van de Ad- arrefteerr uyt de ingekomene berigten gezien hebbende dat de inzarr.e- miraliteiten bevinden zig alhier. De Baron Ulner Minifter van de Kent- ling der Loten met fucces avanceert is werkelyk bezig alles te prepa- vorft van de Paltz, is by eenige Leeden van haar Hoog Mog. geweeft, cn jeeren om dé Trekking op de gefielde ryd van pririno September re be ginnen wordende de ComnsifTarifTen verzogt den 33 Anguftus de Co pyen van haare Collefte aan hem toe te zenden. By Mofes Haasverberg cn by G. Schoonenbérg te Rotterdam en by Pieter Pirns te Hamburg xyn ook Loten te bekomen. DEVENTER den 21 July. Dewyl de eeifte Loterve deezer Stad zal begonnen worden op den 27 dezer lopende Maand, en de menginge der Loten daags te vooren gefchieden zal, zoo worden de GeïnterefTeeidens; die geregen mogten rvn dezelve by te woonen, verzogt zich als dan op de heflemde plaats te laaien vinden. ZUTPHEN den 21 July. Dewyl de «etfte Claffé dezer Stads Lorerye ter einde is gettokken. zoo hebben de Heeren Diteffeurs der voorfz. Lo rerye vaftgeftelt, om zender uytftci een aanvang te maken met het trek ken der tweede ClafTe op den 14 Anguftus eerftkomenrSc wotdende alle Gcïnterefleerdens veyzogt, haare niet gerrokkene Lot-Rriefjens tydig te verwiffelen, tefpeftivelyk by de Cpllefteuis daar zy ingclegt hebben, op ptene van verval by de Conditiën geatrefteert. AMSTERDAM den 21 July. Volgens de Brieven van den vyfde dei hééft zoo men verftaar dezer dagen een Memorie aan de Heeren Staaten overgeleverd. De Heer Velters, en andere Heeren Gedeputeerdcns van de Provinrie van Zeeland, zyn derwaards vertrokken. De Heeren Velt- ma.n en Hop die wegens de Raad van Staate de Vetpagiinge der Tien den langs de Maaze hebben gedaan, worden in 'r laaft van dcete week weder te gemoet gezien. Volgens de laafte Brieven van Stokholm had de koning van Zweeden her getefolveetde der Standen van-dar Koning, ryk om de Tttul van K,er^er aan den Czaar, en die van Rznwiy/yie Hweg- heid a3n den Hertog van Holfteyn te geeven geapprobeert. De Baron Diemmer, Minifter van den Heere Landgraaf van Heffen-Kaffel aan het Zweedle Hof, ftond in 't kort een keer naar Kallcl ie doen. Volgens de Brieven van Hanover was de Spaanfe Ambafl'adeur de Marquis de Foflb Bucro, aldaar van Londen aangekomen gemelde Minifter was een keet naar Zeil gaan doen, doch wierd ten eerften weder te mg verwsgt. Deze morgen was de Heer Ciiamberie,waarnemende de zaken wegens de Kroon Vrankrvk by dezen Staat, by eenige Heeren van de Regeetirg, De Ba ron Spörktr, Minifter des Konings van Groot-Bnttannieh als Keurvorft van Brunswyk, ftaat ectftdaags een keer naar Hanover te doen. MARTIN CÖP1US, Directeur vat, '1 Lends Lottryen, maakt bekent dat de verwificlinge der Loten van de eerfte tot de tweede Clafïe, voor of op den 6 Anguftus eerftkomendc moer zyn volbragtop pene in de Conditiën ter neder gefteldzullende de 2de ClafTe precies op Maandag den 9 dito beginnen te trekken. Philip Steen Makelaar, zal op Woensdag den 28 July, 's morgens ten 9 urnen, te Amfterdam in 't Oude Heeren Logement, verkopen een par ty curieufe Zoo oude als nieuwe Japanfe en Chtneefe Porpelynen curieofe Neteldoeken Chitfen Zvde Stoffen Lakwerken een extra frhoone Malakfr Pedro de Porco, en eenige Ceylonfe Fedros de Forces, fraaye Hoorns, Zce-Boomcntot Fonteynen, gewerkte Kanten, Smirnaie Deekens, en eenige Meubilen S alles daags te vooren te zien. Men is van meeninge op Zaturdag den 31 July,'s namiddags ren j uuren, ten huyze van Lambeitus vander Baak, Kafleleyn in 't Heeren Lo gement aan den Butg binnen Leyden in 'r openbaar te verkopen een wel ter Necring ftaande Steen-Bakkeiey beft lande in een Oven, Woon- huyfingen. Schuur, Haaghuy», Lootfen,Tasvelt, met den aankleven van dien, ftaande aan den lagen Ryndrk, in Aébrhoven, oniier den Atnbag- te van Leyderdorp wordende re Leen gehouden van de Domprooft te Uyttegt, en in huure gebruykt by Frans en Pieter Hendrikfe Binnendvk. Word bekent gemaakt dat voor 4 a j Jaaren gevonden is een Diamant Knoopje, zynde een Biiljant, die het mogt verloren hebben, aürefléerc zich aan den Autbeur van deze Courant. - r Te Leyden by Pieter vender is met Privilegie gedrukt en te bekomen, G. J. 's Gravefende, Philofophiz Neutonianar Inftitutiones, in nfus Aca- demicos, 12. cum figur. Item Joh. Jac. Sehe»cbzjri, Novem Itinera per Helvctix Alpinas regiones faff a 1702 ufq. 1711 inclnfive, flurt'mis Tehulie dneii ifhtlbeect.tf'xxx Quarto 4 veil. Item Ejufder» ^Auderis, Hetbarium Dilnvianum, Editio Noviftinia, duplt authorcum ftguiis. Item H. Beerheeve F. Xytyfih de Glandulis, Quarto. Item I'Academie Uuiverfelle des Jeux, 12. 2 voll. avec fig. Te Leyden Hy S. Luchtmans zullen by Intekening gedrukt worden Ineditx Jufti Lipfii, 5c plures ad eum Virorum Doöorum Ep;fïo!x, qnibus arcedet Illnftrium ptXteriti .Evi Virorum, ur Grotii, Salmafii, Heinfïi, Schefferi, J. F. Gronovn, Grx«ii If. VolTiiCupe i, Ferizonii, 8c aliornm ïpiftolarum ingens numerus curante P. Burmanno, 4 Voll. in 4. waar van de Conditiën alomme by de Boekverkopers te bekomen zyn vol gens welke geene Exemplnaren» als die ingetekent zyn, zullen gcdiukt worden en te bekomen zyn op de boeten van duyzenr Guldens ten behoe ve van de Leydfe Diaconie. Mr. Thomas Ar.gelhorne Chirurgyn Operateur en Breukmeefter te Amfterdam op de Spiegelgragt in de Witte Zon, maakt bekenr dat door hem is nvtgevonde i eene Philofophifche Mercutius, dewelke zyn werking doed zonder quylen, noch eenige andere ontroerenis te veroorünaken zoo dat dezelve onhefclt'Oomr van zwangere Vrouwen en jonge Kinderen mag gebruykt worden zynde gcfecondeert van myn Efler.tit en Eli xir Atuivenrrex wordende door desz.elfs gebruik, op een zekere en gemaklrelyke wyze geneezen allé foorten van Venu» Ziekten er. Accidenten, hoe vetonderd of kwaadaatdig die ook zynzonder dar iemand zich van zyne affaires of ommegang met Menfchen hoeft te ahfenteeten buy- renlandfe Patiënten konnen door de vooifz. Medicyoen zich zelfs helpen, mits zv slvoorcr.s my net berigr van haare Ongemakken geeven 5 ten zv dar eenige Accidenten, die mvn dagelyks opzigt en eygen behandeling verevfchen, zulks beletren voor zulke heb ik in myn Huys vetfehey de Xamsrs gereet, om ieder daar in na zVn fatfoen te logeeren, ten evnde dcszelfs geneezingej en op dat een ieder van de voorfz. Genersmidde- Itn haar hnlzaarre werking mag verzekert zyn, willen wy (de Patiënten altooreas onderzogt hebbende) haare genezinge niet alleen vooraeggetv, maar ror volkome geruftheid dezelve by accoord aanneerr.en door de vootfz. Medicvnen worden ook geneezen meeft alle de 700 genaamde om- geneeslyke Ziektens cn Accidenten, te Veel om hier re noteeren onvermogende Luyden met eenige defperate Ongemakken bezet konnen by my om nier geholpen worden mits zy geen Venits-Ziekte hebben. Te Leyden by FELIX DE KLOPP ER7# de Breedeitniat over het Stndhuys. Den 2.5 July 1713.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1723 | | pagina 2