viidóe (Bowiwnt Roemenië overstelpt met hulpgoederen SHOP Bon: 2 4 7 9 11 10 ndergrondse uitbreiding Den Haag Centraal Krediet natoren zwichten voor ïaanvaardbaar' van Kok GEWAPENDE OVERVAL OP POSTAGENTSCHAP IN AARLANDERVEEN Doden en zware schade door beving Australië w! 1 1 V mL. i r«H 1 ffck b Dringend voedsel nodig in Etiopië Melk tappen in supermarkt C^idócSouoant Uitgave Westerpers (behorende tot Sijthoff Pers), Postbus 11, 2300 AA Leiden, telefoon 071-122 744, fax 071 134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur: J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Donderdag 28 december 1989 81ste jaargang no. 24609 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Losse nummers f. 1,10 HET WEER In de nacht en ochtend plaat selijk mist en een minimum temperatuur van 0 graden tot min 3 graden. Morgen wolken velden en droog weer. Mid- dagtemperatuur ongeveer 3 graden. Weinig wind. De vooruitzichten voor zater dag tot en met dinsdag: plaat selijk mist. In de nacht en och tend lichte vorst. Middagtem- peratuur ongeveer 3 graden. EXTRA KNALPRIJZEN met 10% korting zie pag. 12 jnze parlementaire redactie) ;AAG De CDA-fractie in ite Kamer is vanmorgen ge- Ivoor de zware druk die het op haar uitoefende om een [werp tot aanpassing van de ilgemene Arbeidsongeschikt- it) aan te nemen. Omdat het jrstel door toedoen van de inatoren dreigde te worden ben, greep minister Kok van In naar zijn zwaarste verde mpen: hij sprak het 'onaan- ir' uit. Daarmee dreigde hij :abinet zou opstappen als het voorstel geen meerderheid zou ha len. Verwerping van het voorstel zou volgens Kok „zeer ernstige financië le gevolgen" voor het rijk hebben. Nadat hij zijn dreigement had uitge sproken vroeg CDA-fractieleider Kaland om schorsing van de be raadslagingen. Na een uur deelde Kaland mee dat zijn fractie alsnog had besloten vóór het wetsontwerp te stemmen, zij het uiteraard niet van harte. Pagina 3: Bejaarden hoeven geen aaw-premie te betalen Stiefdochter Van Meegeren onthult meer vervalsingen HILVERSUM Volgens de stiefdochter van de meester-vervalser Han van Meegeren, de 79-jarige mevrouw V. Weber-de Boer, wordt een aantal schilderijen van Frans Hals ten onrechte voor au thentiek aangezien. Ze doet deze onthulling in „Het Van Meegeren mysterie", een documentaire die morgen (Ned. 2 om 22.40 uur) door de TROS wordt uitgezonden. „Van één alom erkend schilderij van Hals weet ik absoluut zeker dat het een vervalsing is. Welke het is en waar het hangt, zeg ik niet", laat ze in de documentaire weten. Mevrouw Weber-de Boer zegt de wetenschap te hebben van haar moeder Jo Oerlemans, de tweede vrouw van kunstschilder Han van Meegeren. Volgend jaar wordt in Haar lem een overzichtstentoonstelling van Frans Hals gehouden. AARLANDERVEEN Vier mannen hebben vanoch tend om kwart over negen een gewapende overval ge pleegd op het postagentschap aan de Dorpsstraat in Aar- landerveen. Zij bedreigden de houder van het agentschap met een wapen en gingen er met een onbekend bedrag aan geld vandoor. Bij de overval zijn geen gewonden ge vallen. De vluchtauto is niet lang daarna in Nieuwkoop teruggevonden. Deze auto bleek gisteren in Nieuwkoop te zijn gestolen. Vermoed wordt dat de vier in Nieuw koop in een andere auto zijn overgestapt. Alle politie korpsen in Zuid-Holland zijn in staat van alarm, maar de daders zijn nog niet gepakt. Chauffeur vrij voor koffie en sigaretten GELDERMALSEN De 70-jarige chauffeur W. de Kuinder uit Tiel, die al ruim een week vastzit in Roemenië, wordt vrijgelaten. De prijs daarvoor is een kilo koffie, een slof sigaretten en 2700 gulden. Een koerier van het bedrijf is in middels op weg gegaan om deze za ken naar Roemenië te brengen. Aanvankelijk was de chauffeur schuldig verklaard aan een onge luk waarbij een dronken fietser te gen zijn vrachtwagen botste en be wusteloos raakte. Nu heet het dat De Kuinder is gearresteerd omdat hij midden in de nacht met groot licht had gereden. BUKAREST Roeme nie raakt overstelpt met hulpgoederen die van uit het buitenland met vliegtuigen, treinen en vrachtwagens worden aangevoerd. Onder de goederen zijn erg veel zendingen medicamen ten; de Roemeense autori teiten zeiden de hulp op prijs te stellen, maar lieten weten dat er behoefte is aan voedsel en niet aan genees middelen. Artsen zonder Grenzen (AZG) heeft inmiddels vijf medische teams naar Roe menië laten afreizen. Een woordvoerster van AZG zei dat voorlopig geen nieuwe teams meer gestuurd zullen worden. Volgens AZG is de acute noodfase in Roemenië nu voorbij. Algemene be voorrading is daarom niet meer nodig. De Roemeense ziekenhuizen hebben vol gens AZG nog wel behoefte aan medicijnen, verband middelen en apparatuur. In de hoofdstad Bukarest is het dagelijks leven hervat en zijn inwoners weer naar hun werk gegaan. In de universiteitsbibliotheek van Bukarest zijn 500.000 boe ken verbrand, waaronder een aantal zeer waardevolle manuscripten. Bij de natio nale bibliotheek zijn de eni ge vernietigde boeken de werken van Ceausescu. Vice-minister van buiten landse zaken Bogdan zei gisteren dat sinds het begin van de opstand zeker 60.000 mensen omgekomen, onaf hankelijke waarnemers vin den dit overdreven. Een Frans medisch team acht een dodental van 6.000 rea listischer, vijfhonderd men sen zouden volgens de Franse artsen in Bukarest zijn gesneuveld. Erkenning Het interim-bewind, dat in tussen vrijwel algemene er kenning heeft gekregen in de wereld, lijkt niet meer te worden bedreigd door de Securitate, de veiligheids dienst van de terechtgestel de dictator Ceausescu. De 'terroristen' zouden gehoor geven aan de oproep van het Comité voor Nationale Redding (CRN) om de wa pens in te leveren. Gister ochtend ondernamen leden van Securitate nog een aan val op het nationale televi siecomplex in Bukarest, maar die werd na een vuur gevecht van een half uur afgeslagen. De Nederlandse regering zei het nieuwe bewind in Roemenië pas erkennen wanneer een regering offi ciéél in functie is getreden, aldus een woordvoerder van het ministerie van bui tenlandse zaken Oppositie leider Joris Voorhoeve (VVD) zei gisteren dat Ne derland de voorlopige nieu we regering in Roemenië „direct en volledig moet er kennen". De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil ook dat de koninklijke on derscheiding die de geëxe cuteerde Roemeense dicta tor Ceaucescu begin jaren zeventig van koningin Juli ana kreeg, wordt ingetrok ken. Ceaucescu kreeg de Een parkeergarage in Newcastle na de aardbevingsramp van vannacht. De auto's stonden In eerste instantie anders gepar keerd. FOTO: AP SYDNEY Bij een aard beving in het oosten van Australië zijn afgelopen nacht zeker zeven doden gevallen. De politie houdt echter rekening met nog twintig tot dertig doden, die onder de puinhopen liggen. Er zijn naar schat ting duizend gewonden gevallen. De schok, die een kracht had van 5,5 op de schaal van Rich ter en in sommige gebieden bijna een minuut aanhield, was de zwaarste in de Austra lische geschiedenis en heeft omvangrijke schade aange richt. Het zwaarst getroffen is Newcastle, de op vier na grootste stad in Australië, 120 kilometer ten noorden van Sydney. Tientallen gebouwen in de industriestad met een half miljoen inwoners, zijn in gestort. Twee vleugels van een ziekenhuis liepen grote scheu ren op en moesten wegens in stortingsgevaar worden geslo ten. In Sydney stonden flats en hoge kantoorgebouwen op hun grondvesten te schudden bij de schok, die daar maar vijf se conden aanhield. Ook in ande re steden in het dichtbevolkte New South Wales werd de schok gevoeld. Honderden reddingswerkers gingen per helikopter op weg naar de ge troffen gebieden. Hoewel Au stralië niet ver afligt van een breuklijn in de Stille Oceaan, waar aardschokken aan de orde van de dag zijn, komen in dit werelddeel maar zelden be vingen voor. W L, i 1 0^ IP* :r W f -|j Abbé Pierre, een man die niet stuk kan Inzameling voor Roemenië verloopt stormachtig W y i Greg Lemond dwingt respect af Leidse artsen A gestrand in Frankfurt Bouw gymzaal aan Vinkeveld KNBTB: Extra steun voor agrarisch gezinsbedrijf The Nits stoppen tijdelijk met concerten CO GEESTELIJK LEVEN/OPINIE2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND4/5 SOCIALE UITKERINGEN '906 SPORT 7/12 LEIDEN/REGIO 9/10/11 KUNST/RTV 13 RTV PROGRAMMAS15 WEER/PUZZEL/MENU15 IAAG De Neder- I Spoorwegen willen entraal Station in haag ondergronds den met maximaal sporen. Hiermee [orden voorkomen S in de nabije toe- |Op dit station .met capaciteitsproblemen te maken krijgen. Een werkgroep van de Neder landse Spoorwegen heeft in middels een rapport afgerond, waarin de verdubbeling van de huidige twaalf sporen wordt voorgesteld. Tot de on gelijkvloerse oplossing is geko men omdat capaciteitsvergro ting in de toekomst hopgnodig is, maar uitbreiding op de be gane grond niet tot de moge lijkheden behoort. Uitbreiding van het aantal sporen is onder meer nodig voor een sneltram verbinding met Zoetermeer en Rotterdam-Hofplein. Ook de inrichting van het BANK-ge- bied - tussen Babyion en de Nieuwe Kerk - tot hoogwaar dig kantorengebied, vraagt om een groter aanbod van het openbaar vervoer tot in het centrum van de stad De ruim te in de directe omgeving van het Centraal Station is echter zeer beperkt door de bouw van het Koninklijk Archief, de Koninklijke Bibliotheek en het ministerie van VROM, en ook de recente renovaties en reconstructies van aangren zende woonwijken maken uit breidingen op de begane grond onwaarschijnlijk. Wethouder H.J. Meijer van verkeer en vervoer verklaarde vanmorgen dat een onder grondse oplossing van het NS- capaciteitsprobleem hem op voorhand aantrekkelijk voor komt. Overigens verklaarde Meijer dat de gemeente offi cieel nog van niets weet. Wel staat het volgens hem vast dat in het kader van ,,OVx2", een verdubbeling van het open- baar-vervoersaanbod, niet aan vergroting van de NS-capaci- teit te ontkomen valt. oneel Amro niform AAG Bij wijze van jordt het personeel van ro Bank kantoren dit f in uniforme bedrijfs- gestoken. „Het uni- t een grotere eenheid en het professionele in de bank verder op- aldus een woord- van Amro. De bank 1 Amsterdamse Euro s een modieuze collec- [erpen in antracietgrijs, [lauw, taupe en bor- |n peilde reacties van iro personeel. „Uiter- •ositief", zo laat een herder van Amro we pel vrouwen beschou wd rijfskleding als een t. Het kost niets en het r gemakkelijk: je hoeft ^ns niet na te denken Jilt aantrekken". gerant ontvangen? Bel 18.00 en 19.00 uur, za- tussen 14.00 en 15.00 telefoonnummer 071- en uw krant wordt nog avond thuisbezorgd. NAIROBI De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft gisteren verklaard dat drin gend 700.000 ton voedsel nodig is in Etiopië om het grote voedseltekort in het noorden van het land tegen te gaan. Volgens de FAO worden zeke vier miljoen mensen in dit bied door de hongerdood be dreigd. Door oorlogshandelin gen en droogte zijn de oogsten ver terug gelopen. Volgens FAO-directeur Saouma zijn de huidige voedselvoorraden in begin 1990 uitgeput. Tot nu toe hebben internationale organi saties 270.000 ton voedsel be loofd, maar dat zou veel te weinig zijn. Melk tegen vervuiling Om de aan dacht te vesti gen op de mi lieuvervuiling laten hindoeïs- ten tweedui zend liter melk in de rivier Ya muna in New Delhi stromen. De gelovigen hieven tijdens het gebeuren mantra's aan, om hun verlan gen tot het op richten van een Yamunu Milieu raad te onder steunen. Het water van tal van rivieren in India is ernstig vervuild. WASSENAAR Boodschappen doen en gezellig je eigen fles melk tappen kan. Menken van Grieken introduceert op 15 janu ari als eerste en enige zuivelleverancier een nieuw zelf-tapsys- teem voor melk. Dat gebeurt in een achttal supermarkten, te weten Hermans in Loosduinen, Dagmarkt in Voorhout, Konmar in Maassluis, Hoogvliet in Monster, Den Toom in Rotterdam, C 1000 in IJsselstein, Boni Markten in Maarssenbroek en De Jong in Zwijndrecht. Britse pond op historisch dieptepunt AMSTERDAM Het Britse pond sterling is vanochtend in Am sterdam op ƒ3,0865 beland, iets onder het historisch dieptepunt van ƒ3,0880 dat op 27 januari 1987 werd opgetekend. De Britse centrale bank zou ponden hebben gekocht ter ondersteuning van de koers. De koers van de Amerikaanse dollar zakte naar 1,8930 tegen een slotkoers van 1,9095 gisteren. De aanhouden de koersdaling wordt toegeschreven aan de kracht van de West- duitse mark en aan de onzekerheden over de conjunctuuront wikkeling in de Verenigde Staten. Gestolen juwelen op straat gevonden DELFT Twee net beroofde juwelenvertegenwoordigers konden gistermiddag weer rustig ademhalen, toen hun koffers met een inhoud ter waarde van ƒ350.000,- op straat waren teruggevonden. De vertegenwoordigers, twee Amsterdammers van 23 en 58 jaar, waren op de Van Miere- veltlaan een lekgestoken band aan het verwisselen. Vermoe delijk twee overvallers zagen hun kans schoon en gingen er met de koffers en een polstasje vandoor. De vertegenwoordi gers zetten de achtervolging in en konden een van de dieven, een 30-jarige plaatsgenoot, aanhouden. Krediet. Een veel gehoord woord in onze consump tiemaatschappij. Heel wat mensen zijn overgeleverd aan de zogeheten kredietbemiddelaars. Die moeten er aan te pas komen als er een auto, caravan en andere duurzame gebruiksgoederen moeten worden aangeschaft. Ze verdienen daarbij niet alleen aan hun klanten, ze blijken hen ook nog eens volstrekt onvoldoende te informeren. De klant betaalt soms ook meer rente dan de bemiddelaars in hun adver tenties voorschotelen. Dit blijkt uit een onderzoek, waarover vandaag meer te Jezen valt in de Lëidse Courant. De krant, uw krediet waardig. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. A' B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement nor- den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1