Bloedbad in Bukarest Bon: o r T h g o 3 5 finalë 25 27 29 30 35 2 rt,miljoen Ui r werk Massagraven ontdejkt Ir VLEUGEL LlissementJ ide eeuw! -EN STAART AN ONZE -/ERTENTIE PAGINA 46 Ook op 2e Kerstdag kunt u in Perzische tapijten Vf SHOW Cutgu CeidaeSou/io/ni Zaterdag 23 december 1989 81ste jaargang no. 24607 6oma/nt ►r.„ 'ore^P Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. atiep^ Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. ra'9: Advertenties: (excl. 6% BTW) f0,67 per mm., familieberichten 1.0,60 per mm. lax 070-3902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie .Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Losse nummers f. 110 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND ePflAAG Voorzitter W. 1 mlf£ van de Federatie jrk Nederland ver- er dit jaar voor 35 gulden aan vuurwerk erkocht. Vorig jaar be- trijWe omzet ruim 30 mil- hov|den. Door de politieke h China is uit dat land roer van vooral knal- [jftien tot twintig pro- 51Pjer. Een aantal impor- D™|mpt hierdoor volgens bitter met problemen, inks worden er goede '"flidaan. HET WEER de loop van de dag toenemende bewolking, in de avond gevolgd door enkele buien. Wind uit west tot zuid west, matig of vrij krachtig, kracht 4 a 5, aan de kust en op het IJsselmeer hard, 7. Mid- dagtemperatuur ongeveer 8 graden. De vooruitzichten voor de kerstdagen: veel be wolking en af en toe regen. Vrij veel wind. -T^' V Prins verjaart Prins Bernhard jr., de tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhove, viert op eerste kerstdag zijn twintigste verjaardag. FOTO: ANP s*. .20 Betogers in Albanië moeten naar werkkamp BELGRADO De autoriteiten in Albanië hebben betogers die tien dagen geleden in de noordweste lijke stad Skhoder hebben gedemonstreerd, naar werkkampen gestuurd. Dit meldde het Joegoslavi sche dagblad Politika Ekspres. De betogingen zouden met geweld zijn onderdrukt. Volgens de krant zouden er binnen de communis tische leiding in Tirana fricties waarneembaar zijn. Albanië was met Roemenië het laatste land in Oost-Europa dat door stalinistische leiders werd bestuurd. Ook de dood van de veteraan-leider En- ver Hoxa op 11 april 1985 geleden leidde niet tot Veranderingen. De huidige staats- en partijleider, Ramiz Alia, verklaarde eind november nog dat Al banië er niet over piekert de hervormingen in an dere Oosteuropese landen na te volgen. De Alba nese ambassade in Belgrado ontkent alle berichten. Simons (WVC) wil overleg over open-hartoperaties UTRECHT Staatssecretaris Simons (volksge zondheid) heeft in een gesprek met vertegen woordigers van de ziekenhuizen erop aange drongen dat zij weer met de verzekeraars gaan praten over het aantal open-hartoperaties. Dat overleg werd begin november afgebroken toen de hartcentra niet akkoord gingen met de door de Vereni ging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ) voorgestel de verhoging van dat aantal. De ziekenhuizen en me disch specialisten vonden het nog te weinig. De VNZ had aangeboden het aantal hartoperaties volgend jaar met 700 uit te breiden naar 11.500. Het aantal dotterbehande- Kngen kon wat betreft de VNZ met duizend omhoog naar 6500 per jaar. De uitbreiding kost ruim 20 miljoen gulden. Wassenaars gezin verongelukt STUTTGART Bij een ongeluk op de autoweg Stuttgart-München is giste ren de familie L.J. van den Boog - vader, moeder en twee kinderen - uit Wasse naar om het leven geko men. Vijf inzittenden van een Duitse auto die bij het ongeluk was betrokken, zijn zwaar gewond. Volgens de Westduitse politie is de Duitse auto bij een file door wegwerkzaamheden op de Nederlandse wagen gere den, die meteen vlam vatte. De familie Van den Boog was op weg naar de winter sport. en.'KAREST Leger- die trouw zijn ero(jileven aan de afgezet- 1 io Roemeense president and^usescu hebben gister- ®Mnd in de Roemeense ^jfdstad Bukarest een ltati"jedbad aangericht. In haul loop van de avond, stfewijl de bevolkipg van ^hoofdstad massaal de verworven vrijheid de, openden zwaar- apende Ceausescu- de aanval, sge&rbij zijn vele honder- hbaf ^oc*en gevallen- Gded middernacht leken de Aisescu-getrouwen hun Euijet op te geven. Ook in agafcre steden is hevig ge- No Lten tussen voor- en te- ma^tanders van de dictator. T59! bestuur van het land is •genomen door een ^nt voor de redding van Pe|(vaderiand'. De stad Timi- waar het verzet het af- en weekeinde begon, geheel in handen van 'apende, opstandige bur- troepen. Jio-Bukarest riep de bur- in de hoofdstad gister- .051 5 avond eerst op de straten te verlaten, opdat het Roemeen se leger zou kunnen afreke nen met troepen van de vei ligheidspolitie Securitate, die trouw waren gebleven aan Ceausescu. Tegelijkertijd werden de burgers gevraagd bloed af te staan voor de slachtoffers van de gevech ten. De televisie meldde kor te tijd later dat hevig werd gevochten rond het gebouw van de nationale radio. „Wij roepen het volk op daarheen te gaan en het leger te helpen de bandieten te stoppen". Over het lot van de afgezette dictator is tot vannacht on duidelijkheid blijven bestaan. Eerst werd gemeld dat hij en zijn vrouw Elena waren aan gehouden; daarna dat hij was ontsnapt, opnieuw aangehou den en toch het land uit was gevlucht. Maar even voor middernacht meldde de Joe goslavische tv dat de Ceau- sescu's alsnog waren aange houden. Eerder had de Roemeense tv beelden getoond van de gear resteerde zoon van Ceauses cu, Nicu. De zichtbaar bange Nicu was omringd door mili tairen. Hij zou in de stad Si- biu zijn gearresteerd toen hij trachtte mensen te gijzelen om te kunnen vluchten. Een officier in uniform zei dat het volk moet toestaan dat hij een rechtvaardig proces krijgt. De strijd in Bukarest tussen legertroepen die de kant ko zen van de volksopstand en eenheden van de geheime politie Securitate spitste zich toe op het gebouw van het centraal comité, dat in brand werd geschoten. In dat ge bouw bevonden zich gister avond de leden van het 'Front voor de redding van het vaderland' en militairen die hun kan hadden gekozen. Korte tijd later bleken het voormalig koninklijk paleis en andere gebouwen even eens in brand te staan. Op het centrale plein in Buka rest, het Plein van de Repu bliek, lagen gisteravond tien tallen doden en gewonden. Radio Bukarest meldde dat Ceausescu-getrouwen ook in actie waren gekomen in de steden Cluj, Brasov, Sibiu, Craiova, Resita em Tirgu Mures en dat daar eveneens veel slachtoffers waren ge vallen. In Timisoara zouden zelfs parachutisten zijn inge zet. Een demonstrant steekt een portret van de gevluchte dictator Ceausescu in brand. bestuur van het land heeft overgenomen, hebben voor aanstaande dissidenten zit ting als Doina Cornea, Ana Blandiana, Dumitru Mazilu en Mircea Dinescu, Laszlo Tökes, de dominee uit Timi soara om wie het aanvanke lijke protest begonnen was, de voormalige minister van buitenlandse zaken Corneliu Manescu, de voormalige am bassadeur in de VS Silviu Brucan en drie legergene raals. Het Front wil in april vrije verkiezingen organise ren voor een pluralistisch be stel en de naam van het land veranderen van Socialisti sche Republiek Roemenie in simpelweg „Roemenie". De omstreden plannen van Ceausescu om dorpen plat te gooien moet onmiddellijk worden gestaakt, aldus het Front. Pagina 3: Roemenië einde lijk mee in stroom van hervormingen. TIMISOARA In een bos aan de rand van de stad Ti misoara in het westen van Roemenie zijn drie massa graven ontdekt. Daarin lig gen mogelijk wel 4.500 lijken van mensen die afgelopen, zaterdag, zondag en maan dag door de Securitate, de gevreesde veiligheidsdienst van dictator Nicolae Ceau sescu werden vermoord. Va- sile Todorescu, een electri- ciën die op zoek was naar zijn verdwenen 20-jarige zoon, verklaarde dat de li chamen met vuilniswagens naar het bos waren gereden. De chauffeurs zouden ver- yolgens zijn doodgeschoten, zodat er later niemand zou kunnen vertellen waar de graven lagen. Op tv-beelden uit Timisoara waren ver minkte lijken te zien van mensen, wier lichamen de' sporen dragen van gruwelij ke martelingen. éne verkiezingen pEST De Hongaarse ru|d president Matyas ieeft bepaald dat de Irije verkiezingen in in 44 jaar worden op 25 maart. Het deaSe parlement besloot dat de volksverte- op 16 maart ire, ntbonden om de weg oas^naken voor de gang oionfctembus. osco Minister verwacht vijf commerciële stations (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister d'Ancona (WVC) verwacht dat er volgend jaar ok tober vier a vijf binnenlandse commer ciële tv-stations te zien zijn. Daarbij moet worden gedacht aan bestaande omroepen als Tros en Veronica die uit het pu blieke bestel willen stappen, en aan organisaties als TV-10, Oranje TV en de uitgeverij VNU. Zij komen volgens d'Ancona serieus in aanmer king voor een vergunning krachtens de nieuwe mediawet. De publieke omroepen krijgen in de nieuwe wet een vergunning voor tien jaar, mits zij tenminste 150.000 leden hebben. In de ko mende jaren zal de regering met de Tweede Kamer overleggen over de voorwaarden waar aan eën publieke omroep moet voldoen. De kans bestaat dat het leden-stelsel wordt afge schaft. De commerciële omroepen mogen op zondag geen reclame uitzenden. Pagina 5: Geen doorgifteplicht kabelnetten ft particulieren, uil het F ©IPiTOL wmmmm COSY Nederlands grootste meubelshow op 80.000 m2 OPHEFFINGSUITVERKOOP BERKEL/RODENRIJS - Opheffingsuitverkoop van Nederlands mooiste meubelen en tapijten. In deze spectaculaire uitverkoop vindt u behalve eiken ook de allernieuwste kollektie's BANKSTELLEN, WANDMEUBELEN, EETHOEKEN, KLEINMEUBELEN, OOSTERSE/PERZISCHE TAPIJTEN ENZ. Nog nooit is'er in de meubelgeschiedenis voor zulke lage prijzen verkocht. Puur kwaliteit, voor iedereen betaalbaar. Nog nooit zag u zo'n zee van meubelen. Kom snel naar dit unieke gebeuren: De OPHEFFINGSUITVERKOOP van meubelmagazijnen meubeltoon zaal en pak enorm voordeel. ONVOORSTELBARE KORTING TOT 80%! 5 jaar garantie en service blijven gagarandeerd. Deze verkopen vinden plaats in het voormalige pand van de failliete meubelfabriek uit Oisterwijk BERKEL/RODENRIJS NoadetKteeweg114/116 2e KERSTDAG GEOPEND! r NIEUW Tijdens kerstshow voor het eerst in Nederland Lichte kleuren: rose - blauw - crème voor modern interieur. NAÏN plm. 200x300 rose/blauw/crème, 18.500 NU 8.000.- GEHEEL ZIJDEN GHUM plm. 200x300, 75.000 NU 45.000. GEHEEL ZIJDEN ROSE CHINEES plm. 240x170, MIR CRÈME plm. 200x300. MIR BLAUW plm. 240x170, HAL-PERS plm. 140x70. OUDE BELUTCH plm 140x90, Eerste 50 bezoekers Persje 60x40 ALLE TAPIJTEN MET CERTIFIKAAT Tevens vele geheel zijden en zeldzame nomadentapijten. Gespreide betaling mogelijk. SHOW: MOTEL BIJHORST WASSENAAR Woensdag 27 dec. - donderdag 28 dec. 11.00-18.00 k Tapijtimport 070-3291122. 12.000.- NU 5.500. 5.500.- NU 1.995. 2.995.- NU 1.250. 650.- NU 195.- 1.150.- NU 350. 20.- (ADVERTENTIES) ENGELSE KWALTTEITS MEUBELEN Een bezoek aan antiek en.interieur boerderij "Hooghstede" is zeker de moeite waard op tweede kerstdag. Wij ontvangen U dan met 'n hapje en 'n drankje. Hooghstede van Klaverweijdeweg 21 Hoogmadc Tel.: 01712-2576 voor antiek en interieur. Alle dagen geopend van 12.00 - 17.00 u. eerste kerstdag geslopen! Tweedekerstdag open huis 12.00 - 17.00 u. 2e KERSTDAG GEOPEND van 11.00 tot 17.00 uur czj/f WOONCENTRUM ce/rfram HOGE RIJNDIJK - LEIDEN hein Cyyip chrispijn Hoge Rijndijk 88 Verdamstraat 6 (hoek Hoge Rijndijk) REGEER ||jf MEUBEL Hoge Rijndijk 94-96 __J§ÉW Tapijtwereld Hoge Rijndijk 90 Geen krant ontvangén? Bel tussen 18.00 e en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en u nabezorgd. Auto te water LEIDSCHENDAM Duikers van de brandweer hebben gis termorgen een 68-jarige vrouw gered, die met haar auto in de vijver bij de Van Kolfschoten laan in Leidschendam was ge reden. Aangezien de vijver niet erg diep is, raakte de vrouw niet onder water. Toen de politie arriveerde stond de auto in de vijver. De vrouw zat erin met haar hoofd en schouders boven water. Het bevrijden van het slachtoffer kosste toch nog enige moeite. 52 PAGINA'S Minder katholieke theologische opleidingen Ceausescu ging over lijken Vraag naar borrel neemt af Nog volop wm gevechten in f Panama I Joop Braakhekke: „In zaken heb je geen vrienden" Kerstmis'89 mm\J Kerstpreek Oostduitse predikant Anne van Egmond heeft eigen 'adres onbekend' Sabbat in Warschau Geuzen houden stand op Vlaamse Olijfberg GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND 2 3/9 BUITENLAND 5/7/8 LEIDEN/REGIO 13/14/15 SPORT DENKSPORTEN20 AUTONIEUWS21 FINALE25 T/M 36 KUNST/RTV 23/37 T/M 47 WEER/PUZZEL/MENU47 Drie dagen achter elkaar geen krant. Zoiets komt maar zelden voor. Meestal alleen in de kersttijd, want Pasen en Pinksteren mogen dan niet op één dag vallen, ze vallen altijd zowel op zon- als op maandagen. Om daarin te voorzien komt de Leidse Courant vandaag weer net als elk jaar met een ex tra hoeveelheid artikelen, afgestemd op het Kerst feest en samengebald in een speciale bijlage. En terwijl de lezer van de Leidse Courant voorlopig voor zijn nieuws is aangewezen op vluchtige media als radio en tv, kan hij erop rekenen dat de Leidse Coürant volgende week woensdag weer op de mat ligt. Ook bij u? De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres; Postcode/plaats; Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opstyren naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1