Oostduitsers mogen meer gaan reizen a §PP Bon: Aantal slachtoffers kleiner dan gevreesd 3 4 5 9 12 13 14 15 2 6 11 Pelleboer Grote opknapbeurt Haags stadscentrum twee brillen halen één betalen! Voorschoten 'slechte huisbaas' Alphens adviesbureau verduistert miljoenen IDAAG Vrijdag 20 oktober 1989 81ste jaargang no. 24552 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071 122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003 Bank: Amro bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f .24,24 per maand (aut.betahng), t.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat 14.00 15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60permm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur I J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. HET WEER Veel bewolking en af en toe regen. Minimumtemperatuur ongeveer 12 graden. Middag- temperatuur circa 17 graden. Zuidwestenwind, krachtig, 6, aan de kust hard tot stormach tig, kracht 7 a 8. )verleven' brengt iim 25 miljoen op LVERSUM Tijdens het evisieprogramma Overleven isteravond een bedrag van _89.740 gulden toegezegd or het bestrijden van kan- r. De inzamelingsactie rmde de afsluiting van de iviteiten in verband met 40-jarig bestaan van de derlandse Kankerbestrij- Van het ingezamelde d gaat 80%t naar kankeron- rzoek, 10% naar voorlichting 10% naar nieuwe activitei- I. Zo wordt de telefonische lp- en informatielijn een itis 06-nummer en komt er i vakantiefonds voor vol- issen kankerpatiënten. 22 doden bij verkeersongeluk in Australië SYDNEY Bij een botsing tussen een toeristenbus en een vrachtwagencombinatie op een snelweg tussen Sydney en Brisbane zijn zeker 22 doden gevallen. Bij het ongeluk, dat zich vanochtend vroeg voor deed vielen ook nog eens 22 gewonden, van wie velen ern stig. Onder de doden waren zeven mensen uit een gezin. Ook de chauffeur van de vrachtwagen was op slag dood. Over de oorzaak van het onge luk kon de politie nog geen mededelingen doen. De verongelukte bus Negen etsen Rembrandt gestolen WENEN In Wenen zijn uit de Academie van Beel dende Kunsten negen etsen van Rembrandt gestolen. Volgens de politie is de dief stal uit het prentenkabinet van de academie waarschijn lijk al enige tijd geleden ge pleegd, maar pas nu ontdekt. De gezamenlijke waarde van de etsen wordt geschat op ruim een miljoen gulden. DEN HAAG De gemeente Den Haag wil samen met het bedrijfsleven op grote schaal de Grote Marktstraat en het Spui gaan vernieuwen. Er zijn plannen voor de bouw van 1000 wo ningen, nieuwe winkels en theaters. Wethouder H.J. Mfeijer, die de ontwikkeling van de binnenstad coördineert, is momenteel nog aan het onderhandelen met V D, de Bijenkorf, het Haags Modehuis en de bioscoop-exploitant Cannon. Vaststaat onder meer dat de helft van V D wordt afgebroken, zoals onze krant in april al meldde. Daarnaast staan het Haags Modehuis en de bioscoop Asta op de nominatie te worden gesloopt. In de Grote Marktstraat moeten nieuwe winkeh en horeca-gelegenheden komen. Het deel van het Spui tussen de Hofweg en de Grote Marktstraat moet worden getransformeerd tot een „Spuiboule- vard", zoals het heet in een brochure die binnenkort wordt ge presenteerd. VERRASSEND BEZOEK KRENZ AAN KERKLEIDERS OOST-BERLIJN De nieuwe lei der van de DDR, Egon Krenz, en vertegenwoordigers van de evange lische kerk in de DDR hebben na een verrassende ontmoeting hun ge zamenlijke wil uitgesproken, het vertrouwen van de bevolking in de DDR te versterken. Krenz heeft voorts aangekondigd dat hij het rei zen naar het buitenland zal verge makkelijken. De Oostduitse partijideoloog Otto Rein- hold bevestigde gisteren voor de West- duitse televisie dat de aankondiging van Krenz niet alleen betrekking heeft op de landen in Oost-Europa, maar ook die in West-Europa. De eerste 24-uur als partijleider heeft Krenz onmiddellijk aangegrepen om in discussie te treden met DDR-burgers, waaronder vertegenwoordigers van de kerken die de afgelopen weken meerdere keren hun steun hebben betuigd aan op positionele groeperingen. Gisteravond toonde de Oostduitse televisie beelden van Krenz, die met arbeiders een discussie aanging over de oorzaken van de massale exodus van DDR-burgers naar de Bondsrepubliek. „Als we ingaan op de problemen en de wensen van de mensen, dan zullen ze niet meer vluchten", zo leg de een van de arbeiders de SED-leider uit. Krenz kreeg van de arbeiders van de ma chinefabriek „7 oktober" tijdens het be zoek zware kritiek te verduren over de schaarste. Als een van zijn eerste daden kondigde Krenz aan, dat de mogelijkheden voor DDR-burgers om naar het buitenland te reizen zullen worden verruimd. Volgens Krenz hangt de kwestie echter samen met „financiële en economische kwesties", een verwijzing naar het Oostduitse tekort aan harde valuta, die nodig zijn voor vernieu wingen in de industrie. Pagina 5: DDR-top moet risico's nemen om verder onrust te voorkomen irote vechtpartij bij studentenvereniging EIDEN Een massale echtpartij heeft zich gister- acht voor de deuren van stu- entenvereniging Quintus aan Korte Mare afgespeeld. 'erschillende personen raak- tn licht gewond. Om onge- eer half twee wilden Leidse ingeren die geen lid zijn, bij uintus naar binnen. Toen de tegang werd geweigerd, ont- ond tussen de jongeren en le en van de studentenvereni- ing een handgemeen waar aan ongeveer 25 personen deelnamen. Ook de komst van de politie bracht de gemoede ren niet tot bedaren waarna agenten de wapenstok moes ten gebruiken om de partijen te scheiden, 's Nachts om twee uur hebben enkele van de Leidse jongeren zich op het bureau aan de Langegracht gemeld. Zij probeerden op luidruchtige wijze verhaal over het politie-optreden te halen. De politie heeft de jon gens weggestuurd. (ADVERTENTIE) Zaterdagavond van 19 25 uur tot het journaal op Nederiand 2 'De Nieuwe Nationale Ideeënbus'. Een programma over innova ties in bednjven die een succes werden Over ondernemers en f vóór ondernemers En voor alle mensen die belang stellen in ondernemend en innovatief Nederiand Eigenlijk gewoon yj voor iedereen. y 0 v a Will u meer informatie? Bel dan met het G Innovatiecentrum, in uw regio (Telefoon 070 s 560323) "X* y Innovatiecentra, omdat vernieuwen uitdaagt. (ADVERTENTIE) Tegen inlevering van deze bon twee Eomplete brillen halen en maar één betalend (Geldig t/m 4 november 1989) De gratis tweede bril is bestemd In de gratis bril gaan normale. voor dezelfde persoon die ook de blanke glazen in dezelfde sterkte als' eerste (betaalde) bril gaat dragen in de eerste (betaalde) bril Het montuur van de bril die u wel Wilt u meer (variabel, ontspiegeld. betaalt mag niet goedkoper zijn dan anti-kras, kleuren, enz.) dan geldt I f 100,- een toeslag Het montuur van de gratis bril komt «Geen andere kortingen te zelfder, I uit de kollektie monturen met het ti|d rode driehoekje Op beide brillen 1 jaar garantie Wachten Wachten op de vijand. Twee Ne derlandse mili tairen liggen zo te zien redelijk op hun gemak in de Deense dui nen tijdens een grootscheepse militaire oefe ning. Een groot deel van de Deense westkust is momenteel 'bezet' door achthonderd Ne derlandse mili tairen van de 41e pantserbrigade uit Seedorf. Door een enorm tekort aan oe fenterrein moest de landmacht dit jaar uitwijken naar Denemar ken. FOTO: MILAN KON- VALINKA Pagina 4: ,Gor- batsjov-effect' verjaagt land macht uit West- Duitsland Signaleringsplicht vreemdelingen verrast CDA en PvdA DEN HAAG CDA en PvdA vinden dat het voorstel om instanties een signaleringsplicht van vreemdelingen op te leg gen uit het concept-re geerakkoord moet ver dwijnen. Beide fracties hebben hiertoe een amendement ingediend bij informateur Lubbers, die het voorstel zonder medeweten van de onderhandelaars in de tekst had opgenomen. De signaleringsplicht is be doeld om te voorkomen dat vreemdelingen die illegaal in ons land verblijven misbruik maken van de sociale voorzie ningen die ons land biedt. In stanties als gemeenten en soci ale diensten zouden hiertoe de identiteit van vreemdelingen aan de Vreemdelingendienst moeten doorgeven. Die kan dan op zijn beurt nagaan of de persoon in kwestie al dan niet illegaal in Nederland verblijft. De fractiespecialisten binnen het CDA en de PvdA zijn er verbaasd over dat het voorstel in het concept-regeerakkoord is opgenomen. Voor de PvdA- 'er Buurmeijer was de passage een „complete verrassing". Volgens hem is er wel over ge sproken. „Maar", vindt Buur meijer „zoals de informateur het voorstelt willen we het niet". Het CDA-kamerlid Kra- jenbrink wijst erop dat een sig naleringsplicht eerder door alle partijen van de hand is ge wezen. „Wij hebben dit niet gesuggereerd en vinden het ook geen aantrekkelijke ge dachte". Duidelijk is dat heide partijen het erover eens zijn dat misbruik van voorzienin gen door mensen die er geen recht op hebben, zoals illegale vreemdelingen, moet worden voorkomen. Krajenbrink ziet liever dat de illegale status van een vreemdeling wordt aangetoond door de bevol kingsadministratie. AARDBEVINGSRAMP CALIFORNIË: SAN FRANCISCO Het aantal slacht offers van de aardbeving in San Fran cisco is mogelijk lager dan 270, doordat zich tussen de wrakstukken van de ge deeltelijk ingestorte dubbeldeks-snel weg minder auto's blijken te bevinden dan werd verwacht. Er wordt rekening mee gehouden dat het dins dag rustiger dan normaal was op de weg, in verband met de World Series-honkbalwed strijd, die op het moment van de aardbeving op het punt stond te beginnen en in het stadion werd bijgewoond door 60.000 Een man wiens huis door de aardbeving is ver woest, poetst zijn tanden in het opvangcentrum in de Marina School in San Francisco. FOTO: AP Het reddings- en opruimingswerk ging onver minderd voort. Reddingswerkers richten hun aandacht vooral op de ingestorte dubbeldeks weg naar de Bay Bridge tussen Oakland en San Francisco. Vermoed wordt daar daar mo gelijk 250 van de in totaal 273 doden onder het bovenste wegdek bedolven zijn. Naschokken van de verwoestende aardbeving in het noor den van Californië zorgden gisteren voor angst onder de bevolking. Functionarissen van de staat Californië hebben gezegd dat zij wisten dat het dubbeldeks ge deelte van snelweg 880 niet tegen een grote aardbeving bestand was. Volgens hen zou de technologie nog niet beschikbaar zijn om de weg tegen aardbevingen te beschermen. Een andere functionaris verklaarde dat de autori teiten door een tekort aan financiële middelen gedwongen waren het versterken van de weg te staken. Pagina 6: Schade aardbeving ge schat op tien miljard gulden DEN HAAG Tweederde van de huurcontracten die gemeen ten opstellen bij de verhuur van woonruimte kan niet door de beugel. Ze zijn in strijd met wettelijke bepalingen en er staan ook onredelijke bepalingen in. Dit zegt Konsumenten Kontakt (KK) na een onderzoek naar de huurcontracten van 88 gemeen ten. Leiden is niet onderzocht en Den Haag komt als redelijk verhuurder uit het onderzoek, maar Voorschoten blijkt één van de drie slechtste huurcontracten van Nederland te hebben. Pagina 3: Intimiderende bepalingen in veel huurcontracten VVD-kamerlid De Grave lijsttrekker Amsterdam DEN HAAG Het VVD-ka merlid Frank de Grave wordt lijsttrekker in Amsterdam bij de verkiezingen voor de ge meenteraad van volgend jaar maart. Als de VVD in het col lege van B W komt, wordt De Grave wethouder (van fi nanciën) en bedankt hij voor de volksvertegenwoordiging. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 ALPHEN AAN DEN RIJN De twee directeuren van het Al- phense financiële adviesbureau Lokven, een 39-jarige Alphe- naar en een 41-jarige Hoofddorper, worden verdacht hun cliën ten voor miljoenen te hebben opgelicht. De verdachten zijn in middels spoorloos. Tot vanochtend hebben zich vijftien beleg gers gemeld die zeggen in totaal ruim 1,5 miljoen gulden kwijt zijn. Volgens de Alphense politiewoordvoerder zullen niet alle gedu peerden zich melden. „Zulke bureaus trekken veel beleggers aan met zwart geld. Het gaat om grote bedragen die worden ge ïnvesteerd, maar dat komt nooit boven water". Mr. J.P. Mulder, curator van het eergisteren uitgesproken faillissement van Van Lokven, heeft als eerste aangifte gedaan bij de politie van be- driegelijke bankbreuk. Hij trof in de boekhouding van het be drijf vrijwel geen verslaglegging van de gelden die het advies bureau voor belegging had aangenomen. Zijn voorbeeld werd inmiddels gevolgd door drie beleggers. Ook bij de curator kwa men meer meldingen binnen van gedupeerde beleggers. Bewoonster steekt haar flat in brand VOORSCHOTEN Een 37- jarige vrouw uit Voorschoten is gistermiddag bij familie in Zoetermeer aangehouden ver dacht van brandstichting. Zij heeft inmiddels tegenover de politie bekend eerder die dag haar flat op de derde etage aan de Rembrandtlaan in brand te hebben gestoken. Het motief van de vrouw is nog onbe kend. Bij de felle brand raakte niemand gewond. Even over half twee waarschuwden om wonenden de brandweer, die was binnen enkele minuten ter plaatse. Er behoefde geen assistentie te worden verleend door brandweerkorpsen uit naburige gemeenten. De huur woning is eigendom van de ge meente. De schade wordt voorlopig geraamd op circa 70.000 gulden. De andere wo ningen in de flat liepen geen rook- of waterschade op. (ADVERTENTIE) ahoyr-dam mfTUTnpnrvn 1/1/f/W N SKI-VAKANTIE rrflV VOOR 2 PERSONEN NAAR AMERIKA (GEHEEL VERZORGD) OPEN VAN 11 00 - 22 00 UUR ZATENZONO SI 1000- 1800 UUR~~ 18 PAGINA'S Predikanten eisen stopzetting steun Wereldraad aan SWAPO Weg met rimpels en littekens .Gorbatsjov- effect' verjaagt landmacht uit West-Duitsland Britse politie in beklaagdenbank na vrijlating „Vier van Guildford" Clat-Nederland: twintig jaar solidair met Latijns-Amerika Beursanalist Harry Panjer: „Gouden tijden op komst" Plannen voor overkappen buitenbad De Zijl in Leiden Woubruggewil carpoolplaats Leidenaar Albert Gillissen ontleedt studentenleven Warmond krijgt nog geen milieu rechercheur Camilo Jose Cela krijgt Nobelprijs voor literatuur GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIOEN/REGIO 11/12/13/ KUNST/RTV KERKDIENSTEN LAND EN TUINBOUW RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU Weerberichten worden door de radio, vooral als het om het „korte bulletin" gaat, nogal eens afgeraf feld. Sommige mensen zitten te wachten op het weerbericht, maar voor ze het weten is het hen juist ontgaan. Overigens geeft zo'n bericht wel een globaal idee van wat het weer wordt, maar b^ter is het natuurlijk de krant erop na te slaan. Daar staat het, overigens toch altijd nog kort en bondig, temidden van allerlei andere relevante gegevens over temperatuur en regenval. Verder staat er sinds kort ook nog het dagrapport en een weerkaartje van Europa bij. Meer dan in de Leidse Courant staat, is er niet over het weer te melden. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. CeidócSouoa/rit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1