TV10 vangt ook bot in Frankrijk DA en PvdA vandaag naar en akkoord 2 3 7 9 11 12 13 De Duo Disk ADVERTEERDERS LOPEN WEG Auto Spaanse consul in Den Haag opgeblazen Haags E-team wint voorlichtingsprijs President van Suriname keert met spoed terug Ccidóc Souxcmt Woensdag 25 oktober 1989 81ste jaargang no. 24556 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthofl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD. postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Morgen half tot zwaar be wolkt, de komende dagen af en toe zon. In het noorden mo gelijk wat regen of motregen. Minimumtemperatuur onge veer 11 graden. Middagtempe- ratuur van 16 graden in het Waddengebied tot ongeveer 20 graden in het zuiden. Vanaf zondag wisselvallig en koeler. uitse heffing voor •achtwagens kost miljoenen HAAG/BRUSSEL De Europese Commissie in issel dreigt de Bondsrepubliek voor het Europese Hof Justitie te dagen nu deze gisteren heeft besloten bui- Jandse vrachtwagens vanaf mei volgend jaar te laten alen voor het gebruik van de Westduitse wegen. Ook k nister Smit-Kroes (verkeer) dreigde onlangs met te- [maatregelen. lgens de ondernemersorganisatie voor logistiek en nsport EVO roept het Duitse plan weer nieuwe grens- itroles op. Jaarlijks rijden bijna 9 miljoen vrachtauto's nuit het buitenland de Bondsrepubliek in. Nederland eft van alle nationaliteiten het grootste aandeel in de ten (circa een kwart). De Duitse belasting, die per schtwagen 1000 tot 9000 gulden per jaar zal bedragen, tekent voor het Nederlandse vrachtvervoer een miljoe- itrop. Jistrop. Duurwerk Een enkelvoudi ge miljonair zou bijna al zijn geld van de bank hebben moeten halen, als hij gis teren op de vei ling van Sotheby in New York dit zeldzame pols horloge had wil len kopen. Het klokje met eeu wigdurende ka lender is tussen 1927 en 1930 gemaakt door Cadrans Stern. foto: ap Leiderdorp krijgt primeur rode pas LEIDERDORP Burgemees ter .A. Bruggeman van Leider dorp reikt volgende week woensdag het eerste Neder landse paspoort met een rode kaft uit. Hij overhandigt het boekje aan de heer G.J. Fleers, inwoner van Leidèrdorp en te vens directeur van de Vereni ging van Nederlandse Ge meenten. Vanaf 1 november worden alleen nog pasoorten met rode kaft uitgegeven die zijn aangepast aan de Europese norm. De paspoorten met de zwarte kaft blijven geldig tot de daarin vermelde datum. Vrouw krijgt geen prijs DEN HELDER Marinevrouw Katinka Wiltenburg krijgt ondanks een derde plaats bij een prestatieloop voor marine mensen geen prijs uitgereikt omdat zij een vrouw. is. Haar man heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld om de prijs alsnog voor zijn vrouw binnen te halen. De tien kilometerloop werd vorige week donderdag gehouden door de marineka zerne Erfprins in Den Helder. Bij gebrek aan deelname van vrouwen zou er voor hen geen klassement bestaan. De prijs ging dan ook naar de vierde binnenko mer, een man. „Het reglement staat niet toe dat een vrouw een prijs wint als zij als enige vrouw tussen mannen deel neemt", aldus luitenant ter zee P. Rijp- ma, die de prestatieloop organiseerde. PSV en Groningen rechtstreeks op tv HILVERSUM De NOS zendt woensdag 1 november de Europa-Cupwedstrijden van PSV en FC Groningen rechtstreeks uit. Studio Sport begint om 16.30 uur met een samenvatting van de returnwedstrijd Barcelo- na-Anderlecht, waarna om 17.00 uur de wedstrijd Parti- zan Belgrado-FC Groningen wordt uitgezonden. PSV- Steapa Boekarest wordt van af 19.21 uur uitgezonden. Later op de avond (22.45- 23.30 uur) is een uitgebreide samenvatting te zien van Real Madrid-AC Milan. BH (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De toekomst van TV 10 lijkt onzekerder dan ooit. De onderhandelingen met de Franse commerciële zender TF1 zijn op het allerlaatste moment toch nog afge sprongen. Ook een tweede ronde van gesprekken met de Nederland se uitgevers VNU en Elsevier heeft vooralsnog niets opgeleverd. Daardoor is het water TV 10 tot de lippen gestegen. Enkele adverteerders hebben al besloten hun contracten op te zeggen en uit te wijken naar de STER en RTL Vero- nique. Volgens de Bond van Adverteer ders gelden de contracten met TV 10 niet meer, nu dit station heeft aangekondigd de uitzendingen niet op de afgesproken datum van 28 oktober te zullen beginnen. In totaal had TV 10 voor 40 miljoen gulden aan advertentie-afspraken gemaakt. Vol gens de Vereniging van Erkende Recla me-Adviesbureaus is een aantal adver teerders boos dat zij pas maandagmiddag door TV 10 op de hoogte werden gesteld van het uitstel. Zij voelen zich gedupeerd, omdat zij er op rekenden dat hun recla mespots vanaf zaterdag voor een publiek van minimaal 1,5 miljoen kijkers te zien zouden zijn. Het Franse tv-station TF1 vindt de plan nen van TV 10 niet realistisch genoeg. „Joop van den Ende is een hele goede producer en we zouden goed met hem kunnen samenwerken. Maar hij ziet het allemaal te groot, gegeven de mogelijkhe den van de Nederlandse reclamemarkt", aldus directeur Le Lay in het dagblad Le Monde. De Franse zender wil nog steeds op de Nederlandse televisie, maar dan uit- - sluitend als 'pretnet', mèt films en spelle tjes dus maar zónder nieuws en actualitei ten. TF1 zal zal daarvoor een andere Ne derlandse partner zoeken. Pagina 3: Brinkman wilde TV10 voor Nederland behouden Rechercheurs bekijken de schade in de Haagse Delistraat, nadat onbekenden de auto van de Spaanse consul-generaal hebben opgeblazen. foto: rinus slierendrecht DEN HAAG De politie heeft nog steeds geen enkel idee wie gisteravond laat in de Delistraat te Den Haag de auto van de Spaanse consul-gene raal heeft (hebben) laten ont ploffen. Zij heeft echter maat regelen getroffen om de Spaanse vestigingen in de stad te beschermen. De ontploffing, die even na elf uur plaatsvond, veroorzaakte klap waardoor de ruiten van vijftien belendende panden sneuvelden. Ook werd een flink aantal geparkeerde auto's beschadigd. Volgens po litiewoordvoerder N. Later- veer is het een geluk dat nie mand gewond is geraakt. In Spanje zijn politiefunctionaris sen en militairen veelvuldig het doelwit var> bomaanslagen door de Baskische afschei dingsbeweging ETA geweest. De verantwoordelijkheid voor de Haagse bomplaatsing is ech ter nog niet opgeëist. Consul-generaal J. Gil Catali- na, die in de Delistraat woont, kwam gisteravond om zeven uur thuis. Hij is inmiddels op een adres elders in de stad on dergebracht. Het eerste onderzoek en het opruimen van de ravage heb ben de hele nacht geduurd. In totaal moeten tussen de hon derd en honderdvijftig ruiten worden vervangen. „Het was een klein beetje Bayrut in de Delistraat", meende politie woordvoerder Laterveer. „Ge lukkig is er tegenover de ont plofte auto een plantsoen en verderop de Algemene Be graafplaats. Daardoor kon de schokgolf na de explosie een beetje wegebben". (Van onze parlementaire redactie) •EN HAAG De onder- andelaars van CDA en vdA, De Vries en Kok informateur Lubbers treven ernaar vandaag ot een definitief akkoord e komen. De gespreks- •artners kwamen vanoch tend bij elkaar om de al lerlaatste 'pijnpunten' uit de weg te ruimen. Ver dacht wordt dat nog van- ivond of uiterlijk morgen- tthtend een stuk ter oedkeuring aan de frac- ies van CDA en PvdA :an worden voorgelegd. )eze kunnen dan alleen 'ja' of 'nee' zeggen. Je overgebleven onderwerpen lie vandaag nog een keer aan Ie orde moesten komen, wa- en het defensiebeleid, de kop- leling van de uitkeringen en Ie ambtenarensalarissen aan Ie lonen in het bedrijfsleven, Ie milieu-inspanningen en het nkomensbeleid voor de jaren 90. Wat de 'koppeling' betreft [aat het om de vraag of deze net terugwerkende kracht tot juli jongstleden moet worden oegepast. Een dergelijke naatregel kost ongeveer 200 niljoen gulden extra. Ia afloop van de vergadering 'an de onderhandelingsduo's gisteravond liet Kok blijken ook op deze punten aan over eenstemming toe te zijn. „De thema's veranderen niet echt 'meer, de argumenten ook niet. Het moet er nu maar gauw doorheen," aldus Kok op de 47e dag van de kabinetsforma tie. Het is niet Lubbers bedoeling de onderhandelingspartners vandaag met een definitieve tekst voor het blok te zetten. „Geen dictaten, want dat ver oorzaakt alleen maar onnodige pijn", aldus de woordvoerder van de informateur. Lubbers deed vandaag zijn voorstellen voor het invullen van de over gebleven 'witte plekken' dus mondeling in plaats van schriftelijk, zodat er des te ge makkelijker nog over gepraat kon worden. De informateur kan de tekst van het definitie ve akkoord snel gereed heb ben, doordat hij het concept- akkoord steeds als er over een punt overeenstemming werd bereikt, wijzigde waar dat no dig was. Als CDA en PvdA morgen te gen het stuk in zijn geheel 'ja' zeggen kan Lubbers vrijdag het eindverslag van zijn be vindingen als informateur aan de koningin aanbieden. Ver volgens wordt Lubbers tot for mateur benoemd en gaat hij met De Vries en Kok onder handelen over de verdeling van de departementen en de benoeming van de bijbehoren de ministers en staatssecreta- Sloppenwijk bedolven onder puin en aarde SAO PAULO In een sloppenwijk bij de Braziliaanse stad Sao Paulo zijn zeker drie doden en enkele tientallen gewonden ge- 'allen, toen een berg van aarde en puin instortte en de schamele onderkomens in de wijk onder tonnen aarde bedolven werden, is niet duidelijk hoeveel mensen om het leven zijn gekomen, jens overlevenden van de ramp telde de wijk zo'n vierhon derd bewoners. De berg was klandestien opgeworpen met aarde Staatssecretaris Van Rooy overhandigt de fors uitgevallen cheque aan dr.ir. W. Naeije van het GEB Zuid-Holland West. foto: anp ARNHEM Het Haagse E-Team (Energie team) heeft de Voorlichtingsprijs Energiebedrij ven 1989 gewonnen. Staatssecretaris Van Rooy (economische zaken) reikte de prijs gisteren in Arnhem uit aan het Gemeenschappelijk Ener giebedrijf Zuid-Holland West, waar het E-team een onderdeel van is. Met de prijs wil het mi nisterie energiebedrijven stimuleren meer aan dacht te besteden aan energiebesparing. Met het geld kunnen deze extra initiatieven op het gebied van eneriebesparing nemen. Het E-team richt zich vooral op huishoudens met een mini muminkomen en relatief hoge energiekosten. Voor de uitvoering van het project zijn langdu rig werklozen ingeschakeld. Aanrander aangehouden OEGSTGEEST De rijkspo litie van Oegstgeest heeft gis teravond een 20-jarige Leide- naar aangehouden kort nadat hij iemand had aangerand bij de ingang van psychiatrisch ziekenhuis Endegeest aan de Endegeesterstraatweg in Oegstgeest. Het slachtoffer was een jeugdige vrouw uit Lei den. Zij kwam van de bushalte en werd door de fietsende da der achtervolgd. Bij Endegeest sprong de Leidenaar van zij fiets en betastte de vrouw op onzedelijke wijze. Ook dwong hij haar tot ontuchtige hande lingen. Daarna liet hij de vrouw gaan. De Leidse sloeg alarm bij het ziekenhuis, waarna de politie de man niet veel later in de omgeving kon aanhouden. Hij heeft inmid dels bekend. De rijkspolitie van Oegstgeest zoekt nog naar een getuige: een vrouw met kind op een fiets. Het kind moet in de nabijheid van de ingang van Endegeest gevallen zijn tussen 18.00 en 19.00 uur, toen de aanranding werd ge pleegd. De vrouw wordt ver zocht de politie te bellen, tele foon 071-155440. Gasprijs gaat weer omhoog ARNHEM De gasprijs voor kleinverbruikers (huishoudens) gaat met ingang van 1 januari volgend jaar opnieuw omhoog. Volgens de Vegin (de overkoepelende organisatie van gasbedrij ven) gaan de kleinverbruikers-tarieven met ongeveer 3,5 cent (inclusief btw) per kubieke meter omhoog. In juli gingen de gastarieven ook al met 3,5 cent omhoog. Bommelding Rabobank Sassenheim SASSENHEIM De nieuwe Rabobank aan de Gouverneur- laan in Sassenheim kreeg gis teren omstreeks half vijf na sluitingstijd een telefonische bommelding. Directeur N. van Leijen: „Er zou binnen tien minuten een bom ontploffen. We hebben toen de gebruike lijke beveiligingsprocedure ge volgd en het pand verlaten". De politie zette de omgeving van de bank af. Na een half uur werd het gebouw door po litie en mensen van de bank onderzocht. Toen er niets ver dachts werd gevonden werd het gebouw na drie kwartier vrij gegeven. De bommelding werd in normaal Nederlands doorgegeven door een onbe kende vrouw. NIEUWE ACTIES AMAZONE-INDIANEN PARAMARIBO President Ramsewak Shankar van Suriname heeft in verband met de gebeurtenissen bij Boskamp en Stol- kertsijver besloten vervroegd naar Paramaribo terug te keren van een bezoek aan Costa Rica. Aanleiding tot het besluit van Shankar is de kaping van twee vaartuigen van de staatsscheep- vaartmaatschappij, gistermorgen. Het zou gaan om een actie van de Toekayana-Amazonia en een bosnegerbeweging die zich 'Mandela' noemt. Nadere bijzonderheden over het lot van opva renden of over de eisen van de kapers zijn niet bekend. Daar naast heeft het leger alle verkeer stilgelegd van en naar Moen- go, welke plaats bezet is door sympathisanten van het Jungle Commando. Bisschop Gijsen neemt opnieuw afstand Rivieren aan de monitor Middel tegen zenuw beschadiging Krenz heeft nu alle macht NKF voor 51 procent in handen Finse Nokia Officieren van justitie willen snel pasjesregeling Leidse horeca verheugt zich op vrijgeven sluitingstijden Alkemade start milieu-actie Voorhouter vindt trouwring tussen mest GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN/REGIO1 KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/MENU Reagan moet aantekeningen aan rechter overdragen WASHINGTON Oud- president Ronald Reagan van de Verenigde Staten moet zijn persoonlijke aantekeningen en dagboe ken over de Iran-Contra- affaire overleggen voor het proces tegen zijn voor malige nationale veilig heidsadviseur, John Poin- dexter. Een rechter in Washington heeft dit bepaald. Rechter Ha rold Greene zei dat Poindex- ters advocaten hem duidelijk hebben gemaakt dat Reagans aantekeningen belangrijk zijn voor de verdediging van hun cliënt. Verwacht wordt dat Reagan in beroep zal gaan te gen de uitspraak. Volgens de advocaten sprak Reagan vaak onder vier ogen met Poindex- ter, waarbij ook de illegale wa penleveranties aan Iran ter ta- dens en na de affaire, waarin zonder toestemming van het Congres wapens werden gele verd aan Iran in ruil voor vrij lating van Amerikaanse gijze laars. Poindexter wordt be schuldigd van onder meer sa menzwering, vernietiging van bewijsmateriaal en meineed. De Duo Disk. Zo heet het digitale schijfje, dat prins Claus vandaag officieel in gebruik heeft ge nomen. Het gaat om een zogenaamde CD-ROM (Compact Disc, Read Only Memory). Op de Duo Disk staan alle beschrijvingen van het film- en fo tomateriaal, dat is opgeslagen in het archief van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Het betreft de be schrijving van zo'n vijftien miljoen meter film en ongeveer 300.000 foto's. Alle kans dat daar ook vele foto's bij zitten, die ooit in de Leidse Courant zijn gepubliceerd. En hoe bijzonder die telkens weer zijn, weten de trouwe lezers van onze krant al jaren. En u straks natuurlijk ook. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N.B. Iridier daartoeaanleidingbestaat. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1