Fokker dreigt met sluiting op Ypenburg )ostduitse communisten beslissen over toekomst 2 4 8 9 11 15 Voordeur BASF ÏTA eist aanslag op Ruimte trendvolgers blijft 2,5 procent Uitstel Schengenakkoord VANDAAG Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248 Advertenties: (excl. 6% BTW)f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. fax 070-3902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee Af en toe zon en vrijwel over al droog. In de nacht en och tend enkele mistbanken. Mini mumtemperatuur circa 1 graad en kans op vorst aan de grond. Middagtemperatuur rond 5 graden. Zwakke tot matige veranderlijke wind. Begin volgende week frisser. I VH» E-240 SPEEDSHOP 01723-8155 j)N HAAG De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft i aanslag op de ambtswoning van de Spaanse ambassadeur in jn Haag opgeëist. Dat gebeurde in een anoniem telefoonge- tek met de linkse Baskische krant Egin, die meestal op de ogte wordt gesteld van ETA-aanslagen. De Haagse politie emt het bericht „uiterst serieus". De VVD-kamerleden Wie- nga en Dijkstal hebben gisteren in een serie schriftelijke vra- jj aan de ministers Hirsch Ballin (justitie) en Van den Broek |itenlandse zaken) gezegd zich niet te kunnen voorstellen dat Haagse politie niets van de voorbereidingen tot de aanslag eft gemerkt. De VVD'ers wijzen erop dat de auto van waaruit projectielen zijn afgevuurd fout geparkeerd stond. Op 6 de- taber gold op dat punt een tijdelijk parkeerverbod wegens een fbouwing. „Op welke wijze moet een terrorist dan de aan- cht op zich vestigen om door de gemeentepolitie van 's-Gra- nhage te worden opgemerkt?", luidt één van de cynische vra- k. Uit het technisch onderzoek is volgens de politie gebleken er bij de aanslag zeer professioneel materiaal is gebruikt: l dat door de ETA is gebruikt in het verleden". Met matras naar de veiligheid Terwijl een soldaat post heeft gevat op een brug, versleept een Salvadoraan zijn ma tras naar een veiliger onderkomen. De ge vechten tussen het le ger in El Salvador en het linkse FMLN-verzet zijn de laatste dagen in hevigheid toegenomen. Volgens het leger zijn gisteren bij een aanval ten noorden van de hoofdstad San Salva dor honderd opstande lingen gedood. FOTO: ANP Gillen en schreeuwen zal vandalisme stoppen POONA „Gillen, schreeuwen, alle ingehouden spanning en agressie van het publiek moet zich ontladen gedu rende tien minuten voor en na de wed strijd. Dat zal het voetbalvandalisme stoppen". Vanuit zijn commune in Poona denkt de Indiase mysticus Osho de oplossing gevonden te hebben voor een groot probleem. „Door het chris tendom moet de Westerse mens zijn na tuurlijke seksualiteit onderdrukken, terwijl hij aan de andere kant wordt overvoerd met seks en geweld op tele visie. Daardoor is de hedendaagse mens veranderd in een vulkaan van ge weld.". Als hij zich tien minuten lang laat gaan, is er volgens Osha geen noodzaak meer voor geweld. Kok geveld door griep DEN HAAG Vice- premier Kok is door een griepvirus aan zijn bed gekluisterd waar door zijn eerste optre den als voorzitter van de ministerraad niet door kon gaan. Kok zou premier Lubbers vervangen die wegens de Europese top in Straatsburg over de Europese Monetaire Unie verstek moest la ten gaan in de minis terraad. Het kabinets beraad is uitgesteld tot maandagmiddag. AMSTERDAM Vliegtuigfabri kant Fokker dreigt haar vestiging op Ypenburg (900 werknemers) te sluiten als de vuilverbrandingsin stallatie (Gavi) naast het Prins Clausplein in Leidschendam wordt gebouwd. De gisteren door Fokker aangekondigde investering van 1,5 miljard gulden in een fabrieksstraat op Ypenburg zijn bij de bouw van de Gavi „definitief van de baan", aldus Fokker-woordvoerder E. van Veen. Burgemeester W.F. de Vreeze van Leidschendam vindt dat de vliegtuigfabri kant dan maar elders kostbare investerin gen moet doen. ■Onze vliegtuigonderdelen moeten in een schone omgeving worden gebouwd. Niet in de buurt bij een vuilfabriek. Dat risico kunnen we niet nemen. Bovendien is zo'n Gavi niet representatief voor onze klan ten", zegt Van Veen. Hij verwacht dat Fokker bij sluiting de activiteiten in Hoo- geveen, Papendrecht of Dordrecht „groot scheeps" uitbreidt. „Personeel hoeft niet te worden ontslagen, maar moet wel ver huizen". Een woordvoerder van het mi nisterie van economische zaken zegt van een dreigende sluiting nog niets te weten. „Als Fokker niet investeert, dan is dat een interne bedrijfsaangelegenheid". Gisteren meldde onze krant, dat het dage lijks bestuur van het Samenwerkingsver band Afvalverwijdering Zuid-Holland West (SAVA) - met daarin 35 Zuidhol landse gemeenten - de voorkeur heeft uit gesproken voor de bouw van de Gavi op Ypenburg. Van Veen betreurt dat besluit. „Als wij dat eerder hadden geweten, had Fokker nooit de onlangs geopende compo- sietenfabriek gebouwd". Op 21 december kiest de SA VA een definitieve locatie. Volgens de Fokker-woord voerder heeft de vliegtu^fabrikant de afgelopen jaren 125 miljoen gulden in Ypenburg geïnves teerd. Pagina 7: Geen Fokker 100's voor Pan Am. Pagina 16: Burgemeester De Vree- ze: „Overheid bepaalt ruimtelijk be leid, niet Fokker". Vrouwen in verzet Palestijnse vrouwen verzetten zich tegen de Israëlische politie, die hen eerder sommeerde te vertrekken. De vrouwen demon streerden in Jeruzalem ter herdenking van de verjaardag van de intifadah, de opstand in de bezette gebieden. DST-BERLIJN In jst-Berlijn komen de ders van de Oostduitse mmunistische partij £D) vanavond bijeen or wat waarschijnlijk de langrijkste vergadering uit haar veertigjarige [staan. De partijleden eten een nieuwe lei- ig kiezen, een nieuwe partijstructuur ontwerpen en vrijwel zeker ook een nieuwe naam voor de par tij bedenken. Het speciale partijcongres wordt door waarnemers gezien als een laatste poging van de SED om bij de bevolking nog enige geloofwaardigheid en vertrouwen te winnen. Maar in feite is de rol van de partij al uitgespeeld. Volgend jaar mei worden in de DDR vrije algemene verkiezingen gehou den, zo is gisteren besloten in het eerste ronde-tafeloverleg tussen de politieke partijen en de oppositie-bewegingen. Aan het gesprek namen deel de op positie, onder leiding van Neues Forum, vertegenwoor digers van de SED en van de vier tot voor kort aan de com munisten gelieerde kleinere politieke partijen. Het besluit tot vrije verkiezingen moet overigens nog worden be krachtigd door de Volkskam- mer, het parlement van de DDR. Het ronde-tafeloverleg zal de komende dagen worden voort gezet. „Hoewel de ronde tafel geen parlementaire- of rege ringsfuncties kan uitoefenen, wil zij zich, om de crisis te bo ven te komen, met voorstellen tot het publiek wenden", aldus een verklaring van de deelne mers. Zo heeft de oppositie in een verklaring de opheffing geëist van de Nationale Veilig heidsdienst. Bovendien drong de oppositie aan op vrije toegang tot de media in de DDR en vroeg zij om moge lijkheden voor het uitgeven van eigen bladen. Voorts moeten in het hele land bu reaus van de oppositie op po ten worden gezet, aldus de verklaring. Premier Modrow maakte be kend dat hij inmiddels naar all^ provincies van de DDR een door hem persoonlijk aan gewezen gevolmachtigde heeft gestuurd, die met de plaatselij ke burgerinitiatieven moet sa menwerken bij het oplossen van problemen. Pagina 5: Sovjetleger DDR in staat van paraatheid )nduidelijke terfgevallen h Benidorm IN HAAG Touroperators reisbureaus zijn vandaag onderzoek begonnen naar noodzaak vakantiegangers adviseren het Spaanse Beni- rm tijdelijk te mijden. De pwereld is opgeschrikt door pe sterfgevallen in de stad pr veel ouderen overwinte- Een 73-jarige Brit en een narige Belg, die beiden in {zelfde hotel verbleven, zijn jelopen dagen door een plot- inge longaandoening om het fen gekomen. Negen andere kantiegangers, onder wie rmoedelijk geen Nederlan ds, zijn met longklachten in ziekenhuis opgenomen. wee doden ij brand op tussisch issersschip W HAAG Bij een beepsbrand op het Sovjetrus- che visfabrieksschip LB 31 zijn vanmorgen zeker 'ee en mogelijk drie Russi- ke vissers om het leven ge- jtnen. Aanvankelijk werd Vreesd voor tientallen Jchtoffers. Het Russische pip bevindt zich op de At- ptische Oceaan, circa vier- Inderd kilometer ten noor- jn van de Spaanse havenstad Coruna, en staat in brand. 7Jzoekacties werden vanmor- 'n 77 van de 80 opvarenden jed. De drie vermisten zijn pjwel zeker omgekomen. Flora bereikt grens van 400 miljoen RIJNSBURG Bloemenvei ling Flora verwacht komende maandag de grens van .400 miljoen gulden omzet te over schrijden. De Rijnsburgse vei ling heeft nog nooit zo'n omzet bereikt. Het jaar 1998 werd af gesloten met een klokomzet van 387 miljoen gulden. Dit jaar wordt een omzet van 425 miljoen verwacht en dat bete kent een stijging van tien pro cent. Een woordvoerder van Flora zei vanochtend „dik te vreden" te zijn met deze cij fers. Golf van inbraken in Blokhuis Lisse LISSE Inbrekers hebben vannacht op grote schaal inge broken in winkelcentrum Blokhuis in Lisse. Van zes winkels werd de aluminium voordeur met een hard voor werp opengewrikt waarna de inbrekers de kassa leegden. Het gaat om een groentenzaak, een plantenzaak, een speciaal zaak, een snackbar, een slage rij en een interieurwinkel. Ook bij een beddenspecialist aan de Grachtweg is ingebro ken. Een woordvoerder van de Lissese politie sluit niet uit dat er nog meer meldingen bin nenkomen. De winkeliers wa ren vanmorgen nog niet alle maal op de hoogte. Bij een groot aantal andere winkels in Blokhuis slaagden de inbre kers er niet in binnen te ko men. Wel werd grote schade veroorzaakt aan de deuren. De winkels in Blokhuis beschik ken niet over een alarminstal latie. (ADVERTENTIES) Een lichtpunt in de donkere dagen vóór kerstmis. Moeizaam bereikbaar doch niet minder welkom bent u bij: garden - centre bloemendaal bv. hoogmadeseweg leiderdorp tel. 071-410377 )k Personal Computer j^imlin Leiden Bij Infotheek is het morgen (9 december) een dolle boel. Daar koopt u fonkelnieuwe IBM PS/2's tegen een ongelooflijke feestelijke prijs. Kom langs tussen 10.00 en 16.00 uur, op de Einsteinweg 2 in Leiden. ^INFOTHEEK Bel gratis: 06-0171 MELKA - BAUMLER BRAX - DORMEl'lL VALMELIXE - - VAN GILS - GARDEUR - JEUNE EUROPE SALKO TORINO by KONEN - BLEYLE - CORNELIANI - Hl GO BOSS - - KING ARROW WINDSOR - POINT - style w 0 here -jlenseel HAARLEMMERSTRAAT Pvl" - LEIDEN TELO" 1-122823 AUTOVERHUUR F.PRAMGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. DEN HAAG De ruimte voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de gepremieerde en gesubsi dieerde sectoren (gezond heidszorg, welzijn en ver voer, 500.000 werknemers) blijft voor 1990 2,5 pro cent. Daarvan moet 0,2 procent worder\ besteed aan knelpunten. Dit heeft minister De Vries van sociale zaken en werkge legenheid gisteren meegedeeld aan de werkgevers en bonden in deze sectoren. De bonden zijn zeer teleurgesteld. „Het is jammer dat we kennelijk al leen door een conflict tot een oplossing kunnen komen", al dus bestuurder J. Bensch van de AbvaKabo. De bonden heb ben 3 procent gevraagd voor loonsverhoging en nog eens 3 procent voor een andere sala risstructuur, vermindering van de werkdruk en werkge legenheid. Over het systeem van vooraf vastgestelde ruimte (de Wet Minister De Vries. Arbeidsvoorwaardenontwik keling g- en g-sectoren ofwel WAGGS) wordt komend jaar overlegd. Werkgevers en bon den willen van de WAGGS af om tot volledig vrije onder handelingen te komen, maar dat zit er niet in, zo heeft De Vries laten weten. Denkbaar is wel een systeem waarbij de verschillende sectoren een ei gen budget krijgen, zoals de spoorwegen en de omroep dat al kennen. DEN HAAG De ondertekening van het akkoord van Schen- gen tussen de Beneluxlanden, West-Duitsland en Frankrijk, die volgende week vrijdag zou moeten plaatsvinden, wordt vrijwel zeker uitgesteld. Het akkoord regelt het vrije verkeer van perso nen tussen genoemde landen. In Nederland hebben CDA en PvdA vooral twijfels over de gevolgen voor het asielbeleid, dat in Nederland soepeler is dan in de overige 'Schengen-landen'. Premier Lubbers en minister Van den Broek zullen vandaag en morgen tijdens de Europese top in Straatsburg de andere landen proberen over te halen het akkoord voorlopig niet te tekenen. West-Duitsland aarzelt eveneens; dinsdag houdt de Bondsdag een openbare vergadering. De verwachting is dat alle partijen om uitstel zullen vragen. Vliegverbinding Tel Aviv - Moskou TEL AVIV Israel en de Sovjetunie hebben een over eenkomst gesloten om vanaf begin volgend jaar recht streeks luchtverkeer te onder houden. Pesident Rafi Har- Lev van El Al deelde mee dat waarschijnlijk vanaf januari twee vluchten per week wor den uitgevoerd, afwisselend door El Al en Aeroflot. Ver wacht wordt dat het directe vliegverkeer de immigratie van joden uit Sovjetunie naar Israel vergemakkelijkt: er worden in de komende drie jaar tussen de 100.000 en 300.000 Sovjet-joden in Israel verwacht. 18 PAGINA'S Steunaanvragen overstromen Amsterdamse dlakonie Naar oplossing in affaire Stinissen Omroepen: geen sprake van noodsituatie Etiopië Engeland en België geplaatst, Nederland naar de tweede lotinggroep WK Cruijff berust in kracht AC Milan Minstens 25 miljoen nodig voor Stationsplan Leiden In principe geen zwaar j a verontreinigd slib J in Braassem I m Pier Tania presenteert ,,De Bezetting" van Lou de Jong GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND FILM ECONOMIE SPORT LEIDEN/REGIO 11/1: KUNST/RTV KERKDIENSTEN RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU Schiphol moet de voordeur van Europa worden. Dat is de reden, waarom minister Andriessen zich gistermiddag nogal weerde bij het slaan van de eerste paal voor de uitbreiding van het stationsge bouw van de luchthaven. Het gaat niet om een kleinigheid, want er wordt een half miljard gulden in gestopt. „De voordeurfunctie behoeft een milieu hygiënisch draagvlak", zo heeft men zich - een beetje ingewikkeld gezegd - bij de bouw ten doel gesteld. Wij zouden zeggen, dat de stoep voor onze voordeur schoon moet blijven. Voor als de bezorger van de Leidse Courant komt. De Leidse Courant wil ilrbest twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1