!eicUc (Bowuvnt Hevige gevechten Panama Stemming Dominee Tökes werd vermoord in politiecel nicolae g p, N A T ÏCU 3 7 Joop van der Reyden terug in de politiek Burgemeester wilde bemiddelen in conflict tussen Vonk en RO JOEGOSLAVISCHE KRANT: lausesc u you. Opening van „Tor teken van vrijheid Scholier ernstig gewond, automobilist rijdt door VANDAAG 11 12 £eidócSou^cmt pèrfll Uitgave Westerpers, behorende tot Sijtholf Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand i. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaarf. 275,60 Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14 00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0.67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. fax 070-3902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee Woensdag 20 december 1 81ste jaargang no. 24604 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND HET UUEER Veel bewolking en af en toe regen. Minimumtemperatuur omstreeks 10 graden, middag- temperatuur ongeveer 12 gra den. Zuidwesten wind, vrij krachtig, aan de kust hard tot stormachtig. De vooruitzichten voor vrijdag tot en met maan dag: aanhoudend wisselvallig met af en toe regen. Middag- temperatuur rond 8 graden. en vrouw smijten 'jnakkelijk met geld even makkelijk geld over de jblijkt uit een enquête onder 680 ■jen vrouwen door het feministi- ndblad Opzij. Van beide groepen cent dat zij wel eens te gemakke- sscho\iitgeven aan boeken, cd's, de auto DO of kleding en de inrichting van jvrouwen). Op vakantie en bij het div' nebben man en vrouw een even ,*01 in de hand. Er wordt in Neder- J t$\iishoudens ook regelmatig ruzie n en pver geld. De vraag is daarbij: wie en ufe/ndelijk? Dat blijkt dan meestal een (je de zorg voor de huishouding f229^e mees*e êeva^en de vrouw. Joop van der Reyden OEGSTGEEST Joop van der Reyden keert, weliswaar op plaatse lijk niveau, terug in de politiek. De ex-staatssecretaris van WVC is giste ren door het CDA in zijn woonplaats Oegstgeest op de eerste plaats van de kieslijst gezet.Het is de bedoeling dat Van der Reyden wethouder P. van Veen gaat opvolgen. Deze heeft onlangs gezegd niet terug te keren. Van der Reyden, voorzitter van de NOB en „redder" van Feyenoord, is geen onbekende in de plaatselijke politiek. Eind zeventiger jaren zat hij al in de gemeenteraad van Oegst- FOTO: DIJKSTRA geest. DEN HAAG Burge meester mr. A. Havermans van Den Haag heeft het bestuur van het Residentie Orkest op 7 december be naderd met het aanbod te bemiddelen in het conflict van het orkest met chef dirigent Hans Vonk. De opgaande lijn in de presta ties van het orkest in de Anton Philips-zaal zouden volgens de burgemeester niet onderbroken mogen worden door een breuk met Vonk. Eenzelfde aan bod deed dr. J.Riezen- kamp, de hoogste ambte naar op het ministerie van WVC. Kort daarvoor had den de musici van het RO in meerderheid het ver trouwen in Vonk opge zegd. Het bestuur ging niet op het aanbod in, in het vertrouwen dat het orkest zelf de problemen zou kunnen oplossen. Inmid dels heeft Vonk in een brief aan de musici laten weten spijt te hebben van zijn uitlatingen in de pers over orkestdirecteur Ben van der Meer. Hij noemde diens functioneren „arm zalig". De brief is voor het orkest aanleiding op 6 ja nuari met Vonk in ge sprek te gaan. Vonk dringt er in de brief op aan het mogelijk te maken in ieder geval tot juli 1992, als zijn Vonk Havermans contract afloopt, professio neel samen verder te wer ken. Het bestuur wacht eerst de gesprekken af en neemt voorlopig nog geen standpunt in over de toe komst van de chef-diri gent. Pagina 15 :Vonk houdt slag om de arm VS TRACHTEN EIND TE MAKEN AAN BEWIND NORIEGA ki-j J wi ÏAMA-STAD HARiQrikaanse troepen ben vannacht in hai, z£™a de aanval geo- viidiard op het bewind generaal Noriega, situatie in het land id vanmorgen nog ^~jj onoverzichtelijk. 'OBJE£ens de laatste be ten zou het militai- cash/poofdkwartier van antiekiega door de Ame- 3n'r'(Ge^en ziJn verovercl. r is de generaal ;omen. 3PEN Dolon. de op één na Jste stad van het land beend de Atlantische kust, 5,50 pi vanmorgen hevig ge- 18.00-iten tussen Amerikaan- 6372. n Panamese soldaten. ie gevechten zijn aan i zijden veel doden ge it !n. Bovendien zouden, »ns Amerikaanse tv- HQns, troepen die trouw v toekOgebieven aan Noriega 'beschrantal Amerikanen en Den üiinente Panamezen in 'f v d.hng hebben genomen. <ELErr Panamese staatsradio ael Ned vanmorgen volksmili- pp zich tegen de Ame- anse soldaten te verzet- Een Panamees die M i Lint tegenover het hoofd- itier van Noriega Noriega FOTO: ANP woont, vertelde per tele foon dat de kazerne zeer zwaar onder vuur is geno men en voegde daaraan toe „het is verschrikkelijk, er zijn vele 'gringo's' en Pana mezen gedood". In Washington werd be kendgemaakt dat vlak voor het Amerikaanse ingrijpen een nieuwe Panamese re gering is geïnstalleerd on der leiding van vroegere presidentskandidaat Guil- lermo Endara. Endara en zijn kandidaat voor het vice-presidentschap, Guil- lermo Ford, waren volgens alle buitenlandse waarne mers de winnaars van de eerder dit jaar gehouden presidentsverkiezingen. Die werden later door No riega ongeldig verklaard. Via een radio-zender riep Endara de Panamese troe pen op zich over te geven en zijn presidentschap te erkennen. De afgelopen dagen was de spanning tussen de VS en Panama hoog opgelopen, nadat Panama Washington de oorlog had verklaard. Volgens het tv-station ABC wilden de VS voorkomen dat Noriega het Panama kanaal zou sluiten. De woordvoerder van het Wit te Huis, Marlin Fitzwater verklaarde dat president Bush ook opdracht heeft gegeven Noriega op te pak ken en ter berechting over te brengen naar de Vere nigde Staten, waar hij be schuldigd wordt van drugs handel. Minister Van de Broek zei begrip te hebben voor het ingrijpen Van het Ameri kaanse leger omdat hun landgenoten in gevaar ver keerden en het open hou den van het Panama-ka naal van levensbelang is voor de Verenigde Staten. De Sovjetunie heeft het op treden veroordeeld en ge ëist dat de operatie onmid dellijk wordt beëindigd. Pagina 6: VS proberen al twee jaar Noriega ten val te brengen Protest in de Bulgaarse hoofdstad Sofia tegen de Roemeense leider Ceausescu: een „International Hooligan". FOTO: AFP BELGRADO De Roe meense dominee Laszlo Tökes, de inspirator van de protestdemonstraties in de stad Timisoara, is in de plaatselijke gevangenis ter dood gebracht. Dat meldt vanochtend de Joegoslavi sche krant Politika Ek- spres, op grond van een gecodeerd bericht van een Roemeense journalist. Het bericht kon niet uit ande re bronnen bevestigd worden. In grote delen van Roemenië lijkt momenteel de staat van beleg te heersen, waarbij de Patriottische Garde (zo'n 250.000 man) is ingezet tegen de demonstranten. Behalve in Timisoara zou het ook onrustig zijn in Arad, Resita en Kites, die alle in Transsylvanië lig gen, waar de Hongaarse min derheid woont. De schattingen over het aantal slachtoffers van het door het Roemeense leger aangerichte bloedbad in Timisoara schom melt tussen de vierhonderd of tweeduizend doden. Volgens het Joegoslavische persbureau Tanjug hebben veiligheids troepen met tanks fen helikop ters in het weekeinde tweedui zend demonstranten (mannen, vrouwen en kinderen) ver moord. De Hongaarse radio meldde dat het totale aantal slachtoffers circa vierhonderd zou zijn. In de Westroemeense stad Arad is inmiddels een algeme ne staking uitgebroken na een gewelddadig treffen tussen eenheden van leger en politie en de bevolking. Volgens Tan jug zouden alle winkels in Arad gesloten zijn. Twee Japanse diplomaten, die maandagavond in Timisoara waren, zeiden dat geen enkele winkelruit aan de 200 meter lange Eminescu-straat naar het Vrijheidsplein meer heel is. Een boekhandel en een sla gerij waren volledig geplun derd. De Japanners konden geen bevestiging krijgen over aantallen slachtoffers. De VS hebben Roemenië op geroepen internationale waar nemers toe te laten tot de ge bieden waar de protesten te gen het bewind van de rege- ring-Ceausescu bloedig zijn onderdrukt. China heeft het gewelddadige optreden tegen anti-regeringsdemonstranten in Roemenie een „binnenland se aangelegenheid" genoemd. Pagina 5: „Politie schoot ge richt op duizenden demon stranten" •>r> (Van onze correspondent Twan van den Brand) DRESDEN De eer was Hans Modrow vergund; de premier mocht glunde rend bekendmaken dat de beroemde grensovergang tussen Oost- en West-Ber- lijn, de Brandenburger Tor nog vóór de Kerst, vermoedelijk zaterdag, opengaat. De uit 1791 daterende Bran denburger Tor wordt overi gens alleen een voetgangers oversteekplaats. Bondskanse lier Kohl en Modrow zullen bij de opening aanwezig zijn, im mers de Tor is voor zowel Oost als West het symbool van de vrijheid. Modrow en Kohl spraken dit gisteren af tijdens hun eerste ontmoeting in Dresden. Daar werd ook uit voerig gesproken over onder meer vergaande economische samenwerking en het afschaf fen van de visumplicht voor Duisters. Vandaag deed ook de Franse president Mitterrand zijn intrede op Oostduits grondgebied; hij sprak in Oost- Berlijn met Modrow en andere regeringsleiders. Pagina 6: Helmut Kohl schrijdt als een vorst door Dresden f'ifel over Milanezen 1snogfiat voor Koeman IJK Marco n arriveerde gis- Nederland lededeling dat hij k Rijkaard van- t met het Neder- duels per seizoen af te staan voor Oranje. Voor dit argu ment ging het bestuur van Barcelona gisteravond over stag inzake Ronald Koeman, die van zijn trainer Johan Cruijff niet in actie mocht itbalelftal tegen komen. Cruijff gaf op aan- nogen spelen. ^^^al kreeg van AC speelverbod voor ICC I umduel in de Rot- - -1 Kuip, maar de left hiertegen pro- etekend bij zowel als bij de Europe- tyereld voetbalbond r bond wijst erop '2P Miaanse club con- ftvers verplicht is de in- Jtedig ]s minimaal zeven len ng (ADVERTENTIE) drang van zijn bestuur als nog zijn fiat, waardoor Ro nald Koeman vanavond toch in actie kan komen. Van Basten werd gisteren opnieuw uitgeroepen tot bes te speler van Europa. Hij kreeg de meeste stemmen van de dertig Europese jour nalisten die aan de verkie zing deelnamen. Pagina 9: Communicatie KNVB loopt vooral via fax en telex. J zijn in de Bijenkorf de actuele najaars- en wintercollecties ^toonaangevende damesmodemerken sterk in prijs verlaagd. 43 EEN ANDERE BIJENKORF. de Bijenkorf 0 'jaag, donderdag en.vrijdag extra koopavonden in alle Bijenkorven Botsing in dichte mist Drie mensen werden gedood en 54 raakten gewond toen gisteren een vrachtwagen in dichte mist een spoorbaan overstak in Stockton (Californië) en werd geschept door een passerende trein. De oplegger van de vrachtwagen zat vol met pakken chocoladesiroop. FOTO: AP Haagse politie onderzoekt verleden Spaanse diplomaat DEN HAAG De Haagse po litie onderzoekt of het per soonlijke leven van bepaalde Spaanse diplomaten iets te ma ken heeft met de bomaansla gen op Spaanse doelen in Den Haag. Daarbij richt de aan dacht zich onder meer op de voormalige Spaanse consul-ge neraal in Nederland, Rafael Jover y Dê Mora Figuera, zo heeft een woordvoerder van de politie vanmorgen beves tigd. Onmiddellijk na de eerste aanslag op de auto van de hui dige consul heeft de politie in formatie ingewonnen over Jo ver. NIEUWVEEN Een 15-jarige scholier uit Zevenhoven is van ochtend op weg naar school ernstig gewond geraakt bij een aan rijding met een auto. Het slachtoffer, dat op de fiets reed, is met een schedelbasisfractuur naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam gebracht. De automobilist is na het ongeval doorgereden. Het ongeluk gebeurde omstreeks acht uur aan het Blokland in Nieuw veen. De rijkspolitie van Nieuwkoop verzoekt getuigen zich te melden: 01725-73100. Verkeerschaos op Utrechtsebaan NOOTDORP Op de A12 (Den Haag/Utrecht) is gistermiddag ter hoog te van Nootdorp een auto met aanhangwagen ge schaard. Hierdoor is één rijstrook in de richting Utrecht tijdelijk afgeslo ten geweest. Volgens de Algemene Verkeers dienst van de rijkspolitie is door het ongeluk, waarbij niemand gewond raakte. Ruzie tussen provincie en ANWB over autoroutes DEN HAAG Directeur P.A. Nouwen van de ANWB is niet te spreken over een brief van de Zuidhollandse gedeputeer de voor natuur en recreatie P. van Heemst. In zijn brief doet Van Heemst „als nieuwjaars wens" een dringend beroep op de ANWB de toeristische auto routes door Zuid-Holland op te heffen. Dit om het milieu te beschermen. „U werft op rui me schaal mensen om er met de auto op uit te trekken", al dus de provinciebestuurder, die wijst op de gigantische uit stoot van gevaarlijke stoffen door auto's. ANWB-topman Nouwen noemt de beschuldi gingen beneden de maat. „Het is niet behoorlijk iemand in een nieuwjaarswens het mes op de keel te zetten". Pagina 4: ANWB-directeur Nouwen woedend op gede puteerde ADVERTENTIE Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. 18 PAGINA'S Bijstandsoma's moeten het maar zien te rooien Personeel PTT- Contest in actie tegen sociaal plan Oranje is uitje Q voor Joop Hiele V Bewoners bezorgd over lot Marislaan Nieuw Rhijndael in recordtijd klaar Sassenheim krijgt overdekt zwembad CO geestelijk leven/opinie binnenland buitenland economie sport leiden/regio 1 kunst/rtv rtv programmas weer/puzzel/menu Voetbal op tv Kamerleden, die vannacht toch nog een beetje rede lijk op tijd naar bed wilden, behoefden niet tot na half drie in de Kamer te blijven. Om dan pas te stemmen over het wetsontwerp tot verhoging van het huurwaardeforfait, zoals kamervoorzitter Deet- man eigenlijk had gewild. Zij konden rustig gaan slapen want de stemming was vandaag. Maar onze verslaggevers konden allerminst naar huis. Sterker nog, zij gingen juist aan het werk toen de Kamerle den op één oor gingen. Om de lezer(sXessen) van de Leidse Courant erover te informeren of de wets voorstellen „het daglicht wel kunnen verdragen". Misschien brengt u dat weer in de stemming de bon in te vullen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1