Tsjechische leiders doof voor massale protesten Grote braadpan gezocht. u/ux/nt 4.99 Oostduitsers roepen nu ook om hereniging Kippebouten, 2 3 5 7 9 14 15 Jongleren gereformeerden zijn minder star jan katholieken en hervormden cn Dinsdag 21 november 1989 81ste jaargang no. 24579 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers. Apothekersdijk 34.2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familiebenchten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas. Chef-redacteur G.J. Onvlee. Veel bewolking en mogelijk wat regen. Minimumtempera tuur omstreeks 3 graden, mid- dagtemperatuur ongeveer 7 graden. Zwakke tot matige, wind, eerst oostelijk, in de loop van de dag draaiend naar noordelijke richtingen, aan de kust toenemend tot vrij krach tig ^termeer krijgt sterrenhotel arERMEER Er komt een vijf 1 photel in Zoetermeer. Op 1 ja- 1992 opent een hotel van de ke- amilton International haar deu- n het nog te aan te leggen Sta- lein-Zuid in Rokkeveen. Dat wethouder J. van Leeuwen economische zaken) gisteren d gemaakt. Het bouwplan, dat architect Hans van Egmond in ispraak met de afdeling stads- kkeling is opgezet, kwam on- in grote lijnen gereed. Het iet in negentig kamers (in de ss class en executive class), res its, vergader- en conferentie- in. Ook krijgt het hotel een met tachtig plaatsen. „Aanslag op Basken remt vredesproces' MADRID Twee onbekende mannen hebben gisteravond het vuur geopend op een tien Baskische politici in een Madrileens restaurant. Eén parlementariër werd gedood; een ander is er slecht aan toe. De slachtoffers behoordefi tot de radicale partij Herri Batasuna, die algemeen wordt beschouwd als de politieke vleugel van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Gisteren werd bekend dat Herri Batasuna had besloten de boy cot tot het bijwonen van de parlementszittingen op te heffen. Een woordvoerder verklaarde dat met dat besluit de dialoog tus sen Madrid en de ETA opnieuw geopend moet worden. De par lementariërs, die gisteravond laat werden vermoord, waren pas tijdens de jongste verkiezingen gekozen en zouden vandaag de eerste parlementszitting bijwonen. Jon „Josu" Muguruza (31) overleed kort na aankomst in het ziekenhuis; de toestand van Inaki Esnaola (41), die twee schotwonden aan het hoofd opliep, werd zeer zorgwekkend genoemd. Politieke waarnemers vrezen De vermoorde Baskische poli dat de aanslag de hoop op vrede onder de Baskische nationalis- ticus Josu Muguruza. ten de bodem heeft ingeslagen. FOTO: EPA Nieuw metronet richting Rotterdam DEN HAAG De provincie Zuid-Hol land wil tussen Den Haag en Rotterdam een gloednieuw tram- en metronet aan leggen. Het plan is een onderdeel van de nota „Een parkstad tussen hof en haven", die gisteren in het Provinciehuis in Den Haag werd gepresenteerd. Het nieuwe lij- nennet van sneltram en metro zou circa een half miljard gulden gaan kosten. In de nota wordt verder maatregelen voor gesteld voor het gebied tussen Den Haag en Rotterdam, waarvan de kosten op zo'n 19 miljard gulden worden geraamd. Er moeten 60.000 nieuwe woningen en nieu we industrieterreinen komen. De glas tuinbouw moet wijken uit het gebied rond Pijnacker. Pagina 3: „Onaanvaardbaar dat tuin ders moeten wijken" Kroonprins vliegt met Cessna van Martinair DEN HAAG Kroonprins Willem-Alexander vliegt sinds kort als onbezoldigd co-piloot in een vliegtuig van het type 'Cessna Citation' van Martinair. De Prins van Oranje, die onlangs een vliegbrevet haalde op de Rijksluchtvaartschool in Eelde, doet dit om zijn vliegvaardigheid op peil te houden. De Cessna Citation is een twee- motorig straalvliegtuig, dat vaak wordt gebruikt als „zakenjet". De prins voert nu en dan ambu lance-vluchten uit (onder meer ten behoeve van patiënten die transplantaties moeten ondergaan) en verzorgt tevens transporten van reserve-on derdelen van vliegtuigen naar diverse luchtha vens in ons land. „Overigens zal de prins enkel in het vliegtuig stappen als zijn studie geschiede nis dat toelaat", zo benadrukt de RVD-woord- voerder. „Het studeren verloopt tot nu toe uitste kend. Hij is in zijn doctoraalfase beland". edter Maij-Weggen. vV moet over ïïeuw spoor «ar Rotterdam HAAG Voor de -snelheidstrein r) van Parijs via naar Amsterdam (Jt een nieuwe spoor verbinding worden ïagelegd vanaf de Belgi- grens tot Rotterdam, verbinding zal zoveel ïlijk langs de autoweg /erpen-Breda-Rotter- gaan lopen. rol hi „zwaar" onderzoek zal oier eerst moeten uitwijzen milieu naast het nieuwe peet niet te veel hinder on- ijmdt. De trein kan voor g Verdere tracé tot Amster- n. gebruik maken van de jande spoorlijnen via phol. Minister Maij-Weg- gi (verkeer en waterstaat) t dit standpunt, waarover jrkabinet het eens is, van- tti naar voren gebracht tij- ei een overleg met haar :ejse, Belgische en Duitse Dfga's. zif het te kiezen traject nog overeenstemming worden bereikt. De n en zijn vooralsnog voor- hder van een westelijker inding, die ook het Ant- havengebied aandoet, verkeersministers hopen afspraken te maken over erdeling van kosten en ba- van het TGV-project. De eg in ons land zou zo'n 700 Oen kosten. PRAAG Ruim hon- i derdduizend mensen sommigewaarne mers spreken over tweehonderdduizend betoogden gisteren op nieuw op het Praagse Wenceslasplein tegen de regering en voor vrije verkiezingen. Het was de grootste demon stratie die ooit in het communistische Tsjechoslowakijè is ge houden. Intussen hebben vandaag honderden studenten de wacht ingenomen bij het met spandoeken, bloemen en kaarsen „opgesierde" ge denkteken van de Heilige Wenceslas. Voor vanmiddag is in de Tsjechoslo waakse hoofdstad opnieuw een de monstratie georganiseerd,. De regering, die gister avond in spoedzitting bij eenkwam heeft alle kritiek verworpen en kondigde aan „de belangen van de socia listische samenleving krachtig te verdedigen". Volgens de regering was de interventie van de politie van afgelopen vrijdag een maatregel om „de orde te herstellen en het leven en de bezittingen van de bur gers te beschermen". Als gevolg van het harde ingrij pen liepen 36 mensen ver wondingen op en is moge lijk een betoger om het le ven gekomen. De regering zei in een ver klaring wel bereid te zijn tot een dialoog, maar waar- Het Wenceslasplein in Praag was gisteren het plein van protest. De menigte riep om het aftreden van de regering. Op de spandoek staat de leus „Vrije Verkiezingen". foto: epa schuwde dat geen oplossing kan worden gevonden „in een atmosfeer van emoties en anti-socialistische de monstraties". De menigte op het Wences lasplein riep gisteren leuzen als „De klok luidt voor jul lie"-en „Doe het vandaag", onmiskenbare oproepen aan de partijleiding om af te tre den. Sommige demonstran ten wilden naar het Hrad- cany-kasteel, de residentie van president Gustav Hu- sak. De politie hield zich af zijdig. Ook in Bratislava en Brno gingen tienduizenden mensen de straat op. In verband met de onrust in Praag heeft de Oostduitse partijleider Egon Krenz zijn voorgenomen werkbezoek aan Tsjechoslowakije afge zegd. De zondag opgerichte her vormingsbeweging „Burger Forum" heeft inmiddels op geroepen tot een algemene staking op 27 november. De dissident en toneelschrijver Vaclav Havel heeft bekend gemaakt niet naar Zweden te zullen reizen om de Olof Palme onderscheiding in ontvangst te nemen. Hij zei niet als „visitekaartje" voor het regime te willen dienen terwijl mensen in elkaar worden geslagen. Pagina 7: Tsjechen wak- ker geschud JJSTERDAM Gerefor- ^rden gedragen zich niet 'ïr star dan de doorsnee-Ne- 'pander en zijn zelfs minder dan de gemiddelde katho- 4. Ze zijn iets beter opgeleid st, de gemiddelde Nederlan- ie en ruimen voor het geloof Ie grote-plaats in. Een en an- kt) blijkt uit het boek „gere- i beerden in meervoud" )r de godsdienstsociologen Dekker (gereformeerd, zb en dr. J. Peters (katho- op het gereformeerde deel de bevolking (anderhalf mil joen Nederlanders). Op som mige punten werden kenmer ken van de gereformeerden afgezet tegen die van katholie ken en hervormden. Daaruit blijkt dat de gereformeerde gezindte zich onderscheidt van de rest van de Nederlanders; die scheidslijn is veel duidelij ker dan die tussen bijvoor beeld gereformeerden en ka tholieken. Prof. dr. Dekker zei desge vraagd dat het onderzoek uit loopt op de vraag of en in hoe verre gereformeerden in de toekomst in staat zullen zijn hun eigenheid in de Neder landse samenlevng te handha ven of dat ze net als katholie ken en hervormden steeds minder herkenbaar worden. Pagina 2: Gereformeerd Ne derland bonte verzameling st aaw/wao-premie valt 1,2 miljard tegen d^TERMEER De premie-inkomsten a(f de arbeidsongeschiktheidsfondsen (aaw vallen in 1990 1,2 miljard gulden la- g uit dan eerder werd geraamd, ti IA basis van de Miljoenennota en de Macro- ïnomische Verkenning, die nog onder het 0pinet Lubbers-2 zijn opgesteld, worden de premie-inkomsten in 1990 nu geraamd op 22,5 miljard gulden tegen 23,7 miljard in juni. De geraamde uitgaven blijven ongeveer ge lijk. Het geraamde dekkingsoverschot van 275 miljoen gulden slaat derhalve om in een tekort van 762 miljoen gulden. Eind novem ber worden vermoedelijk de definitieve premies voor 1990 vastgesteld. 3n krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tusen 14.00 en 15.00 uur, ifoonnummer 071 - 122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. OOST-BERLIJN Voor het eerst heeft bij de voortdurende demonstra ties in Oost-Duitsland de roep geklonken om here niging van de twee Duits- landen. In Leipzig werden gisteravond spandoeken meegedragen met teksten als „Duitsland, enig va derland". In Leipzig en andere Oostduit se steden waren opnieuw hon derdduizenden mensen op de been om vrije verkiezingen en beëindiging van het macht smonopolie van de Oostduitse communistische partij (SED) te eisen. De grootste demonstra tie vond plaats in Leipzig, waar zich 250.000 mensen ver zamelden om hun wantrou wen tegen Egon Krenz te ui ten. Volgens het persbureau ADN werd ook in Dresden, Karl Marx Stadt, Halle, Schwerin, Cottbus en Neu- brandenburg betoogd. Spre kers op de demonstratie In Leipzig maakten de SED het verwijt het volk „veertig jaar lang bedrogen en voorgelogen te hebben". Verschillende sprekers gaven op duidelijke wijze uiting aan het wantrou wen dat de oppositie ook tegen de nieuwe regering koestert. Verder werd geëist dat West duitsers makkelijker 'een be zoek aan de DDR kunnen brengen. Er werd een minuut stilte gehouden als steunbetui ging aan de democratiserings beweging in Tsjechoslowakije. Pagina 7: Verkiezingen mo gelijk al in herfst 1990 Russische mijnwerkers weer aan het werk MOSKOU De kompels in de Sovjetrussische stad Vor- koeta zijn afgelopen nacht weer aan het werk gegaan. Daarmee komt een einde aan een drie weken durende sta king, die was uitgeroepen om Moskou te dwingen haar be loftes van juli na te komen. De staking was door het Hooggerechtshof verboden en er zouden strafmaatrege len zijn aangekondigd tegen de stakers. Zo zou voor elke gestaakte dag een boete be taald moeten worden. Een woordvoerder van het sta kingscomité verklaarde ech ter na onderhandelingen met premier Rizjkov dat „alle ei sen worden ingewilligd". Het was de stakers vooral te doen om economische verbeterin gen in hun situatie. (ADVERTENTIE) kiio.&9r Moeder van tien kinderen in dodencel Zuidafrika KAAPSTAD Nog niet zo lang geleden leidde Evelina de Bruin een leven als talloze an dere zwarte Zuidafrikaanse vrouwen. Opgegroeid op het platteland, zonder enige vorm van onderwijs, deed ze, inmid dels zelf moeder van tien kin deren, het huishouden bij een blank gezin. Nu is ze de enige vrouw die in een dodencel in Pretoria zit te wachten tot de dag waarop haar doodsvonnis ten uitvoer zal worden gelegd. Evelina de Bruin werd in mei van dit jaar samen met dertien anderen ter dood veroordeeld wegens hun aandeel in de moord op een zwarte politieman, in novem ber 1985. De politieman werd door een woedende menigte in Paballelo, een zwarte wijk in het noordwestelijke stadje Upington, om het leven ge bracht. In totaal stonden 26 verdachten in deze zaak te recht; vier van hen werden schuldig bevonden aan daad werkelijke fysieke deelname aan de moordpartij. Evelina de Bruin en negen andere ver dachten, onder wie haar echt genoot, werden veroordeeld op basis van 'common purpose' - zij hadden deel uitgemaakt van de menigte en werden als zodanig collectief schuldig be vonden. Zelf verklaarde zij echter tijdens het proces dat zij en haar man helemaal niet bij Sethwana in de buurt waren geweest. Pagina 7: Volgend jaar ho ger beroep Egypte krijgt nieuw weekeinde CAIRO De Egyptische re gering heeft „in het algemeen belang" besloten het Weekein de te verplaatsen. In plaats van óp vrijdag en zaterdag zul len de ministeries en andere overheidsinstanties donderdag en vrijdag hun poorten sluiten. In geen geval zal de nieuwe regeling leiden tot een verkor ting van de arbeidstijd, zo wordt gesteld in regeringsdek reet. De vele bedrijven in de staatssector mogen zelf hun weekeinderegeling vaststellen De christelijke minderheid in Egypte houdt zo veel mogelijk op zondag vrij. 20 PAGINA'S Patriarch roept op tot verzet tegen Ceausescu De gevolgen van een fles jenever per dag Pure wetenschap achter jongleren Ceausescu volhardt in afwijzen hervormingen NCW wil onderzoek naar overschrijdingen op WIR Henk Vos maakt zich geen illusies Alkemade wil blijven bouwen voorjongeren Stevenshof voelt zich in de kou gezet GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLANO ECONOMIE SPORT LEIDEN/REGIO 13/1 KUNST/RTV VAN HUIS UIT RTV-PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU Voetbal op tv VANDAAG België Nederlands 2 en Duitsland 1, 19.55 uur: FC Antwerp-VfB Stuttgart (UEFA Cup). (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Hoewel de man nooit in het circus is opgetreden en er absoluut niet in slaagt om nog maar een paar seconden een paar tennisballen in de lucht te hou den, promoveert de 30-jarige P. Beek morgen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het onder werp jongleren. Niemand hoeft hem daarover nog iets te vertellen. Hij weet er alles van, al is hij nu te oud om het zelf nog te leren. Geen luchtig lees voer voor de gemiddelde circusliefhebber, maar een wetenschappelijk werk over het hoe en waarom van de bewegingen die jongleurs maken. Uiteraard valt daar vandaag - wel in een leesbare vorm - in onze krant het nodige over te vernemen. De Leidse Cou rant, de krant waarvan geldt dat wie hem jong leert lezen (en dus nu meteen de bon invult!) dat oud nog altijd heeft gedaan! b Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Deze aanbieding Is geldig t/m zaterdag 25 november De Leidse Courant wil ilTbest twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor'controle bezorging); In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1