Drama rond terugsturen van bootvluchtelingen Gratis ParKerset bii een complete bril of 'n paar contactlenzen. 2 5 13 15 16 17 Griep Verdrag van Schengen op losse schroeven ^jgedrag agent laat *rk te wensen over Machinist in levensgevaar na inademing chloorgas DaimlerBenz: praten over ontwapening VANDAAG SeicUe 6owa/nt Dinsdag 12 december 1989 81ste jaargang no. 24597 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, )aar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vnjdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. I Advertenties: (excl. 6% BTW) i. 0,67 pier mm., familieberichten f. 0,60 per mm. lax 070-3902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee Veel bewolking, van tijd tot tijd regen. Minimumtempera tuur rond 5, middagtempera- tuur circa 8 graden. Matige zuidwestenwind kracht 4, aan de kust eerst krachtig, 6. De vooruitzichten tot en met zon dag: overwegend veel bewol king en nu en dan regen. sbureau claimt kooprecht van rties WK voetbal hi J Bo®RDAM Het reisbureau CIT-rei- and Amsterdam zegt een exclusief con- ;helsoor Nederland te hebben met de or de ie van het WK voetbal in Italië. Di- s AA' F. Hollander zegt alle rechten te in L| op de koppelverkoop van kaartjes (Ie duels van het Nederlands elftal, wenhdt volgens hem in dat de KNVB- damfs OAD-reizen en De Roever, slechts beschikken over de toegangsbewij- j zij via de bond krijgen. De KNVB htenfecht op vijf procent van het aantal ten ji in de stadions waar Oranje speelt, erenjle groepswedstrijden betekent dat gelrifc tweeduizend kaartjes per duel. ball (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De kans bestaat dat de onderte kening van het zogeheten aanvullend verdrag van Schengen vrijdag aanstaande niet doorgaat. Nederland weigert in te stemmen met het schrappen van een artikel, waarin de vijf be trokken landen elkaar wederzijdse justitiële bij stand beloven bij het opsporen van belasting fraudeurs. Luxemburg liet vorige week aan België, Neder land, Frankrijk en de Bondsrepubliek weten dat dit artikel niet aanvaardbaar was. Het strik te bankgeheim in het- groothertogdom zorgt voor een grote toevloed van zwart geld, dat vaak is verkregen door belasting te ontduiken. Ook veel Nederlanders beleggen dit soort gel den in Luxemburg, omdat zij weten dat de ban ken daar aan niemand inlichtingen zullen ver schaffen. De Nederlandse regering legt zich niet bij dit standpunt neer. De regeringsfracties CDA en PvdA uitten vori ge week ernstige bezwaren tegen de door het kabinet voorgenomen ondertekening van het verdrag. Zij lieten doorschemeren dat de Twee de Kamer, als de regering wel tekent, de ver dragstekst niet zal ratificeren. De belangrijkste bezwaren waren niet gericht tegen de Luxem burgse opstelling ten aanzien van belastingfrau de. De PvdA-fractie protesteerde scherp tegen het onderdeel betreffende asielzoekers, het CDA toonde zich bezorgd over de mogelijke ge volgen van de toeloop van Oosteuropeanen naar de Bondsrepubliek. Pagina 3: Ook in België weerstand tegen on dertekenen verdrag Reünie buisbaby's AMSTERDAM Het academisch zie kenhuis van de Vrije Universiteit in Amsterdam viert zaterdag de geboorte van de honderdste baby die via be vruchting in een reageerbuis (IVF-In Vitro Fertilisatie) is verwekt. Alle IVF- baby's en hun moeders zijn op deze dag uitgenodigd voor een reünie in het VU- ziekenhuis. De magische grens van hon derd werd op 7 november bereikt toen Astrid Akgul-Wever het leven schonk aan een drieling. „De baby's Yasmin, Esra en Taysun, respectievelijk de 100e, de 101e en 102e IVF-baby van het VU- ziekenhuis, werden weliswaar wat te vroeg geboren maar verkeren in goede gezondheid", aldus het VU-ziekenhuis. De eerste IVF-baby werd op 21 januari 1986 geboren. Zuid-Jemen op weg naar meer-partijensysteem ADEN Nu de communistische partij en in een groot aantal Oosteuropese lan den van hun machtsmonopolie hebben afgezien, heeft de marxistische partijlei ding van Zuid-Jemen besloten niet ach ter te blijven. Het centraal comité van deze Arabische staat heeft na een twee daags partijcongres besloten binnenkort nieuwe politieke partijen toe te staan. Vorige maand mochten onafhankelijken zich al kandidaat stellen tijdens de ge meenteraadsverkiezingen, maar partijen waren toen nog steeds verboden. Zuid-Jemen is in de Arabische wereld de trouwste bondgenoot van de Sovjetu nie, met wie het goede politieke en mili taire banden onderhoudt. n°g|psel /-of^— ijd ar ook nvoSig om ET n de; AP EGOM De gemid- politie-agent kent hetJrkeersregels onvol- en heeft een slor- Ook de in 4sche bediening van •ertuig laat in veel n te wensen over. min",ijkt uit een rijtest 120 agenten van iddelgrote gemeente dooft westen des lands rjjwillig hebben on- pen. het Hillegomse rij- te ^heidsinstituut Top Le ar ivers moest 83 procent .de),; agenten bijgeschoold Ha op het punt van de uit rstheorie. Bij vijftig mankeerde het aan et vde bediening van het Deg als het rijgedrag. Tien e vi| van de agenten moest direct naar de oogarts wegens onvoldoende gezichtsvermo gen. Volgens directeur J. Nap van Top Level Drivers toont het onderzoek duidelijk aan dat alle korpsen in Nederland „en eigenlijk iedere automobi list" regelmatig zijn theorie en rijgedrag zou moeten bij schaven. Nap: „Het is als met het omgaan met vuurwapens. Een auto kan net zo gevaarlijk zijn". Volgens Nap is het onderzoek representatief voor middelgro te korpsen die geen eigen op leidingsinstituut hebben en vanwege capaciteitsproblemen niet aan de bak komen bij de verkeersscholen in Noordwij- kerhout (gemeentepolitie) of Apeldoorn (rijkspolitie). Nap: „Dat zijn fantastische scholen, helaas kunnen ze niet iedere agent regelmatig onder de loep nemen". l'kiezingen Bulgarije was igio^ De Bulgaarse defider Petar Mlade- jeeft gisteren vrije ratische parle- voverkiezingen aange wild voor in mei vol- ?a,Bar. Ook zei hij dat het eind van 1990 le bïheuwe grondwet komen waarin de erde bepaling over de vjgevende rol van de partij zal i te vervallen. i-i-loespraak voor het cen- l,mité van de communis- lartij zei Mladenov dat Se komende maanden ■m^Juwe kieswet zal wor- XJjesteld. Hij riep op tot iloog met alle groepe- rijfj I „die een rechtsstaat i s'l/estigen binnen een so- 0Ch kader". Ook zei titi^w dat er over drie p^n een buitengewoon van de communisti- s?rtij za* plaatshebben. gftijcongres stond aan- voor 1^91 op de rol vooruitgeschoven suicember 1990. njejhtbank in Sofia schreef incj i de partij Ecoglasnost ideeeerste onafhankelijke *n Bulgarije. Ac- eiijfar Slabokov, voorzitter ensf°É>lasnost> t00nde zich over de beslissing, da/°k zeer verrast. Zijn eJ heeft de afgelopen l 2,1° niets nagelaten om ranpe erkenning te krij- an iar kreeg steeds nul op r|vést. Paipke aan de achterzijde kei gebouw waar het cen- vergaderde. De trof» was georganiseerd bekleden van het comité /ft herinneren dat het dejï hen let. Oppositie Sofia d°0r hervormingen Twee Vietnamese vrouwen schreeuwen om hulp vanachter de tralies in hun opvangcentrum in LONDEN/HONG KONG Leden van de Britse oppositie, maar ook Amnesty Interna tional, hebben in felle bewoordingen hun ver oordeling uitgesproken over de gedwongen re patriëring van Vietna mese vluchtelingen in de Britse kroonkolonie Hongkong. De eerste 51 vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, zijn inmiddels op een vliegtuig naar Vietnam gezet nadat Groot-Brittan - nië en Vietnam overeen stemming hadden bereikt over de repatriëring van door Hongkong als illegaal beschouwde bootvluchtelin gen. Zij werden door de po litie van Hongkong, voor zien van schilden en gum miknuppels, twee uur eerder uit hun vluchtelin genkamp gehaald. „Ik wil niet terug naar Vietnam" schreeuwden vrouwen wanhopig vanachter de tra-" lies van een gebouw waarin zij op hun vertrek wacht ten. Anderen riepen om hulp van de omstanders maar werden door de politie bij de ramen weggestuurd. „De methode is slecht en de oplossing is slecht", zei Ge rald Kaufman, afgevaardig de van de Labourparty en hij vroeg zich af wat voor een land besluit mensen te gen hun zin terug te sturen zonder hun informatie te geven. Paddy Ashdown van de liberaal-democratische partij vond dat de regering van mevrouw Thatcher de naam van Groot-Brittannië door het slijk haalt met zo'n besluit. „Hun enige misdaad was dat zij vrijheid zoch ten", zo verklaarde hij te genover verslaggevers. Hongkong telt circa 57.000 Vietnamese vluchtelingen, van wie er maar 14.000 worden beschouwd als ech te vluchtelingen. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken was tot nu t^e vrij karig in het ge- texivan informatie. „De eerste repatriëring is zonder moeilijkheden verlopen", was het enige commentaar van een woordvoerder. Mi nister Hurd zal later van daag in het Lagerhuis tekst en uitleg geven. Pagina 7: „Dit zijn nazi- praktijken" (ADVERTENTIE) Tegen inlevering van deze bon, een originele Parkeiset (ballpen vulpotlood) gratis, bij aankoop van een complete bril of een paar contactlenzen. Parker-set is de "jotter-steel" uitvoering in een luxe doos. Winkelwaarde f32,50. Aanbieding geldt niet voor zonnebrillen en kant-en-klare look-overs. t j j Leiden, Haar- Y lemmerstr. 107 (tegenover C&A) Aanbieding is geldig t/m 23 december a.s. Slechts één aanbieding of korting tezelfdertijd. Gratis, of de helft van de winkelwaarde in contanten. Alphen a/d Rijn, vManderslootstr. 9 022 I DEN HAAG Een 58-jarige machinist uit Den Haag is van morgen in levensgevaarlijke toestand opgenomen in het zieken huis Leyenburg nadat hij geconcentreerd chloorgas had ingea demd in een werkruimte van het zwembad Escamphof aan de Escamplaan. Het chloorgas was ontsnapt bij het mengen van chemicaliën en had zich snel in het zwembad verspreid. Ook een van de vele bezoekers kreeg last met ademhalen. Hij is evenals de machinist naar het ziekenhuis gebracht. De brand weer heeft het ziekenhuis aangeraden de man een tegengif toe te dienen. De Escamplaan werd een tijdlang afgezet omdat het gas naar buiten moest worden weggezogen. Volgens de brand weer is het gas in de buitenlucht niet gevaarlijk. MUNCHEN DaimlerBenz, het grootste industriële con cern van de Bondsrepubliek, wil overleg met de regering in Bonn om ontwapeningsvoor stellen te bespreken. Het con cern domineert de Westduitse wapenmarkt, maar wil mee werken aan een overschake ling van militaire op civiele produktie. Een dergelijk pro ces moet zorgvuldig worden begeleid, zo heeft de directie vanmorgen yerklaard. Als de regering besluit bepaalde wa pens niet te ontwikkelen, mag dat niet tot gevolg hebben dat duizenden mensen moeten worden ontslagen, aldus Daim lerBenz. Bush wil naar drugscongres in Colombia WASHINGTON De Ame rikaanse president George Bush wil volgend jaar in Co lombia een drugsconferentie bijwonen om president Vir- gilio Barco van Colombia een hart onder de riem te steken, zo is uit Amerikaanse rege ringsbronnen vernomen. Groeiende spanning in DDR over hereniging LEIPZIG In de DDR nemen de span ningen tussen voor- en tegenstander van een eventuele hereniging met de Bonds republiek hand over hand toe en groeit de vrees voor gewelddadigheden. In de grote steden gingen gisteravond hon derdduizenden mensen de straat op om te be togen vóór of tégen hereniging. Op het Karl- Marx-plein in Leipzig verzamelden zich, zo als al weken op maandag te doen gebruike lijk, zeker 150.000 betogers. In bittere koude jouwden voor- en tegenstanders van hereni ging elkaar uit. Groepen die „Deutschland, Deutschland" riepen werden onthaald op een klapconcert. Het klappen werd afgewisseld met de leus „Nazi's eruit". Maar ook de com munistische partij SED kreeg er van langs met leuzen als „Socialisme, nee, dank U" en „Rooien, verdwijn!". Net als in Leipzig kwam het in Dresden tot heftige discussies tussen de demonstranten. Pagina 7: Neues Forum wordt politieke partij Kadootje Deze twee Amerikanen hebben reden tot lachen. In een bar in hun woonplaats Chicago kregen zij van een onbekende een biljet van vijftig dollar (honderd gulden) in handen gedrukt. Een vroegtijdig kerst- kadootje. FOTO: AP 20 PAGINA'S Regimegetrouwe priesterbond in Tsjechoslowakije opgeheven Vrouw doet het goed als crisismanager Komende tien jaar sterven honderd miljoen U kinderen V Leiden wil sneltram naar kust Weer boek over legendarische Blauwe Tram Gemeentehuis Sassenheim 2,6 miljoen gulden duurder Viertal KV Mechelen definitief niet beschikbaar voor duel Brazilië geestelijk leven/opinie2 binnenland 3/5 buitenland7/9 economie 11 leiden/regio13/14/15/16 sport 17 kunst/rtv rtv programmas weer/puzzel/menu. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Het griepvirus rukt op. Velen vallen er aan ten prooi, maar al die mensen komen - individueel al thans - nimmer in de krant. Wel zie je na verloop van tijd vaak allerlei cijfers in de krantekolommen verschijnen. „Naar schatting zijn het er nu zo veel", of woordpn van gelijke strekking. Anders is het als een of andere hoogwaardigheidsbekleder de griep krijgt. Dan wordt daar onmiddellijk melding van gemaakt. Eerst minister Kok van financiën vo rige week. Nu CDA-fractieleider Elco Brinkman. Hopelijk blijft de schade daartoe beperkt, maar ze ker weet je dat nooit. We hopen, dat u in elk geval in goede gezondheid de Leidse Courant blijft of an ders zeker gaat lezen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zónder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. CeidócSoivuvnt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1