NEDERLANDEN, as ie Leyden by FELIX DE KLOPPER, op de Breedelhaat over het Stadhuys. Den eerlten July 1711, fléctè in Subferiptiéii *Sft de Z.Z.deaip. éitmft 1». Men verzekerd I fiiotft gain feèliatïgeii, heeft zich zederd 14 «Ugdn iockea gen, \l dat gemelde Z. Z. C. no£h 4 Milltoenen A&ich heeft Van welke niel én is zoö hien méend naat Vlaanderen ofte Holland gevlugt 3 nil gedisponeerd is, die men zegt onder de ongeltikkigé Leeden uytgedeeld, Voorn aam ft e én rykfiï Meubilen van gemelde Hcitog verduiftért h; of te gélyk ttiet het Fonds dat de Bank aanftazn zal aan dezelve vér- onder andéren ook een niet Goud Zilver tn Zyde gewerkt Behai fcogt'zullen worden. Voor eenige dagen is Humphry Mortice ESq. e». van de Fabtiqüe der Gobelins,verbeeldende de Overwinningen vani voornaam hoopman in déeze Stad, getrouwd met de Wed. Halles, wel-Koning Lod. XIV. men heeft fchetpe onderzoeken op deert Vers Middclejt op rod duvzeudp. Sterl. gefchat worden. De Bodé van 'l*■, AnH,»n ^„Tanvwnwmnilfn in h,na. Staat Hutchertfon heeft ordte om de Roömfe Ptiefter Blunt te geleiden, tn naaf Vrankryk te doen vertrekken. Mén verftaat dat zekere Pitr Klerk b'y de Procureur Ftigg te Glocefter gevangen gezet is óver het fcKcnden van des Konings Statue, dat in gemelde Stad is opgerigt. Den Hertog van Mailbotoug die voor 8 a 10 dagen in zyn Logement te windfor was gaan woonen, is daar ziek geworden maar hy bevind zich wederom beter. De Aftien van de Bank zyn 116 en j vierde O. I. C. 141 en 1 half, Z. Z. fi en 1 vierde, Afric. C. 13, de Beurs Aflur. j én 1 vierdes dito Lond. j en 7 agtfte, jotk Building 22 en r vierde. VRANKRYK. PARTS den 26 Juny. Daar is ordre gegeeven te füfpetideeren den in koop van Hout voor het Hof, wélke men allé Ja-aren gewoon is omtrent deezétyd te doen 3 én de Heet Bontems Gouverneur van 't Faleys der T'huiltcrics,heeft de twee Corps de Guardes en eenige andere kleine ver- h!yf-I laatfen aan fommigc Particulieren gegeeven 3 't geen te meer ver zéckerd dat de Koning in de aanftaande Winter in deeze Stad te rug zal kbomen den 24 dezer meende men dat de Infante Koninginne bier te lüg gekomen zouw hebben óm dat zy haat niet wel bevond, doch giftè- i4ti zich bectet bevindendi, word van haar herwaards-komfte niét" meer gefprOokenmaar den Hertog Regent, den Hertog van Chartres, en de andere Minifters van hetHof, kwamen alle hier, uvtgezonderd de Kard. du Bois die wegens vootkoomende affaires zyn vertrek naar decze Stad moeft uytftellen, niet tegenftaande alles daar toe gereet was. Den Her tog van Chatties £ing 's nagts wedet teVerfailles llapen, maar den Her tog Regent is hier gebleeven, doch zal deeze middag derwaards kceren. Den Hertog van Offuna welke volgens de Brieven van Madrid in het begin van deeze Maand naat dit Hof ftont te vertrekken, heeft zyn reys tot in het begin van July uytgeftelt. Voorleede Maandag heeft de Kar dinaal du Bois by den Hertog dü Maine op zyn Lufthüy's te Seaux wee Zen eeten, alwaar zyn Emin. tot des avonds bleefde volgende dag ging de Heer lé Blanc, Secretatis van Oorlog, daar meede fpyzigen en ble- ven'er wel 6 uuren roet malkanderen in Confetcntie't geen het gerugt Vermeerderd, dat zederd eenige dagen geloopen heeft, al» of gem. Her tog du Maine weder in alle zyne Eer en Waardigheden welke hy voor dezen bezeetén heeft, herftclt Zal worden. De Heer le Blanc, van Seaüx tc rug koe-mende, paiffeerden deeze Stad, en na een kort verblyf, keerde \y tiaar VérfailleS. De Maarfchal vanVillars heeft eyndélyk toegedaan st de t'zZmenkomfte der Masiifchalken van Vrankryk ten zynén huy- rt*.al worden gehouden geduurende detyd dat de Maarfchalk Hertog va'Villetoy zich te Verfailles bevind. Het zyn een Vendtig uyt de Frarr, Guardes) ea een Luyt. te Paard, welke.dezer dagen teVerfailles dn Zon yln j,. Hr_ pernor, Deurwagter des konings, gekweft hebben men gt.0f( ,jat ry naat Lotharingen gevlugt zyn de Plaats vin deeze Vendtig - gegeeven aan een Pigie van de Hertoginne van Orleans. PARYS ,n juny. Het confirmeetd dat men teVerfailles den Raad van Regeer», standerd heeft mot de naam van Koningl. Raad van Finantie. JiSL^oces tuffchen zeker Jongman en jonge Dogterin een Ihyner voorgaa^ gemeld om dat de laaftgenoemde uyt jalouzie de eerflgemelde zyn <fte Natuurlyke Mcübitcn uyt verwoedheid on bruikbaar heeft gem»v.t,hangt tegenwoordig voor het Parlement dezer Stad doch om verü'.eye reedénen is tuffchen de Praftizyns van de Partye» geverbalizeert decj zaak te befchryven. Men fpreekt zeer ver- fcheydentlyk van het Lot d- iudife Compagnie 3 fommige verzekeren dat men ftttentie heeft om d,e]Vê (taande te houden andere willen dat zy tot niet zal loopen e dat men het reftant der A&ien zal lem- boutfeeren in Certificatien vande Liquidatien doch dit is zeket dat te Sl. Malo een Compagnie wo-j opgcregt om te fuccedeeten in die van de Indien iu haate BuytenUdfe Negptien mits aan dezelve ver gunnende een gedeelte van hunntprivilegien deze nieuwe Compagnie offcieetd om meede te contribueren tot vereffening der Schulden van de Kroon. Voorleede Dingsdag is i« Vuurwerk, 't geen alle Jaaren op Sr. Jans avond voor het Stadhuys w>rd opgeregt afgeftooken en na wenfeh uytgevallen. De agt Pcifoor® welke over eenige dagen in twee Katoflén onder een fterk Escorte wiuden gebragt in deezé Stad, en dié men-zegt van de Bende van Cartoucle te wezen zyn van Lions geko men. De genaamde fcroivilain, Kaneibehanget die zederd 6 a 7 Ja- U fial gédaanj en twee (tukken van deze Tapyten gevonden.in handt I de Kleermaker Maffinot genaamd, welke daar door gemélde Tom g-geven waren tot onderpand om de voorn.Meiibilen by hem te t( don ofte te vetkoopen 3 waar op deeze Kleermaker geatrefteerd ea reids verfcheyde malen is ondervraagd geworden, in welke ïntetto r-in hy verfcheyde Icrioonen ontdekt heeft die Geld op deeze tffen gefehooten hadden, waarom men "bezig is die meede te outbi en men hoopt door.dit middel eon gedeelte van deze conliderable lial wederom te krygen, BRUSSEL den z9 Juny. Het getugt dat de Keyzer beflootes :c' Ofttoy te geven tot het opregten eener Ooftlndife Comp. inVlaau 'c continueerd niet alleen maat men vetbreid zelfs eenigè Articulen kezyn, dat zynKeyz, Majt. de 100 duyzend Piftolettcn die ma voor dat Oétroy heeft aangeboden f| ten piofyté van de tbekooj t!' Colttp. zal geeven dat de opperde dier Comp. zal wezen een B: 'P te Antwerpen, die de Kafl'e in bewaaiing zal hebben i dat de Reji voortaan geen Commiflte meer zal geven aan eenig Faiticulierot Handel te dtyven maar dat de Diteöeuis derComp. zulks doen zi en fnen heeft hiet zoo gróote verbeelding van deze ópvcgtinge.di zegt de voornaamfte welke daar in belang neemen albcreids ois geeven zouden hebben om in Engeland én Holland Scheepen tc koopen Welke men tot die Commercie gebruiken zal ondettul «1 word de zekerheid van dit alles met groot verlangen vanWeencn iar< moet gezien, yoor eenige dagen is de Heer le Jeune Major Ga at én Coldnei Commandant van 't Rtgithcnt te Paard van Weftérlct lt#a den oudetdom van 75 Jaaten aan ten Betoette overleeden. V001 ip Vrydag arriveerden hier van Fufnes het Hollands Regimcr.t teVo: rtl Savoni, en vertrok de volgemjé dag naar Namen, om èa»t Gusto ith te gaan houdeu, Gifterén is eén Boode van Staat dés Koning ttd Groot-Brittannfen, van Parys en Kamenk komende deeze Stad j er: feert en naar Weenen vertrokken. De Regeering dezér Stadit t A der eenige verandering voor een Jaar gecontinuerd. Gifteren het tl Graaf Kinigsek met- zyn Gemaalinne bezit genoomen van haji Vt lykheid van gtoot Bygaarden, welke Ceremonie veeie Inwoonden -en Stad hebben wezen zien. ge AMSTERDAM den 29 Juny. Te Niew-Jótk is gearriveerd het ge; Sunderland Kapt. Steven Hopkins van Londen j te Stokholm vetft idi Scheepen die in de Sclieeien hadden geleegen, daar onder Pietei ]i m van Bourdcaux en Marten Smit uyt Vrankryk 3 te Bergen DirkI li van Öoftende, en een Schip van Rotterdam Sch. Erasmus Feftet 01 ten eerden van daar naar Vrankryk vertrekken, en het Deens Oa zit Schip naar Tranquebaar moetende lag 'er den 18 dezer ger.oc lat onder zeil. Van de Rivier van Londen zyu vertokken Hendrik én andere naar Hamburg. T? Stettyn waren gekomen Corn. Hen enTys Janflé van hier 5 te firfflof Kapt. la Fort van Hamburg,c Lewis van Rotterdam te Plimouth Kapt. Milburn, van Lisbon t Ke Ooftzeé mottende 3 op de Rivier van Londen Will. Basely van tn de Kapts. Beale en Jofeph Laming van Hamburg, Will.Reed van t men, Nicolaas Chriftiaanfe van Rotterdam en anderen als nu t£n 't Vlie of voor de Stad Outman Juriaatis, Gerrit Naning, en Okk Jnc fes van Hamburg, Dirk Smith van Bergen, en meer anderen. |£1 De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 92 en een half. 00 ti; en 1 half. Bilbao 92 en t vierde. Sevilien 11; en 1 vierde. I 4$ en 3 vierde. Venetien 82 en 1 half. Livorno 90 en 1 half. Gei ltl! en 1 vierde. Fa'rys 40 en 3- vierde. Londen 3 s Sch. 3 en 1 half. fort courant 18 en t vierde Ryksd. Breflau 3d en 7 zeft. St. D 1911 kei 294 F. gr. Hamburg 32 en n zeft. St. Antwerpen t per C. Ga Bruffel en r vierde. Zeeland 3 vierde. Rotteid. 1 agtfte. De As p de Bank j en j Zeft. De Aftien van de O. I. C. zyn 772 W. 1. [rs Subfcr. 820. De Engelfe Bank 118 en 1 half, 0.1. C. 141 en 1 iG Z. Z. 93. De Holl. Loten in de ijde Claflé met het fournifl'. <0 jln 'sGRAVENHAGE den 30 Juny. De pointen van befchryvingi op de Heeren Staaten van Holland en Weft-Friesland den $fte dra len vergaderen, ftaan naar de refpeftive Steeden dezer Provintiet den afgezonden. Tuffchen de Heeren Gecommitteerde Raadet up Zuydei- en Noorder-quartier zyn Befoignes gehouden. DeMinilti Hei Zweeden en Pmyffen zyn ieder afzonderlyk by eenige Heeren vain m geering geweeft. jic h ten in dienft vin den Hertog van Nese geweeft is ziende dat de Ko- «ling naar Verfailles gegaan was en hy het Paleys van zyn Heet daar DE STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-FRIESLAND zullen door de Heeren deizelver Gccommitteeideu in de Maand vail A Ko lanftaande publicquelyk aan de meeftbiedende verkoopen de Ambagts-Heerlykheden van Bodegraven, Hillegom, Noordwykerhonr, V001 Q11 Vogelezang, Overveen, Bloemendaal, Sandvoort, Velfen met de Sandpoort, Schorel, Camp, Schoten, Hof-Ambagt, Zuyd en Noord Ako he Haatlemmerleede, W yk op Zee, Wyk aan 't Duyn, de Beverwyk, Weftzauen, Weftzaandam, de Koog, Zaandyk, Wormerveer, met Weft-K# e ir dam Ctommcnie, Ciommenie-dyk, Sparwoude, Rinnegommet Egmond binnen Egmond op den Hoeff, Egmond op Zee met den aan) air van dien als meede de Tiendens die de Gravelykheyt in die gemelde Ambagten als noch competeert, alles confotm de Conditiën en Voof lie den die voor het eynde van de Maand July zullen te bekomen zyn zullende dien precizen dag zoo ook de plaatfe en tyd van de Veiki tid ge, nader met de Couranten worden bekent gemaakt. rve Op Zaturdag den 4de July 172», des namiddags ten d nuten, zal men op 't Heeren Logement aan den Burg binnen Leyden, publykelii 'i t len en vetkoapen, om ten eerften aan te vaatden, een zeer vermafcelyke nieuw getimmerde Hoffteede, zynde vootzien met vetfeheide Kaït eni Vertrekken, Koetshuys en Stallüige voot vier Paarden, als meede ichoone Plantagie met wei-dragende Vrugtboomen, mitsgaders Boete M'i de ge, Bouwhuys, en Stalïinge voor 27 Bceftenals meede Hooybarg, en vetdete Getimmerte, met 19 morgen, 4 hónd en 12 roeden, zoo M'i A Hooy-Land 9 ftaande en ge,eegen in de Heerlykhcid van Hazerswoude aan den hoogcu Ryndyk tuffchen Alphen en Koudekerk, over de 'tl Oven van de Heer Gerrit Lakeman. Wordende dé vootfz. Boete Wooninge en Landen in huuie gebruykt by Tan Fieterfz. van den Berg 01 [s Gis. vry Geld's Jaars. 1 tde Jan Wolfters Makelaar, zal op Woensdag den 8 July 1722,'s avonds ten s uuren, te Amfterdam op de Cingel in de Burg, by de Appell »ni vetkoopen een party van omtrent 100000 cuiieufe Cornalvne Hegtje^en 100000 extra curieufe Cornalyne Coralen en Steenen 3 als rneé anc party airieu.e Hand-Rottingen 3 leggend» op de Ptincegragt by de Regulicrsgragt, ten huize van de voórn. Makelaar. 11 01 Jacob Magnus, David Raketen Jan Willink Meurcs Makelaars, zullen ep Woensdag den 8 July 1722 en volgende dagen, te Amfteri tn, t Oude Heeren Logement, vetkoopen een extr. groote party van uytmuntendc Ooftindife Koopmanfthappen koftelyke en heerlyke Rati" kt extra curieufe Japanfe co Chineefe Lakwerken, dito Porcelyneneen confidetabele party gemaakte Juweelen, en Paatlen 3 nteuwmodes gfl die Goud en Zilverwerk, Hoorns, Schulpen, Zee-Gewafien, en Infeften, nagelaaien door wylen de Heer Abraham Douglas, in zyn Ed. levenI ter( teut Generaal van Nederlands Indiawaar van de Catalogen by gemelde Makelaars tc bekoomen zyn. kej De Ettgeuaam van wylen Simon Wilnierdonk, in zyn leven Fabriqucur binnen Leyden, is van meningeop Woensdag, Donderdag, en Yi lite den s, 9, en to July, openbaar in 't Ster(huys op de Hooygraft, het tweede huys van de Vleerefteeg, te doen veylen en verkoopen eenaa® min - patty gemelleetde 9 vierendeel en 8 vierendeel breet modernfe gccouleutdc zoo bereyde als onbercyde Lakencn eenige zwarte I.ai1 1 he 3 s mede een patty fync couleurdc Rattynen, Drogetten, of Spangjoietten, Ras de Marocke en Ras de Paris 3 eenige Baaien Spaanfe Wol,1 'Vt party gewaffc en geverfde Wolle Dingsdag voor de Verkooping te zien. li 11 De Executeurs van den Teftamente van wylen Michiel Bailjaw en Hefter deWoefteyn zyn van meeninge op Zaturdag den ig July r« di en l urg binnen Leyden, des avonds ten 6 uitren, in't openbaar te doen veylen en verkopen een ztet wclgeleegen en plaizante Plaats, bd iha :n een bekwaam Huys en Trvevoorzien met verfcheyde VertrekkenZomcrhuys, Stalïinge, Speel- en Sfhuytenhuvs 5 als meede een welk oni en beplante Speel-1 uyn ftaande en geleegen aan den hoogen Ryndyk aan het plaifanfte Van den Ryn omtrent de Meerbureer-Sluyshy den Ambagre van Soctciwoude. 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2