£eidóe Qowiwnt V Stevige kritiek op tekst Lubbers <kWk\ SkF flapp 4 7 11 Bon Cocaïnelijn met Berlijn opgerold Milieuschandaal bij tankschoonmakers Beurs Amsterdam later open )e Vlieger elanceerd [iljoenenschade bij brand Leidsenhage Leipzig loopt massaal uit voor hervormingen Dinsdag 17 oktober 1989 81ste jaargang no. 24549 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1,24,24 per maand (aut betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma, t./m vr. 18.00-19.00 uur, zat 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas.Chel-redacteurGJ Onvlee. Overwegend zonnig. Mini mumtemperatuur ongeveer 7 graden. Midöagtemperatuur rond 19 graden. Matige zuide lijke wind. Donderdag over gang naar een wisselvallig weertype met meer wind maar aanhoudend zacht. Middag- temperaturen ongeveer 17 gra den. Pijn is toeval Van den Ende en Beinema (CDA) samen in bres voor .kwaliteit' Rookgordijn rond koopkracht 1990 Professioneler LVC wordt het Paradiso van Leiden Voetbal op tv VANAVOND België Nederlands 2, 19.55 uur: FC Antwerp-Dundee United. MORGEN Nederland 3, 13.55 uur: Steaua Bukarest-PSV. Duitsland 2, 15.55 uur: Zenith Leningrad-VfB Stuttgart. ROTTERDAM Het bureau crimina liteitsbestrijding Rijnmond heeft een bende opgerold die het afgelopen half jaar grote hoeveelheden cocaïne naar West-Berlijn heeft gesmokkeld. In verband hiermee zijn in het Rijn mondgebied en in de Bondsrepubliek zeven arrestaties verricht. De zaak kwam afgelopen zaterdag tot een ont knoping. toen een transport van Rot terdam naar West-Berlijn vlak voor de Westduitse grens kon worden onder schept. In een binnenband van de auto van een 40-jarige Rotterdamse koerier werd een kilo cocaïne met een waarde van ongeveer 400.000 gulden gevon den. VELDHOVEN Bij een eerste onderzoek bij het tankcleaningbedrijf Schippers in Oerle (gemeente Veldhoven) zijn verschillende tanks met afgewerkte olie aangetroffen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de twintig tanks in de bodem van het terrein met elkaar zijn verbonden en door middel van een over stort ook op het rioleringssysteem zijn aangesloten. Illegale lozingen worden niet uitgesloten. Volgens de Bossche officier van justitie, mr. G. Bos is de kans groot dat ook het grondwater onder het terrein ver ontreinigd is. In het kader van het onderzoek zijn ook invallen ge daan op vijf andere plaatsen. Het gaat daarbij onder andere om bankinstellingen en om de boekhouder van het bedrijf. Het ministerie van milieubeheer on derzoekt al enige tijd de activiteiten van het bedrijf. AMSTERDAM De handel op de Am sterdamse effectenbeurs mocht vandaag pas om 11.30 uur beginnen, aldus een besluit van de Vereniging voor de Ef fectenhandel. Het gebruikelijke ope ningstijdstip is 10 uur. Dank zij de beurs op Wall Street, die gisteren bijna de helft van het verloren terrrein van vrijdag terugwon, konden in Amsterdam giste ren de aanzienlijke verliezen die waren ont staan later op de dag weer enigszins worden ingelopen. Ruim 89 procent van de fondsen noteerde een verlies, 17 procent liep gelijk en bijna 3 procent boekte een winst. De Aziatische beurzen hebben vandaag een groot deel van het puntenverlies dat zij gisteren hadden geïn casseerd goedgemaakt. Op de financiële mark ten hebben vandaag verschillende berichten de ronde gedaan over de financiering van de overneming van UAL Corp, de moedermaat schappij van United Airlines. Naar verwach ting zullen de aandelenkoersen in New York daardoor vandaag opnieuw dalen. De Ameri kaanse krant New York Times meldde dat Ci tibank toezeggingen van andere banken heeft voor meer geld dan nodig is voor het sluiten van het akkoord. De Japanse nieuwdienst Quick liet echter weten dat een paar grote banken zich hebben teruggetrokken. De be kendmaking vrijdag dat de banken de finan ciering van de overneming niet rond kregen leidde tot de koersval op Wall Street. Pagina 7: Geen kleurloze maandag op de beurs rote brand in rtterdamse haven r ub rTERDAM Bij Paktank in an Botlekgebied is vanmorgen ?el )d uitgebroken in een opslag- arik met acrylonnitril. Aan de Vid ging een ontploffing voor- S(De omliggende tanks worden gehouden. (s ten minste een dode te be ren. Volgens de Rotterdamse idweer worden nog enkele sen vermist. De brandweer t groot alarm geslagen. Acry- jritril is volgens de dienst cen- K milieubeheer Rijnmond een »e stof, te vergelijken met GEEN ECHTE PROBLEMEN TE VERWACHTEN Lubbers: „Kamerleden kunnen wel hard werken"" Het gisteren gepubliceerde ontwerp-regeerakkoord van CDA en PvdA is in ongeveer drie weken totstand geko men. Voor Nederlandse begrippen is dat zeer snel. Infor mateur Lubbers gaf alle eer aan de vier onderhandelaars en de specialisten die hun terzijde stonden. „Ik kan u ver zekeren dat parlementariërs echt wel hard kunnen wer ken", zei Lubbers in Rome, waar hij een conferentie van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) toesprak Hij bracht in Italië ook verslag uit aan koningin Beatrix die er met va kantie is. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Hoewel zij op diverse punten stevige kritiek hebben, staat het vast dat CDA en PvdA het ontwerp- regeerakkoord van in formateur Lubbers op hoofdlijnen zullen aan vaarden. CDA-onderhandelaar Bert de Vries zei dit gisteravond na een eerste bespreking in zijn fractie ook met zoveel woorden: „Wij vinden dit stuk een aanvaardbare basis om op verder te gaan". Zijn PvdA-collega Wim Kok hield een slag om de arm, maar volgens ingewijden was dit meer uit beleefd heid tegenover zijn fractie dan dat er echt problemen dreigen. Ook werd dan ook meer dan hij verwacht had ge confronteerd met kritiek. Die concentreerde zich op de terreinen van defensie, de koppelingen en het mi lieu. Vele socialisten hebben grote moeite met het feit dat de uitgaven vobr defen sie de eerste twee jaar nog moeten stijgen en daarna pas 'zo mogelijk' bevroren worden op het dan bereikte niveau. Het is te verwach ten dat de PvdA-fractie in elk geval op dit een wijzi ging zal voorstellen. Datzelfde geldt voor de wij ze waarop Lubbers het her stel van de koppeling van lonen en uitkeringen heeft geformuleerd. Volgens Kok was die tekst ook voor hem een verrassing. Hij noemde de formulering voor twee ërlei uitleg vatbaar. „Het lijkt alsof na 1990 toch van jaar op jaar bekeken zal worden of de koppeling mo gelijk is. Zo hebben we het uitdrukkelijk niet afgespro ken", benadrukte Kok. Een voorbehoud maakt de PvdA ook op het gebied van milieubeleid. Lubbers spreekt niet namens de PvdA wanneer hij stelt dat het Nationaal Milieu Be leidsplan (NMP) de basis is van het te voeren beleid, meent de fractie. Kok is het daarmee eens. „Het NMP is niet ons beleidsplan, maar dat van het demissionaire kabinet. De PvdA mist in het stuk van Lubbers ook bezieling. Men vindt het niet voldoen de om de woorden 'sociale vernieuwing' boven de tekst te zetten. Kok zal van Lubbers eisen dat de rege ringsverklaring wel de geest van een ander beleid ademt. „En dan gaat het niet om alleen maar een sausje van mooie woorden. De regeringsverklaring moet meer zijn dan een to taal verbrokkeld overzicht van afspraken", aldus Kok. Pagina 4: CDA vindt las tenstijging fors (ADVERTENTIE) WAT KUNNEN WERKTUIG BOUWKUNDIGEN AAN EEN OPEN HUIS VERWENEN? TrcgsÜf Zie pagina 6 - Jeltsin bedacht zelf moordaanslag MOSKOU De populaire Sovjet-parlementariër Boris Jeltsin heeft gisteren voor het parlement en het in het hele land meek ijkende televisiepubliek moeten bekennen dat zijn melding van een moordpoging een grap is geweest. De voormalige partijchef van Moskou meldde zich 28 september drijfnat bij een politiebu reau en vertelde de dienstdoende agent dat hij was aangevallen. Daarna zou hij met een zak over zijn hoofd in de rivier de Mos- kwa zijn gegooid. Toen zijn vrouw en dochter hem kwamen op halen, verzocht hij de politieman echter geen rapport op te ma ken van het voorval. De Sovjet minister van binnenlandse za ken, Bakatin, gaf gisteren geen nadere uitleg, behalve dat Jelt sin die avond zich „in een slechte toestand" had bevonden. LEIDEN/REGIO Drie Haarlemmers, die woensdag 6 septem ber bij een overval op een postagentschap werden aangehouden, hebben bekend verantwoordelijk te zijn voor vier overvallen. Hierbij werd in totaal voor ongeveer een kwart miljoen gulden buitgemaakt. De drie, 18 en 21 jaar oud, werden op 6 september na een specta culaire achtervolging aangehouden. Oplettende buurtbewoners hadden de rode auto van de overvallers de dag voor de overval op verdachte wijze in de buurt zien rondrijden. De politie zette daarop op 6 september, toen de mannen terugkwamen, de buurt af en rekende het trio in. De rode auto was op 29 juni 1989 gesignaleerd bij een overval op een postagentschap in Rijnsaterwoude. Tijdens het stroef verlo pende onderzoek van de politie uit Leiden en de rijkspolitie, ga ven de drie toe het postagentschap in Rijnsaterwoude overvallen te hebben.. De drie Haarlemmers, een 22-jarige Amsterdammer en een 28- jarige Hagenaar bleken verder verantwoordelijk te zijn voor overvallen op postagentschappen in Rijnsaterwoude (8 novem ber 1988), Zevenhoven (14 december 1988) en een eerdere ge slaagde overval in de Cobetstraat in Leiden op 22 december "38. Ze traden daarbij op in groepjes van wisselende samenstel ling. Bij deze drie overvallen beschikten de mannen over een witte BMW, die in september 1988 gestolen werd in Amsterdam. Van de buit is niets teruggevonden. Het geld zou opgegaan zijn aan uitgaan, verdovende middelen en andere zaken. De drie hoofdverdachten, twee Haarlemmers van 21 jaar en de 22-jarige Hagenaar zitten nog in voorarrest. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 e en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en u nabezorgd. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. iV B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. I )ORBURG De Vlie- r, een achtkantige pol- rmolen daterend uit .21, is vannacht in Voor- irg per kraan (400 ton) set succes over een via- ict en spoorbaan getild op zijn nieuwe plaats in II polderlandschap Es- iteijn gezet. molen moet na 368 jaar lats maken voor een com ix woningen, kantoren en ireatieve voorzieningen. 'en daarvoor had de molen it een slakkegang op twee ntons een traject van ruim n kilometer door Voorburg [elegd. Naar schatting 2500 ischouwers woonden de tctaculaire verhuizing tot ip in de nacht bij. Om- eeks half zes vanmorgen ind de molen veilig op zijn euwe plek. De verhuisopera- kost de gemeente Voorburg im een half miljoen gulden. Vliegermolen wordt op zijn euwe plaats in 1990 een mu- fim. Zaandijk is begin jaren ze- (ntig ook een molen over een porlijn getild, maar die lag jlijkvloers. Het is voor het |rst in ons land dat een mo- een barrière als een spoor- moest nemen. 4: „Vliegermolen tor zomer 1990 museum" toeschouwers kij- naar het karkas van de dat in Voorburg er een spoorwegviaduct >rdt getild. FOTO: PETER VAN MULKEN Voor tonnen aan kleding gestolen vlammen stijgen hoog op tijdens de brand bij Radio Modern in het Leidschendamse winkelcen- Leidsenhage. FOTO: PETER VAN RIJSWIJK BERLIJN In Leipzig hebben gisteravond ruim 120.000 mensen gedemon streerd om de Oostduitse regering te bewegen poli tieke hervormingen door te voeren. Het was de grootste protestmanifesta tie uit de 40-jarige ge schiedenis van de DDR. Zover bekend deden zich geen incidenten voor. De betoging in Leipzig ont stond na het wekelijkse „vre desgebed" dat in vijf kerken in Leipzig gehouden wordt. Voor de eerste keer maakte ook de Oostduitse staatsme dia melding van de demon stratie, ten teken dat onder de politieke leiders de wil tot hervormingen toeneemt. Zo wel de staatstelevisie als het officiële persbureau ADN meldden dat „tienduizenden burgers" deelnamen. De protestmars duurde drie uur en betogers voerden spandoeken en borden mee waarop werd aangedrongen op een verjonging van de po litieke top. De 77-jarige, zie ke partijleider Erich Honec- ker werd verzocht om terug te treden. Evenals vorige week, toen 70.000 mensen op de been kwamen, bleef de politie op de achtergrond. In kerkelijke kringen werd vernomen dat zondagavond in de stad Halle ook al 20.000 mensen voor democratische hervormingen hadden be toogd. Honderden Oostduitse musici tekenden maandag een peti tie waarin ook op hervor mingen werd aangedrongen. Volgens de ondertekenaars maakt de regering nog altijd „misdadigers van hen die al leen de problemen van de sa menleving onder ogen willen zien". Pagina 5: Steun politburo aan Honecker kalft af Haarlemmers bekennen vier overvallen in Leiden en omgeving ahoyr-dam A Jkss É0È00ÏE3E3I l/lAf N SKI-VAKANTIE VV If V VOOR 2 PERSONEN NAAR AMERIKA (GEHEEL VERZORGD) ÓPEN VAN 11 00 - 22 00 UUR ZAT EN ZOND VAN 10.00-1800 UUR~ WASSENAAR Bij een kle dingmagazijn aan de Katwijk- seweg in Wassenaar is het af gelopen weekeinde een partij kleding ter waarde van naar schatting 200.000 gulden gesto len. De diefstal werd gister morgen ontdekt toen de zaak weer werd geopend. De dieven kwamen het bedrijf binnen door een zijdeur te forceren. Ze namen enkele duizenden rokken, blouses, jurken en jas sen mee. evenals een hoeveel heid leren rokken en jassen. Het gaat om merkloze kleding. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANK&IOaS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Het woord „bon" roept bij veel mensen niet altijd zulke prettige herinneringen op. Sommigen denken, als ze het horen of lezen, aan de periode tijdens en na de oorlog dat alles op de bon was. Anderen schiet bij het woord „bon" te binnen dat ze ër wel eens één opgelopen hebben bij een of andere par- keerfout of verkeersovertreding. Weer anderen zien bij het gebruiken van dit w oord heel bewust dit hoekje van de krant voor zich, waar elke dag te le zen valt hoe verstandig ze eraan hebben gedaan ooit een abonnement op de Leidse Courant te ne men. En u ziet in het woord „bon" hieronder onge twijfeld een aansporing om hun voorbeeld zo vlug mogelijk na te volgen. 5IDSCHENDAM De bo- ^etage van Radio Modern in ikelcentrum Leidsenhage Leidschendam is gister- md door een uitslaande ind verwoest. De boveneta- deed als magazijn dienst. ar is ook de brand ontstaan. 'er de oorzaak tast men nog het duister. De inventaris van de winkel op de begane grond liep enor me water- en rookschade op en is zodoende ook verloren gegaan. De schade daarvan wordt door de directie op tien miljoen gulden geschat, de brandweer houdt het voorlo pig op vijf miljoen gulden. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. Aan het pand zelf ontstond volgens de brandweer een schade van an derhalf miljoen gulden. De dakspanten zijn volledig ver vormd. Het pand hoeft echter niet te worden gesloopt. De brandweer van Leidschendam kreeg hulp van de korpsen van Den Haag en Zoetermeer. £eidócGou/ui/rit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1