LEYDSE Woensdagfe Courant. AM71** N*< llé Duytsknd en d'aaiigrerizende Ryken. Z W I TZERLAND. GROOT-BRITTAN NI EN. VRANKRYK. WEENEN den f Oftober. Voorleede Zaturdag ging de Keizerin Douariere met de Aaidshartogin haar Dogter naar de Kapel van Lorette, en vervolgens in de Favorita daar den Ambaffa- deur van Beyeien meede kwam om de renuntiatie te doen Mike hy met een Eed beveiligde in de tegenwoordigheid der regee- rende Keyzerlyke Majefteyten de Keyzerinne Douarieie en de Aards hertöginne Maria Amalia des namiddags begaf zich gertielde Ambaf- fidcur naar Ftuckerftorf om de Keur-rPrins te groeteh die daar des na- anddags ten 4 uuren te Poft aangekomen was Zondag kwam zyn Ko- r.ingl/Hoogheid incognito in deeze Stad, daar hy door veel voornaame PctfóÜfto*ktcomplimcntecrd wierd ten 3 uuren nademiddag begaf zig dien Pr^naar de Keyzerinne Wed. en de Aardshertöginne van welke liy ten i uuten met alle tedciheid weer afl'cheid nam en te rug keerden naar het huys van de» Ambaftadeurdie des avonds een pragtig Feftyn gif, dat met een Bal belloten wierd Maandag wierden de Plegtigheden van het Huuwlyk der Aardshertöginne Maria Amalia met de Keur-Prins Karei Albert van Bcyeren verrigt door den Aardsbilfchop dezer Stad 5 waar op het Te Deum gezongen wierd, onder 't gefchal van Trompetten, Keteltrommen, en 't losbranden van al de Artillery vervolgens was het open Tafel. Giftere morgen afllfteetden hunne Keizerl. Majefteyten en de niernv-Gctrouwde in de Kapelle in de Favorita 3 waar »a zy te famen her Middagmaal hielden, en des avonds de vervaardigde DiVeitiflemen- tpn gingen zien omtrent de middag gaf de Dootl. Princeffe Audiëntie aan vetlcheide Grooten door welke fraaje Aanfpraakenen ryke Pre- zenten gedaan wierden. Deeze namiddag ten 4 uuren hebben hunne Hoogheden de reize naar Beyeren aangenomen, LEYPZIG den 14 Oftober. Gepaffeerde Vrydag is de Koningin onze Kcurvorftinne, die den derde dezer hier aangekomen is naar Pretfch te rug gekeerd. Die dag is de Graaf van WazdorffLid van des Konings Kabinet-Raad, hier gearriveerd. De Graaf van Wartensleben.Veldmaar- lehalk des Konings van Pruyffen is Zaturdag en de Baron van Leeu- wendahlopper-Maarfchalk van het Keuivorftelyke Hof, Zondag van Dresden in deeze Stad gekomen. Den Hertog van Saxen Gotha is hier meede gearriveerd van Altenburg. DePrinceffe Gemaalinne des Erf- Prins van Saxen Eifenach, is overleden. BERN den iö Oftober. Men heeft hier tyding dat de Venétiarien te ïergamo een Ordonnantie gepubliceerd hebben, waar meede het inkoo- men van 't Bceftiaal uyt Zwitferland verboden word op voorgeven dat ep de Berg van Delsberg, in 't Bisdom van Bafelecnige Sterfte onder 't Vee wezen zcuw Waar van men kennis zal geven aan den Raad der Gezondheid vermids dat Verbod den Staat intreffeerd Wegens de aan- fiaJndeMatkt teLugan, die vootnamentlyk om de Beettemarkt gehouden void. De Brieven van Florence en Livorno die men hier zietgceven veel op van de eer die men daar san den Ridder van St. Joris en zyn Gemaalinne beweezen heeft en inzonderheid over de nieuwsgierigheid der Engclle Kooplieden in de laaft gem. Plaats om hunn' te zien maar «enige Brieven van moderate Luiden melden dat de Aanhangers van dien Ridder, de nieuwsgierigheid en gemaakte eerbewyzingen van fom- puge Engelfe, die men weet Koning George en zyn Regeering wel toe gedaan te zyn, agterdenken veroorzaakt heeft, waarom gemelde Ridder euk terftond vertrokken was vermids zyn Vertrouwelingen wel meen den re weetcn dat onder die Rooze-bladen een Adder veifchoolen lag. Men verzekerd dat hier den Koophandel met Lions in't kort weêropetl gefteld zal worden, om dat de Peft in Vrankryk genoegfaam over is. LONDEN den 13 Otlober. De groote fnemgfe Perfoonen die dage- lyks gearrefteerd en het gerügt dat in 't kort noch etnige Grooten en andere Luyden van Diftinftie in zekerheid genoomen züllen worden, is oorzaak dat verfclieide Menfchen zig met drift vaft hunne Effeften ont doen, waar door die ook merkelyk gedaald zyn, en meerendeels gekogt «orden by doorzigtige Luiden, welke fteunen op het gedrag der Regee- uogj vermids die door haar groote waakzaamheid en wys beleid de ver- derfelyke t'Zamenzweering in ryds ontdekt, reeds zoo veel Hoofden van tzelve gevangen genomen, en ook de vereyfehre middelen beraamt en in t werk gefteld heeft om de uytvoering van dat Godlooze voornemen 't beletten. Na dat de Graaf van Orrery voorleede Vrydag avond op 't gaan der Brieven, van agt tot over half tien uuren door een Commit- ,s vaa den Raad geëxamineerd was ontftond wel een gerugt dat hy in 2? n Huys in arteft gehouden zouw worden maar zvn Lordlchap wierd direft men by continuatie dit hy 't géhéële geKeym van de Cónfpiratié enf*' dekt heeft: ook word verbreid, zonder dat men egter weet op wat grond, dar dien Heer de Commilïïe tot het Procureur generaals-Ampt van ded Pretendent zouw hebben 5 en dat het oogmetk der t'Zaamgezwoorncii niet alleen was om deze gelukkige Conftitutie 't onderlle boven te wer pen maar ook haar groot werk te beginnen met een generaale Moor ding van alle den geenen welke als Geaffeftionéerciens voor dezelvé Conftitiltie bekent zyn. HecWyf van gemelde Leate is van DoVer in de ze Stad gebiagt, èn in bewaatirig der Boode van StaatTUrner gefteld ge worden men verzekerd dat de Regeering de aanftagen derVloekverwan» ten genoegfaam heeft kunnen ontdekken in de Btieven welke by haar ge vonden zyn. De Graaf van Orrery is in den Tour geplaaft in het Appar tement van Mr. Holland en de Lord North en Gray in dat vafl Mt; White beide Wagters van die Gevangenis de Biffchop van Rochefter zit noch in hét Veitiek dat men de Bloed-Tour noerftt, zyndede plaat» daat de twee Neven van Koning Richard de lil. vermoord zyn gewor den, waar van zy die naam hebben. Wegens het bewaren dezer Gevange nen zyn zéér ftrifte ördres gegeeven en het Regiment onder 't gebied des Collonels Cadogan, dat in 't Campement by Salisbury is, heeft be vel om naar de Fortreffen van denTour te marfchceren, daar de Barak ken voor 't zelve albcreids opgeflagen zyn. Men verzekerd dat Mylady North en Gray by Requcft aan de Kegeering verzogt heeft haar Man in zyn Gevangetiis te mogen bezoeken ónder zodanige bepalingen alt men nodig zal oordeelén, maar vCelemcenen dat dit verzoek wel afge- flagen mogt worden. Men verzekerd dat dé ftr. Shippen, Lid in 't Par lement, mede onder die gccnc is, welke de Bodens van Staat ordre Reb ben by de kop te gaan vatten en dat hy öok cën Lid der t'Zaamgfl-, zwoornen zouw wezen. Deeze morgen zyn weêt éenlgè Geariefteerdené in deze Stad gebragt, waar ondet verfclieide Rooms Katholykè Priefters 2yn. De Koning heeft het Regiment van den overleden GeneraalXVight- man gegeeven aan de Brigadier Ferreien 't geen deeze laafte had aari de Collonel Newton. Zyn Majeft. zai aanftaaude Vrydag of Zaturdag van Kenflngton ih 't Paleys van Sr. James re rug komen, op welke laafte dag de Cavallerye, die te Hydcpark Campéerd zal ópbreeken om in de Abdy van Weftmunftét geïntjuaitietd te worden maat de Guardes té Voet züllen noch eenlge tyd geéampeerd blyven waarom Hutten vaa Stroo gemaakt worden, om dezelve voor de Koude te behoeden. Kunné Koningl. Hoogheden de Piins en Princeffe van Wales worden insgelyk» in 't eynde dezer wéék in haar HUys in deze Stad verwagt. Vrydag is by de Intreffanten der lmjife Comp. cén generaale vergadering gehouden waar in de Direfteurs vertoonden het groot nadeel dat h'unn Koophan del geleeden had door de opregting der Comp. te Ooftendé, waarom zy van gedagten waren dat men maar alleen een uytdceling van 4 ten hon derd moeft doen voor de verftiecke 6 Maanden welk voorftel eenparig goedgekeurd wierd. Men verftaat dat'er een Hüuwlyk aanftaande is tul- fchen Mr. Dawcs Zoon van dé Aardsbiffchop van Jork die ij' Jaaren oud is, met eene Mrs, Roündle van Jotk die noch mdaf 14 Jaarén be reikt en ia duyzend p. Sterl. bezit. Donderdag is in deeze Stad eea Vrouw van go Jaaren oud getróuwd met een Jongman die 'er om trent zo heeft. Wegens de Eleflie van eén Lord Major voor deeze Stad verklaarden de Sheriffs Zaturdag dat de Ridders Gerard Conyer» en Pieter d'Elme, de twee oudfte Aldcrmans, dé meerderheid van Stem men hadden waat op de Tarty der Tortys een hader opneeming der Stemmen verzogt wegens de Ridders Geörge Martins en FranéoiS Fót- bes die hen geaccordeerd en giftere morgen begonnen wierd deeze avond hadden de Ridder G. Conyers 2299, de Ridder P. d'Elme il6j, de Ridder G. Merfins 9S7 en de Ridder F. Forbes 9^4 Stemmen als wanneer men Zaturdag gemelde (lemming begon deed de Griffier dezer Stad een fraaje Aanfpraak om de Stemmers te vermaa'nen tót de Con^ fervatie der ordre Wélke tót behoudenis der Vreede mét een heilzaam oogmerk gemaakt en ingefteld is. F. S. Zoo aanftonds komt tyding dat verfcheyde Ter (oenen, welke mede in 't Complot bégreepen Zyn. hy de kop zyn gevat, maar men kan deswegen geen particulariteyten melden, om dat de Foft vertrekt. De Aftien VaU de O. I. C. zyn 126, de Bank Boeken gefloten, Z. Z. 8S en 1 agtfte, Aftic. C. 9 en 1 half, Beurs A& S, dito Lond. 6, Jork Build. 14 en i agtfte. PARYS den i< Oftober. fAtn heeft op de volgende wj-zé de routs des Konings naar Rheims gereguleeitheeden zal zyn Majeft. in deeze Stad koomen 3 morgen zal dezelve te Dammortin flapen en den tl te Villen-Cartertu den 19 en 20 zal de Koning te SaiJJens ftil blyven derf 21 te Fires weezen den 22 en 13 te T\btims vetblyven den 25 z.al de rwdanigen Committc geleid aldaar drie uuten lang geëxamineerd «n insgelyks over hoog Verraad naar den Tour gezonden werwaards PY m een Bark de - - - •tas Lord Major. it iet :e* c.> Of W in een Koers ovet hoog Verraad naar den Tour gevangen gebragt. Zalving van zyn Majt. gefchieden den 26 de Cavalcade den 27 de Ce- -i-turdag op de middag wierd de Lord North en Gray meede voor j retHonie der Orde van den H. Geejlden 28 de Revue van deTiooppen i, den 29 zal de Miffi gezongen worden voor dé H. Reliquen van Sr. Mar- con, welke te Rheims züllen gebragt worden, alwaar de Koning ae Zirkgn zal aanraaken den jo zal zyn Majeft. weder van daar vertrekken, om des nagrs té Fisincs te flapen den 1 Óftober en eetften November zal dezelve te Soijfons halte houden en van den 2 tot den 4de November daar Wyven óm dien avond noch naar Chdntilly te gaan daar dezelve den j en 5de blyven zaldén j en 8fte zal de Koning in deze Stad ftil zyn, en den 9de weder te Verfailles komen, De Kardinaal du Bois heeft zoo men verzekerd de Plaats aangenomen welke hem in de Franffe Ac- cademie geoffercert is gemelde eetfte Minrfter, en de Kardinaal van Ro han zyn de twee ecmgfte Kardinaalen die by de Zalving des Koning» züllen afltfteeren en de laaft gemelde in qualiteit als gtoot Aalmoelë- Rivier afgevoerd wierd om de verkiezing van 1 Men Verzekerd dat de Ordres al gegeevén zyn om de cn gemelde Perfoonen van aanzien over hoog Verraad by de kop fe vatten; en dat de Dobbelhuyzen te Richmond, Timbridge, Epfomen Bend'e r!ai"fen '":'lerP vctbooden zyn, om te verhinderen dat de Caba- 1 er Yyar.den van de Regeering in die Huyzen niet te (amen zouden it 'crk i" myn vorige geméld, die zich uyt zyn Ge F-tgems by den Bode van Staat met da vlugt zogt te Talveren Cn in de ris 1V"5 vcr('ron'{cn 's was den Antheur der meefte Btieven die in de i!''rnaa,.e.n Freeholders en van Mift gedaan, en welke dcRegeerirtg *- "-«.«IUIUSJO CU V au Itliu ^VltrtctlJj Cli WC1RC Ut J\C^UVlHtg j '•um.ll CllllllVtltll y tl* UI- Jdau gYIIIV.1 U9 lil hv.io;ivwii run g'vwi /iriinwvii,- j- grof bcleedigd hebben. Gifteten wierd den Advocaat Leave uyt den nier. De Hertogen welke zich gedispenseerd hadden om haar aldaar tc fur naar de Cocpit gebragt in een Huurkoets, vcrzeld met een Collo- de Vil" ^uar(ic, de Major van den Tour en de Cipier 3 aan ieder zy- «he--^oets ?lnS een M'agtcr van den Tour en een vry flerk Dera- t uyt de Guarde te Voet met de B-jonnetten op de Snaphianen lfi dV 0lr,trent 12 uuren als wanneet hy voor 'c Committe van den *«ar h"1' <'ac ^em exam'neci^c tot omtrent 5 uuten in de namiddag, 1 ni «y iu de voorige o»die weer te rug gebragt wierd zedcid zegt laten vindêu op het Exempel van de Zalving van Lodewyk de XIV. (alwaar den Hertog van Candale, de jongde Hertog, zynde reptefentanj van den Hertog van Epernon zyn Vader, haar al te famen had doea rc- folveéren om zig te retiteereu) hebben zedetd eeuige dagen vryheidge- kreegen om naar Rheims te gaan en daar by de Zalving te afiifteeicri met haai Ceremonie-Kleederen, hebbende de Marqivs de Dreux groot Ceiemonie-Meefter hen tot dat einde i9Plaatfcn aangewezen. De Maat-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 1