iïaidóe (Sowuvnt Drie vrouwen als minister in Lubbers-III Zetels „Vooft* kwaaltjes niet meer naar huisarts" T0C" £eidóe(2ouAa/nt Vrijdag 3 november 1989 81ste jaargang no. 24564 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f .72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f. 0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Morgen wisselvallig herfst weer. Minimumtemperatuur ongeveer 6 graden, middag- temperatuur omstreeks 11 gra den. Matige zuidenwind. De vooruitzichten voor maan dag tot en met woensdag: wis selvallig, af en toe veel wind. Middagtemperatuur omstreeks 11 graden. FRAUDERENDE KWEKER OlIJGT ALLEEN BOETE EN HAAG Het Openbaar Ministerie is vanmorgen door de aagse rechtbank niet ontvankelijk verklaard in de vervolging in de 52-jarige bloemenkweker N.B. uit Honselersdijk. De offi- er van justitie, mr. H. Vos, had acht maanden cel en 150.000 ilden boete tegen de man geëist omdat deze, net als vierhon- ïrd collega's, de belasting ontdook door onder een valse han- ilsnaam bloemen aan te bieden op de Westlandse Bloemenvei- ng. Twee weken geleden maakte de officier bekend dat OM ïsloten had alleen diegenen voor de rechter te slepen die voor eer dan twee ton aan omzet verzwegen zouden hebben. Met de ideren zou de zaak op administratieve wijze - plus boete - orden afgedaan. De kweker heeft echter „slechts" voor 145.000 ilden netto aan omzet verzwegen. De rechtbank vindt nu dat officier in strijdt handelt met de regel dat niet naar willekeur ïhandeld mag worden. De officier heeft ook geen zwaarwichti- overwegingen aangevoerd om toch onderscheid te maken. Haagse politie levert minder in - DEN HAAG De Haagse gemeentepoli tie levert volgend jaar slechts elf agenten in. Aanvankelijk zou het korps in ver band met een andere sterkteverdeling ze ventig agenten verliezen. Overleg tussen burgemeester Havermans van Den Haag en de minister van binnenlandse zaken heeft geleid tot een vermindering van de teruggang van de sterkte. De minister er kent het bijzondere karakter van de stad Den Haag. Als regeringscentrum heeft Den Haag meer te maken met demonstra ties. Ook worden er meer internationale conferenties gehouden dan in welke ande re gemeente in Nederland. Dat leidt tot meer taken en een hogere inzet voor het Haagse korps. Het korps telt met ingang van 1 januari 1990 2.271 plaatsen, aldus de gemeente. Geen gedwongen ontslagen bij fusie waterbedrijven LEIDEN Bij de fusie van drie waterleidingbedrijven in Zuid-Holland vallen geen gedwongen ontslagen. Dit staat in de overeenkomst van de directies van deze bedrijven; de Haagse Duinwaterleiding, de Drinkwaterleiding Vlietstreek en de Drinkwaterleiding Tiengemeenten, en de ambtenaren bonden AbvaKabo en CFO. De drie bedrijven gaan per 1 ja nuari 1990 samenwerken in het nieuwe NV Duinwaterlei ding Bedrijf Zuid-Holland. Dit houdt tevens in dat de drink watervoorziening wordt geprivatiseerd. Het gevolg van de privatisering is dat de in totaal circa 450 personeelsleden hun ambtenarenstatus verliezen. In de overeenkomst waarin te vens de bedrijfs-cao voor volgend jaar is opgekomen, staat ook dat de werknemers per 1 januari een salarisverhoging van 9,75 procent bruto krijgen. De betrokken werknemers hebben gisteravond de overeenkomst tussen bonden en werkgevers goedgekeurd. Opnieuw politici in DDR afgezet OOST-BERLIJN Terwijl de Oostduitse partijleider Egon Krenz gisteren Warschau be zocht zijn in de DDR zeker vijf hoge Oostduitse politici afge treden of ontslagen. Onderwijl is ook een nieuwe stroom van DDR-vluchtelingen op gang gekomen, nadat woensdag de visumplicht voor Tsjechoslo- wakije was opgeheven. Naar schatting 1.300 vluchtelingen bevinden zich inmiddels in de Westduitse ambassade in Praag. ALES, D'ANCONA EN MAY-WEGGEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De be lofte van Wim Kok dat het nieuwe CDA-PvdA- kabinet vier vrouwelij ke ministers zou tellen, wordt toch nog bijna nagekomen. De nieuwe regeerploeg, die dins dag door koningin Bea trix wordt beëdigd, zal drie vrouwen tellen. Tot nu toe maakte nooit meer dan één vrouw deel uit van een kabi net. De drie ministers van de andere sekse zijn: Ien Da- les (Binnenlandse Zaken), nu nog burgemeester van Nijmegen, Hedy d'Ancona (WVC) en Hanja May- Weggen (Verkeer en Wa terstaat), beiden thans nog lid van het Europees Par lement. De PvdA'ers Da- les en D'Ancona zijn in het tweede kabinet-Van Agt ('81-'82) staatssecreta ris geweest van sociale Za ken. De CDA'er May- Weggen heeft nog geen bestuurlijke ervaring. Wel wordt zij omschreven als „zeer ijverig en zeer ambi tieus". Haar benoeming is overi gens nog niet helemaal ze ker. Als haar partijgenoot prof. Hirsch Ballin, hoog leraar staats- en bestuurs recht in Tlburg, weigert minister van justitie te worden, dan gaat waar schijnlijk Yvonne van Rooy, de huidige staatsse cretaris buitenlandse han del, naar Verkeer en Wa terstaat. Dat heeft te ma ken met de bloedgroepen- strijd in het CDA. Hirsch Ballin en Van Rooy zijn katholiek; May-Weggen is gereformeerd. Nu CDA-onderhandelaar De Vries, onder druk van het CDA-Vrouwenberaad, toch een vrouwelijke mi nister heeft voorgedragen, valt Piet Bukman uit de boot. Van minister van ontwikkelingssamenwer king wordt hij 'gedegra deerd' tot staatssecretaris voor buitenlandse handel. Pleister op de wonde is dat deze bewindsman zich op deze post in het buiten land minister mag noe men. Voor Bukman, die als partijvoorzitter het CDA met harde hand tot een eenheid kneedde, kwam de klap gisteren zichtbaar hard aan. „Tja, het is even wennen dat wij nu met een bijna even grote partij gaan re geren en dat er dus min der posten voor ons be schikbaar zijn", legde CDA-onderhandelaar De Vries uit. Pagina 3: Nominatie An- driessen opmerkelijk Reusachtige taartpunt van bloemen Drie dagen zijn leerlingen van de 40-jarige Groene School aan de Westvlietweg in Leidschendam bezig geweest met het maken van de grootste taartpunt van Nederland. Burgemeester W.F. de Vreeze kon er vanmorgen zijn tanden niet inzetten, want het gebak (twee meter lang en een meter hoog) bestond uit witte, gele en rode bloemenlagen, die slagroom en HOOGLERAAR PLEIT VOOR HEROPVOEDING PATIËNTEN AMSTERDAM Patiën ten moeten zodanig wor den opgevoed dat ze niet met alledaagse kwaaltjes - zoals griep, hoestklachten of pijn in de rug - naar een huisarts stappen. In de nabije toekomst zal die huisarts zijn handen al vol hebben aan chronisch zie ken en zelfstandig wonen de hoogbejaarden. Dat stelde prof.dr. J. i Eijk in de inaugurele rede die hij vanmiddag hield ter gelegen heid van zijn benoeming tot hoogleraar voor onderzoek in de huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amster dam. In de komende jaren zal het aantal bejaarden sterk toene men. Dit heeft onder meer tot gevolg dat een groter aantal mensen met één of meer chro nische ziekten - zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziek ten en diabetes - zal toene men. Gevoegd bij de tendens om oudere mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, vormt dat een „extra zware druk op de schouders van de huisarts", aldus Van Eijk. De hoogleraar vindt dat zowel de houding van de huisartsen als van de patiënten moet ver anderen. Op dit moment den ken huisartsen nog wel eens dat de klant koning is en me nen patiënten dat ze in alle ge vallen recht hebben op zorg, aldus Van Eijk. Het plan Dekker, het toe komstplan voor de gezond heidszorg, ziet Van Eijk als een bedreiging voor de veran dering in de benadering van de patiënten. De hoogleraar vreest voor het losbarsten van een concurrentiestrijd tussen hulpverleners die allemaal het „Klant-is-koning-principe" gaan hanteren. Dit zou kun nen leiden tot „supermarkt- geneeskunde" en een gebrek aan onderlinge afstemming en continuïteit in de hulp aan met name chronisch zieken. (ADVERTENTIE) roUttAtR tN GEEN TIJD Vonn r Zaterdagavond van 19.25 uur tot het journaal op Nederland 2 'De Nieuwe Nationale Ideeënbus'. Een programma over innova ties in bedrijven die een succes werden. Over ondernemers en vóór ondernemers. En voor alle mensen die belang stellen in ondernemend en innovatief Nederland. Eigenlijk gewoon yj Innovatiecentra, omdat vernieuwen uitdaagt. Van der Wel vrijwel zeker burgemeester van Warmond m Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. 16 PAGINA'S Meeste ziekenhuizen overschrijden budget Meer technische vakken nodig op basisscholen Verkiezingen Namibia gaan gewoon door GM: Ford betaalt veel te veel voor Jaguar Wijsbegeerte voor 50-plussers in Leiden Raadhuis Alkemade nu al twee ton te duur Leids Volkshuis 90 jaar School directeuren Noordwijk boos op wethouder Bestuur Nederlands Dans Theater stapt op In ons land wordt nog uitsluitend over zetels ge sproken als het om een zitplaats gaat, die ingeno men wordt door een volksvertegenwoordiger, wet houder, minister of een man van een soortgelijk ge wicht. Deze plechtige aanduiding van de plek, die wij gewoonlijk met stoel aanduiden heeft een diepe re betekenis dan de meesten veronderstellen. Der gelijke mensen kun je immers niet „op een stoel en een stoof" zetten of „tussen twee stoelen in de as laten zitten". En wat te zeggen als zij „voor stoelen en banken" zouden moeten spreken? Vandaar dat formateur Lubbers bezig is met een zetelverdeling. Lees het allemaal maar na in de Leidse Courant, zodra u zich behaaglijk met de krant in uw zetel hebt teruggetrokken. -Vissers vangen onderzeeër DSLO Een onderzeeër van de Sovjet-marine is gisteren ver- trikt geraakt in de netten van een Noorse vissersboot in de Ba- entsz Zee. Het incident, de tweede in een tijd van drie maan- Ien, veroorzaakte geen schade aan de schepen. De onderzeeër vist zich met enige moeite uit de netten los te varen. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRAMGEiaS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 De Koning bezorgd over aantal Poolse pellers DEN HAAG Er moet een einde komen aan de forse stroom Polen die jaarlijks de bollenstreek overspoelt. Dat meent de missionair minister De Koning van sociale zaken en werkgelegenheid. lenpellers (meestal studenten) plaatsen innemen die door Ne derlanders kunnen worden bezet. Het aantal visa dat aan Polen wordt verstrekt groeit jaarlijks. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: Voorletters: Adres: Postcode/plaats; Telefoon (voor controle bezorging); In een open envelop zonder postzegel opsturen naar; de ^eidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N.B ndien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. GOOR/WARMOND G.W. van der Wel uit Goor (Twente) is de be langrijkste kandidaat voor het burgemeesterschap van Warmond. 'rinses bekijkt skelet 'rinses Juliana heeft gistermiddag in het inatomisch museum in Leiden de tentoon- itelling „Lijn 65-plus" geopend. Bij wijze an officiële openingshandeling liet ze iymbolisch een strippenklaart afstempe- sn. Daarna maakte ze met onder anderen foorzitter Oomen van het college van be stuur van de Leidse universiteit (midden op de foto) een rondgang over de exposi tie in het museum aan de Wassenaarse- weg dat gewoonlijk alleen voor studenten geopend is. Dit weekeinde kan het publiek een kijkje nemen op de expositie. De ten toonstelling is gewijd aan veroudering en gezondheid en wordt mede gehouden om dat onlangs een samenwerking is gesloten tussen de Leidse universiteit en TNO voor verouderingsonderzoek. Die overeenkomst werd gisteren officieel getekend. FOTO: TEJO RINGERS Van der Wel is nu nog wet houder van financiën, onder wijs, welzijn, sociale zaken en bedrijven in haar woonplaats en zij is lid van de PvdA. Een woordvoerder van het minis terie van binnenlandse zaken kon vanmorgen nog geen defi nitieve mededelingen doen. Ook bij de gemeente War mond was nog geen bericht van benoeming binnengeko men. De benoeming van Van der Wel wordt vandaag of maandag verwacht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1