Seidóc 6omcwit Snel nieuwe top Europa Kans Verpleeghuis Stinissen stopte eerder behandeling patiënten Zuid-Holland moet vijhonderd ziekenhuis-bedden inleveren Sinterklaasverkoop laat op gang Vliegtuigen VS ingezet na rebellie Filipijnen Vrijdag 1 december 1989 81ste jaargang no. 24588 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpeis behorend tot Sjjtholl Pers, Apolhekeisdi>k34,2312 DD, poslbus 11,2300 AA Leiden, iel. 071-122244. Voor abonnemenlen 071 -313677. Giro 103003 Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen. (incl. 6% BTW) t.24.24 per maand (aut.betaling), 1.72.34 per kwartaal Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur. zal. 14 00 15 00 uur, lel. 071 -122248 Advertenties (ad 6% BTWII 0.67 per mmfamilieberichten 1.0.60 per mm. Fav 070-902702 Ibv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie Directeur-hooldredacteurl.l Hallewas. Chel-redacteurG 1 Onvlee HET WEER II SPEEDSHOP TDK A *A90^w 2 STUKS0QÈf 01713-16836 Vannacht mogelijk een enkele mistbank. Minimumtempera tuur van min 2 graden aan de kust tot min 6 graden plaatse lijk in het binnenland. Over dag zonnig en middagtempera- tuur ongeveer plus 4. Matige tot zwakke zuidoostenwind. Delftenaar bekent moord op tweelingbroers REEUWIJK De 43-jarige H.K. uit Delft heeft bekend de 59-jarige twee lingbroers Jan en Jaap Roos gisteren tijdens een jachtpartij bij de Reeuwijk- se Plassen te hebben doodgeschoten. K. meldde zich na de schietpartij bij de politie. Uit de verhoren is gebleken dat de schietpartij het gevolg is van een al lang slepende familiekwestie. De poli tie is verder terughoudend met mede delingen over de toedracht om verdere escalatie in het familiedrama te voor komen. De Delftenaar is vandaag voorgeleid aan de officier van justitie. Met bajonetten ten strijde Een Libanese vrouw heft vervaarlijk de bajonet ter wijl zij een portret van de ontslagen bevelhebber ge neraal Aoun tegen de borst geklemd houdt. Zij is een van de vele duizenden christenen, die een verde digingsgordel hebben ge vormd rondom het Baab- da-paleis nabij Bayrut, waarin de generaal zich heeft verschanst tegen op rukkende Syrische troe pen. Volgens een Libanese bron zou Aoun op militaire steun van Israel kunnen re kenen. foto: anp HAAKSBERGEN Het verpleeg huis Het Wiedenbroek te Haaksber gen waar de comapatiënte Ineke Stinissen al vijftien jaar wordt ver zorgd, heeft de afgelopen jaren di verse keren de medische zorg na complicaties bij andere comapatiën ten nagelaten. Daardoor zijn zeven a acht patiënten overleden. „Je kunt elk willekeurig verpleeghuis in Nederland bellen en dan krijg ie wel der gelijke cijfers boven water", aldus direc teur E. Nij Bijvank van Het Wiedenbroek. Hij wil niet verder op de zaak ingaan, om dat hij geen enkel verband wil leggen met de 'zaak Stinissen' Bovendien wenst hij op dit moment ook niet in te gaan op ethi sche vragen. De directie van het verpleeghuis heeft volgens het Algemeen Dagblad de familie van mevrouw Stinissen de verzekering gegeven dat zij mag sterven als zich een medische complicatie voordoet. Dit beleid is vastgelegd toen het huidige bestuur van het verpleeghuis aantrad. De directie is momenteel in onderhandeling met de ad vocaat van Stinissen om tot een in deze kwestie te komen. Hoge beloning na moord op bankier BAD HOMBURG De West- duitse justitie heeft een belo ning van vier miljoen D-mark uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de da ders van de aanslag op topban kier Herrhausen, gisteren in Bad Homburg. Het is een van de hoogste beloningen die bij een opsporingszaak in de Bondsrepubliek in het vooruit zicht zijn gesteld. De aanslag is inmiddels door een commman- do van de Rote Armee Frak- Pagina 5: Geen prominente Duitser veilig GORBATSJOV IN ROME: 18 PAGINA'S Charles van der Leeuw: Aoun wilde mij als voorbeeld Deserteur: „Langzaam besefte ik hoe dom apartheid ROME Sovjetleider Michail Gorbatsjov heeft gisteren voorge steld volgend jaar al een Europese topconfe rentie in Helsinki te houden om de dramati sche veranderingen op het continent, en dan met name in het Oost blok, te bespreken. De conferentie, die volgens de Helsinki-slotakte van 1975 pas over twee jaar ge houden zou worden, moet snel plaatsvinden, aldus Gorbatsjov in een toespraak in het stadhuis van Rome. Volgens topambtaren in de Verenigde Staten zou de Sovjetpresident Oost-Euro pa inmiddels hebben 'afge schreven' en geen behoefte meer voelen om deze lan den als veiligheidscordon tegen de Navo te behouden. Dit schrijft de International Herald Tribune vanoch tend. Een hoge beleidsme dewerker zegt in deze krant dat Gorbatsjov de hervor mingen in de Sovjetunie primair stelt. „De kosten om Oost-Europa te behou den zijn voor hem te groot". De Sovjet-leider heeft giste ren in een gezamenlijke verklaring met de Italiaan se premier Giulio Andreotti gemeld dat het wantrouwen tussen Oost en West afbrok kelt onder druk van demo cratische veranderingen. Me^ het historische bezoek tussen Gorbatsjov aan paus Johannes Paulus II sluit de Sovjet-leider zijn Italiaanse bezoek af. Het bezoek aan de paus moet leiden tot be tere betrekkingen tussen het Kremlin en het Vati- caan, nadat de Sovjetunie de katholieke kerk jaren lang een belangrijke rol in het land had ontzegd. Presi dent Gorbatsjov verklaarde eerder dat de Sovjetunie zijn houding in deze had ge wijzigd en dat religie kan helpen bij de hervormingen in zijn land. De katholieke kerk, die naar schatting 10 miljoen volgelingen in de Sovjetunie kent, heeft een grote rol gespeeld bij de re cente ontwikkelingen in Oost-Europa. Pagina 5: Geschiedenis zit Gorbatsjov en Bush steeds op de hielen Twee matrozen van de Russische oorlogsbodem Slava maken aan boord van het Amerikaanse slagschip Belknap een praatje met een collega. De twee schepen verankerden gisteren naast elkaar ter voorbereiding van de topontmoeting Gorbatsjov en Bush. foto: anp Bührmann Tetterode wil in kantoorstoel naar de top Kamernood Leidse studenten neemt verder toe Politie verwacht toename zware criminaliteit Uwe Ampler wil kopman worden van ploeg Raas Tsjechoslo waken in Nederland mogen vrij naar hun land DEN HAAG Alle Tsjecho- slowaken die hun land hebben verlaten en zich in Nederland hebben gevestigd kunnen van af vandaag zonder problemen Tsjechoslowakije bezoeken. Het ministerie van buitenland se zaken in Praag heeft dat be sloten op verzoek van de Tsjechoslowaakse ambassade in Den Haag, aldus een woord voerder van de ambassade vrijdag. Voor een bezoek aan hun va derland hebben de Tsjechoslo- waken nog wel een visum no dig, maar dat wordt binnen 24 uur verstrekt, aldus de woord voerder. Volgens hem heeft de maatregel betrekking op onge veer duizend personen. DEN HAAG Sint doet dit jaar erg laat zijn inkopen, maar geeft veel geld uit voor luxe en duurzame goederen. Die indruk overheerst bij de woordvoerders van diverse grootwinkelbedrijven in ons land. Hoewel in veel winkels ook al kerstartikelen te koop zijn en de Kerstman er al zijn intrede heeft gedaan, heeft Sint wei nig concurrentie te dulden. Woordvoerder J. Lempers van Vroom en Dreesmann: „Er is de laatste jaren een lichte ver schuiving naar de Kerst merk baar. De consument doet meer kerstinkopen, maar er wordt met Sinterklaas niet minder verkocht. Veel mensen vieren Sinterklaas en Kerst nu alle bei". De V en D-woordvoerder is tot nu toe zeer tevreden over de Sin terklaas-verkopen, maar wijst erop dat de grote slag ei genlijk de komende dagen nog geslagen moet worden. „Als de schijnt niet bedriegt, wordt het vooral zaterdag erg druk in de winkels. Het is dit jaar echt last-minute werk". Pagina 7: Sinterklaas koopt weer luxe en dure kadootjes BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Inbrekers richten grote schade aan LISSE In een vleesfabriek aan de Ruishornlaan in Lisse is vannacht voor duizenden guldens schade aangericht aan de stalen toegangsdeur en de telefoon- en alarminstallatie. Inbrekers probeerden op die te voorkomen dat de politie werd gealarmeerd. Dit mislukte want tijdens de ver nielingen ging het luide alarm alsnog af. De inbrekers namen de benen zonder iets mee te nemen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. MANILA Meerdere jachtvliegtuigen van het Amerikaanse leger heb ben vanmorgen vluchten uitgevoerd boven de Fili- pijnse hoofdstad Manila. Niet duidelijk was of de toestellen ook daadwerke lijk beschietingen uitvoer den. De regering Aquino heeft de VS militaire steun gevraagd omdat een groep muitende mi litairen een grotere bedreiging voor haar bewind vormt dan gistermiddag, aan het begin van de staatsgreep werd inge schat. In de hoofdstad Manila is mo menteel een hevige strijd gaande tussen de duizend tot tweeduizend opstandelingen en de regeringsgezinde legert- roepen. Het presidentieel pa leis Malaganang werd door vliegtuigbommen getroffen en het hoofdkwartier van de poli tie ging in vlammen op. Presi dent Corazon Aquino, die tij dens verkiezingen in februari 1986 Ferdinand Marcos met overweldigende meerderheid versloeg, zou in veiligheid zijn. De muiters zouden inmiddels een internationaal vliegveld ten zuiden van Manila, drie militaire bases en twee televi siestations hebben bezet. Vol- Zwaarbewapende soldaten houden de wacht in de tuin van het presidentiële Malapanangpaleis in Manila. gens de laatste berichten is de muiterij overgeslagen naar an dere delen van het land. De Amerikaanse president Bush, inmiddels op weg naar de ontmoeting met Gorbatsjov nabij Malta, heeft via zijn woordvoerder laten weten be reid te zijn de democratisch gekozen regering Aquino mili taire hulp te bieden. Boven dien dreigt het Witte Huis de miljoenensteun stop te zetten in geval de muiters slagen de staatsgreep uit te voeren. Op de Filipijnen hebben de VS foto: afp haar twee belangrijkste mili taire bases. Overigens is het de vijfde keer dat het bewind van Aquino door een couppoging in het nauw wordt gebracht. Pagina 5: Meerderheid Fili- pijns leger lijkt op hand van Aquino LEIDERDORP/ALPHEN AAN DEN RIJN De provincie Zuid-Holland moet 500 ziekenhuisbed den inleveren. Dat heeft de Zuidhollandse gedepu teerde W. Aalbers van ge zondheidszorg vanmorgen bekendgemaakt. Een en ander betekent dat het provinciebestuur vast houdt aah het voorontwerp dat eerder dit jaar werd vast gesteld en dat voorziet in beddenreducties in een aan tal Zuidhollandse ziekenhui zen. De provincie houdt ook vast aan de fusie tussen het Elisabeth Ziekenhuis in Lei- (ADVERTENTIÊ) Zaterdagavond van 19.25 uur tot het journaal op Nederland 2 'De Nieuwe Nationale Ideeënbus'. Een programma over innova ties in bedrijven die een succes werden Over ondernemers en vóór ondernemers En voor alle mensen die belang stellen in /tv ondernemend en innovatief Nederland. Eigenlijk gewoon f/1 Wilt u meer informatie? Bel dan met het 560323)Cenum m uw re9'° (IelC,DD" 070 4^ Innovatiecentra, omdat vernieuwen uitdaagt. Driftige Katwijker slaat twee mensen gebroken neus LEIDEN Een driftige Katwijker heeft gisteren twee mensen zo hard geslagen dat ze een gebroken neus opliepen. De 29-jarige man reed 's middags rond drie uur op de Korte Mare en ergerde zich aan het gedrag van een mede-automobilist die volgens hem veel te hard reed. De Katwijker sloeg de man, een 38-jarige Lei- denaar, een gebroken neus. Getuigen noteerden zijn kenteken zodat de dader een uur later op de Langegracht kon worden aangehouden. Op het politiebureau gedroeg hij zich zeer recalcitrant. Toen twee agenten hem vermanend wilden toespreken werd de man weer agressief. Hij gaf een 29-jarige hoofdagent een klap. Ook hij liep een gebroken neus op en moest worden overgebracht naar het AZL. Een andere agent kreeg een trap tegen zijn knie en dat overkwam ook een politieman die de Katwijker later tot de orde wilde roepen. De Katwijker is voorgeleid en ingesloten. Volgens de politie van Katwijk was hij eerder deze week ook agressief in zijn eigen woonplaats. De man deelde een flinke klap uit aan een 71-jarige plaatsgenoot tijdens een opstopping die werd veroorzaakt door een ftilstaande vrachtwagen. ADVERTENTIE derdorp en ziekenhuis Rij noord in Alphen aan den Rijn. Het Diaconessenhuis in Voorburg mag blijven be staan, maar moet wel wor den omgevormd tot een klein ziekenhuis met hon derd bedden. (ADVERTENTIE) autoverhuur F.PEANK&liiaS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Bernardus Sassenheim krijgt overdekte j a ontmoetings- ruimte IV (^roenetx-, LEIOEN Nieuwe Rijn 106 Hoek Langestraat ACCU-SPECIALIST De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement n or den geweigerd. Zo'n regeringsverklaring, maandag al uitgesproken, geeft heel wat stof tot napraten. Vandaag - vrijdag - is het laatste woord er nog steeds niet over ge zegd. Integendeel, want nu zijn de sociale partners aan het woord. Volgens PvdA-fractievoorzitter YVóltgens moeten die snel tot afspraken zien te ko men, nu het kabinet „de instrumenten heeft gebo den voor een gelijkmatige inkomensontwikkeling". Of de sociale partners de nu geboden kansen ook daadwerkelijk benutten leest u weldra in onze krant. En wie hem vandaag pas voor het eerst mocht lezen, kan hieronder ook een geboden kans daadwerkelijk benutten. Om mogelijk partner van de Leidse Courant te worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1