ruimt op Roemenië Gorbats jov op Allesbrander hoge poten naar Litouwen MAN SLUIT VRIENDIN ZEVEN MAANDEN OP «cidóg @oma/nt Woensdag 27 december 1 jaargang no. 24608 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging, maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., lamilieberichten f. 0,60 per mm. lax 070-3902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. HET WEER Morgen perioden met zon en droog. In de nacht en vroege ochtend kans op mist. Mini mumtemperatuur van om het vriespunt aan de kust tot -3 graden elders in het land. Mid- dagtemperatuur ca.6 graden. De vooruitzichten voor vrijdag tot en met maandag: perioden met zon en droog. In de nacht lichte vorst. Middagtempera- tuur ca.5 graden. DEN HAAG Een 25-jarige inwoner van Den Haag heeft tegenover de politie bekend dat hij zijn 18-jarige ex-vriendin zeven maanden heeft opgesloten in zijn woning in Den Haag. Hij wordt er verder van verdacht het meisje te hebben ver kracht en samen met medeplichtigen haar familie te hebben geterroriseerd. De verdachte, die bovendien handelde in verdovende midde len, werd al op 25 september aangehouden. Naast de man zijn tien andere Hagenaars tussen 20 en 50 jaar gearresteerd die ervan worden verdacht de hoofddader te hebben gehol pen bij handel in verdovende middelen en een overval op een reisbureau. Met de langdurige opsluiting van het meisje wilde de verdachte wraak nemen omdat zij haar relatie met hem had verbroken. Trein naast rails op CS Den Haag UTRECHT Bij het vertrek uit het Centraal Station in Den Haag is een trein vanmorgen omstreeks half negen door nog onbekende oorzaak op een dood spoor gereden. De trein trok de bovenleiding stuk en raakte naast de rails. Als ge volg hiervan bestaat er een lichte vertraging op het baan vak Den Haag CS/Zoetermeer. NS stelt een onderzoek in naar de oorzaak, aldus een woord voerder. Een jonge vrouw uit Bukarest treurt bij slachtoffers van de Roemeense opstand. f van haar vriend, eèn van de tienduizenden foto: epa De Roemeense ambassadeur in ons land, C. Statescu, heeft zich het afgelopen weekeinde achter het Roe meense Comité van Natio nale Redding geschaard en het bewind van Ceaucescu in harde bewoordingen ver oordeeld. Daarmee volgde hij de Roemeense ambassa deurs in onder meer de DDR, Israel en China. Pagina 6: Ceausescu: „Be volking had alles wat ze nodig had" Tutu brengt Israëlische gastheren in verlegenheid Koningin: Overtollig bezit is om te verdelen Opstapje naar nieuwe „Gouden Eeuw" Tuur snel klaar bij rentree in Hoogvliet Kerst-inn volgend jaar in Leiden- noord BUKAREST In Roe menië is het grote puin ruimen begonnen, nu de meeste tegenstand van de geheime politie, de Securitate, is gebro ken na de executie maandag van dictator Nicolae Ceausescu en zijn vrouw Elena. De 56-jarige Ion Iliescu is gisteren aangewezen als leider van een interim- regering. In april vol gend jaar moeten er in het land vrije verkiezin gen plaatsvinden. Hulpactie Roemenië op giro 797 DEN HAAG Onder het motto 'Help de Roemenen' wordt tijdens de laatste dagen van dit jaar een grootscheep se televisie-actie gehouden, die geld en goederen voor de getroffen bevolking moet opleveren. De actie zal zaterdag avond 30 december uitmonden in een rechtstreekse en vrijwel avondvullende tv-uitzending bij RTL-Véronique vanuit bloemenveiling Flora in Rijnsburg. Voor de actie wordt samenwerking gezocht met de organisaties die mo menteel via gironummer 797 actie voeren voor Roemenië. Geld dat hierop binnenkomt zal in eerste instantie worden gebruikt voor medische hulp en later voor voedsel en kle ding. Aan de hulpactie nemen deel het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen. Mensen in Nood, Stichting Oecumenische hulp, Novib/Gast aan Tafel, Terre des Hommes, Unicef, Tearfund en Memisa. Pagina 7: Luchtbrug naar Roemenië TEGENSTAND GEBROKEN NA EXECUTIE CEAUSESCU Volgens het Comité voor Nationale Redding in Buka rest heeft de burgeroorlog van de afgelopen veertien dagen aan zeker 60.000 mensen het leven gekost; meer dan 300.000 mensen raakten gewond. De Roe menen hebben ook de kerstdagen gevierd met bloedige straatgevechten, maar de strijd lijkt nu ge streden. Vanochtend von den er incidenteel nog ge vechten plaats. „Het volk en het leger heb ben gewonnen", aldus gis teravond de Roemeense te levisie. De executie van het echtpaar Ceausescu vond plaats na een geheim proces voor een militair tribunaal. Beiden werden veroordeeld voor onder meer moord op het volk, diefstal van de staat en ondermijning van de economie. De Roemeense televisie toonde gistermor gen eerst een nog levend echtpaar Ceausescu, be waakt door militairen. Kort daarop kwamen de beelden van het lichaam van de doodgeschoten dictator. Gis teravond werden beelden van het proces uitgezonden. Ceausescu weigerde het tri bunaal te erkennen. Alle aanklachten noemde hij „leugens van het begin tot het einde". De nieuwe regering van Roemenië is gisteren on middellijk aan de slag ge gaan om iets te doen aan de voedseltekorten en om im populaire wetten die onder Ceausescu waren uitgevaar digd, in te trekken of te wij zigen. De rantsoenering van eerste levensbehoeften is afgeschaft. Het programma om dorpen plat te walsen en de bewoners ervan te her- vestigen in nieuwe stedelij ke centra, is ingetrokken. De reisbeperkingen die voor Roemenen gelden, zul len zo spoedig mogelijk worden versoepeld. Ook zal de wet die abortus verbiedt worden ingetrokken. Sinds zaterdag zijn zeker tien nieuwe partijen opge richt, waaronder de Natio naal Christelijke Boeren partij en de Democratische Partij. Een luidruchtige kleine oppositie verwierp de nieuwe interim-regering. 'Begripvol' De Nederlandse regering, die zich „begripvol maar bezorgd" toonde over de snelle berechting van het echtpaar Ceausescu, heeft tot vandaag gewacht met erkenning van de nieuwe Roemeense regering omdat ze de situatie in dat land eerst nog te onzeker vond. Andere landen waren snel ler met hun officiële erken ning, zoals de Verenigde Staten, de Sovjetunie, Chi na, beide Duitslanden, Po len, Bulgarije, Tsjechoslo- wakije, Zweden, Joegosla vië, Frankrijk, Noorwegen, Griekenland, Groot-Brit- tannië en België. !L De Belgische ïht heeft gisteren in ving van Neufchateau vincie Luik elf Duit- Nederlanders aange- die naar verluidt een Staire opleiding mee- In het kamp werden bajonetten en overle- jterieel in beslag geno- iven het kamp, in het iin-Neufchateau, wap- <le vlaggen van de ex- *n »chtse groepen 'De jorde' en het 'Front jeugd'. De groep werd oor twee ex-militairen, één, vermoedelijk een nder, heeft gediend als jtair in Libanon. ~f uel Beckett ïsloten g begraven i In Parijs is afgelo- jdag de Ierse schrijver Beckett op 83-jarige [overleden en gisteren pen besloten plechtig- [raven op de begraaf- an Montparnasse in ie schrijver is overle- p ademhalingsstoornis- Jckett, de auteur van andere „Wachten op werd naar eigen zeg- oede Vrijdag 13 april oren in Dublin. Vol- biograaf Deirdre Bair echter eigenlijk een eerder geboren, maar aij zijn geboortedatum I Goede Vrijdag gesteld symbolische onderstre- in zijn eigen pessimisti- renshouding. 9: Optimisme ont- an het eenzame leven ïckett er bijt isser arm af t) Een 19-jarige llijke dierenoppasser in aripark van Tohoku in heeft gisteren haar i onderarm verspeeld ji Bengaalse tijger, die ;e toen de vrouw het ^ter gaf met een slang, geluk gebeurde terwijl isser, die de tijger sinds Sgelijks verzorgde, bui- kooi stond. ienaar komt bij brand I AAN DEN RIJN De 48-jarige jr J de Jong is zaterdag omgekomen (rand in zijn woning aan de Hoorn, [brandde geheel uit. De politie gaat dat de brand in de woonkamer is j„Het zou de kachel, een peuk of een Innen zijn". De brand werd rond ter vier 's ochtends ontdekt door de huisgenoot van het slachtoffer. Die p zijn vriend wakker te maken maar niet snel genoeg lukte sprong hij uit /rage£amerraam om zÜn eigen leven De man liep daarbij geen letsel o fnstaande oudere vrouw die naast c voont, kon op tijd haar woning ui aar woning liep wel schade op. jnst jvvot trianders n ehouden in p rechts- imisten luk geen passagiers vervoerde, werd enke le uren later uit het huis getrokken waarna burgemeester J. Hoffmann van Noordwijk direct opdracht gaf tot sloop. De schade loopt in de tonnen, foto: henk v.d. ende Pag. 14: Bus richt alleen grote schade aan MOSKOU Het centraal comité in Moskou is er de afgelopen dagen niet in geslaagd een afdoende antwoord te vinden op de afsplitsing van de commu nistische partij in Litou wen. Sovjetleider Gorbatsjov reist daarom binnenkort hoogst persoonlijk af naar de Balti- sche deelrepubliek om de re bellerende communisten tot de orde te roepen. Vlak voor de afsplitsing, vorige week woensdag, riep Gorbatsjov de plaatselijke partijleider Bra- zauskas bij hem op het matje, maar ook dat mocht niet ba ten. De Sovjetleider waar schuwde tijdens het beraad van het centraal comité in fel le bewoordingen tegen „sepa- ristische tendenzen" die een gevaar vormen voor de een heid in het land. De partijlei ding kan niet toestaan doelbe wust mee te werken aan de opdeling van de Sovjetunie, al dus Gorbatsjov. Overigens heeft de beslissing van de Li touwse communistische partij zich af te splitsen van de cen trale leiding in Moskou ook geleid tot verdeeldheid binnen die partij. Er is een „nieuwe" communistische partij opge richt, die Moskou trouw wil blijven. Politie vangt hasjpostduif VENLO In de Westduitse plaats Oberhausen -is op Eerste Kerstdag door de politie een postduif opgevangen die aan een van de pootjes een kokertje met enkele tientallen grammen hasj had hangen. De duif werd in Venlo losgelaten, toen de politie daar bij een wegcontrole twee Duitsers aanhield, die enkele honderden grammen hasj bij zich bleken te hebben. Uit het on derzoek kwam naar voren dat de Duitsers uit Oberhausen kwa men. De Venlose politie nam daarop direct contact op met colle ga's in die plaats die binnen anderhalf uur de duif opvingen bij de woning van een 24-jarige man. Bij huiszoeking werd nog een groot geldbedrag aangetroffen. De politie in Oberhausen gaat nu na of misschien ook vanuit andere plaatsen in Nederland hasj transporten per postduif hebben plaatsgevonden. -ïijuuiuisumnen lus van de NZH liet op eerste kerst- Jet veel over van een woning aan de elboulevard in Noordwijk aan Zee. een black-out van de 39-jarige leur uit Nieuw Vennep boorde de de woning van de 77-jarige C. van den Berg die in de achterkamer een dutje deed. De bejaarde Noordwijker kreeg een plank op zijn hoofd, maar hield daar geen ernstige verwondingen aan over. Ook de chauffeur heeft het ongeluk overleefd, hij liep slechts enkele lichte verwondingen op. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): Schoonmaak in Panama Een bulldozer ploegt zich een weg door verbrande auto's en puin in El Chorillo, Panama. De wijk werd zwaar getroffen tijdens gevechten tussen Amerikaanse en Panamese troe pen. Gisteren, Twee de Kerstdag was door de nieuwe rege ring uitgeroepen tot Schoonmaakdag. foto: epa Pag.9: Touwtrekken na vlucht Noriega Als er iets dit jaar is meegevallen dan is het wel de gasrekening. Of men moet met de deur open hebben gestookt. Veel mensen hebben dan ook maar weinig bij hun voorschotten aan het GEB bij behoeven te betalen. Veel anderen kregen zelfs geld terug. Voor weer anderen is elke. cent aan de energierekening besteed in feite al te veel. Reden om soms al hun geld dan maar in een allesbrander te stoppen, al moet dat niet te letterlijk worden op gevat. Dat laatste kan eventueel wel gebeuren met een oude krant. En waarom zou dat de Leidse Cou rant niet zijn? Daar heb je eerst ook nog heel wat leesplezier van. En dat kun je niet zeggen van alle kranten die in de allesbrander gaan. In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. SB Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement n or- den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1