s- Grote ravage in Den Haag door twee bomexplosies 2 5 13 15 25 26 29 35 Formatie .ok naar Financiën, jndanks 'advies' Ruding SECRETARESSE, ALS U OP NIVO WILT WERKEN, IS DIT HET MOMENT OM DE TELEFOON TE PAKKEN. 06-0221122 Amnestie voor DDR-gevangenen VANDAftG 198! 2cidó^(Bowuxnt Zaterdag 28 oktober 1989 81ste jaargang no. 24559 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen' (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel 071-122248. Advertenties (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers 1.1,10 Half tot zwaar bewolkt en in de loop van de dag enkele bui en. Middagtemperatuur van 17 graden in het westen tot 20 graden in het oosten van het land. Vanaf morgen minder zacht. Wind draaiend naar zuidwest, toenemend tot krachtig, aan de kust tot hard of stormachtig. i80, ti inderleidsters iderbreken werk \CARj iPHa! 'N HAAG °P de onge- ®r 20 kinderdagverblijven de stichtingen Dak en >dus in Den Haag worden insdag 1 november werk- lerbrekingen gehouden ir de assistent-kinderleid- De assistent-kinder- Isters zijn kwaad omdat ze ider salaris krijgen dan de Isters, maar hetzelfde k verrichten. De CFO en andere ambtenarenbond aKabo staan achter de ,e en eisen ook gelijke sa- .iëring. De leidsters staken 57 (M solidariteit mee. Meesman wordt ambassadeur in VS WASHINGTON Johan Hendrik Meesman (55), thans ambassadeur in Wenen bij de onderhandelingen over con ventionele ontwapening (CFE), wordt de volgende Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken (Sta te Department) heeft giste ren de officiële goedkeuring voor de benoeming verleend. Meesman volgt Richard Fein op, die na vijf jaar Washing ton pensioen gaat. GOUDEN BAL MARADONA GESTOLEN NAPELS De Napoli- taanse bank die de waar devolle spullen van de Argentijnse voetbalster Diego Maradona in de kluis had liggen, is door gewapende roofoverval lers geplunderd. Marado na raakte onder meer de kostbare juwelen kwijt die waren bestemd voor zijn bruid Claudia Villa- fane, en de „gouden bal" die hij in 1986 kreeg. De waarde van de buit wordt geschat anderhalf miljoen gulden. Zes spelers FC Groningen bekennen zwart-geldfraude GRONINGEN Zes spelers van FC Gro ningen, van wie er drie inmiddels niet meer bij deze voetbalclub spelen, hebben bekend zwart geld te hebben ontvangen. Officier van justitie M.H. Geerdts zei giste ren dat het gemiddeld om ongeveer 50.000 gulden per speler gaat. Justitie zal drie ex-bestuursleden van de club vervolgen wegens het ontduiken van loonbelasting. Het gaat om ex-voorzitter Renze de Vries, vice-voorzitter Wubbo de Boer en penningmeester Siebe van der Pruik. Nog zes spelers zullen binnenkort worden gehoord. Pagina 19: „Niets van de belasting ge hoord" Van den Ende wil door voordeur HILVERSUM Joop van den Ende (TV10) probeert samen met de TROS commerciële televisie te gaan bedrijven. Hij denkt daarover volgende week een besluit te kunnen nemen. Het deze week door minister Brinkman naar de Tweede Kamer gestuur de ontwerp voor een wijziging van de Mediawet ziet er volgens hem goed uit. Er ligt voor TV 10 ook een aanbieding van de Franse zender TF1. Volgens Van den Ende heeft deze zender nu toegezegd ook nieuws en sport te zullen brengen in een op Nederland gericht programma. Er zullen geen ontslagen vallen. Van den Ende verklaarde eerder op de dag binnen 14 dagen te kunnen beginnen met uitzendingen als in zee wordt gegaan met TF1. Gaat de opzet met de TROS-en anderen door, dan zou ook binnen enkele weken gestart moeten worden, wellicht op basis van een „experimenteer-vergunning", zoals TROS-directeur C. Wolzak aangaf. Van den Ende bestudeert momenteel samen met de TROS de schets voor een wijziging van de Mediawet. Hij geeft er de voor keur aan om als legale Nederlandse commerciële omroep 'door de voordeur' binnen te komen. 3-deui ig roe» WONINGEN IN ARCHIPELBUURT ONTRUIMD DEN HAAG De Haagse 'Archipelbuurt' is gisteravond opge schrikt door de ontplof fing van twee krachtige bommen die bij twee panden naar binnen wa ren geworpen. Er werd een enorme ravage aan gericht bij de Spaanse handelsmissie (Patijn- laan 67) en bij een Spaans arbeidsbureau (Riouwstraat 216). Van dit laatste pand kwam de gevel grotendeels naar beneden. De dichtstbijgelegen wonin gen in deze straat wer den ontruimd, verderop werd de bewoners ge vraagd zich in de ach terkamers terug te trek ken. Talloze ruiten wa ren gesneuveld. Vijf mensen liepen verwon dingen op door glas scherven. De ontploffin gen waren tot in Wasse naar te horen. Bij de bewoners van de Ar chipelbuurt, dichtbij het stadhuis, is grote ongerust- heid ontstaan; veel Spanjaar den maar ook anderen, soms met hun huisdieren, hebben vannacht hun toevlucht ge zocht op het nabijgelegen hoofdbureau van politie; de kantine was als opvangruim te ingericht. Ook de politie was vannacht zeer nerveus, omdat ook meldingen waren binnenge komen over verdachte pak ketjes. Terwijl de buurt werd afgezet en het toege stroomde publiek met dranghekken op afstand werd gehouden, liet de poli tie auto's uit de straten weg slepen. Een bompakketje tegenover het Spaanse arbeidsbureau aan de Riouwstraat/hoek Koninginnegracht werd ach ter strobalen geplaatst en de bewoners in de omgeving werd gevraagd uit voorzorg de ramen open te zetten. De Explosieven Opruimings dienst bracht het pakket tot ontploffing. Verderop werd een boodschappentas met batterijen gevonden. Omstanders op de hoek van de Riouwstraat en de Koninginnegracht kijken hoe de brandweer met groot materieel uitrukt. FOTO: RINUS SUERENDRECHT Ook van elders in de stad kwamen meldingen binnen van verdachte pakketjes. Zo stond er een koffer voor een pand aan de Laan van Meer- dervoort. Later bleek dat de radiator van een verwar ming te zijn. Afgezet De politie zoekt naar een of twee auto's. De politiekorp sen in de omgeving van Den Haag is gevraagd daarnaar uit te zien. Volgens ooggetui gen zouden in de auto's mannen hebben gezeten met een Spaans uiterlijk. Ook een verdachte motor was ge signaleerd. Op de in- en uit gaande wegen van Den Haag werden vannacht veel auto's gecontroleerd. Het was de tweede keer deze week dat de Archipelbuurt door een explosie is getrof fen. Dinsdagavond werd in de Delistraat de auto van de Spaanse consul door een zware explosie verwoest. Daarbij raakte niemand ge- De politie zegt geen idee te hebben van de achtergrond van de explosies. Of de aan slagen persoonlijk gericht zijn danwel politiek te gen Spanje, is volstrekt on duidelijk. Elders in Den Haag werd gisteravond iemand in el kaar geslagen. Maar omdat alle beschikbare ambulances naar de Archipelbuurt wer den gedirigeerd, moest de politie zelf de gewonde met een surveillancewagen naar het ziekenhuis brengen. IN HAAG PvdA-leider wordt minister van fi- inciën, ondanks het advies f. 12,^n de huidige minister Ru- g - in een artikel in het tijblad CD-Actueel - dat combinatie van zijn ambt C l 5 Jet het vice-premierschap fy- 'Ak te zwaar is. Kok: „Ik zal irop over een aantal jaren reactie geven. Ruding is it vice-premier geweest". r.30,fj°k heeft niet het gevoel dat ;t CDA hem graag op Finan- in ziet, omdat hij daar de an- [38,l^re socialisten in het kabinet iet afhouden van potverte- ,Zo ligt dat natuurlijk he- aal niet. Een ploeg van :49 irantwoordelijke mensen zal 'Taks niet alleen kijken naar 'SS/jooie, nieuwe dingen en de hoe ze daar geld voor innen krijgen. Ze zullen ook jken naar de financierbaar- iid van het geheel van het ibinetsbeleid. Ook in het irkiezingsprogramma van de dA is heel goed afgewogen al onze wensen betaald fuden moeten worden. De irhoudingen zijn trouwens it zo dat de minister van fi- ciën 'nee' zegt, terwijl alle hderen 'ja' roepen". Ie keus van Kok betekent vrijwel zeker dat Bert de Vries minister wordt van sociale za ken en werkgelegenheid. De CDA-onderhandelaar heeft la ten weten dat hij per se een zware post in de sociaal-econo mische driehoek wil gaan be zetten. Naast Lubbers, Kok en De Vries zijn nog twee politici (vrijwel) zeker van een post in het kabinet: de CDA'ers Van den Broek (buitenlandse za ken) en Braks (landbouw). Bukman (ontwikkelingssa menwerking) zou ook vrijwel zeker zijn van êen ministers post; alleen is niet bekend wel ke. Bij de PvdA lijkt kamerlid Jacques Wallage tamelijk ze ker te zijn van Onderwijs en Wetenschappen. Het derde kabinet-Lubbers kan rekenen op een breed ver trouwen van de Nederlandse kiezers. De kiezers vinden ook dat de PvdA het meest van het eigen verkiezingsprogramma heeft moeten inleveren, zo blijkt uit een enquête van Brandpunt. 67 van alle on dervraagden heeft redelijk tot veel vertrouwen in de samen werking. Opmerkelijk is ook de grote steun (75 van de CDA-achterban; de steun bij de PvdA-achterban is 82 pet. (ADVERTENTIE) KIJK OP PAG. 10 OF BEL DIREKT: (ADVERTENTIE) Net zo verliefd als toen...% %^metde Stena Line Minicruise, Zie'pag. l 8 StenaLit me Hoek van Holland - Harwich BERLIJN De Oostduitse regering zal alle burgers die in de gevangenis zitten omdat ze hun land wilden verlaten of omdat ze onlangs hebben gedemonstreerd vrijlaten. Het gaat om zo'n 4.000 mensen. Daarnaast zullen per 1 no vember de reisbeperkingen naar Tsjechoslowa- kije weer ongedaan worden gemaakt. Met deze stappen wil president en partijleider Egon Krenz duidelijk maken dat het hem ernst is een vrijere samenleving te scheppen. De oppositie heeft instemmend van de maatregelen kennis genomen, maar benadrukt dat er meer nodig is. Krenz reist komende week naar Moskou voor beraad met Sovjet-president Gorbatsjov. Naar verluidt wordt hij dinsdag in Moskou verwacht. Door de amnestiemaatregel wordt ook de vlucht van duizenden Oostduitsers, die via Hongarije naar de Bondsrepubliek reisden, met terugwerkende kracht gelegaliseerd. Pagina 7: „Meer veranderingen te verwach ten". Pagina 16: De uitdaging van Egon Krenz Japanse prijs voor De Kooning TOKYO Eeuwenoude ho- frites kwamen er aan te pas bij de prijsuitreiking van de 'Praemium Imperiale' aan zes internationaal vermaarde kunstenaars, onder wie de in de VS wonende Nederlandse schilder Willem de Kooning. Uit handen van prins Masahi- to Hitachi, broer van de kei zer, kreeg De Kooning een medaille uitgereikt, samen met de Britse schilder David Hock- ney, de Franse cineast Marcel Carné, de Amerikaanse archi tect Ioh Ming Pei en de Itali aanse beeldhouwer Umberto Mastroianni. (ADVERTENTIE) Is uw inkomen voor later geregeld? Heeft u vragen hierover? postc./plaats: Ongefrankeerd zenden: Lentze Pensioenadviesburo Antwoordnummer 93310 2509 WB Den Haag Bellen kan ook: 070-281893 Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. Anderson Journalisten kwamen gisteren bijeen in West- Bayrut om de verjaardag te vieren van hun collega Terry Anderson, cor respondent in Libanon voor het Amerikaanse persbureau As sociated Press. Anderson (42) vierde voor de vijfde keer zijn verjaardag in ge vangenschap. Hij is een van de achttien ont voerde wester lingen in Liba non. De meesten van hen worden vastgehouden door radicale Moslim-organi saties. FOTO: AP 36 PAGINA'S „Wie bijbel letterlijk vertaalt, maakt zich tot een leugenaar" Helen Colijn: Muziek uit de hemel Vraagteken bij stationsplan Geen extra verhoging belasting in Koudekerk ■i.'imjii: Voetbal vandalisme: een repeterende breuk Etrusken geven geheimen moeizaam prijs Ruding verlaat teleurgesteld de politiek De on(t)roerend goede handel van Lars-Erik Magnusson GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE AUTONIEUWS LEIDEN/REGIO 13 BOEKEN KUNST/RTV SPORT RTV PROGRAMMA S WEER/MENU FINALE 2'. (ADVERTENTIE) Nu verwacht wordt dat er binnen een week een nieuw kabinet zal zijn, is het opschieten geblazen. Niet alleen voor formateur Lubbers, die nu bezig in aller ijl allerlei mensen aan te zoeken om in dat kabinet zitting te nemen. Maar ook voor wie dat nu eens haarfijn in de krant wil gaan volgen. Na tuurlijk is voor dat laatste geen betere manier te bedenken dan nu direct onderstaande bon in te vul len. Immers het is wijd en zijd bekend, dat de par lementaire redactie van de Leidse Courant behoort tot de best ge(in)formeerde van het land. Na de twee-weken-proef merkt u vanzelf dat ook u beter geïnformeerd door het leven gaat. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1