NEDERLANDEN. L Te Leyden by FÈLIX DE KLOPPER, op de Breedeitraac over het Stadhuys. Den 7 Auguftus 17Z2.. Wen ia tiet midden van 't Vuur de Wapens 7srt het Canton mét het i tangen órï3et zyu Oxelen aan de Galg op dé Plaats de Gtévt Jjevis Salm in Victorie.dit fraaye Vmmvcth eindigde door 3 Salvo's uyt aan hy 2al blyven gêduurende de tyd van trvee liuren; dit geda»t Ih de Artillerye, gelyk het begonnen was en de Compagnie bragt den 27 zal hy gebragt worden naar de Galye oni daar gehouden te woi( het Kanon wéder in het Atfenaal in de vorige Ordre. Koning als Roeyet ten eeuwigen dage te dienen. Vevklaarende V K N Iv R Y K Goederen ten behoeye des Konings geconfisqueevt &c. PARYS den Jt July. Giftcreii was 'de Hertog van Antin met d« Ar- was geteekent PINT] éhitecten des Kouings in het Paieys Royaal, om het Plan te maken van het geen moet veranderd worden voor dat de Koning deze Winter in de jitad komtzyn Majt. zal den 5 Ö&óbet van Veifailies hier komen, èn twee dagen daai na met zyn geheele Hof naar Rheims vertrekken. De verfcheydé torpfen van zyn Majefts. Huys-Troitppen zullen hem by AMSTERDAM den s Auguftus: Van Parys heeft mén groote zwarigheid gemaakt wieid voor't Frans Schip de Prins va: ti vyt China naar Port Louis komende dewyl het zelve vand Detachementen verzeilen, én de grootfte Corpfen eenige dagen voor uyt f da;er gearriveerde- Scheeperi door een zwaare ftorm in de Straat marfcheeren. De Heitoginnc van Orleans heeft geduutende haarc kom- was afgeraakt. Te Bajonne lagen door tegenwind noch alle de St fte in deeze Stad ».zich in haar Lufthuys Bagnólet wezen vermaken. De zoo najr deezé Stad als andere Plaatfen moetende ook waten Matquifinne van Claverón Dochter van de Marquis de la Lande en Scheepen voor de Baar geweeft die door onftuimigheid diepet andere Dames van Terascon, hebben aan het Hof klagten ingebragt te- gens de behandeling van de Commandant aldaar welke zeer violent en weyuig discreet in haar regard Is. Het getugt wil dat de Turkfe Scheepsiinagt na dat zy een feinte gemaakt had als of zy het Eyland JVlaltha wilde attaqueeren fchielyk haare AnketS geligt, én zich vóór Meftina zouw vertoond hebben dosh deeze tyding word zonder nader bevefting niet aangenomen. Zekere Jacobé Agioteuris in de lecreete Kamer van het Fort l'Evesque gebragt ovet kwajden handel in dePa- piere Effeden. Verfcheyde Peifoonen welke door de Mlfliitpifen Handel zich verbeelden ryk te zyn geworden zyn in een continueele vrees we gens de Taxatie die men daar ohtcrent ftaat te doen: daar zyn fommige die zich ftatteeren dat mén haat zalTaxeeren yen dat men in bctalinge zal mogeii geven allerhande Papiete Effeften welke men albeieids op koopt. De Liquidatien zyn tegenwoordig 27 per Cent. Men heeft wel hadden moeten loopeii. Te Bilbao lag hét Schip van Kapt. c Chevari herwaards zeilree. Te Barcelona is Wigman van Duykt - te St. Euftatius het Schip l'Amitie Kapt. Bogait beide van hier J veerd 5 te St. Antonio het Schip N. S. del Rofarió Kapt. Jüsn dj le, van Londen naar Bilbao moetende te Bourdeaux Gysbert ]j en noch 2 a j andere; te St; Maiten.de Jüffr. Adriana Marten; n de j Gebroeders Willem Thom. en noch een Sch p ,- alle van hit: om Mads en te Gottemburg Johannes Bronkhorft van Lubek. Va; n[ tes is herwaards vertrokken het Schip de Petronella Pieter Duyf, geland Zyn door tegenwind verfcheide Hollandfe Scheepen ingé; daar onder Chriftiaan Bakendorf naar St, Sebaftiaan gaande al in Wigt Tymen Piet. en Roelof Martenfe vin hier naarVrankrti ,ja Falmouth Jan Jac Be!, naar Bourdeaux moerende. Gifleren kw: .- Telfél een groot getal Schcepen binnen daar onder verfcheideI agt hoedanig, en van wie men tegenwoordig de Effe&en koopt, voorna- land- en Straat Davids-vaarders als mede het Ooftindis Schip tncntlyk zoo dezelve groote Sommen bedraager.men heeft op de pü-delaar van Ceylori, voor deeze Kamer. Deze daag kreeg men ot jj( blique Plaats een valfche Brief van 50 duizend Liv, verkogt doch den een Kaag van Ter Schelling tyding, dat dair omtrent was binnen Dader is gekregen, en in de Gevangenis geworpen. Do'ör de Brand tuf- men het Ooftindis Schip HOèdekcnskerk, Baar Zeeland moetend: fchen den 2; en 26 dezer in 'r Huys van een Kok in de ftraat St. Paulbende dóór hard V/eer een Anker en Touw verloeren en volgt 1 zyn 2 Verdiepingen geeonfumeerr, en een Man dood gebleven 3 een an-rigten met een Amelander Kaag, zouw daar omtrent mede cenOj^ der Perfoórt, die op de vyfde Verdieping was, fprong van dezelve, zoii-dis Schip zyn dat avat te laag vervallen was om binnen te 1 der hem fe bezeeten, en bevind zich tegenwootdig in het Hotel de Dieu P. S, Éen Expreflé deeze middag ten een uut van de Helder »«t J zonder Koorts. De Marquis de Saillant, Brigadier des Konings, trouwd en zoo aanftonds hier gearriveerd,-brengt tyding dat heden voort |!It met Mademoifeile de Comaden welke zeer ryk, en uyt éen der oudfte dag zeven Ooftindife Retöurfcheepen in Teflcl zyn binnen gek .4, Familien in Bietagne gei'prooten isgemelde Marquis heeft de voórge- namentlyk een voor Enkhuyfen, en zes voor deze Kamer nomeneWed-loop van Tarys te Chanteflu én van Chantelli naai Patys, het geen twee maal in 6 tuiten moet gefchieden voor eenige tyd ver- fchovcn men zegt nu dat het in de danftaafrde week zal voortgaan daar zyn confidetabélc ('ommen Gelds door de Heeren van het Hof op verwed. Als de Nuntius van dé Paus dezer dagen de twee extr. Vene tiaanfe Ambafladeurs ter maaltyd onthaalden waren daar buyten de De Cours van de WISSEL is heden op Madrid yi en r viei.de. it5 en f vierde a 3 agtfte. Biïbao 92. Sevilien 114 en' 3 vierde gj Livorno 90 en ti l( bon 45 en 3 agtfte. Venetien 82 en 1 vierde agtfte. Genua 92 en j vierde. Londen 35 Sch. 2. Parys 40 cm Leypzig 39 St. Francfort courant 2ï Ryksd. Dito cotlrant 7.7en de. Breflan 36 en 3 agtfte St.. Dantzig 293 Poolfe gr. Hambui; y° rnl De Engelfe Bank 118, O. I. C. ij<, jjj De Hoil. Loten in de 16de Clailei t3 Gifteren kwamen in Teflel! Heeren van 't Hof, noch 12 Minifters van Uytheemfc Princen verzogts agtfte St. Antwerpen agtfte pet C. Gent 7 agtfte. Bruffel de Maaltyd was by üvtnementheid pragtig. Gemelde extr.Ambaffadeurs land 7 agtfte. Rott. 1 agtfte. De A&ien van de O. I. C gaan heden naaf Verfailles. om de Wateren aldaar te zien fpeelen. De Italiaan-fe Comedianten hebben op de Kermis van St.Laurent haarThea- ter geopend, met een Stuk, geïntituleerd de Jonge Ouaeman, waai van de Heet le Sage Autheur is, dog het heeft aan de verwagting niet voldaan. Des nagts tuflehen den 27 en 2t dezer heeft men in het Hotel van de Coquilles, in de Straat van la Tifleranderie, voor meet als 5000 Livtes tan Zilverwerk geftoolen men befchuldigd de Ditefteur van *t Cojle- fie van Cluni, dat hy deze Dievdr'y gedaan heeft met kennis van deKa- ttieniers van dat Huys die beide gevlugé zyn. Men continueerd dage- lyks met de Cattoüchianen te executeeren deze week heeft de Schetp- regtet eenige der Familie van dien berugten Schelm onderhanden gehad: gifteren wierd zyn jónger Sroeqer onder zyn' Óxels opgehangen hy wierd ftaaüw Om dat hy zoo twee uuren moeft blyven hangen nader hand bragt men hem op het Stadhtiys, alwaar men' meende dat hy ftierf, doch hy kwam weder tot zich zelfs de toeloop van Volk is by üytne- jnentlfeyt groot geweeft om hem te zien hy is maat omtrent i4jaaren oud zydde deszelfs Sententie van den volgenden inliouwd. ARREST VAN HET HOF DES PARLEMENTS gegeeven tegens Louii Cartouche,- gezegt LOUISON (zich noemende l'agie van de Mar quis de Vivienne, welke is geweeft den genaamde Ferront, die met de dood géftraft is) Broeder van Louis Dominicus Cartouche zyn Medepligtige, be helzende dat hv aan de Gafg onder zyn Oxel'eu zal worden gehangen Op de Plaats de Grevé en in die ftaat 2 uuren te blyven hangen, en ver volgens gebragt te worden op de Galye, om de Koning aldaar ten eeu wigen dage als Roeyet |e dienen. Extract urt het %egijfer qa Parlement Arréft énd W. I. C. 91 Subfcr. 8 «o. 93 en 1 half, beide reftant. fourniflement fiö GlS. AMSTERDAM den 6 Auguftns, uu>u«i ,tnn»(e| de volgendeRetoutfeheepen, als de Batbicies en Ouwerkerk vanC Cï, Aflenborg van Mocha Koning Karei en Schroorerhoog van Bi Iw alle j voor de Kamer Arftfterdam, en het Schip de Geertruy voon met Enkhuyzen ook kwamen met dezelve binnen de 2' Oorlogfd ,m van de Kapts. Taalman en de Baron van Elftals mede Dirk Ht |j( met 7 en 1 vierdeVis 250 Quart.Adtiaan Mart. Kuyper V. 3:1 1(j Pieter Jonkes 7 en 1 half V. 220 Qu.Klaas Goverfe Vifler 5I ;c Qu.Corn, Ruygh to V. 350 Qu.en Ide de Vries 11 V. 3 8ö (J tgC lé uyt Groenland Corn. Loos 3 en 1 half V. 180 Q11,Jan Bai ,y een halve V. 230 Q11.en Corn. Bonk 1 Vis, alle dtie uyt de Stni ,|t vids. De overige Ooftindife Schecpen daar onder het Schip de 8 tj bolle voor de Kamer Enkhuyzen, zegt men mcede voor de Wal t: en dat die voot de Kamers Delft Rotterdam, cn Zeeland naar ,?v refpeöive Havens waren gezdyld. '3 GRAVENHAGE den 6 Augnffus. De Heeren Staaten van Ho en Weft-Friesland zyn heden na gehoudene Befoignes weder ver; ,lt] geweeft als meede de Heeren GeCommirteerdens van de Adfniti |ft ten. De twee Gecommitteerdens van de verdreveneWaldenfe en Fi welke hast in de Colonic van Ligtenberg onthoudenftaan zichr L, naar het Brittannife Hof te begeven. Deeze morgen arriveerden» :(j, preffe aan de Heeren Staaten Generaal, afgezonden door de Conn om ris ten Brink van de Helder met tyding van het arrifvement vai j; fcheyde Ooftindife Schcepen in Teflèlen dat de overige naar de en Zeeland waren voort gézeyld. UV3 By Arréft van den 30 July 1722 blykr dat tot reparatie van 't geval 't Proces gemeld, Lauit Cartouche is gecondemneCrt om te worden ge ^ylz.00 deVeikoopingé van de Ambagtsheeilykheden van wegen DE STAATEN VAN HOLLAND INDE WEST-FRIESLAND voorgee ie, te doen in de Maand vart Auguftus aanrtaandeen waar van by de Couranten kenniffe is gegeeven is uytgefteld voor den tyd van een Ml rei word by dezen bekent gemaaktdat de vooifz. Heerlykbèden zullen worden verkogt in de Maand van September aaqftaandedat de Conr rel en Voorwaarden voor het eynde van dez.e loopende Maand Auguftus zulten fe bekómen zyn én den precize dag mitsgaders de tyd en p! in van de'Ve'rkoopinge nader met de Couranten zal worden bekent gemaakr. Sta Burgerméefteren en Regeerders der Stad Rotterdam, nótificeeren by dezen, dat op derzelver aanftaande Jaarmarkt, die wezen zal dert 5« on zer lóopende Maand Auguftus nier zullen admitteeren, eenige Commcdianten, Marionetten, Kooidcdanfïers', Draayborddn, Ryffelaairs, of er rifl diergelyke Speelen. til Den Oirelieur Cojtiur, maakt op onffange otdre bekent, dar de Verviffelinge der ongetrokkene Loten van de vyftiende tot de zeftieftde Cis wa Zaturdag dén 29 dezer lopende Maand Augtiftüs, op de vefbeurte haret Billietten, moet zyn volbtagt, en dat met de trefckinge van diezefl Dt Claffe op Maandag den 31 daar aan volgende een begin zal worden gemaakt. Men adveiteeit bv deze' aan een vder die het aangaat, dat het doen van de tweede Rekening van öntfang en Uytgaafaangaande de Ct it gnie van Commercie en Aftiirantie binnen Gouda by Notificatie in voorige Contanten gefteld op Maandag den 10de dezer Maand Aagt word nytgefteld tot op Maandag den z+fte dito. sei Jan Hoos, Hendrik vaader Heyden, Jan Riedemakcr, en Cornelis Hoos Makelaars, zullen te Amfierdam op Dingdag den- ti Auguftus t loj 's avonds ten 6 uuren, in de Dvkftrast in de Oude Burg verkoopen een party extra puiks nieuwe Vatinas-Tabak leggende in een Keidérl'A Keyzersgragt, over de Groenlar.dfe Pakhryfen. alt J. P. Zomer MakelaarZai op Woensdag den 19 Angnftus 1722 te Amfterdam by Jan Werrhuyzen op de Cingel in de Witte Molenfte morgens ren 9 en 's namiddags ten 2 uuren,- verkoper, konftige en kapitaale Schilderyen, zynde daar onder kapitaale Stukken van GuidoK Carboni, P. Regio, Bcscatino, Carats, C. Marati, Cavailier, Zwaarts, Poufin, Rubbens, Egelon, Vander Meer P. Napolitaan Lange Jan tr Willars, Brengcl, Jotdaans, H. Roos, Klaas Vloyaart, en andere voornaame Meefters meer veel Kabinet-Stukjes en Miniaturen, te lang nikt hier tc fpecificeeren alles daags te vooren te zien zynde de Catalogus te bekomen by J. P. Zomer en Gysbert Hol. 'ti Te Amfterdam by Jacob IVolfferf, Eoekveikoper rn de St. Lncie-Steeg, daar Voetius cn Coccejus uythangt, is gedrukt en word uytgegeven bi 6c Verboog, in 't kott de Bybetle Gefchiedeniftén bevattende ren dienfte der Schooien, by een gefield door Jacob Schoolhouder, in t. -b Voor gereed Geld is oytterhand te koop om aanftonds te aanvaarden een fchoone welbeklante Chirurgyns Winkel gelecgen te Swammc it aan den Rhyn: iemand gading daar in hebbende, ndrefléere zich aan Fietes van Sterlingh, Mr. Chirurgyn, wonende in de voornoemde Wi' itV By J. Oofterwyk, Boekverkooper op den Dam te Amfterdamword uytgegeeven Mr. Gerard van Loon inleyding tot de Penriing-kundti «ii verhandeling van den oorfprong van 't Getds opkomftcn onderfcheid der Gedenk-Penningenden aard en Rekenwyze der Leg-Penningtr til wvze van 't CyfFeren der Ouden, den oorfpronk der Cyfrer-Letteren, Tover-Penningen, en Nood-Münten. Bv de gemelde Boekverkoper woiJ ot de ingetekent op denzelve van Loons, Befchryving der Nederlandfe Hiftoiie-Penningen, by wien de Conditiën te bekomen, en de teeds gei" fi I' ri aten tot dat Werft te zien zyn. ét ut

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2