V. Voetbalclubs moeten voor politiebij stand gaan betalen CDA en PvdA zijn het eens 2 10 Noord en Zuid 4 6 7 9 13 WINST PHILIPS STIJGT FORS VERZEKERINGSPARTIJ Perzische tapijten TIJDELIJK TERUG l/OOR UW OUDE LEMZEM KKIUXQ m ft. rondweg Rondweg Alphen geopend Raadselachtige huidziekten in Remscheid £eidóc (Sowuvnt Donderdag 26 oktober 1989 81ste jaargang no. 24557 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uilgave Westerpërs, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AALeiden, tel. 07.1-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat 14 00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur 1.1. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. HET WEER Veel bewolking en vooral in de nacht en ochtend af en toe wat regen, later vanuit het zuiden opklaringen. Mini mumtemperatuur omstreeks 11 graden. Middagtemperatuur van 16 graden aan de kust tot 20 graden in het zuidoosten van het land. Matige zuiden wind. derlanders NAVO-gezind JSSEL De Nederlandse bevolking is NAVO-gezind. Van alle bondgenoten zijn Nederlanders er het meest van overtuigd de NAVO moet blijven en dat kernwapens htbeerlijk zijn. Dat blijkt uit een enquête het bureau Gallup International. In Ne- and bedroeg het percentage ondervraag- dat „ja" zei op de vraag of de NAVO ge- dhaafd moet blijven 81. e VS was dat 75, in Groot-Brittannië 71 en e Bondsrepubliek 63. In Spanje, Denemar en Portugal sprak minder dan de helft de ondervraagden zich uit voor het voort aan van het bondgenootschap. Ook op de ag of kernwapens moeten blijven behoren iet wapenarsenaal gaven de Nederlanders ;ens Gallup het meest NAVO-gezinde ant- rd: 66 procent meende dat die onontbeer- zijn. Vreemde spot In het Franse par lement is gisteren fel gedebatteerd over het dragen van een hoofd doekje op school nadat islamitische meisjes om die re den van school waren gestuurd. Alsof die maatre gel al niet vreemd genoeg is, dreven deze twee socialis tische parlements leden de spot met de betrokken Twee verdachten bomincident vrij AMSTERDAM De twee Feyenoord-aanhangers die afgelopen zondag werden gearresteerd op verden king van betrokkenheid bij het gooien van twee fragmentatiebommen tij dens de wedstrijd Ajax- Feyenoord, zijn gisteren vrijgelaten. Beide mannen, 20 en 22 jaar oud, worden niet langer als verdachten beschouwd. Een derde verdachte is vandaag voorgeleid aan de officier van justitie. Door het gooi en van de bommen raak ten 14 mensen gewond. Directeur niet per se een man DEN HAAG Minister De Koning heeft op de valreep van zijn loopbaan als minister van sociale zaken, onder wie het emancipatiebeleid valt, de massa-media gekapitteld. De boosdoe ner is het tv-programma NOS-Laat, dat gisteravond de directeur Coördi natie Emancipatiebeleid aanduidde met „hij" (het is een zij). Volgens de minister is het vooroordeel dat een di recteur „dus" een man moet zijn breed verspreid en moeilijk te bestrij den. Volgens hem spelen de massa media een essentiële rol niet alleen bij de bevestiging van deze vooroordelen, ze kunnen ook helpen bij de bestrij ding ervan. EINDHOVEN De nettowinst van Philips is over de eerste negen maanden met 37 procent gestegen ten opzichte van die in de overeenkomstige periode van 1988; hij ging van 499 miljoen naar 685 miljoen. In het derde kwar taal nam de winst toe met 41 procent van 161 miljoen tot 227 miljoen. De omzet nam in de eerste negen maanden met 2 procent toe van 39,03 miljard tot 39,77 miljard. Het bedrijfsresultaat daalde in de eerste pegen maanden van het jaar van 2,06 miljard tot f 1,72 mil jard en in het derde kwartaal van ƒ702 miljoen tot 592 miljoen als gevolg van prijsdalingen bij de chips en de informa tiesystemen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Voetbalclubs, orga nisatoren van motorraces, popcon certen en andere grote manifestaties zullen in de nabije toekomst moeten gaan opdraaien voor een deel van de kosten van politiebijstand. De ministers Van Dijk (binnenlandse za ken) en Korthals Altes (justitie) hebben dit advies vanmorgen ontvangen van een werkgroep die de mogelijkheden van doorberekening van politiekosten naar de burgers heeft onderzocht. Als het verlenen van politie-assistentie bij een bepaald evenement noodzakelijk wordt geacht, is het alleszins redelijk dat de organisatoren een financiële bijdrage aan de politie leveren, zo concludeert de werkgroep. In landen als Frankrijk en Engeland is dit al jaren gebruikelijk. Het gaat overigens niet alleen om manifesta ties waarbij veel mensen op de been zijn maar ook om bijvoorbeeld zware en ge vaarlijke transporten die door de politie begeleid moeten worden. De werkgroep stelt voor de doorbereke ning van politiekosten in een wet te rege len. De bijdrage die betaald moet worden zal overigens nooit meer dan de helft van de werkelijke kosten mogen bedragen. Het betalen voor politie-assistentie geldt uiteraard niet voor gewone taken van de politie zoals opsporing van strafbare feiten en hulpverlening aan mensen in nood. ADVERTENTIES Van diverse tapijten is 3/4 deel al door de verzekering betaald U betaalt maar 1/4 deel Zeer grote partij ook zonder beschadiging, prachtige zeld zame Nomadentapijten tot plm. 200x300 Grote keus Persjes voor salon/eettafel PERZEN plm. 200x300 v.a. 995.- PERS plm. 150x70 van 525,- nu 195.- MINI PERSJES plm. 30x30 v.a. 10.- Diverse Chinese en zijden tapijten, enkele ronde Naïns met zijde VERKOPING MOTEL BIJHORST Vrijdag 12.00-21.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur Wassenaar Tapijtimport Den Haag, Tel 291122. Of u nu harde, zuurstofdoorlatende, zachte of gekleurde contact lenzen draagt bi] Brilmij bent u voor alle soorten en merken aan het juiste adres. Onze ANVC-contactlens specialisten laten u graag de mogelijkheden zien. En t/m 11 november a s. ziet u zelfs ook nog wat terug van uw oude lenzen Want bij aankoop van nieuwe lenzen, krijgt u-tegen inlevering van deze bon - voor uw oude paar maar liefst f 50,- terug. Leiden, Haar- lemmerstr. 107 /ppipnji VgB^iHyiHpmaaflHag/ Alphen a/d Rijn v Manderslootstr.c I krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 uur, telefoonnr.071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde dVond met speciale u>. rubriek van de UIT-bijlage ZIE PAGINA /rrv: 13 Anja (22) zoekt bios-vriend. 50 cpm. Wim Kok en Bert de Vries worden na afloop van het formatie-overleg met Ruud Lubbers 'bestormd' door tientallen journalisten. FOTO: ANP (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De frac ties van CDA en PvdA zijn vanmiddag begonnen aan de bespreking van de definitieve tekst van het regeerakkoord, waarover de onderhandelaars De Vries en Kok gisteravond na 48 dagen vergaderen overeenstemming bereik ten. Wijzigingen kunnen de frac ties niet meer aanbrengen; het is nu 'ja' of 'nee'. Het akkoord, dat de afgelopen negen dagen van 82 naar 105 pagina's 'groeide', werd vanochtend door informateur Lubbers ge publiceerd. Het was toen zo goed als' zeker dat CDA en PvdA bereid zullen zijn op ba sis van dit stuk met elkaar een coalitie te sluiten. Maar Wim Kok (PvdA) benadrukte dat zijn fractie „zeker behoefte zal hebben om vragen te stellen en kritische opmerkingen te maken". Bert de Vries zei er van overtuigd te zijn dat het CDA „voor het akkoord zal gaan staén". Kok en De Vries kwamen gis teravond, na tien uur vergade ren, tegelijkertijd naar buiten. Zonder een vraag af te wach ten zei de PvdA-onderhande- laar opgetogen: „Ja, we zijn er uit". Vervolgens noemde hij de tekst „zeer het verdedigen waard". Hij stelde dat Lubbers geen knopen had hoeven doorhakken. „Zowel De Vries als ik zijn meester over het ei gen akkoord". De woordvoerder van infor mateur Lubbers zei dat Kok en De Vries „tot op de letter overeenstemming hebben be reikt". Het laatste overleg is voornamelijk gebruikt voor het vaststellen van de volgor de vart de tekst. Er zijn vol gens Lubbers' woordvoerder weinig wezenlijke veranderin gen aangebracht in vergelij king met het ontwerp-regeer- akkoord. Wel is de milieupara graaf drastisch uitgebreid. Volgens CD A-voorzitter Van Velzen is het nieuwe kabinet „een verstandshuwelijk van twee partners die twaalf jaar lang niet zo goed met elkaar konden opschieten. Het ligt dan ook voor de hand dat waakzaamheid geboden is, maar zoals het regeerakkoord nu voorligt is het CDA tevre den". Volgens Van Velzen is de PvdA onder leiding van Kok een ander CDA dan on der de overleden fractievoor zitter Den Uyl. Paus naar Cuba, zegt Fidel Castro Bolkestein: Het daghet nog langniet Gerard Walschap paarde tederheid aan felheid Koning: geen verdergaande belasting vereenvoudiging Goedkoop bibliotheek abonnement voor Leidse minima Bomen Nieuweweg Zoeterwoude doen stap terug CDA Voorschoten j j bezorg over T woningbouw I Jan Masman pleit voor strenger straffen GEESTELIJK LEVEN/OPINIE2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND5 KUNST/RTV6 ECONOMIE7 LEIDEN/REGIO 9/10/11 SPORT 12/13/14 RTV PROGRAMMAS 15 WEER/PUZZEL/MENU15 E. Bosman (links) en W. de Jong onthullen het spandoek. ALPHEN AAN DEN RIJN Door het onthul len van een op z'n kop ge hangen spandoek met de tekst „Rondweg Alphen gereed" hebben hoofdin genieur-directeur E. Bos man van Rijkswaterstaat en wethouder W. de Jong van Alphen gistermiddag officieel het eerste traject van rijksweg 11 langs Al phen geopend. De opening kreeg een extra feestelijk tintje door de aanwe zigheid van enkele authentiek geklede Romeinen, leden van de carnavalsvereniging, vlieg tuigjes met spandoeken en ge kleurde ballonnen. Met twee Rolls Royces en vijf touring- cars togen vooral kopstukken uit het Alphense bedrijfsleven naar de rijksweg. De belang stelling was zo groot dat de opening al was geschied voor dat de meeste mensen met de bus waren gearriveerd. Met spandoeken op vrachtwagens werd nog eens duidelijk ge maakt dat het Alphense FOTO: HENK VAN DEN ENDE bedrijfsleven niet blij is met het vooruitzicht dat de aanleg van het traject tussen Alphen en Bodegraven tot 1995 op zich laat wachten. „Mag best eerder", zo verwoordde het standpunt zich op een van de spandoeken. Gistermiddag werd eveneens de eerste paal geslagen voor het massale woningbouwpro ject in Kerk en Zanen, dichtbij de rijksweg gelegen. Ingenieur L. van Dijken, hoofdinge nieur-directeur Volkshuisves ting Zuid-Holland en wethou der G. van As van Alphen de den dat door twee heipalen moeiteloos de grond in te beu ken. In een tent aan de Edi- sonweg kon vervolgens een kijkje worden genomen bij de typen woningen die in Kerk en Zanen worden gebouwd. (Van onze correspondent Rink Drost) REMSCHEID Het mi nisterie van volksgezond heid van de Duitse deel staat Nordrhein-Westfalen tilt zwaar aan het toene mende aantal huidaandoe ningen van omwonenden van de plaats, waar vorig jaar in de stad Remscheid een Amerikaans gevechts vliegtuig op een huizen blok stortte. Pas kort geleden is gebleken dat omwonenden van de plaats van het ongeluk last hebben van slecht helende eczemen, huiduitslag en spontaan ont stane huidwonden. Toen de klachten van buurtbewoners zich ophoopten stelde de ge meentelijke gezondheidsdienst van Remscheid een buurton derzoek in. Het resultaat was verontrustend: bij meer dan twintig onderzochte personen werden huidziekten geconsta teerd. Volgens deskundigen moet bij de grote brand die woedde na het neerstortten van het toestel een giftige stof zijn vrijgekomen. Welke is nog niet bekend. Bij de vliegramp kwamen acht mensen om het leven. Oost, West mag dan thuis best zijn, vlak Noord, Zuid ook niet uit. We hebben het over Noord- en Zuid-Holland. De twee provincies die volgend jaar het 150-jarig bestaan vieren. Om budgettaire rede nen wordt het een sober feest, maar een feest wordt het dan toch. Met een bijeenkomst in de Ridderzaal van alle Staten van beide provincies bij- elkaar. Verder is er een fietsroute langs speciale monumenten en gebieden in Noord- eri Zuid-Hol land. Ook komt er een korenfestival. Reden genoeg om een (proef-)abonnement op de Leidse Courant te nemen, want daarin leest u er straks ongetwij feld meer over. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1