Geen volledig akkoord over uitstoot CO„ Bon: Koningin Beatrix beëdigt derde kabinet-Lubbers Brouwers Bier Bovengistend ch 3 6 7 8 fit 9 12 13 14 Meedenken Dinsdag 7 november 1989 81ste jaargang no. 24567 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betahng), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef redacteur G.J. Unvlee. Wales kiest tussen ap en zondagsrust ONDEN In het Britse prinsdom Wales aan stemgerechtigden morgen bepalen of het oortaan natte of droge zondagen worden. Tij- 1 ens een volksraadpleging wordt bepaald of de jubs" van 14 van de 37 Welse gemeentelijke istricten 's zondags hun deuren mogen openen niet. Op de Dag des Heren houden niet-Ang- caanse kroegbazen de deur op slot tot groot erdriet van hun mede-dorpsbewoners, toeris- >n, de VVV en progressieve arbeidersvereni- ngen. Het motto van de non-conformistische igenstanders luidt: „Genoeg is genoeg". Hun ampagne wordt geleid door dominee Eirian ees van Cardiff, die in vele daverende toe- iraken duchtig heeft uitgehaald tegen wat hij oemde „de duivel van de drankzucht". Overi- ens wordt de volksraadpleging over de de peningstijden elke zeven jaar herhaald. In het bad van koning Herodus Deze badkuip werd zo'n 2000 jaar geleden door koning Herodus gebruikt. De koninklijke tobbe, 1,5 ton zwaar en van albast, is nog heel en werd onlangs opgegraven in het voormalige paleis van Herodus. Nu is hij te zien in het Israëlische museum in Jeruzalem waar een tentoonstel ling over persoonlijke hygiëne in de oudheid plaatsvindt. Vier vorstinnen op vijftig gulden munt DELFT Voor de nieuwe vijftig gulden munt die volgend jaar april wordt uitgegeven ter gele genheid van Honderd Jaar Vorstinnenregering, is gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde techniek. De Gorinchemse kunstenaar Peter Struyken heeft met onderzoekers van de Techni sche Universiteit Delft maanden gewerkt aan de beeldenaren van Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix. De beeldenaar aan de muntzijde wordt gevormd door een keten van minuscule hellingen, die maximaal 0,2 milimeter bedragen. Afhankelijk van de steilte van de hellingen wordt er meer of minder licht gereflecteerd en ontstaat het beeld van de vier vorstinnen. De kopzijde verbeeldt ko- De in contourlijnen ningin Beatrix, gevormd door contourlijnen. Door ven beeldenaar van koningin het licht op een bepaalde manier op de munt te Beatrix die voor de kopzijde laten weerspiegelen, ontstaat een fotografisch van de nieuwe munt wordt ge- beeld van de huidige Nederlandse vorstin. bruikt. Vannacht nog plaatselijk mist. Minimumtemperatuur van 7 graden aan de kust tot rond 3 graden in het binnenland. Overdag veel bewolking en perioden met regen. Middag- temperatuur circa 11 graden. Zuidenwind, toenemend tot vrij krachtig, aan de kust tot hard. Bouterse gaat met Brunswijk praten PARAMARIBO De Surinaamse bevelhebber Desi Bouterse gaat pra ten met de leider van het Jungle Commando, Ronnie Brunswijk. De toezegging betekent een grote politie ke doorbraak, omdat het militair ge zag zich steeds op het standpunt heeft gesteld „nooit met terroristen te zul len onderhandelen". Brunswijk no digde Bouterse vorige week uit om „in het belang van vrede en demo cratie tot een rechtstreeks gesprek te komen". Het is niet bekend wanneer en waar het gesprek wordt gehouden. Sinds Brunswijk in 1986 uit het leger werd gegooid is er nooit meer contact geweest tussen Bouterse en Bruns- wijk. ijf miljard chadevergoeding oor slachtoffers )alkon-schildje WASHINGTON Het imerikaanse Hoogge- echtshof heeft de produ- ent van het Dalkon- childje veroordeeld tot de etaling van vijf miljard ulden schadevergoeding an vrouwen, die door het ebruik van dit voorbe- loedmiddel schade heb- en geleden. totaal achttienduizend rouwen dienden aanklach- m in tegen de producent, i. H. Robins drugcompany, mdat het middel bloedingen eroorzaakte, tot spontane bortus leidde en in enkele evallen de dood tot gevolg Onder de slachtoffers raren 1456 Nederlandse en lelgische vrouwen, namens /ie de Consumentenbond /ia Amerikaanse advocaten chadeclaims heeft inge- iend. Het proces tegen Ro- ins drugcompany heeft in otaal twintig jaar geduurd. )oor het vonnis kan Robins vorden overgenomen door iet bedrijf American Home jiroducts. lit de opbrengst van de ver loop (1,4 miljard gulden) wordt het fonds opgezet waaruit de schadevergoeding wordt betaald. Hoe hoog de uitkering voor de slachtof fers is wordt pas over enkele maanden duidelijk. DOMPER OP KLIMAAT-CONFERENTIE II NOORDWIJK De Verenigde Staten en Japan hebben zich op de ministersconferentie over het kli maat tot op het laatste moment verzet tegen een verplichting hun uitstoot van broeikasgassen te sta biliseren. Alle industrielanden onderschrijven de „noodzaak" om tot stabilisering te ko men van het gehalte aan kooldioxyde, de belangrijkste veroorzaker van het broei kaseffect. Maar de twee genoemde lan den weigeren zich vast te leggen op een verplichting voor het jaar 2000. Daar naast vinden alle landen dat onderzoek moet komen naar reductie van C02 met 20 procent in het jaar 2005. Volgens W. Reilly, het hoofd van het Amerikaanse milieubureau, is het op dit moment nog onmogelijk te beloven de uitstoot van Cö2 te stabiliseren. Hij zei dat er nog veel onderzoek gedaan moet worden voordat zo'n belofte serieus ge daan zou kunnen worden. Japan denkt er niet anders over. Stabilisatie op het niveau van 1988 is een goed doel, maar het is nu nog niet mogelijk te garande ren dat dat gehaald zal worden, menen zij. De VS en Japan behoren als westerse industrielanden tot de grootste vervui lers ter wereld. Minister Nijpels, die de conferentie in Noordwijk organiseerde, is samen met zijn mede-organisator dr. M. Tolba van de Verenigde Naties, niet teleurgesteld in het resultaat. Volgens Nijpels en Tolba was.de conferentie niet bedoeld als „een forum voor onderhandelingen teneinde te komen tot concrete maatregelen", maar als een signaal aan de nationale re geringen om ernst te maken met de ver vuiling en verandering van het klimaat. Pagina 3: Temperatuur stijgt, gemoe deren raken verhit Opvallende o(o)k iij zeer opvallende Inode-creaties wordt log weieens over sen 'look" lesproken: een lepaald voorkomen 3f uiterlijk. Bij dit intwerp van de Japanner Yamamoto s, gelet de laardracht van het model, behalve van een eigentijdse look ook sprake van een opvallende lok. :OTO: EPA Senaat van België akkoord met vrijere abortuswet BRUSSEL De Belgische Se naat is met grote meerderheid akkoord gegaan met een wets voorstel dat abortus gedeelte lijk uit het strafrecht haalt. De parlementaire behandeling van het voorstel, afkomstig van socialisten en liberalen is hiermee echter nog niet ten Het wetsvoorstel moet voor het eind van het jaar worden behandeld door de Kamer van V olksvertegen woordigers. Daar zal het ongetwijfeld op nieuw stuiten of fel verzet vati christen-democraten. Zij zijn tegen elke versoepeling van de huidige, strenge abortuswet. In het door de Senaat aangeno men wetsvoorstel blijft abortus in het algemeen strafbaar. Maar het maakt afbreken van de zwangerschap mogelijk in dien de vrouw in een noodsi tuatie verkeert. Volgens de Belgische Raad van State is dat begrip „nood situatie" juridisch onvoldoende onderbouwd. De socialisten en liberalen legden het advies echter naast zich neer. Ook burgemeester Dresden eist aftreden regering OOST-BERLIJN De burge- meester van Dresden, Wolf gang Berghofer, heeft gisteren het onmiddellijk aftreden ge ëist van de „zwijgende Oost- duitse regering". Ook moet het parlement bijeen worden ge roepen om de huidige „situatie te bestuderen", aldus Bergho fer. De burgemeester sprak tij dens een openbaar debat met een menigte van 70.000 men sen, die ondanks hevige regen de straat was opgegaan. Eén dag eerder had minister van cultuur Hans-Joachim Hoff mann verklaard dat de DDR „zo snel mogelijk" een nieuwe regering moet krijgen. Volgens hem moet het Politburo van de communistische partij SED „en bloc" zijn ontslag indienen om partijleider en president Egon Krenz „een echte kans" te geven. Pagina 7: Reiswet stopt uit tocht van DDR-burgers niet De exodus van Oostduitsers duurt voort. Zo'n zevenhon derd DDR-burgers kwamen gistermiddag In de Bondsrepu bliek aan, na een lange trein reis vanuit Praag. Zij zullen voorlopig in een opvangkamp bij Giessen worden geplaatst. FOTO: AP (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Vanmid dag rond half drie heeft koningin Beatrix het der de kabinet-Lubbers beë digd. Alle ministers pre senteerden zich daarna traditioneel met de konin gin op de trappen van pa leis Huis ten Bosch. De nieuwe ministersploeg, gis teren aangevuld met mevr. Maij-Weggen (CDA) voor Ver keer en Waterstaat, kwam vanmorgen al bijeen voor het zogeheten constituerend be raad (de oprichtingsvergade ring van het kabinet). Eerder had PvdA-leider Kok forma teur Lubbers al verslag uitge bracht over de besluitvorming van het PvdA-congres. Het congres zei gisteravond una niem „ja" tegen het bereikte formatie-akkoord en stemde daarmee in met de komst het derde kabinet-Lubbers. In het constituerend beraad werd vanmorgen onder meer gesproken over de afspraken betreffende de reorganisatie van de politie, de begrotings discipline, het tijdschema voor verlaging van het financie ringstekort en de paspoort- kwestie. Bij dit laatste vraag stuk gaat het om de vraag welk departement (binnen- of buitenlandse zaken) de eerste verantwoordelijkheid gaat dragen over deze gevoelige materie. Ook werd gesproken over de vraag wie zich in het kabinet gaat bezighouden met de be trekkingen tussen Nederland en de Antillen en Aruba. Ver wacht werd dat deze functie in handen zal komen van een minister en niet van een staatssecretaris. Bukman had laten weten ook interesse voor deze functie te hebben. Lub bers zou echter willen vast houden aan de traditie dat de functie wordt uitgeoefend door een minister. (ADVERTENTIE) )e rijke smaak van 1 oorspron kelijke bier. Nu nieuw. 1u met gratis glas. 'les 0.3 liter ran ervoor Krat 12 flessen -£25-6.60. Gratis Brouwers Bier boven gistend glas bij aankoop van een krat* Aanbieding geldt tot en met zaterdag 11 november 'Zolang de voorraad strekt VS betalen Iran tegoeden terug WASHINGTON De Verenigde Staten gaan Iran 567 miljoen dollar aan „bevroren" tegoeden terugbetalen. Een bedrag van 243 miljoen dollar wordt nog vastgehouden als waarborg tegen nieuwe Iraanse claims. De „bevriezing" van de Iraanse tegoeden in de VS was het antwoord van de Amerikanen op de gijzeling van de ambassade in Teheran, die deze maand tien jaar geleden begon. Volgens Amerikaanse zegslieden houdt de beslissing het geld terug te betalen geen verband met pogingen om Ameri kaanse gijzelaars in Libanon vrij te krijgen. Vorige maand bood de Iraanse president Rafsanjani aan te bemiddelen voor de vrij lating van de gijzelaars, op voorwaarde dat de VS de bevroren tegoeden aan Iran zouden vrijgeven. De VS stortten in 1981 in totaal 9,9 miljard dollar aan bevroren tégoeden in het speciale fonds, waarvan tot vandaag circa 3,8 miljard dollar aan Iran is terugbetaald. Het fonds valt onder de jurisdictie van een Ameri- kaans-Iraans comité dat in 1981 in het leven werd geroepen- Burgemeester Van de Wouw uit Voorhout Als kelner en bedden- opmaakster moet je in Australië van alle markten thuis zijn. Na een storm werd het personeel van het Hyatt- hotel in Canberra ingeschakeld de ondergelopen entree weer droog te krijgen. De overstroming 7 vormde een natte ontvangst voor de deelnemers van de Aziatische Pacific Top conferentie. FOTO: AP VOORHOUT Burgemeester M. Th. van de Wouw (48) van Voorhout is per 1 december benoemd tot nieuwe burge meester van Barendrecht. Van de Wouw is dertien jaar burge meester geweest in Voorhout. Onder zijn burgemeesterschap groeide Voorhout van een dorp met zes- naar een ge meente met tienduizend inwo ners. De hele nieuwbouwwijk Oosthout kwam onder Van de Wouws leiding tot stand, even als de sporthal. Ook de plan nen voor een pieuw gemeente huis zijn onder Van de Wouw voorbereid terwijl inmiddels het plan voor een nieuwe bi bliotheek op de rails is gezet. Zelf is Van de Wouw erg in z'n sas met zijn nieuwe benoe ming. Pagina 14: „Jammer dat hij bouw nieuw gemeentehuis niet meer meemaakt" 18 P^TNA'S Temperatuur stijgt, gemoederen raken verhit Kok: „Het is moeders mooiste niet, dit regeerakkoord" Oprichtster Neues Forum: Oppositie heeft leider nodig Vroom Dreesmann meet zich 'een menselijk gezicht' aan Van der Reijden slechts in voor post commissaris bij Feyenoord CDA Leiderdorp vindt hogere lasten noodzakelijk Nieuw deel toegevoegd aan geschiedenis Leids Rapenburg Wisselende reacties op vertrek burgemeester Voorhout GEESTELIJK LEVEN/OPINIE 2 BINNENLAND 3/6 BUITENLAND 7 ECONOMIE 8 SPORT 9 LEIDEN/REGIO 11 T/M 14 KUNST/RTV15 RTV-PROGRAMMA'S 17 WEER/PUZZEL/MENU17 (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Heel wat woorden, ook in de Leidse Courant, zijn er inmiddels al gewijd aan verbetering van het mi lieu. Maar effectieve daden komen maar mondjes maat door de politieke sluis. Zestien jaar geleden leek een einde te komen aan de opmars van de auto wegens de energiecrisis. Maar die tijden van dreigende benzinedistributie zijn vergeten en veel projecten, die toen op stapel werden gezet om alter natieven voor olieprodukten te vinden, staan op een laag pitje. Er moet wat gebeuren, maar wat? Onze krant wijdt er vandaag een commentaar aan op pa gina 2. De Leidse Courant: de krant die met u meedenkt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd 1 Ceidóc (Sowuvnt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1